Адміністративно-господарська частина

Оновлено: 01.06.2017

Фахівці Адміністративно-господарської частини університету:
1. Співак Олег Анатолійович  –  головний інженер університету
2. Швець Петро Ростиславович  –  провідний фахівець з ремонтно-будівельних робіт
3. Лавріненко Галина Юхимівна  –  інженер з технічної безпеки та нагляду за спорудами
4. Сокур Віктор Семенович  –  провідний фахівець з питань цивільного захисту
5. Осадча Алла Віталіївна  –  провідний фахівець
6. Савельєва Ірина Валеріївна  –  провідний фахівець
7. Бережний Геннадій Вікторович  –  провідний фахівець
8. Пасічник Ольга Іванівна  –  провідний фахівець
9. Павловська Ірина Олександрівна  –  провідний фахівець
10.  Бассараб Геннадій Жоржович  –  провідний механік
11. Павловська Ірина Олександрівна - провідний фахівець
12. Бурмака Володимир Петрович  –  фахівець ІІ категорії
13.  Діхтієвський Михайло Антонович  –  фахівець
14. Бабій Володимир Григоровмч - інженер з проектно-кошторисної роботи І-ї категорії
15. Скурський Валентин Володимирович - завідувач госоподарської служби

Новий Модуль Новин

Новий Модуль Документ

Оновлено: 03.06.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Херсонського

державного університету

29.04.2016 р. № 288-Д

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Адміністративно-господарську частину

Херсонського державного університету

1. Загальні положення

1.1. Положення про Адміністративно-господарську частину Херсонського державного університету (далі – Положення) визначає призначення, мету, завдання, функції, права, відповідальність і основи діяльності Адміністративно-господарської частини університету (далі – АГЧ).

1.2. АГЧ забезпечує адміністративно-господарську діяльність університету та є одним із підрозділів оперативне управління яким здійснюється проректором з матеріально-технічного розвитку та інфраструктури (далі – проректор з МТРІ).

1.3. Проректор з МТРІ університету контролює:

 виконання покладених на АГЧ функцій і завдань;

 організацію роботи, своєчасне та кваліфіковане виконання розпоряджень, доручень керівництва, чинних нормативно-правових актів за своїм профілем діяльності;

 раціональне та ефективне використання матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів;

 стан трудової дисципліни в АГЧ, виконання підпорядкованими працівниками своїх функціональних обов'язків;

 дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, санітарно-протиепідемічного режиму, пожежної безпеки та техніки безпеки;

 ведення документації, що передбачена чинними нормативно-правовими документами;

 надання в установленому порядку достовірної статистичної й іншої інформації про діяльність підрозділу;

 готовність АГЧ до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

1.4. Під час відсутності проректора з МТРІ його обов'язки виконує особа, що призначається наказом університету за погодженням із проректором з МТРІ та набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов`язків.

1.5. Безпосереднє керівництво працівниками підрозділу здійснюють фахівці АГЧ, які:

 беруть участь у роботі постійної технічної комісії університету з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих об'єктів;

 проводять реєстрацію об'єктів університету, що підконтрольні органам державного нагляду, і оформляють відповідні документи;

 виявляють причини аварій з машинами, механізмами, електроустановками, обладнанням, ведуть їх облік та аналіз, розробляють і здійснюють заходи щодо запобігання нещасних випадків і надзвичайних ситуацій;

 приймають участь у розробленні окремого розділу з охорони праці Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією співробітників ХДУ;

 беруть участь, спільно з профспілковим комітетом ХДУ, у адміністративно-громадському контролі стану охорони праці;

1.6. Кваліфікаційні вимоги, функціональні обов'язки, права та відповідальність працівників АГЧ регламентуються посадовими інструкціями, що затверджуються ректором університету.

1.7. Діяльність АГЧ здійснюється на основі поточного й перспективного планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності працівників за належне виконання покладених на них посадових обов'язків і окремих доручень ректора і проректора з МТРІ університету.

1.8. У своїй роботі АГЧ керується чинним законодавством України, Статутом Херсонського державного університету та наказами Херсонського державного університету (далі – ХДУ), Міністерства освіти і науки України, затвердженими ректоратом планами робіт і дійсним Положенням.

2. Структура АГЧ

2.1. До складу АГЧ університету входять служби та групи, що управляються керівними фахівцями відповідних напрямків роботи, та відповідають за господарське забезпечення навчального процесу, безперервну роботу інженерних систем та обладнання, створення належних умов для навчання студентів і роботи співробітників університету.

2.2. АГЧ університету складається з:

 інженерної служби до складу якої входять фахівці АГЧ за напрямками роботи (відповідальний – головний інженер);

 транспортної служби (відповідальний – головний інженер);

 служби провідного механіка (відповідальний – провідний механік);

 служби головного енергетика (відповідальний – головний енергетик);

 ремонтно-будівельної групи (відповідальний – провідний фахівець з ремонтно-будівельних робіт);

 господарської служби (відповідальний – завідувач господарської служби):

а) учбовий корпус № 1 (відповідальний – комендант),

б) учбовий корпус № 2 (відповідальний – комендант),

в) учбовий корпус № 3 (відповідальний – комендант),

г) учбовий корпус № 4 (відповідальний – комендант),

д) учбовий корпус № 5 (відповідальний – комендант),

е) корпус № 6 (відповідальний – завідувач господарства);

 комори та складів (відповідальний – старший комірник).

2.2. За необхідності, в складі АГЧ можуть створюватися нові служби та групи.

2.3. Структура та штатний розклад АГЧ визначаються та затверджуються ректором університету.

3. Основні завдання та функції АГЧ

Основними завданнями та функціями АГЧ є:

3.1 Організація роботи у відповідності до чинного законодавства України, установчих та організаційно-розпорядчих документів університету, зокрема, цього Положення.

3.2. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази університету в обсязі виділених університетом фондів та асигнувань.

3.3. Здійснення господарського забезпечення навчального процесу, роботи відділів та підрозділів університету (їдальні, спортивно-оздоровчого табору «Буревісник», навчально-тренувального центру, агробіостанції-ботанічного саду, фельдшерського здоровпункту, санаторію-профілакторію тощо).

3.4. Забезпечення навчально-лабораторних і службових приміщень меблями, господарським інвентарем і вжиття заходів щодо збереження їх експлуатаційних якостей протягом встановлених нормативами термінів.

3.5. Утримання в належному санітарно-гігієнічному стані навчально-лабораторних, службових і побутових приміщень в учбових корпусах, а також закріпленої за університетом території.

3.6. Забезпечення технічної експлуатації інженерних систем та обладнання, будівель і споруд учбових корпусів університету.

3.7. Своєчасне проведення необхідних ремонтів приміщень із метою їх довгострокової експлуатації, забезпечення вимог пожежної безпеки та безпечних умов праці, складання актів технічного стану, планів робіт і ведення звітності стосовно виконаних робіт.

3.8. Вжиття заходів для підтримання дієвого перепускного та паспортного режиму в учбових корпусах, дотримання розпорядку дня, збереження матеріальних цінностей університету.

3.9. Підбір і підготовка кадрів для АГЧ, зміцнення трудової, виробничої, технологічної та виконавчої дисципліни в підрозділі, мобілізація колективу на якісне та вчасне виконання поставлених завдань.

3.10. Участь у вирішенні питань щодо забезпечення потреб університету в меблях, обладнанні, інвентарі, предметах культурно-побутового та господарського призначення, будівельних та експлуатаційних матеріалах, засобах механізації, паливно-енергетичних ресурсах і транспорті.

3.11. Проведення обстеження будівель, споруд і приміщень учбових корпусів університету, а також усіх видів комунікаційних систем, з метою визначення їх технічного стану та необхідності проведення ремонту, складання відповідних актів обстеження технічного стану.

3.12. Участь у розробці проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного розвитку та господарського забезпечення університету і його структурних підрозділів.

3.13. Організація робіт із благоустрою, озеленення та прибирання прилеглої території учбових корпусів, вивезення побутових відходів і сміття, святкове оформлення фасаду будівель.

3.14. Проведення своєчасної підготовки об'єктів університету до нового навчального року та роботи в зимовий період.

3.15. Забезпечення безперебійної роботи систем центрального опалення, водопостачання, водовідведення, електропостачання, вентиляції, роботи ліфтів, обладнання, автотранспорту та механізмів, своєчасна ліквідація наслідків аварій.

3.16. Ремонт інженерних систем та обладнання учбових корпусів у відповідності до затверджених ректоратом планів-графіків, контроль за проведенням ремонтних робіт підрядними організаціями і подання керівництву звітів про виконання таких робіт.

3.17. Проведення поточних ремонтів і господарське обслуговування будівель, споруд і приміщень корпусів, (скління вікон, ремонт дверей, фрамуг, рам, заміна дверних замків, секретів тощо) та прилеглої території університету.

3.18. Участь у підготовці договорів з підрядними організаціями на виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти капітального та поточного ремонту, технічне обслуговування обладнання, механізмів тощо.

3.19. Постійний контроль за дотриманням фінансової та трудової дисципліни в питаннях, що стосуються діяльності АГЧ.

3.20. Ощадливе використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, збереження меблів, господарського інвентарю, будівельних матеріалів, обладнання та механізмів, транспортних засобів.

3.21. Участь у вирішенні питань, що пов`язані з отриманням матеріальних збитків із винуватців, проведення своєчасного списання матеріальних цінностей.

3.22. Створення належних умов праці, забезпечення вимог пожежної безпеки, вдосконалення функціонування всіх об'єктів університету.

3.23. Своєчасна звітність перед керівництвом і органами статистики в питаннях використання паливно-енергетичних ресурсів, житлово-побутового комплексу та роботи автотранспорту.

4. Права АГЧ

АГЧ має право:

4.1. Вносити на розгляд ректорату пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу, зміни штатного розкладу, нових форм організації та оплати праці працівників.

4.2. Знайомитися з наказами, розпорядженнями керівництва університету, іншими локальними документами, що стосуються діяльності підрозділу.

4.3. Залучати необхідну кількість працівників АГЧ для благоустрою, ліквідації аварій та аварійних випадків, наслідків стихійного лиха, підтримки належного санітарного стану в учбових корпусах і закріпленій за університетом території.

4.4. Брати участь у підготовці до укладення договорів із проектними, підрядними ремонтно-будівельними організаціями, з монтажу, наладки та технічного обслуговування обладнання й побутового інвентарю, фірмами з ремонту меблів, вивозу побутових відходів, сміття та інше.

4.5. Вимагати від усіх підрозділів університету своєчасного подання заявок на наступний рік, із обґрунтуванням потреб на постачання обладнання, інвентарю, меблів, інших матеріальних цінностей.

4.6. Ініціювати стягнення матеріальних збитків із осіб, які своїми діями нанесли шкоду матеріальним цінностям університету.

4.7. За дорученням керівництва університету представляти інтереси ХДУ в органах санітарного та пожежного нагляду, організаціях постачання, господарських судах, правоохоронних органах тощо.

5. Відповідальність АГЧ

АГЧ відповідає за:

5.1. Матеріально-технічне забезпечення та санітарний стан приміщень учбових корпусів, навчальних аудиторій і лабораторій, службових і побутових приміщень, благоустрій території університету.

5.2. Своєчасну розробку планів капітального та поточного ремонтів, їх виконання.

5.3. Належне забезпечення об'єктів університету електро-, газо-, тепло- та водопостачанням.

5.4. Повноцінну роботу всіх інженерних систем, обладнання, транспорту, економне використання будівельних й експлуатаційних матеріалів, механізмів та автотранспорту;

5.5. Вчасну розробку планів роботи служб АГЧ і підготовку до роботи господарства університету в зимовий період та протягом року.

5.6. Підготовку пакетів документів для укладення договорів, оплати рахунків на матеріали та послуги, акти прийому, передачі, виконання робіт і послуг, надання послуг стороннім організаціям.

5.7. Дотримання вимог пожежної безпеки в підрозділі, створення безпечних умов праці для працівників АГЧ.

5.8. Фахівці АГЧ університету несуть відповідальність за:

 організацію, терміни та якість виконання робіт у підпорядкованих службах і групах у відповідності до чинних законодавчих, нормативно-правових актів із охорони праці та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563;

 експлуатацію й утримання будівель, споруд, виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції у відповідності до правил і норм з охорони праці;

 організацію у відповідності до чинних нормативно-правових актів з охорони праці:

а) проведення планово-запобіжних ремонтів,

б) профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів;

 своєчасне проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв;

 розроблення та впровадження заходів щодо механізації, автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів;

 забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням і огорожами, знаками безпеки, оформлення працівникам наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;

 проведення інструктажів з охорони праці з кожним працівником: первинного – на робочому місці, повторного, позапланового з реєстрацією в журналі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом університету від 08.07.2011р. № 645-Д;

 інформування проректора з МТРІ та відділу охорони праці та техніки безпеки університету про нещасний випадок, що стався з працівником АГЧ.

5.9. Конкретний рівень відповідальності працівників АГЧ визначається їх посадовими інструкціями.

6. Взаємовідносини АГЧ з іншими підрозділами

Адміністративно-господарська частина у своїй роботі співпрацює з:

6.1. Деканатами, структурними підрозділами та відділами ХДУ – в питаннях матеріально-технічного та господарського забезпечення навчального процесу та наукової роботи, залучення співробітників до господарської роботи.

6.2. Бухгалтерією університету – в питаннях забезпечення обліку та збереження матеріальних цінностей, оплати матеріалів і послуг.

6.3. Громадськими організаціями університету – в питаннях матеріально-технічного забезпечення, проведення культурно-масових заходів, святкувань та оздоровлення студентів і співробітників ХДУ.

Новий Gallery

Новий Модуль Документ