ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників Наукової бібліотеки ХДУ

Оновлено: 29.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора Херсонського
державного університету
від 24.05.2019 № 397-Д

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації
працівників Наукової бібліотеки
Херсонського державного університету 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1     Положення про проведення атестації працівників Наукової бібліотеки Херсонського державного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» та «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 р. № 44

1.2     Положення визначає порядок проведення атестації працівників Наукової бібліотеки Херсонського державного університету (далі - Наукова бібліотека ХДУ).

1.3     Атестації підлягають працівники Наукової бібліотеки ХДУ відповідно до Переліку посад працівників, які підлягають атестації (додаток 1).

1.4     Основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника Наукової бібліотеки ХДУ на основі об’єктивних, обгрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

1.5     Атестації не підлягають:

- працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
- вагітні жінки;
- особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
- одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- неповнолітні;
- особи, які працюють за сумісництвом.

1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу. 

2. ВИДИ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ АТЕСТАЦІЇ 

2.1. Атестація організовується та проводиться на підставі відповідного наказу ректора університету.

2.2. Атестація проводиться не частіше ніж один раз на п’ять років. Строки та графік її проведення визначається керівництвом університету за узгодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації співробітників ХДУ (далі профком).

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання.

2.3. Перелік орієнтованих питань, що виносяться на атестацію, узгоджуються з профкомом і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку. 

3. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1. Атестацію працівників Наукової бібліотеки ХДУ проводить атестаційна комісія. Кількість і персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом ректора університету за погодженням з профкомом.

3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови, його заступника, секретаря, членів комісії (висококваліфікованих працівників Наукової бібліотеки, представників профкому та відділу кадрів).

3.3. Атестація працівників Наукової бібліотеки ХДУ, які входять до складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників Наукової бібліотеки. Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі в голосуванні.

3.4. Безпосередній керівник (завідувач відділу Наукової бібліотеки ХДУ) працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

4.1.     На кожного працівника Наукової бібліотеки ХДУ, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох примірниках (додаток 2).

4.2.     Завідувач відділу Наукової бібліотеки ХДУ (керівник структурного підрозділу) на працівника, який підлягає атестації, складає характеристику, у якій дається всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи. Характеристику підписує завідувач відділу (керівник структурного підрозділу) та директор Наукової бібліотеки ХДУ.

4.3.     Характеристику на працівника Наукової бібліотеки ХДУ разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подають до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

4.4.     Працівник Наукової бібліотеки ХДУ, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку атестації.

Працівник Наукової бібліотеки ХДУ подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

4.5.     Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника Наукової бібліотеки ХДУ, який атестується, а також заслуховує звіт самого працівника. Звіт працівника має включати відомості: інформацію про участь у семінарах і конференціях, професійне навчання, стажування, педагогічну діяльність у звітному періоді тощо. На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник Наукової бібліотеки ХДУ, який атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні документи.

4.6.     Щодо кожного працівника Наукової бібліотеки ХДУ, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток 3). У разі відсутності працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться. Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її проведення. 

4.7.     Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника Наукової бібліотеки ХДУ, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка унеможливлює прояви упередженості. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.

4.8.     Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника Наукової бібліотеки ХДУ:
-     відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
-     не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання;
-     не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.

4.9.     У голосуванні беруть участь лише члени атестаційної комісії присутні на засіданні.

4.10. Результати голосування заносяться до атестаційного листа. Атестаційний лист підписує голова, секретар та члени комісії, які брали участь у засіданні.

4.11. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівників Наукової бібліотеки ХДУ за досягнуті успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

4.12. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та ректора університету протягом трьох днів після його прийняття.

4.13. Атестаційний лист, характеристика, а також протокол про кваліфікаційні випробування працівника Наукової бібліотеки ХДУ, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі. 

5. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

5.1. Матеріали атестації передаються ректору університету для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох місяців з дня її проведення. Період тимчасової непрацездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк.

За цей період ректор університету вирішує питання про заохочення працівників Наукової бібліотеки ХДУ, які успішно пройшли атестацію, а в окремих випадках (при оцінці працівника як "не відповідає займаній посаді") про переведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пониженням у посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України.

5.2. Після закінчення вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.

5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником Наукової бібліотеки ХДУ у порядку, встановленому законодавством.