«Психологія окремих видів діяльності»

Оновлено: 19.10.2016

Світова наука стверджує, що ХХІ століття – це століття психології. У наш час жодна сфера людського життя не може обійтися без психологічних знань.

Нині характерним є розвиток психологічної науки, використання її рекомендацій у різних сферах людської діяльності. Потреба психологічних знань у різноманітних ділянках практичної діяльності привела до розвитку прикладних галузей психологічної науки, пов’язаних з «обслуговуванням» таких сфер практичної діяльності, як освіта, медицина, юриспруденція, економіка, праця, екологія, спорт тощо.

До вашої уваги представляємо віртуальну виставку «Психологія окремих видів діяльності». Сподіваємося, що виставка буде цікавою для викладачів, студентів, а також широкого кола читачів, яких цікавить питання психологічної науки пов’язаної з практичною діяльністю людини.

 

Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підруч. / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 655 с. К. В. Кислюк. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі психології мотивації та відбору кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей.

Підручник рекомендовано студентам, викладачам ВНЗ психологічних спеціальностей. Може бути корисним психологам-практикам, педагогам, фахівцям у галузі економіки та менеджменту.

Бедь, В. В. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. – К. : Каравела, 2003. – 376 с.

Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни «Юридична психологія», включає загальні розділи юридичної психології і особливої частини правової, кримінальної психології.

Посібник призначений для студентів, курсантів аспірантів і викладачів юридичних факультетів. Він може бути корисний працівникам правоохоронних органів і всім, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

 
 

Будіянський, М. Ф. Кримінальна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Будіянський. – вид. 2-ге, змін. і доп. – Одеса : Фенікс, 2006. – 368 с.

Навчальний посібник розглядає й аналізує досягнення психологічної та криміналістичної науки в розкритті психологічних ознак особистості злочинця, застосування психологічних прийомів при розслідуванні злочинів.

Посібник розрахований на правознавців, психологів, працівників міліції та органів прокуратури та суду.

Васильев, В. Л. Юридическая психология [Текст] / В. Л. Васильев. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 656 с.: ил.

В учебнике подробно раскрывается тема психологической культуры как основного фактора, определяющего эффективность и гуманизацию правоохранительной деятельности. В отдельной главе раскрывается роль психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта в процессе предварительного и судебного следствия.

Учебник для студентов, изучающих юридическую психологию в вузах, для широкого круга читателей.

 
 

Вітенко, І. С. Медична психологія [Текст ] : підруч. / І. С. Вітенко. – К. : Здоров’я, 2007. – 208 с.

У підручнику викладені питання, що включені до програми з дисципліни «Медична психологія». Висвітлюються практичні аспекти медичної психології, методи дослідження та завдання медичної психології, поняття про психічне здоров’я людини.

Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів. Разом з тим видання може бути корисним для студентів-психологів.

Клименко, В. В. Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Клименко. – К. : МАУП, 2007. – 432 с.: іл. – Бібліогр. : с. 423-424.

У посібнику розглянуто предмет психології спорту, методи її досліджень, психологічні засади теорії спорту. Визначено структуру психологічного підготування, розвиток психічних функцій, системи мотивації дії, змагань.

Для студентів факультетів психології, фізичного виховання, а також тих, хто цікавиться проблемами розвитку особистості, засобами фізичного виховання та спорту.

 
 

Коновалова, В. О. Юридична психологія [Текст ] : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – К. : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2005. – 424 с.

У пропонованому підручнику висвітлюються психологічні закономірності у системі «людина-право». Детально викладені методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

Підручник розрахований на студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів, працівників суду та правоохоронних органів.

Ложкін, Г. В. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін. – 2-ге вид. змін. і доп. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 400 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, особливості економічної поведінки.

Посібник розрахований на економістів, психологів, викладачів та всіх, хто цікавиться дослідженням проблем на етику економіки та психології.

 
 

Медицинская и судебная психология [Текст] : курс лекций : учеб. пособ. / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. – 2-е изд., испр. – М. : Генезис, 2005. – 606 с.

В лекциях ведущих ученых отражен системный междисциплинарный подход к подготовке специалистов в области медицинской и судебной психологии.

Для студентов психологических факультетов.

Основи психології [Текст] : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. О. Роменця. – 5-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 632 с.

Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

Підручник рекомендовано студентам, викладачам ВНЗ.

 
 

Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ф. Пачковський. – К. : Каравела, 2006. – 408 с.

У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов’язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань.

Підручник рекомендовано студентам-психологам, викладачам ВНЗ, фахівцям, які цікавляться теоретичними і прикладними аспектами управління та підприємництва.

Савчин, М. В. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні, психологічні основи виховання і навчання, адаптації до умов професійної діяльності.

Підручник рекомендовано студентам-психологам, викладачам.

 
 

Скребець, В. О. Екологічна психологія [Текст ] : підруч. / В. О. Скребець, І. І. Шлімакова. – К. :Видавничий Дім «Слово», 2014. – 456 с.

Підручник презентує сучасні наукові знання нової прикладної галузі психології – екологічної психології. Розкриваються методологічні основи, базові поняття, феноменологія і зміст. Підручник структурований, кожна тема закінчується текстовим блоком перевірки засвоєних знань. Можна використовувати в екстернатному, індивідуальному чи дистанційному навчанні.

Для студентів ВНЗ психологічних і непсихологічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться проблемами екологічної психології.

Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология [Текст] : учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. / Н. Ф. Талызина. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 288 с.

В основе учебника – «деятельностная» теория учения, изложение её сопровождается различными практическими ситуациями. Рассматривается учение как один из видов деятельности, обозначены пути формирования логических приёмов мышления.

Учебник можно рекомендовать студентам педвузов.

 

Список рекомендованої літератури

1.     Биркгофф, Г. Математика и психология [Текст] / Г. Биркгофф. – М. : Советское радио, 1977. – 96 с.

2.     Вітенко, І. С. Медична психологія [Текст ] : підручник / І. С. Вітенко. – К. : Здоров’я, 2007. – 208 с. – Бібліогр. : с. 207-208.

3.     Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

4.     Выготский, Л. С. Психология искусства [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.

5.     Гильбух, Ю. З. Первое знакомство с инженерной психологией [Текст] / Ю. З.Гильбух. – К. : Радянська школа, 1982. – 140 с.

6.     Головінський, І. Педагогічна психологія [Текст] / І. Головінський. – К. : Аконіт, 2003. – 287 с.

7.     Дулов, А. В. Судебная психология : учеб. пособ. для юридических вузов / А. В. Дулов. – Минск : Высшая школа, 1970. – 392 с.

8.     Зелинская, А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинская. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

9.     Коновалова, В. О. Правова психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Коновалова. – Харків : Основа, 1996. – 184 с.

10.       Корольчук, М. С. Теорія і практика професійного відбору [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка – Центр, 2006. – 532 с.

11.       Кузнецова, Т. В. Основи економічної психології [Текст] : курс лекцій для студентів ВНЗ. –К. : МАУП, 2006. – 140 с.

12.       Кулініч, І. О. Психологія управління [Текст] : підручник для ВНЗ/ І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2011. – 415 с.

13.       Лубський, В. І. Психологя релігії [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / В. І. Лубський, О. І. Предко. – К. : ЦНЛ, 2004. – Ч. 1. – 207 с.

14.       Льовочкіна, А. М. Основи економічной психології [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.

15.       Москаленко, В. В. Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 688 с.

16.       Мостовая, И. М. Юридическая психология [Текст] / И. М. Мостовая. – К. : Вира – Р, 1999. – 120 с.

17.       Обран-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ /Л. Е. Обран-Лембрик. – К. :Академвидав, 2005. – 448 с.

18.       Педагогическая психология : конспект лекций / сост. С. В. Кошелева. – М. : АСТ, 2005. – 94 с.

19.       Предко, О. І. Психологія релігії [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. І. Предко. – К. : Академія, 2008. – 345 с.

20.       Сергеев, К. К. Философская психология [Текст] / К. К. Сергеев. – Тольятти : Современник, 1999. – 144 с.

21.       Смирнова, Н. Н. Юридическая психология [Текст] / Н. Н. Смирнова. – СПб. : Альфа, 2000. – 12 с.

22.       Трофімов, Ю. Л. Інженерна психологія [Текст] : підруч. для психологічних спеціальностей ВНЗ / Ю. Л. Трофімов. – К. : Либідь, 2002. – 264 с.

23.       Алещенко, В. І. Військова психологія : ретроспективний аналіз та подальший розвиток / В. І. Алещенко // Теорія і практика управління соц. системами. – 2015. – №2 . – С. 46-53.

24.       Аршава, І. Ф. Психологічні особливості особистості музиканта в контексті психологічного здоров’я / І. Ф. Аршава, В. А. Кутепова-Бредун // Медична психологія. – 2011. – Т.6, №2 (22). – С. 3-7.

25.       Білоус, Р. М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості / Р. М. Білоус // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №4. – С. 70-75.

26.       Ложкін, Г. В. Психологія спорту на Україні : аспекти становлення, тенденції розвитку / Г. В. Ложкін // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №6. – С. 21-25.

27.       Моляко, В. Творчий потенціал людини як психологічна проблема / В. Моляко // Психологія і суспільство. – 2007. – №4. – С. 6-10.

28.       Москвичов, С. Г. Про предмет екологічної психології / С. Г. Москвичов // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №1. – С. 2-4.

29.       Оверченко, А. І. Використання засобів впливу в політичній агітації / А. І. Оверченко, В. С. Кашуба // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №12. – С. 51-55.

30.       Панок, В. Г. Екологічна психологія / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №9. – С. 73-75.

31.       Панок, В. Г. Теоретичне обґрунтування прикладної психології / В. Г. Панок // Психологія і суспільство. – 2016. – №1. – С. 91-108.

32.       Яковенко, С. І. Становлення радіоекологічної психології / С. І. Яковенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 1. – С. 1-7.