«Від соціальної думки до соціологічної теорії»

Оновлено: 19.10.2016

Соціологія є систематизованою спробою роздивитися
соціальний світ настільки уважно, наскільки це можливо, 
зрозуміти його, не піддаючись власним сподіванням і страхам.

Пітер Бергер

Соціологія – одна з багатьох наук, що вивчають суспільство. Молода наука, їй трохи більше півстоліття, але її витоки ведуть у давню історію людської думки про суспільство. Всі соціальні ідеї, висловлені і сформульовані до ХІХ ст., були базою соціології, її джерелами, але не самою наукою. Виникнення соціології як науки пов’язане з соціально-економічними, політичними змінами в суспільстві, а також з революційним характером епохи ХVІІІ-ХІХ ст.

В ХХІ ст. соціологія склалася в цілісну і впливову науку- зі своїми класиками і школами, теоріями і концепціями, з деякими із них допоможе вам ознайомитись віртуальна виставка «Від соціальної думки до соціологічної теорії».

Список рекомендованої літератури додається.

 

1. Соціологія [Текст]: підруч. / за ред. В. Г. Городяненка. - К. : ВЦ «Академія»,2008.-544 с. – (Альма-матер).

Це – третє видання популярного серед студентів підручника, який розкриває сутність, структуру і функції соціології, основні етапи становлення її як науки, розвитку соціологічної теорії і практики в Україні, а також характерні особливості суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічного знання, основні засади емпіричних соціологічних досліджень, іртерпретування їх результатів. Містить біографічні відомості про видатних соціологів, короткий термінологічний словник, запитання, завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

2. Соціологія [Текст] : підруч. / за ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : «Новий світ-2000», 2008. – 280 с.

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини ,основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.

 
 

3. Юрій, М.Ф. Соціологія [Текст] : підруч. / М.Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 с.

У підручнику розглядається процес становлення соціології, її сучасний науковий статус, головні теоретико-методологічні і методико-інструментальні основи. Зроблено спробу в простій і доступній формі викласти поняття і концепції про навколишній світ, людей у ньому та їх взаємини. У виданні можна знайти відповіді на такі, наприклад, запитання: що таке влада, чому люди об’єднуються у групи, що являють собою соціальні інститути, які відбуваються зміни у суспільстві? Це дозволяє легше орієнтуватися в складному, повному соціальних проблем світі, приймати відповідні рішення.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх тих хто займається проблемами соціології і соціологічними дослідженнями.

4. Ручка, А. О. Курс історії теоретичної соціології [Текст] / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Вид-во: «Наукова думка»,1995. – 223 с.

У навчальному підручникові викладається генезис основних соціологічних концепцій та теорій. Розглядаються головні ідеї фундаторів соціологічної науки, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток соціології. Значна увага приділяється висвітленню витоків вітчизняної соціологічної думки, а також проблемам сучасної теоретичної соціології.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів.

 
 

5. Анурин, В. Ф. Общая социология [Текст]: учеб. пособ. для вузов / В. Ф. Анурин. – М. : Академический Проект, 2003. – 496 с.

В учебнике на основе широкого использования зарубежной и отечественной литературы рассматриваются исторические и методологические проблемы общей социологической теории. Отображаются основные теоретические подходы к анализу социальной структуры, социологические концепции социального взаимодействия, классические и современные модели социальной динамики.

Текстовый материал иллюстрируется графическими схемами, таблицами. Учебник снабжен терминологическим словарем (глоссарием основных социологических понятий), контрольными вопросами и текстами для самопроверки.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, а также для всех интересующихся проблемами социологии.

6. Черныш, А. М. Социология : общий курс [Текст] : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / А. М. Черныш. – Херсон : ХГУ, 2014. – 334 с.

Учебное пособие содержит систематизированное изложение основных разделов учебного курса социологии, подготовленное в соответствии с типовой Программой Министерства образования и науки Украины. Пособие адаптировано для студентов младших курсов всех отраслей и специальностей – от гуманитарных и технических до медицинских и биологических. При подготовке книги в основном использованы достижения западной, а также отечественной и российской социологии.

Предназначено для студентов высших учебных заведений, депутатов, лидеров партий, их советников и консультантов, публицистов, просто умных людей, интересующихся современным обществом, законами его развития и способами совершенствования, а также личностью, трудовым коллективом, семьей, гендерной политикой, местом возрастных групп в социальной иерархии и др. актуальными проблемами социологии.

 
 

7. Система социологического знания [Текст] : учеб. пособие / сост. Г. В. Щекин. – 4-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 208 с.

В предлагаемом пособии, составленном по материалам справочных и периодических социологических изданий, раскрываются система социологии как науки, ее основные категории и понятия, направления, концепции и отрасли, а также методы и организация социологических исследований.

Для студентов высших учебных заведений и слушателей системы переподготовки и повышения квалификации кадров.

8. Соціологія [Текст] : підруч. / за заг. ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача. – Харків; Київ, 1998. – 624 с.

Підручник «Соціологія» - систематизований виклад курсу основ соціології. Висвітлюються основні віхи становлення і розвитку соціологічних знань, формування соціологічної думки в Україні. Викладені основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, соціальної структури і політичної системи в Україні, соціологія економіки, соціологія міста, села, а також висвітлюються основні положення соціології способу життя, вільного часу та засобів масової інформації. Викладено основні положення теорії і практики соціологічних досліджень.

Підручник написано на основі класичних джерел соціології та праць відомих сучасних вітчизняних і зарубіжних соціологів з урахуванням навчальних програм і навчальних посібників з соціології провідних університетів США, Німеччини, Англії, Франції і Росії. Використано досвіт викладання соціології в національних університетах Києва, Львова, Харкова, Одеси та в інших навчальних закладах України.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 
 

9. Соціологія. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / під ред. Н. М. Семке. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 352 с. – (Серія «Переходимо до Болонської системи»)

Посібник укладено відповідно з принципами кредитно-модульної системи. Він містить теоретичний матеріал із модулів «Соціологія як наука про суспільство», «Галузеві та спеціальні соціологічні теорії і методологія та методи соціологічного дослідження»…

Для студентів вищих навчальних закладів.

10. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва. – 3-є вид. стереотипне. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. – 455 с. – ( Вища освіта ХХІ ст.).

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: Історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологічного дослідження .

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
 

11. Погорілий, О. І. Соціологічна думка ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1996. – 224 с.

У навчальному посібнику дається аналіз найважливіших течій соціологічної думки ХХ століття, основних етапів її розвитку, напрямів,шкіл, а також теоретичної спадщини засновників сучасної соціології.

До кожної глави подано короткі й водночас характерні фрагменти праць класиків світової соціології.

Для студентів вищих навчальних закладів.

12. Жоль, К. К. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

У навчальному посібнику викладено основи соціології, теоретичну й практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв’язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками. Висвітлено методологічну та інструментально-технічну забезпеченість сучасної емпіричної соціології.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
 

13. Захарченко, М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) [Текст] / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

У навчальному посібнику простежуються головні етапи розвитку світової соціологічної думки від античності до початку нашого сторіччя. Аналізуються протосоціологічні ідеї мислителів стародавнього світу, середніх віків, нового часу, особливості виникнення і розвитку соціології як окремої науки.

14. Танчин, І. З. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

У навчальному посібнику розкрито передумови виникнення соціологічної науки, місце соціології в системі суспільства, сучасні соціологічні теорії макро- і мікрорівня, основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Список рекомендованої літератури

1. Попова, І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Попова. – Київ : Тандем, 1996.-271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні.)

2. Городяненко, В. Історико-соціологічне джерелознавство : завдання та методи дослідження / В. Городяненко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №4.– С. 151-159.

3. Танчер, В. Сучасна європейська соціологічна думка : орієнтири та тенденції / В. Танчер // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009.– №2. – С. 210-212.

4. Кутуєв, П. Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації / П. Кутуєв // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №3. – С.183-206.

5. Сусська, О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання /О. Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – №3. – С. 47-57.

6. Загороднюк, Т. Социология Н.В. Паниной : избранные труды / Т. Загороднюк // Социология : теория, методы, маркетинг. – 2012. – №4.– С. 209 – 214.

7. Макеєв, С. Оґюст Конт : біля витоків соціологічної уяви / С. Макеєв // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2013. – №2.– С. 184 – 198.

8. Чернецький, Ю. Розвиток системи основних понять соціології наприкінці ХХ –на початку ХХІ століть / Ю. Чернецький // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №2.– С. 96 – 111 .

9. Соціологічна енциклопедія / укл. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).

10. Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 4-тє вид., стереотипне. – Львів : «Новий Світ-2000», 2013. – 296 с.

11. Социальная философия [Текст] : учеб. / под общей ред.В. П. Андрущенко , Н. И. Горлача. – Киев; Харьков : Издательский центр «Единорог», 2002. – 736 с.

12. Юрій, М. Ф. Соціологія [Текст] / М. Ф. Юрій. – К. : Дакор.,2005. – 552 с.

13.Кирдина, С. Г. Современные социологические теории : актуальное противостояние? /С. Г. Кирдина // СОЦИС. – 2008. – №8. – С. 18-28.

14. Романовский, Н. В. Историзация – закономерности развития социологической теории / Н. В. Романовский // СОЦИС. – 2008.– №10.– С. 3-12.

15. Климовицкий, С. В. Проблема когерентности социологической теории в контексте концепции Д. Лейдера / С. В. Клиновицкий // СОЦИС. – 2008. – №12.– С. 126-130.

16. Кудрина, С. А. Ценностные основания появления социологии / С. А. Кудина // СОЦИС. –2014.– №3. – С. 38-44.

17. Иванов, Д. В. Этапы эволюции социологии и доминантные типы теоретизирования / Д. В. Иванов // СОЦИС. – 2013. – №9. – С. 3-13.

18. Головин, Н. А. Социология Н. Лумана – этапы развития общей теории социальных систем / Н. А. Головин // СОЦИС. – 2014. – №2. – С. 86-94.

19. Громов, И. А. Методология научного познания и теории Э. Дюркгейма / И. А. Громов, В. Г. Лукьянов // СОЦИС. – 2010. – №8. – С. 123-132.

20. Титаренко, Л. Г. Социология Ханса Йоаса / Л. Г. Титаренко // СОЦИС. – 2012. – №5. – С. 29-38.

21. Гергилов, Р. Е. Теория и методология социологии Г. Д. Гурвича /Р. Е. Гергилов // СОЦИС. – 2008. – №4.– С. 129-137.

22. Урсуленко, К. Соціальна солідарність : розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації / К. Урсуленко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №1. – С. 138-158.