Оновлено: 27.03.2017

 

81.2НІМ-923       Романова Н. В. 
Р69                        Німецька мова як мова наукової комунікації [Текст] : навч. пос. для ВНЗ / Н. В. Романова. – Херсон : Міська друкарня, 2015. – 220 с.

74.261.421      Омельчук С. А. 
О-57                     Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу. Теорія і практика [Текст] : монографія / С. А. Омельчук. – К. : Генеза, 2014. – 368 с. 

74.580.03    Ковнір О. І. 
К56                 Формування політичної культури курсантів вищих морських навч. закл. I-II рівнів акредитації [Текст] : монографія / О. І. Ковнір.- Херсон : Видавець Д. С. Грінь, 2015. – 238 с.

65.9(4УКР)30      Кіндзерський Ю. В. 
К41                       Промисловість України : стратегія і політи ка структурно-технологічної модернізації [Текст] : монографія / Ю. В. Кіндзерський. - К., 2013. – 536 с.

63.1(4УКР-6КРМ      Пащеня В. Н. 
П22                              Историография крымоведения [Текст] : монография / В. Н. Пащеня. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 368 с.

22.1г        Рыжий В. С.
Р93               Из истории механико-математического факультета Харьковского университета (до 2011 года) [Текст] : монография / В. С. Рыжий. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. – 356 с.

67.2     Тимошенко В. И. 
Т41          Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец ХIХ – начало ХХ века [Текст] : монография / В. И. Тимошенко. – Чернигов : Издатель Лозовой В. М., 2014. – 621 с.

74.37       Конопляста С. Ю. 
К64              Ринолалія від А до Я [Текст] : монографія / С. Ю. Коносляста. – К. : Книга-плюс, 2015. – 312 с.

65.9(4УКР)261     Власюк О. С. 
В58                         Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2014. – 432 с.

81.2НІМ-923      Романова Н. В.
Р69                       Німецька мова як друга фахова [Текст] : навч. пос. для студ III року навчання ВНЗ / Н. В. Романова. – Херсон : Айлант, 2016. – 190 с.

22.161.6я73       Кузубов В.В. 
К89                        Математика для економістів. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / В. В. Кузубов, О. Г. Чеберяк, Л. О. Свистун ; за ред. О. Г. Чеберяк. – К. : Вища школа, 2004. – 286 с.

85.33    Лимаренко Л. І. 
Л 58          Студентський театр у системі професійної підготовки майбутніх педагогів [Текст] : монографія / Л. І. Лимаренко. – Херсон :ХДУ, 2015.-483с.

81.2РОС-923      Бронская А. А. 
Б88                        Русский язык для иностранцев [Текст]: средний и продвинутый этапы / А. А. Бронская, Е. П. Голобородько. – Харьков : Издатель Иванченко И. С., 2015. – 440 с.

67.308    Туляков В. О.  
Т82            Кримінальна відповідальність та форми її реалізації [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. ін-ту прокуратури та слідства / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук. – Одеса : Фенікс, 2015. – 42 с.

63.2(4УКР-6КРМ    Пащеня В. Н. 
П22                            Источниковедение крымоведения [Текст] : монография / В. Н. Пащеня. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2015. – 512 с.

81.2УКР-5      Поповський А. М. 
П58                     Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови [Текст] : монографія / А. М. Поповський. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 292 с.

74.266.7я73      Черкасов В. Ф.  
Ч-48                      Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991-2010) [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград :Імекс-ЛТД, 2011. – 379 с.

74.266.7я73     Черкасов В. Ф. 
Ч-48                     Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 520 с.