Наукові періодичні видання ХДУ

Оновлено: 14.11.2019

Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Journal of Information Technologies in Education

ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

Сайт видання: http://ite.kspu.edu/

 
 

Журнал «Чорноморський ботанічний журнал»
CHORNOMORSKI BOTANICAL JOURNAL

«Чорноморський ботанічний журнал» публікує матеріали з усіх питань ботаніки, мікології і ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, історії флори і рослинності, еволюції рослинного світу, філогенії рослин, грибів і лишайників, ресурсознавства, інтродукції рослин, методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки, заповідної справи, охорони рослинного світу, загальної созології.

Сайт видання: http://cbj.kspu.edu

Збірник наукових праць «Педагогічні науки»
Collection of scientific papers “Pedagogical Sciences”

На сторінках збірника висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

Сайт видання https://ps.journal.kspu.edu/

 
 

Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія: “Лінгвістика”

Розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні та історичні аспекти функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, простежуються особливості українських говорів, висвітлюються тенденції сучасного словотвору, встановлюються особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи кодифікації граматичних норм мови.

Сайт видання  http://linguistics.journal.kspu.edu/index.php/linguistics

Збірник наукових праць «Природничий альманах»

У збірнику відбувається висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, ентомології, фізіології людини і тварин, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології.

Web-сторінка видання.

 
 

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»
Southern Archive (Philology)

У журналі висвітлюються актуальні питання слов’янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики.
Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань філологічних наук.

Сайт видання http://pa.journal.kspu.edu/

Науковий вісник Херсонського державного університету 
Серія «Психологічні науки»

Scientific Journal of Kherson State University
Series: Psychological Sciences

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Журнал інформує також про події наукового життя та психологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з психологічної тематики.

Сайт видання https://pj.journal.kspu.edu

 
 

Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія «Юридичні науки»
Scientific herald of the Kherson State University.
Series “Law Sciences”

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права. Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Сайт видання http://lj.journal.kspu.edu/

Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія «Економічні науки»
Scientific Herald of Kherson State University.
Series: Economics Sciences

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Сайт видання http://ej.journal.kspu.edu/

 
 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація»
Scientific Journal of Kherson State University.
Series: Theory of Translation and Intercultural Communication

У журналі публікуються статті, присвячені теоретичним проблемам перекладознавства, досліджень в області мов народів світу, проблемам перекладу, а також актуальним проблемам міжкультурної комунікації. Журнал інформує також про події наукового життя в області перекладознавства, подає рецензії наукових праць та підручників з цієї тематики.

Сайт видання http://tsj.journal.kspu.edu

Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія «Географічні науки»
Scientific Journal of Kherson State University.
Series: Geographical Sciences

На сторінках журналу публікація результатів наукових досліджень, ознайомлення географічної спільноти з сучасними регіональними дослідженнями, новітніми досягненнями в галузі географічної освіти в контексті вирішення актуальних і проблемних питань географічної науки.

Сайт видання http://gj.journal.kspu.edu/

 
 

Електронний історичний журнал «Skriptorium Nostrum»

Херсонський державний університет започатковує новий електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum», який має виходити тричі на рік. Scriptorium Nostrum» – відкритий проєкт. Запрошуємо до участі в ньому також філософів, наукознавців, літературознавців, культурологів, психологів, соціологів, представників природничих та інших наук.

Сайт видання: http://sn.kspu.edu/index.php/sn

 Науковий журнал «Судова та слідча практика в Україні»

У журналі висвітлюються актуальні питання судової практики розгляду кримінальних проваджень; практики господарських судів України; практики розгляду судами цивільних справ; практики адміністративних судів України; практики розгляду судами справ про адміністративні правопорушення: слідчої практики в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Сайт видання: http://ssp.journal.kspu.edu/index.php/ssp

 

 

Науковий журнал «Інсайт: психологічні виміри суспільства»

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

 Сайт видання: http://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight