Оновлено: 20.08.2018

Бюлетень нових надходжень №2
2018

УДК 377.3(477)
ББК 65.9(4УКР)09 
А56 

Алькема, В. Г.
     Бізнес-освіта в Україні [Текст] : монографія /  В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. – Львів : Новий світ-2000 , 2010. – 252 с.

УДК 343.6:616-051
ББК 67.308   
Б20

Балабко, В. В.
     Злочини проти життя та здоров'я особи : кримінальна відповідальність медичних працівників [Текст] : монографія / В. В. Балабко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. - 287 с. : іл. 

УДК 811.111(075.4):004
ББК 81.2Англ-923   
Б77

Бойко, Л. М.
     English for information technology [Текст]: навч. посібник для самост. роботи студ. спец. «Інженерія програмного забезпечення» / Л. М. Бойко, Т. В. Мунтян. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2017. – 143 с.

УДК 504.122:630*2
ББК 20.18  
Б82

Борейко, В. Е.
     Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности [Текст] / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина. – К. : Логос, 2016. – 132 с.

УДК  821.161.2
ББК 83.3(4УКР)6
В53

Вісник Таврійської фундації (осередку вивчення української діаспори) [Текст] / Херсонський держ. ун-т. – Херсон : Просвіта, 2015. - Вип. 11. – 251 c. 

УДК 821.161.2
ББК 83.3(4УКР)6
В53

Вісник Таврійської фундації (осередку вивчення української діаспори) [Текст] / Херсонський держ. ун-т. – Херсон : Просвіта, 2016.- Вип. 12. – 311 c. 

УДК 351.746.2(477)
ББК 67.9(4УКР)301    
Г16

Галунько, В. М.
      Адміністративно-правове забезпечення слідчої діяльності в Україні : теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Галунько. – Херсон : Грінь Д. С.,2016. – 399 с.    

УДК 351.746.2(477)
ББК 67.9(4УКР)301      
Г16

Галунько, В. М.
     Оптимізація і ефективність адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні : теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Галунько. – Херсон : Грінь Д. С.,2017. – 421 с.

УДК 811.161.1’243
ББК 74.261.3       
Г51 

Гирич, З.И.
     Формирование коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе обучения русскому языку [Текст] : монография / З. И. Гирич; Херсонский гос. ун-т. – Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. – 454 с.

УДК 371.13:81’246.3
ББК 74.261.4 
Д25

Девлетов, Р. Р.
     Навчально-методичні матеріали з формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів української мови в початковій школі  [Текст] : (у школах з кримськотатарською мовою навчання) / Р. Р. Девлетов, А. Е. Асанова. – Сімферополь : Оджакъ, 2014. – 143 с.   

УДК 796.011.3(091)
ББК 75.3я73       
І-90

Історія фізичної культури [Текст] : навч.-метод. посібник для здоб. ступеню вищ. освіти «бакалавр» / С. І. Степанюк, О. О. Гречанюк, І. В. Маляренко, В. П. Ткачук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2016. – 271 с.

УДК  94(477) ‘’13’’
ББК  63.3(4УКР)4  
С22

Саюк, В. П.
      Ірпінська битва 1323 року : Історичне дослідження [Текст] / В. П. Саюк. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. – 122 с.

УДК 616 – 006
ББК   55.6 
Р31

Реабілітація онкологічних хворих за допомогою інтегральних методів лікування [Текст] / В. С. Мосієнко, Л. К. Куртсеітов, С. А. Місяк, М. Д. Мосієнко. – К., 2017. – 79 с.

УДК 82’06(477.72)
ББК 83.3(4УКР-4ХЕС)   
П18

Параскевич, П. К.
     Статті, тези, есе, інтерв’ю … [Текст] / П. К. Параскевич. – Херсон : ХДУ, 2017. – 246 с.

УДК 81’42’22:821.111
ББК 81.2Англ    
П82

Просяннікова, Я. М.
      Семіотична природа художнього порівняння [Текст] : монографія / Я. М. Просяннікова; Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2017. – 192 с. 

УДК 519.21
ББК  22.17   
Д42

Джунь, И. В.
      Неклассическая теория погрешностей измерений [Текст] / И. В. Джунь. - Ровно : Естеро, 2015. - 167 с. : ил.

УДК  378.12(075.8)
ББК  74.584я73  
Д75

Дроздова, І. П.
      Університетська освіта [Текст] : навч. посібник / І. П. Дроздова. – Харків, 2013. – 212 с. 

УДК  323.2
ББК  66.3(4)31     
К18

Каменщиков, А. А.
     Международный опыт гражданского миротворчества на постсоветском пространстве [Текст] / А. А. Каменщиков ; Укр. миротвор. шк. – Х. : Права людини, 2016. - 91 с.

УДК 811.161.2:070
ББК 81.2УКР     
К68

Коротич, К.
     Асоціативно-семантичне макрополе "безпека/небезпека" в дискурсі української преси ХХ-ХХІ століть [Текст] : [монографія]   / К. В. Коротич ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Харьківське іст.-філол. тов-во, 2017. - 255 с.

УДК 321.01(075.8)
ББК  67.0я73    
К72

Костючков, С. К.
      Основи соціальної держави та громадянського суспільства [Текст] : [навч. посібник] / С. К. Костючков. – Херсон : Айлант, 2016. – 255 с.

УДК   347.122
ББК   67.304   
К73

Кот. О. О.
     Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав : проблеми теорії та судової практики [Текст] : монографія / О. О. Кот. – К. : Алерта : Правова єдність, 2017. - 492 с.

УДК 94(420) ‘’18/19’’
ББК 63.3(4ВЕЛ)5  
Л58

Лиман, І. І.
     Британський консул і промисловець Джон Грієвз = British Consul and Industrialist John Edward Greaves [Текст] / І. І. Лиман, В. М. Константінова, Є. С. Данченко. - Бердянськ, 2017. – 198 с. 

УДК 910/913(477.72)
ББК  26.89(4УКР-4ХЕС)я2   
Л65

Лиховид, О.
      Топоніми Скадовського району [Текст] : (довідник) / О. Лиховид. – Скадовськ, 2017. – 151 с.

УДК   612.8
ББК   28.991  
М15

Макаренко, М. В.
     Методичний посібник з фізіології вищої нервової діяльності : історія розвитку та сучасний стан в Україні [Текст] / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, М. Ю. Макарчук. - Черкаси. – К., 2017. – 97 с.

УДК  811.111:801
ББК 81.2АНГЛ     
М82  

Москвичова, О. А.
     Метаморфоза й образотворення : когнітивно-семіотичні нариси [Текст] : монографія / О. А. Москвичова, Т. М. Суворова. – Херсон: Айлант, 2017. – 275 с.

УДК  811.161.2’42:37
ББК  74.261.4   
Н62             

Нікітина, А. В.
   Педагогічний дискурс учителя-словесника [Текст] : монографія / А. В. Нікітіна. – К.: Ленвіт, 2013. – 338 с.

УДК  373.5:811.161.2
ББК 74.261.4     
О-57                       

Омельчук, С. А.
Уроки української мови для 8 класу [Текст] : посібник / С. А. Омельчук. – К. : Дивослово, 2017. – 247 с.

УДК  378.12
ББК  74.58       
С91                   

Сучасний фахівець: гуманіст, професіонал, майстер [Текст] : монографія / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2016. – 401 с.

УДК 65.012.32
ББК 65.290-2      
У67                    

Управління операційними бізнес-процесами на підприємствах сфери послуг та промисловості [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Шашкової, Н. А. Тюхтенко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 265 с.

УДК 378.4(477.85)
ББК 74.58(4УКР-4ЧЕН)      
Т56                                    

Костянтин Томащук : повернення у славі в Чернівці = Constantin Tomaszczuk : Rückkehr nach Czernowitz in Ruhm und Ehre [Текст] / наук. ред. Т. Марусик. – Чернівці : Букрек, 2016. – 240 с.

УДК 664.1(091)(477)
ББК 36.84(4УКР)    
Т98                            

Тютюнник, Ю. Г.
Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт [Текст] : [наукове видання] / Ю. Г. Тютюнник. – К., 2016. – 329 с.

УДК  376.2(477)
ББК  74.3(4УКР)   
Ф94                          

Фудорова, О. М.
Вища освіта осіб з обмеженими  можливостями в сучасній Україні : освітня інклюзія чи міф ? : (соціологічний вимір) : [монографія] / О. М. Фудорова. – Херсон, 2012. – 231 с.

УДК  821.161.2 ‘’19/20’’
ББК 83.3(4УКР)6    
Ш32                            

Шахова, К.
Записки як жанр української прози ХХ – початку ХХІ століть [Текст] : монографія / К. Шахова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 215 с.

УДК 821.161.2
ББК 84(4УКР)6   
Ф24                       

Фаріон, І. Є.
Крапля [Текст] : [поезії, переклади] / І. Є. Фаріон. – К. : Просвіта, 2017. – 190 с.

УДК 338.47
ББК 65.37    
С51                  

Cherniavska, T. A.
Transport and communication system of Ukraine self-reliant development challenges and prospects [Text] : [mongraph] / Т. А. Cherniavska. –Poland, 2017. – 493 р.

УДК 615.8(073)
ББК 53.5       
З-41                 

Збірник навчальних програм [Текст] : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 74 с.

УДК 377.6.016-051:69(043.3)
ББК 74. 56      
В68                  

Волосюк, Т. В.
Формування професійного іміджу майстрів виробничого навчання будівельного про-філю в процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Волосюк; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2017. – 28 c. 

УДК 81’271:811.161.2(076)
ББК 81.2УКР-7-923-5     
Г85                                  

Грицина, В. І.
Практикум з культури фахового мовлення для студентів-біологів [Текст] / В. І. Грицина; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 35 с.

УДК 37.013.42
ББК 74.90   
Д36                

Дереш, В. С.
Соціалізаційний вплив сім'ї на формування дитини [Текст] : методичні рекомендації / В. С. Дереш. - Херсон, 2015. - 87 с.

УДК 159.9:378.22(073)
ББК  88          
З-41               

Збірник навчальних програм для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки (спеціальності) Психологія
/ відп. ред. О. Є. Блинова; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 289 с.

УДК 159.9:378.22(073)
ББК  88          
З-41               

Збірник навчальних програм для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності Психологія / відп. ред. О. Є. Блинова;
Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 96 с.

УДК 338.49
ББК 65.04(4УКР)        
І-74                           

Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації : Короткий звіт. Аналітичне дослідження // ГО «Поліський фонд
міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. – К., 2017. - 35 с.

УДК 61(073)
ББК 51   
К65           

Коньков, А. М.
Загальна теорія здоров’я [Текст] : авторська програма нормативної навч. дисц. підготовки рівня вищої освіти «бакалавр» спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 19 с.

УДК 37.013(477.7)‘’18/19’’
ББК  74.03(4УКР)
К66                          

Корецька, Л. О.
Становлення та функціонування соціальних інституцій в умовах освітньо-виховного простору Півдня України (друга половина XIX – початок XX століть) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Л. О. Корецька; Донбас. держ. пед. ун-т. - Слов'янськ, 2014. - 20 с.

УДК 78:378.147.88(076)
ББК 85.31        
К67                     

Корнішева, Т. Л.
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів рівня вищої освіти «бакалавр» [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» денної та заоч. форми навч. ВНЗ / Т. Л. Корнішева, Н. І. Юрченко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 41 с.

УДК 577.3(043.3)
ББК 28.071         
К75                         

Коченов, А. В.
Збудливість гладеньком'язової клітини : вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / А. В. Коченов ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця.– К., 2016. - 24 с.

УДК 378:37.011.3
ББК 85.33   
Л58                

Лимаренко, Л. І.
Загальнопедагогічні засади діяльності студентського театру у системі професійної підготовки майбутніх педагогів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Л. І. Лимаренко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2016.- 40 с.

УДК 378.147.88
ББК 74.264  
Н15             

Навчальна (природнича) практика [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 012 Дошк. освіта, 013 Поч. освіта денної форми навч.  / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 34 с.    

УДК 377.36
ББК 74.5       
О-72                 

Осадча, М. В.
Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Осадча; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів, 2017. - 26 с.

УДК 378.22
ББК 74.58     
С 83                 

Стратонов, В. М.
Методичний посібник до виконання та захисту дипломних робіт ступеня вищої освіти «бакалавр» для студ. спец. 6.030401 «Правознавство» / В. М. Стратонов, І. М. Риженко, Н. І. Чабан; Херсонський держ.ун-т. – Херсон, 2017. – 37 с.

УДК 021.4
ББК 78.38  
Т28                     

Творча майстерня [Текст] : зб. сценаріїв. Вип. 13 / ОУНБ ім. О. Гончара. – Херсон, 2015. – 25 с.

УДК 159.923(075.8)
ББК88.37я73    
Р49                      

Рибалка, В. В.
Методологічні питання наукової психології [Текст] : посібник / В. В. Рибалка; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К.: Талком, 2017. – 244 с.

УДК 374.09(075.8)
ББК 74.200.58я73  
Ц62                        

Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах [Текст] : метод. посіб. / [А.Е. Бойко та ін. ; за ред. В. В. Мачуського] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Артмедіа прінт, 2017. – 271 с.

УДК 378(477):304.4
ББК74.58(4УКР)     
С69                        

Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины [Текст] : коллектив. монография / под ред. В. С. Бакирова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ, 2015. - 423 с.

УДК543.4(075.8)
ББК 24.46я73-5 
Ш67                      

Шкумат, А. П.
Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві [Текст] : лаб. практикум : навч. посіб. / А. П. Шкумат ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ, 2015. - 167 с.

УДК 821.14'02
ББК  83.3(0)32  
Г 64                  

Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с историей его изучения [Текст] : ист.-лит. этюд А. Н. Деревицкого, приват-доцента Император. Харьк. ун-та / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – [репринт. воспроизвед. изд.1889 г.]. – Х.: Майдан, 2016. – 175 с.

УДК 537.86(075.8)
ББК 32.841я73-5 
Т44                          

Тирнов, О. Ф.
Статистична радіофізика. Приклади та задачі [Текст] : навч. посіб для студентів ВНЗ / О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ, 2015. - 127 с. : іл.

УДК 330.341.1
ББК  65.9(4УКР)-551     
С83                             

Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства [Текст] : монографія / за заг. ред. : В. П. Третяк, О. І. Давидова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 243 с.

УДК 930:929
ББК 63.1(2)6-8 
С14                       

Сайпанова, А. А.
Историк-болгарист С. И. Сидельников : научная и педагогическая деятельность [Текст]: монография / А. А. Сайпанова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. М. Дринова, Каф. новой и новейшей истории. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 230 с.

УДК613:378.4(477.54)
ББК 51.204.0 (4УКР-4ХАР)    
Н34                                       

Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М. С. Гончаренко [Текст] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 139 с.

УДК 821.133.1.09
ББК 83.3(4ФРА)6 
К82                          

Криворучко, С. К.
Літературна творчість Сімони де Бовуар : еволюція художніх образів [Текст] : [монографія] / С. К. Криворучко. – К. : Бураго, 2012. - 425 с.

УДК 930:929
ББК 74.58(4УКР-4ХАР)   
В64                                   

Вовк, О. І.
Постать Василя Каразіна в історіографії [Текст] : монографія / О. І. Вовк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 327 с.

УДК  378.4(477.54):929
ББК  74.58(4УКР-4ХАР)        
А38                                     

Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : біобібліогр. нарис / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 106 с.

УДК  94(477.73) = 411.16
ББК 63.3 (4УКР - 4МИК)        
Е 22                                      

Еврейские адреса города Николаева (еврейский путеводитель по Николаеву) [Текст] / авт.-сост. В. В. Щукин; под ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2015. – 142 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                              

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського,Амер. єврейський об’єд. розподіл. комітет «Джойнт», Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2014. – Т. 1. – 399 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                                

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2015. – Т. І. – 284 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2015. – Т. IІ. – 352 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. VІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2017. – 364 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2016. – Т. І. – 351 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                              

Історичні мідраші Північного Причорно мор'я [Текст] : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2016. – Т. ІІ. – 468 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Видавець П. М. Шамрай, 2013. – 513 с.

УДК 94(477.73)
ББК 63.3 (4УКР)      
П68                         

Праведники народов мира, Праведники Украины, спасители. Николаевская область [Текст] / Николаевское общество еврейской культуры. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2016. – 107 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 ''18/19''
ББК 63.3(4УКР)5 
Щ95                         

Щукин, В. В.
Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало ХХ вв.) [Текст] / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк ; Гос. архив Николаев. обл. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 351 с. 

УДК 94(477.72) = 411.16 ''18/19''
ББК 63.3(4УКР-4ХЕС)5 
Щ95                                   

Щукин, В. В.
Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии (ХІХ - начало ХХ вв.) [Текст] : Очерки истории / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2016. – 407 с.

УДК 94(477.73) ‘’18/19’’
ББК 63.3(4УКР)5  
Щ95                          

Щукин, В. В.
Григорий Николаевич Ге [Текст] / В. В. Щукин. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 31 с.

УДК 94(477.73):726.3
ББК 86.3   
Щ95               

Щукин, В. В.
Дорога к храму : Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве [Текст] : очерк истории / В. В. Щукин. - Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2011. - 96 с. : ил.

УДК 94(477.73)=411.16 ''1941-1945''
ББК 63.3(4УКР)622      
С89                             

Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Николаевское общ-во еврейской культуры. - Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2013. – 407 с.

УДК  94(477.73) = 411.16
ББК 63.3 (4УКР - 4МИК)        
Е 22                                     

Еврейские адреса города Николаева (еврейский путеводитель по Николаеву) [Текст] / авт.-сост. В. В. Щукин; под ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2015. – 142 с. 

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Амер. єврейський об’єд. розподіл. комітет «Джойнт», Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2014. – Т. 1. – 399 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6        
І-90                                

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Амер. єврейський об’єд. розподіл. комітет «Джойнт», Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2014. – Т. ІІ. – 325 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                                

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2015. – Т. І. – 284 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2015. – Т. IІ. – 352 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                                

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. VІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2017. – 364 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2016. – Т. І. – 351 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорно мор'я [Текст] : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Типогрфія Шамрай, 2016. – Т. ІІ. – 468 с.

УДК  94(477.73) = 411.16 “18/19”
ББК 63.3 (4УКР)5-6       
І-90                               

Історичні мідраші Північного Причорномор'я [Текст] : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Микол.тов-во єврейської культури. – Миколаїв: Видавець П. М. Шамрай, 2013. – 513 с.

УДК  94(477.73)
ББК 63.3 (4УКР)      
П68                         

Праведники народов мира, Праведники Украины, спасители. Николаевская область [Текст] / Николаевское общество еврейской культуры. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2016. – 107 с.

УДК 94(477.73) = 411.16 ''18/19''
ББК 63.3(4УКР)5   
Щ95                        

Щукин, В. В.    
Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало ХХ вв.) [Текст] / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк ; Гос. архив Николаев. обл. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 351 с. 

УДК 94(477.72) = 411.16 ''18/19''
ББК 63.3(4УКР-4ХЕС)5   
Щ95                              

Щукин, В. В.
      Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии (ХІХ - начало ХХ вв.) [Текст] : Очерки истории / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк. – Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2016. – 407 с.

УДК 94(477.73) ‘’18/19’’
ББК 63.3(4УКР)5     
Щ95                      

Щукин, В. В.
        Григорий Николаевич Ге [Текст] / В. В. Щукин. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 31 с. 

УДК 94(477.73):726.3
ББК 86.3    
Щ95         

Щукин, В. В.
       Дорога к храму : Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве [Текст] : очерк истории / В. В. Щукин. - Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2011. - 96 с. : ил.

УДК 94(477.73)=411.16 ''1941-1945''
ББК 63.3(4УКР)622      
С89                              

Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Николаевское общ-во еврейской культуры. - Николаев : Издатель П. Н. Шамрай, 2013. – 407 с.

УДК 796(075.8)
75я73 
Г75    

Грабовський, Ю. А.
      Масова фізична культура і спорт : основи організації та методики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти галузі знань : 0102 «Фізичне вих., спорт і здоров'я людини» / Ю. А. Грабовський, В. П. Ткачук, С. І. Степанюк; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 231 с.

УДК 159.9
88.56я73 
К14         

Казібекова, В. Ф.
      Психологічне консультування сім’ї [Текст] : навч.-метод. посібник / В. Ф. Казібекова ; Херсонський держ. ун-т. – 2014. – 263 с.

УДК 159.922.63
ББК 88.374я73 
Б86                

Бочелюк, В. Й.
       Геронтопсихологія [Текст] : навч. пос. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. – К.: КНТ, 2014.– 435 с.

УДК 575(075.8)
ББК 28.04я73 
Т35               

Терновська, Т. К.
       Генетичний аналіз [Текст] : навч. посібник з курсу "Загальна генетика" / Т. К. Терновська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 335 с.

811.111'38:821.111
Б76

Божко, О. С.
     Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних художніх творах жанру хоррор: семантико-когнітивний аспект [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. С. Божко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 380 с.

811.111'38:821.111
Б76

Божко, О. С.
     Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних художніх творах жанру хоррор: семантико-когнітивний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. С. Божко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – 19 с.

73.3:811.161.2'367.335
Б76

Божко, О. П.
     Формування тексотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Божко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 283 с.

73.3:811.161.2'367.335
Б76

Божко, О. П.
     Формування тексотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення [Текст] : Додатки: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Божко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 283-436 с.

73.3:811.161.2'367.335
Б76

Божко, О. П.
     Формування тексотвірних умінь учнів основної школи в процесі вивчення синтаксису складного речення [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Божко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 24 с.

378.147:004:514.12
Г83

Григор’єва, В. Б.
     Комп’ютерно-орієнтована методика навчання аналітичної геометрії майбутніх програмістів [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Б. Григор’єва; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 270 с.

378.147:004:514.12
Г83

Григор’єва, В. Б.
     Комп’ютерно-орієнтована методика навчання аналітичної геометрії майбутніх програмістів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук :13.00.02 / В. Б. Григор’єва; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 20 с.

811.112.2’388
В27

Величко, Н. М.
     Засоби звертання в німецькій мові другої половини ХХ початку ХХІ століття: соціолінгвістичний аспект [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. М. Величко; НАН України, Ін-т мовознавства ім. Потебні. – К, 2017. – 259 с.

811.112.2’388
В27

Величко, Н. М.
     Засоби звертання в німецькій мові другої половини ХХ початку ХХІ століття: соціолінгвістичний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. М. Величко; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2018. – 20 с.

371.3:81’234:371.134
 Г56

Гнєдкова, О. О.
     Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Гнєдкова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2017. - 294 с.

371.3:81’234:371.134
Г56

Гнєдкова, О. О.
     Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання [Текст] :автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Гнєдкова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2017. - 23 с.

811.112.2:81’367.355 «712»
Я49

Якубенко, І. В.
     Засоби актуального членування складнопідрядного речення в сучасній німецькій мові: семантико-прагматичний аспект [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Якубенко; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К, 2018. - 212 с.

811.112.2:81’367.355 «712»
Я49

Якубенко, І. В.
     Засоби актуального членування складнопідрядного речення в сучасній німецькій мові: семантико-прагматичний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Якубенко; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2018. - 20 с.

37.01./.16:811.161.2:377(043.3)
Ш65

Шиянюк, Л. В.
      Текстоцентричний підхід до формування україномовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук / Л. В. Шиянюк. - Херсон, 2018. -  348 с.

37.01./.16:811.161.2:377(043.3)
Ш65

Шиянюк, Л. В.
      Текстоцентричний підхід до формування україномовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Л. В. Шиянюк; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2018. - 24 с.

811.161’243’27
Ч-43

Чень Чунься
     Формування лінгвосоціокультурної компетентності китайських студентів у процесі навчання російської мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чень Чунься; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2018. – 24 с.

811.161’243’27
Ч-43

Чень Чунься
     Формирование лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов в процессе обучения русскому языку [Текст] :  дис. ... канд. пед. наук / Чень Чунься; Харковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2018. – 398 с.

378.147
С50

Смелікова, В. Б.
      Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Б. Смелікова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2017. - 20 с.

378.147 
С50

Смелікова, В. Б.
     Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Б. Смелікова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2017. - 304 с.