Оновлено: 11.10.2018

Бюлетень нових надходжень
№3
2018 

УДК 323.27(477-25) «2013.11.21/2014.02.22»
ББК 66.3(4УКР-2К)
М79

Моргун, В. Ф.

     Україна : Майдан чи … ешафот? : Думи скорботи та надії на психопрофілактику війни слов’ян до останнього українця [Текст] / В. Ф. Моргун. – Полтава, 2017. – 43 с.

УДК 821.161.2-31
ББК 84(4УКР)6
З-12

Забужко, О. С.

    Тут могла б бути ваша реклама [Текст] / О. Забужко. – Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. - 318 с. : іл.

УДК 911.52(075.8)
ББК 26.821я73
М54

Методологічні основи географії : ланд-шафтна оболонка Землі. Довкілля [Текст] : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 346 с.

УДК 37.016:821.161.2Франко
ББК 74.03(4УКР)1-8
М59

Микитюк, В.І.

     Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) [Текст] : монографія / В. І. Микитюк. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 407 с.

УДК 94(477.6) ''15/17''
ББК 63.3(4УКР-4ДОН)
Ч-96

Чухліб, Т.

     Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI - XVIII ст.) [Текст] / Тарас Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України, 2014. – 116 с.

УДК 81.11:81’42:82-94
ББК 81.2Англ
Б65

Бистров, Я. В.

     Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики [Текст] : монографія / Я. В. Бистров. – К.; Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2016. – 320 с.

УДК 821.161.2’06-6
ББК 84(4УКР-4ХЕС)6
В19

Василенко, М. О.

     Дощ і сонце [Текст] : листи, статті, поезія / М. О. Василенко. – Херсон, 2018. – 139 с.

УДК 821.161.2’06-1
ББК 84(4УКР-4ХЕС)6
К63

Комаровський, В. Г.

     Я вірю… [Текст]: збірка поезій / В. Г. Комаровський. – Херсон: Айлант,2018. – 83 с.

УДК  378(477)
ББК 74.58(4УКР)
Н35

Національна академія педагогічних наук України – 25 років [Текст] = National academy of education sciences of Ukrain - 25 years / гол. ред. В. Г. Кремень [та ін.]. - К. : Альфа-Віта, 2017. - 316 с.

УДК 821.161.2’06
ББК 84(4УКР-4ХЕС)6
М29

Марус, В.

      «Мы не уходим уходя…» [Текст] / В. Марус. – Х.,2010. – 94 с.

УДК 373.5.016:811.161.2(07) 
ББК 74.261.4
О-57

Омельчук, С. А.

     Уроки української мови для 7 класу [Текст] : посібник / С. А.Омельчук. – К. : Дивослово, 2016. - 255 с.

УДК 373.5.016:811.161.2(07)
ББК 74.261.4
О-57

Омельчук, С. А.

      Уроки української мови для 9 класу [Текст] : посібник / С. А.Омельчук. – К. : Дивослово, 2018. - 260 с.

УДК 811.161.2'35(076)
ББК 81.2Укр-8
О-57

Омельчук, С. А.

      Пратикум з правопису української мови. Система дослідницьких вправ [Текст] : навч. пос. / С. А. Омельчук. -К.: Грамота, 2014. – 224 c.

УДК 821.161.2(477.6)
ББК 84(4УКР-4ДОН)6
П 59

Порода : Антологія українських письменників Донбасу [Текст] / упоряд. : В. Біляський, М. Григоров. – К. : Легенда, 2017.-  384 с.

УДК 796.011.3:378 
ББК 74.580.054
П75

Приймак, С. Г.

      Спортивно-педагогічне удосконалення студентів : морфофункціональне забезпечення діяльності [Текст] : монографія / С. Г. Приймак ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Десна, 2018. - 291 с.

УДК 159.923.2:316.6
ББК 88.37
С69

Соціокультурні та психологічні вектори становлення особистості [Текст] : кол. монографія / відп. ред. О. Є. Блинова. – Херсон- Гродно : Вишемирський В. С., 2018. – 428 с.

УДК  94(477-25) ‘’1941/1943’’
ББК 63.3(4УКР)622
К89

Кузнєцов, А.

     Бабин Яр [Текст] / А. Кузнєцов. - К. : Самміт-книга, 2012. - 351 с. : іл.

УДК 159.923
ББК 88.37
В20

Васянович, Г. П.

     Ноологія особистості [Текст] / Г. П. Васянович, В. Д. Онищенко. – Львів : Сполом, 2012. – 223 с.

УДК 159.923(06)
ББК 88.37
С69

Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості [Текст] : матер. Всеукр. (із міжнарод. участю) наук.-практ. конф. (м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р.) / Херсонський держ. ун-т.- Херсон, 2017. -166 с.

УДК 159.923(06)
ББК 88.37
С69

«Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (ІІ Мішуковські читання) [Текст] : матер. міжнарод. конф. (м. Херсон, 13-14 жовтня 2017 р.) / Херсонський держ. ун-т.- Херсон: Гельветика, 2017. -198 с.

УДК 001.89
ББК 72.4
L74

Limes [Text] : наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці ІІ / Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. – Берегово - Ужгород, 2014. – . Т. ІІІ. – 2016. – 316 с.

УДК 811.161.2:811.511.141’272
ББК 81.2Укр-0
У45

Українсько-угорські міжмовні контакти : минуле і сучасність [Текст] = Az Ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene : матер. міжнар. наук. конф. (Берегово, 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ; ред.: Є. Барань, С. Черничко. - Ужгород : Падяк В. І., 2014. - 355 с.

УДК   543(075.8) 
ББК   24.4я73
А64

 

Аналітична хімія. Теоретичні осноякісного та кількісного аналізу [Текст] : навч.- мет. пос. для студ. ун-тів напряму "Хімія" / М. В. Шевряков, М. В. Повстяний, Б. В. Яковенко, Т. А. Попович.- Херсон: Айлант, 2013. – 404 c.

 

УДК 613(075.8)
ББК 51.204я73
Г82

Грибан, В. Г.

     Валеологія [Текст] : підручник для ВНЗ / В. Г. Грибан. - 2-е вид., перероб. - К.: ЦУЛ, 2016. – 342 c.

УДК 159.9:316.614.5
ББК  88.56я73 
К14

Казібекова, В. Ф.

     Психологічна діагностика сім’ї [Текст] : навч.-метод. пос. / В. Ф. Казібекова; Херсонський держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С.,2014. – 203 с.

УДК 811.161.2'38
ББК 81.2Ук-7-923
К56

Коваль, Т. Л.

     Практична стилістика [Текст] : навч.-метод. пос. для студ. напряму підготовки (спец.) «Журналістика» / Т. Л. Коваль. – Херсон: Айлант, 2014. – 142 с.

УДК 94(4)(075.8)
ББК 63.3(4)я73
К82

Кріль, М. М.

     Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. пос. / М. М. Кріль. – 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2013. – 278 c.

УДК   008(075.8)
ББК    71я73
К90

Культурология [Текст] : для бакалавров и специалистов: учеб. длястуд. высш. учеб. заведений / Г. В. Драч, О. М. Штомпель, Л. А. Штомпель, В. К. Королев. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с. : ил.

УДК 025.3(075.8)
ББК 78.37
К96

Кушнаренко, Н. М.

     Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2006. - 334 с.

УДК 821.161.2-6
ББК 83.3(4УКР)1-8
Л63

Листування Тараса Шевченка [Текст] /за ред. С. Єфремова. – Репр. видання 1929 р. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 1056 с.

УДК 008(075.3)
ББК 74.200.55
М64

Миропольська, Н. Є.

      Художня культура: 9-11 класи [Текст] / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. Гайдамака. – К.: Шкільний світ, 2014. – 93 с.

УДК  902(477)
ББК 63.4(4УКР)
О-95

Очерки истории и археологии Днестро-Бугского междуречья [Текст]: [монография] / С. В. Иванова, А. С. Островерхов, О. К. Савельев, П. В. Остапенко; Ин-т археологии НАН Украины. – К.: КНТ, 2012. – 299 с.

УДК 811.112.2=161.2(038)
ББК 81.2Нім-4
С56

Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь [Текст] : 35 000 слов : для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей / [сост. В. А. Кибенко, В. Ф. Малышев]. – Х.: Проминь, 2012. – 799 с.

УДК  811.111'36(075.8)
ББК  81.2Англ-2-923
Г76

Грамматика английского языка [Text] :пособие для студ. пед. ин-в и ун-в / В. Л. Каушанская [и др.]. - М. : Страт, 2015. – 319 с.

УДК91(075.8)
ББК 65.433я73
С50

Смаль, І. В.

     Географія туризму [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Смаль. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. - 576 с.

УДК 339.9 (075.8)
ББК 65.5я73
Ф76

Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Л. : Новий світ-2000, 2010. - 356 с.

УДК 655.254.22:070.41(075.8)
ББК 76.7я73
Ш37

Шевченко, В. Е. Художньо-технічне редагування [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл./ В. Е. Шевченко. – К.: Паливода А. В., 2010. – 516 с.

83.3(0)я73
Ш18

Шалагінов, Б. Б.

       Зарубіжна література : від Античності до початку ХІХ ст. [Текст] : історико-естетичний нарис : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Б. Шалагінов. - 3-є вид. -К.: Києво-Могилянська Академія, 2013. – 364 c.