Оновлено: 23.02.2018

Бюлетень нових надходжень №1, 2018

 

УДК  004.94
ББК  32.973я73
А72

Антонов, В. М.

     Комп’ютерне моделювання зображень [Текст] : навч. посібник / В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі. – К. : КНТ, 2007. – 248 с.

УДК  004:364.69
ББК  32.973
А72

Антонов, В. М.

      Комп’ютер. Інтернет. Здоров’я. (Здоров’я людини та комп’ютерні хвороби) [Текст] : монографія / В. М. Антонов. – К.,  2011. - 272 с.

УДК  004:364.69
ББК  32.973
А72

Антонов, В. М.

     Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної людини : технології, методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагносики [Текст] : довідник / В. М. Антонов. – К., 2013. - 253 с.

УДК  004.738.5
ББК  32.973
А72

Антонов, В. М.

     Інтернет. Енциклопедичне видання [Текст] : навч.-метод. посібник / В. М. Антонов. – К., 2008. - 127 с.

УДК  347.77
ББК 67.304.3
А72

Антонов, В. М.

     Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право [Текст] / В. М. Антонов. – 2-е вид.,стереотип. – К. : КНТ, 2006. - 518 с.

УДК
821.161.2(477.72) 
ББК 84 (4УКР-4ХЕС)6
Д 22

25. Антологія творів Херсонських авторів [Текст] : збірка творів / упоряд. В. Загороднюк. – Херсон : Айлант, 2017. – 102 с.

УДК  657(075.8)
ББК 65.052я73
А35

Азаренкова, Г. М.

    Бухгалтерський облік [Текст]: навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. – К.: Знання, 2004. – 415 с.

УДК  821.161.2(477)
ББК  83.3(4УКР)6-8
З-48

Зелененька, І. А.

   «Чиї це ілюзії стенають плечима – якого народу?» : Тарас Мельничук і літературний процес 60-х – 90-х років ХХ століття в Україні [Текст] : монографія / І. А. Зелененька. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К»,2008. – 114 с.

УДК   311(076.5)
ББК  60.6я73-5
Є71

Єріна, А. М.

    Теорія статистики [Текст]: практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. – 7-ме вид., стереотипне. – К.: Знання, 2009. – 255 с.

УДК 069.538:598.2(477.72)
ББК 79.1(4УКР-4ХЕС)я6  
Є60

Ємельянова,С. Ф.

     Каталог орнітологічної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею [Текст] / С. Ф. Ємельянова. – Херсон, 2017. – 89 с.

УДК 821.161.2
ББК 84(4УКР)я43
Д72

Драматургія: класика і сучасність [Текст] : хрестоматія / [за упорядкув. і ред. В. Зленка]. - К. : Укр. письм., 2002. - 372 с.

УДК  94(477)«1917/1920»
ББК63.3(4УКР)612
Г12

Гаврилюк, О.

    За волю України!: Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917-1920-х роках у контексті загальноукраїнських подій [Текст] / О. М. Гаврилюк ; Лисянський козацький полк черкаського обласного козацького товариства, Українське реєстрове козацтво. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2015. - 438 с.

УДК  821.112.2-1
ББК  84(4НЕМ)
Г29

Гейне, Г.

    Стихотворения [Текст]: пер. с нем / Г. Гейне. – М. : Худож. лит., 1985. – 319 с. – (Классики и современники).

УДК   502
ББК 20г
В35

Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітар-них проблем [Текст] : зб. матер. IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народж. видатного українця / М-во освіти і науки України. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519 с.

УДК  793.31(075.8)
ББК 85.325(4УКР)я73
В20

Васяк, В. А.

     Український народний танець [Текст]: посібник для студ. спец. «Хореографія» мистецьких навч. закл. / В. А. Васяк; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 67 с.

УДК  379.8(075.8)
ББК   77.056я73
Б86

Бочелюк, В. Й.

    Дозвіллєзнавство [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 207 с. 

УДК  24
ББК  86.35
Б34

Бгагавад-Гіта як вона є з оригінальними санскритськими текстами, транслітерацією кирилицею, послівним і літературним перекладом та коментарями  Його Божественної Милості А. Ч. Бгактіведанти Свамі Прабгупади [Текст]. - 2 -е вид., випр. - [Б. м.] : Бгактіведанта Бук Траст, 2015. - 760 с.

УДК    575(075.8)
ББК    28.04я73-5
Л22

Лановенко, О. Г.

     Генетика : Лабораторний практикум [Текст]: навч.-метод. посібник для студ. біолог. спец. ун-тів / О. Г. Лановенко. – Херсон: ПП Вишемирський В. С.,2018. – 203 с.

УДК  543(075.8)
ББК   24.4я73
А64   

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Шевряков, Г. О. Рябініна, С. М. Іванищук, М. В. Повстяной. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 515 с.

УДК  37.016:334.74
ББК  74.263.5
М54   

Методика викладання основ підприємництва [Текст] : конспекти лекцій з практикумом / В. К. Сидоренко, Й.М. Гушулей, О.М. Торубара, Ю.М.Ковбаса ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. - 214 с.

УДК   94(477)
ББК    63.3(4УКР)63
У45

Україна ловила Федора Моргуна, та неспіймала [Текст]. Кн. 1 : Витязь степу / авт.-укл. В. Моргун. – Полтава: Полтавський літератор, 2002. – 356 с.

УДК   94(477)
ББК    63.3(4УКР)63
У45

Україна ловила Федора Моргуна, та не спіймала [Текст]. Кн. 2 : Порятуймо майбутнє людства / авт.-укл. В. Моргун. – Полтава: Полтавський літератор, 2002. – 356 с.

УДК   94(477)
ББК  63.3(4УКР)52
С32

Сергійчук, В.

    Українські державники: Тарас Шевченко [Текст] / В. Сергійчук. – Вишгород :ПП Сергійчук М. І., 2014. – 311 с.

УДК  821.161.2
ББК  84(4УКР)6
С91

Сухомлинський, В. О.

     Я розповім вам казку… Філософія для дітей [Текст] / В. О. Сухомлинський; уклад. О. В. Сухомлинська. – Х.: Видавничий дім  «Школа», 2016. – 574 с.

УДК 94(4)
ББК  63.3(4)
C53

Снайдер, Т.

     Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным [Текст] / Т. Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – К. : Дуліби, 2015. - 583 с.

УДК  37(09)
ББК 74.03(4УКР)
С91  

Сухомлинська, О. В.

     Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем [Текст] / О. В. Сухомлинська. - К.: А.П.Н., 2003. – 66 с.

УДК   378.147
ББК  74.580.2 
П31

Петухова, Л. Є.

    Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища [Текст] : [монографія] / Л. Є. Петухова. - Херсон : Айлант, 2007. - 198 с.: іл.

УДК  651.4(075.8)
ББК  65.050.2я73
М33  

Матвієнко, О. В.

     Основи організації електронного документообігу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 111 с.

УДК   378.147
ББК  74.580.2 
П31

Пєхота, О. М.

    Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя [Текст] : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – 2-е вид., доп. та перероб. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 271 с.

УДК  002.2(477)
БК  76.1(4УКР) 
П32

Пилипчук, Д. П.

     Про дозу дьогтю в бочці меду: Статистика українського друку на тлі гібридної війни [Текст] / Д. П. Пилипчук. – К.: Просвіта, 2017. – 63 с.

УДК  338.43(075.8)
ББК  65.32я73 
С30

Семенов, В. Ф.

     Загальний курс агробізнесу [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Ф. Семенов,І.Ю. Сіваченко,В.П. Федоряка; ред. В. Ф. Семенов, І. Ю. Сіваченко. - К. : Знання, 2000. - 301 с.

УДК   159.9:61
ББК   88.48 
М88 

Mosiichuk. V.

     Self-realization of Future Clinical Psycholo-gists : Educational and Professional Features [Text] : scientifis monograph / V. Mosiichuk. - Vienna : East West, 2017. - 158 p.

УДК  331.108(075.8)
ББК  65.050.2Я73  
К61

Колпаков, В. М.

     Стратегический кадровый менеджмент [Текст] : учеб. пособие. Ч. I / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко ; Межрегион. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2002. - 280 с. 

УДК  821.161.2
ББК  83.3(4УКР)6
Я11

"Я зібрана з усієї України": силует Галини Гордасевич на тлі історії [Текст]: статті, спогади, інтерв'ю, листи, світлини /[ заг. та наук. ред. С. С. Кіраля].– К. ; Кременець ; Ніжин: Лисенко М. М., 2016.– 287 с.

УДК  821.161.2
ББК  84(4УКР)6 
М69   

Михайлов (Вальд), В.

     Три дня і три ночі [Текст]: [новела] / В. Михайлов (Вальд).- Херсон : Айлант, 2015. – 40 с.

УДК  37.035.6
ББК  74.200.51 
Т41

Тимофєєв, В. Я.

     Адамівська школа козацько-лицарського виховання: З досвіду роботи директора школи [Текст] / В. Я. Тимофєєв. - Дніпропетровськ, 2015. - 259 с.

УДК 94(477.6) «15/17»
ББК  63.3(4УКР-4ДОН)46  
Ч-96

Чухліб, Т. В.

    Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (XVI-XVIIIст.) [Текст] / Т.Чухліб; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва, Вишгород. іст.-культур. заповідник. - 2-ге вид. – К. : Олег Філюк, 2017. - 116 с.

УДК  159.9
ББК   88.4 
Э53 

Эль, Г.Н.

    Человек, играющий в песок : Динамичная песочная терапия [Текст] / Г. Н. Эль. – СПб.: Речь, 2007. – 201 с.

УДК  65.014.1
ББК  65.290-2      
У67

Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей [Текст] / Межрегион. акад. упр. персоналом ; авт.-сост. Г. В. Щёкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 1998. - 200 с.

УДК 37.016:811.161.2
ББК  74.261.4
У74 

Усі уроки української мови. 9 клас. ІІ семестр [Текст] / Є. П. Голобородько, К.Ю. Голобородько,О. А. Павлик та ін. – Х.: Основа, 2017.- 233 с.

УДК 37.016:811.161.2
ББК  74.261.4
У74 

Усі уроки української мови. 9 клас. І семестр [Текст] / Є. П. Голобородько, К.Ю. Голобородько,О. А. Павлик та ін. – Х.: Основа, 2017.- 144 с.

УДК  378(09)(477)«18/19»
ББК  74.03(4УКР)
Ф33 

Федосова, І. В.

     Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)[Текст] : монографія / І. В. Федосова. – Умань, 2014. – 397 с.

УДК 930.85(477.72)
ББК 63.3(4УКР-4ХЕС)5
К90   

Культурна спадщина родини Скадовських [Текст]: зб. наук. повід. міжрегіон. наук. конф. «Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, науки, духовності»: до 170-річчя від дня народ. М.Л.Скадовського / Херс. обл. худож. музей ім. О.О. Шовкуненка. – Херсон, 2016. – 101 с.

УДК  343.1
ББК  67.311 
М64

Мирошниченко, Ю. М.

     Процесуальні та філософсько-правові проблеми здійснення правосуддя в кримінальному провадженні [Текст] : монографія / Ю. М. Мирошниченко. – Х., 2017. – 198 с.

УДК 
81’1: 378(075.8)
ББК74.580.2я73-5
П69 

Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі [Текст]: навч. посіб. / за ред. О.М. Горошкіної, С.О. Карамана. – К.: АКМЕ ГРУП, 2015. – 248 с.

УДК  342.7(477)
ББК 67.9(4УКР)300.7
К43 

Кириченко, Ю. В.

    Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду [Текст]: монографія/ Ю. В. Кириченко. – К.: Центр учбової л-ри, 2017. – 538 с.

УДК 94(477)«1939/1945»
ББК  63.3(4УКР)622
М79 

Моргун, Ф. Т.

     Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия [Текст] / Ф. Т. Моргун. – 2-е изд., доп. – Полтава : Дивосвіт, 2008. - 369 с.

УДК  502
ББК   20.1 
М79  

Моргун, Ф. Т.

     Конец света? Или ... [Текст] / Ф. Т. Моргун. – Белгород: Крестьянское дело, 1998. – 286 с.

УДК 94(477)
ББК  63.3(4УКР)6 
М79 

Моргун, Ф. Т.

     Мертвая хватка сталинизма. Кому и зачем это надо ?  [Текст] / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 198 с.

УДК  008(477)
ББК  71.4(4УКР) 
М79  

Моргун, Ф. Т.

     Куда идешь, Украина? Национальная идея, родной язык и украинка [Текст] / Ф. Т. Моргун. – 3-е изд., доп. – Полтава : Полтавский литератор, 2005. – 479 с.

УДК  502
ББК   20.1 
М79 

Моргун, Ф. Т.

     Руководители держав, не бойтесь быть святыми [Текст] / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Полтавский литератор, 2006. – 399 с.

УДК  378
ББК  74.58     
В22 

25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні = Fuibright Ukraine ft 25. 1992-2017 [Текст,ізоматеріал]. – К. : АДЕФ-УКРАЇНА, 2017. – 255 с.