СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оновлено: 17.02.2011

 проєкт

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, аспірантів і докторантів

у Херсонському державному університеті

 

 І.Загальні питання

Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, аспірантів і докторантів у Херсонському державному університеті базується на основі постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 „Питання стипендіального забезпечення” з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165 про «Деякі питання стипендіального забезпечення «, та внесенням відповідних змін.

 

1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються у Херсонському державному університеті (далі – навчальний заклад) за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

 

1) студентів денної форми навчання (далі - студенти);

2) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва.

 

2. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника навчального закладу.

 

3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

 

4.  Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього Порядку особам:

академічні:

 - зазначеним у підпунктах 1 за результатами навчання у вищих навчальних закладах та виявленою при цьому  

    успішністю;   

 - зазначеним у підпункті 2 на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ;

соціальні:

- на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

Стипендії виплачуються один раз на місяць, кожного 25-го числа відповідного місяця.

Таблиця розмірів стипендії додається нижче.

 

 

5. Академічними стипендіями є:

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами ;

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.

 

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Положення, визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165, в якій зазначено: «Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «спеціаліст», або «магістр»  з 1 вересня 2008 року – 530 грн.»

 

 6 . Соціальні стипендії призначаються:

1) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам , які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2) студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії;

3) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи;

5) студентам, які мають сім’ї з дітьми і в яких  обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання.

 

7. З метою підвищення життєвого рівня та  заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і  науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, використовує надання студентам та аспірантам, які навчаються за державним замовленням матеріальної допомоги та заохочення.

 

8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальний заклад утворює стипендіальну комісію.

 

До складу стипендіальної комісії входять ректор університету, перший проректор, представники фінансових підрозділів, директори інститутів, декани факультетів, представники профспілкових та самоврядних організацій студентів.

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки студентів, цим Положенням, статутом навчального закладу.

 

За поданням стипендіальної комісії ректор університету затверджує реєстр осіб, яким призначена стипендія.

 

На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

 

9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

 

Іменні або персональні стипендії навчального закладу, ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів.

 

10.  Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається :

 

студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

 

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія цього пункту не поширюється на учнів і студентів з числа дітей-сиріт   та  дітей, позбавлених   батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.”.

           

10/1. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається:

соціальна стипендія (в обов’язковому порядку) — у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

академічна стипендія (додатково до соціальної) — у разі відмінного навчання.

У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім соціальної, академічної стипендії, зазначеної у підпунктах 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.

 

 

11. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають з кожного предмета середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначенням згідно з пунктами 10 і 10\1 цього Порядку на 60 гривень.

 

 12. Середній бал для призначення стипендії підраховується як середньоарифметичне між усіма оцінками отриманими за екзаменаційні дисципліни, диференційовані заліки, навчальні і виробничі практики, захист курсових робіт і проєктів.

 

12/1. Перелік навчальних дисциплін, форми підсумкового контролю визначені у робочих навчальних планах кожної спеціальності. Ці документи затверджуються Вченою радою навчального закладу та погоджуються у Міністерстві освіти і науки України.

 

13. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам, за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до Положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

 

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 10 цього порядку на 85 гривень, для студентів вищих навчальни закладів ІІІ-ІV рівня акредитації , які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр".

 

14. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 10,11 і 13,  цього Положення, збільшується на (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим Порядком) :

 

1) 10:

студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 — педагогічна освіта;

студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 — педагогічна освіта; студентам, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201 (5.01020101) — фізичне виховання*,  6.020204 (5.02020401) — музичне мистецтво*, 6.020205 (5.02020501) — образотворче мистецтво*, 6.020302 — історія*, 6.020303 — філологія*, 6.040101 — хімія*, 6.040102 — біологія*, 6.040104 — географія*,

2) 21:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 — фізика, 0801 — математика, і які одночасно належать до групи спеціальностей 0101 — педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя.

 

15. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом.

ІІ.Академічні стипендії аспірантів і докторантів

16. Академічна стипендія аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:

- викладача-стажиста - для аспірантів;

- доцента, - для докторанта.

17. Аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

 

ІІІ.Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій  у окремих випадках 

18. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або/та соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

 

19. Студентам, які навчалися за державним замовленням і:

1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Студентам  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а  студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

 

Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

 

2) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

 

У разі коли дата поновлення до складу  студентів  не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що  настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.

 

ІV.Соціальні стипендії.

Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

20. Студентам, зазначеним у підпунктах 2—5 пункту 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації):

50   ¾ студентам, з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги, якщо середній бал нижчий ніж «4»( з 1 січня 2009 року);

109 — особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

 

Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

 

21. Особам, зазначеним у підпунктах 3-4 пункту 6 цього Положення, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим Порядком):

1) 9:

студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);

2) 30:

студентам  з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії;

3) 50:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху;

студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.

 

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

 

22. Особам, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 170 гривень.

У разі коли зазначені суми додаткової соціальної стипендії менші ніж сума додаткової соціальної стипендії, яка виплачувалась у грудні
2007 р., продовжується виплата додаткової соціальної стипендії у сумі, яка виплачувалася у грудні 2007 року.”;

 

V.Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення

31. Матеріальна допомога і заохочення надаються студентам та аспірантам навчального закладу відповідно до пункту 7 цього Положення, а також у зв’язку з скрутним матеріальним становищем в сім’ї, по народженню дитини та догляду за нею, вагітністю, хворобою, смертю близьких, родичів тощо; на оздоровлення студентів, аспірантів, зокрема на оплату путівок в санаторії, санаторії-профілакторії, будинки відпочинку, пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, туристичних путівок.

32. Надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням профспілкового комітету студентів на підставі особистої заяви студента, аспіранта, докторанта.

33. Надання заохочень студентам, аспірантам, здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням профспілкового комітету студентів.

34. Розмір матеріальної допомоги та заохочення встановлюється в межах до 5 мінімальних стипендій.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор                                                              О.В. Мішуков

 

Головний бухгалтер                                                            І.Д.Ванькова

Керівник учбового

відділу                                                                                    К.П. Югай

 

Начальник

юридичного відділу                                                             І.Г. Пойда

 

 

 

РОЗМІРИ

стипендіального забезпечення до постанови

Кабінету Міністрів України від "5" березня 2008р. № 165,

Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій,

надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, аспірантів і докторантів у Херсонському державному університеті.

 

            Розмір мінімальної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або магістр з 1 вересня - 530 грн.

 

Середній бал

успішності

Категорія студентів

Розмір стипендії *

з 01.09.2009р.

 

Академічна стипендія (в грн.)

Соціальна

стипендія

(в %, грн.)

Всього

(в грн.)

1. Академічна стипендія.

1.

4.00 - 4.99

На загальних підставах

530,00

 

530,00

2.

5.00

На загальних підставах

 

530,00

 

60 грн.

 

590,00

2. Академічна стипендія за напрямом підготовки.

 

 

 

 

 

10 %

 

 

3.

4.00 - 4.99

0101 - педагогічна освіта

530,00

583,00

4.

5.00

0101 - педагогічна освіта

590,00

649,00

 

 

 

 

 

 

10 %

 

 

5.

4.00 - 4.99

6.010201 - Фізичне виховання*

530,00

583,00

6.

5.00

6.010201 - Фізичне виховання*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

 

      10 %

 

 

7.

4.00 - 4.99

6.020204 - Музичне мистецтво*

530,00

583,00

8.

5.00

6.020204 - Музичне мистецтво*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

 

10 %

 

 

9.

4.00 - 4.99

6.0202.05 - Образотворче мистецтво*

530,00

583,00

10.

5.00

6.0202.05 - Образотворче мистецтво*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

10 %

 

 

11.

4.00 - 4.99

6.020302 - Історія*

530,00

583,00

12.

5.00

6.020302 - Історія*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

10 %

 

 

13.

4.00 - 4.99

6.020303 - Філологія*

530,00

583,00

14.

5.00

6.020303 - Філологія*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

10 %

 

 

15.

4.00 - 4.99

6.040101 - Хімія*

530,00

583,00

16.

5.00

6.040101 - Хімія*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

10 %

 

 

17.

4.00 - 4.99

6.040102 - Біологія*

530,00

583,00

18.

5.00

6.040102 - Біологія*

590,00

649,00

 

 

 

 

 

10 %

 

 

19.

4.00 - 4.99

6.040104 - Географія*

530,00

583,00

20.

5.00

6.040104 - Географія*

590,00

649,00

3. Іменні стипендії.

21.

 

Президента України

1000,00

 

1000,00

22.

 

Верховної ради

638,40

10%

702,24

23.

 

Стипендія Обласної ради

 

307 грн.*

 

24.

 

Муніципальна стипендія

 

200 грн.*

 

4. Соціальна стипендія.

25.

3.00 - 3.99

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

1160,00

 

 

 

 

1160,00

26.

3.00 - 3.99

Студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії;

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

265,00

 

 

 

 

 

265,00

27.

3.00 - 3.99

Студенти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

 

 

 

-

 

 

 

577,70

 

 

 

577,70

28.

3.00 - 3.99

студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І-ІІІ групи;

 

-

 

577,70

 

577,70

29.

3.00 - 3.99

Студенти, які мають сім’ї з дітьми, і де обоє з подружжя або єдина мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;

 

 

-

 

 

530,00

 

 

530,00

5. Академічна та соціальна стипендія.

30.

 

 

 

 

5.00

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

 

590,00

 

 

 

649,00

 

1160,00

 

 

 

10% спец.

1160,00

 

1750,00

 

 

 

 

1809,00

31.

 

Студенти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

 

 

530,00

583,00

 

590,00

649,00

 

 

9%*

10% спец.

 

9%

10% спец.

 

 

577,70

630,70

 

643,10

696,70

4.00 - 4.99

5.00

32.

 

студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І-ІІІ групи;

 

530,00

583,00

 

590,00

649,00

 

9%*

10% спец.

 

9%

10%

 

577,70

630,70

 

643,10

696,70

4.00 - 4.99

5.00

             

 

            - Студентам, які навчались за державним замовленням та:

            1). перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу керівника навчального закладу, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної академічної стипендії. Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

            2) поновили навчання після академічної відпуски відповідно до наказу керівника навчального закладу, академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений особі до виходу в академічну відпуску. У разі коли дата поновлення не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.

            - Розмір соціальної стипендії студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, з 1 січня 2009 року становить 1160 грн.

            - *Студентам, яким згідно із Законом України " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі 170 грн. У разі коли зазначені суми додаткової соціальної стипендії менші ніж сума, яка виплачувалась у грудні 2007 року, продовжується виплата додаткової соціальної стипендії у сумі, що виплачувалась у грудні 2007 року.

            - Соціальні стипендії призначаються на підставі відповідних документів, після подачі заяви, відповідно до наказу ректора, виплачується з початку наступного місяця, у межах коштів, передбачених на виплату стипендії.

            - *Студентам малозабезпеченим та інвалідам, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія - 9 % мінімальної академічної стипендії.

            - *Обласна та муніципальна стипендії виплачується додатково до академічної стипендії.