Український культурний центр

Оновлено: 08.04.2015

ПОЛОЖЕННЯ

про Український культурний центр Херсонського державного університету

I. Загальні положення

Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови збереження української національної ідентичності. Національний характер виховання полягає у формуванні людини як громадянина України незалежно від її етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та оберігають свої цінності й свободи.

З метою національного виховання студентів в ХДУ створено Український культурний центр.

1.1. Український культурний центр (далі - УКЦ), є структурним підрозділом університету, який створений для підвищення ефективності виховного процесу, а саме: популяризації художньо-мистецьких здобутків серед студентів, всебічного і гармонійного розвитку студентів, формування в них свідомого патріотизму, збагачення загальнолюдськими та національнокультурними цінностями.

1.2. УКЦ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Концепцією національного виховання студентської молоді затверджену 25 червня 2009 року (протокол № 7/2-4), наказами ректора університету, Статутом ХДУ та цим Положенням.

1.3. УКЦ у своїй роботі підпорядковується ректору університету, а в порядку оперативного управління – безпосередньо проректору з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи.

1.4. УКЦ працює за планом, який щорічно погоджується проректором з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи і затверджується ректором.

ІІ. Основні завдання

2.1. Формування у студентів національної свідомості, виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій.

2.2. Підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українського освітнього простору.

2.3. Забезпечення високого рівня вихованості студентів, культивування в них кращих рис української ментальності.

2.4. Виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті.

2.5. Виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2.6. Формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на кращих надбаннях українських народних традицій

2.7. Планування та здійснення заходів спрямованих на відродження і розвиток української національної культури.

2.8. Збереження та популяризація серед студентів історично-мистецьких здобутків Херсонщини.

ІІІ. Функції

Український культурний центр

• Планує та проводить свої заходи в ХДУ відповідно до Календаря пам’ятних дат України, до основних державних свят, до річниць відомих діячів мистецтва і культури України та Херсонщини зокрема;

• Організовує та проводить літературні вечори, круглі столи, творчі виставки, презентацію літературних видань херсонських авторів, творчі зустрічі студентів з поетами та письменниками Херсонщини.

• Проводить творчі вечори провідних майстрів літератури та мистецтва Херсонщини;

• Організовує та проводить конкурси на краще написання та виконання літературних творів серед студентів ХДУ;

• Виявляє та надає підтримку обдарованій студентській молоді у сфері літератури;

• Співпрацює з творчими організаціями, творчими колективами та громадськими спілками міста Херсона, з херсонськими поетами, письменниками, літературознавцями з метою популяризації кращих літературних та мистецьких надбань серед студентської молоді в ХДУ.

• Висвітлює проведення своїх заходів на сайті університету та у періодичних виданнях Херсонщини.

IV. Права та обов’язки

4.1. УКЦ має право:

• запрошувати на свої заходи та залучати до участі в них провідних письменників Херсонщини, літературознавців, майстрів мистецтв, студентів університету, представників громадських організацій;

• 4.2. УКЦ зобов’язаний:

• брати участь у підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів в ХДУ;

• всебічно підтримувати обдаровану молодь ХДУ у сфері культури і мистецтва;

• запрошувати до обговорення питань організації і проведення мистецьких заходів, заступників деканів з організаційно-виховної роботи та працевлаштування ХДУ, органи студентського самоврядування університету, представників громадських організацій міста Херсона;

V. Керівництво

УКЦ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором університету у встановленому законодавством порядку. Керівником УКЦ може бути особа, яка має вищу освіту та стаж творчої роботи не менше 3 років. Керівник УКЦ організовує роботу, керує його діяльністю, виконує інші обов’язки визначені його посадовою інструкцією.

Керівник УКЦ несе персональну відповідальність за організацію роботи УКЦ та результати його діяльності.

VІ. Структура

До складу УКЦ входять керівник, провідний фахівець, фахівець. Працівники УКЦ призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ректора за поданням керівника УКЦ.

Штатний розклад УКЦ затверджується ректором.

VІI. Організація роботи

5.1 Робота УКЦ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, регламенту роботи ХДУ, та згідно з цим Положенням.

5.2 Діяльність УКЦ забезпечується щорічним планом роботи, який охоплює основні напрямки, функції і завдання центру.

5.3. Основні питання діяльності УКЦ обговорюються на щотижневих засіданнях у проректора з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи.

5.4 В засіданнях безпосередньо бере участь керівник УКЦ.

5.5. У своїй роботі УКЦ використовує номенклатуру справ, затверджену ректором університету.

VIІ. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

7.1. З питань організації літературно-мистецьких заходів УКЦ співпрацює з факультетами ХДУ (зокрема з заступниками деканів з організаційно-виховної роботи та працевлаштування), з гуманітарним відділом, з органами студентського самоврядування, Херсонською обласною науковою бібліотекою ім. О.Гончара, бібліотекою ХДУ, музеєм Херсонського державного університету, Херсонським Академічним музично-драматичним театром ім. М.Куліша, Херсонською обласною держтелерадіокомпанією «Скіфія», з Херсонським обласним відділенням національної спілки письменників України та ін.

Керівник Українського культурного центру В.Ф.Усатюк

 

Український культурний центр
Тел.: (0552) 49-51-62