Оновлено: 06.03.2020

 Шановні колеги!

26-27 березня 2020 року

на базі факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету

за організаційною підтримкою кафедри менеджменту і адміністрування

відбудеться  V Усеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах»

Запрошення 26-27 березня 2020 лист-запрошення.doc (254.5 Kb)

Секції конференції:

Секція 1. Актуальні проблеми світової та національної економіки

Секція 2. Парадигма сучасного менеджменту у постіндустріальному вимірі

Секція 3. Стратегічні орієнтири розвитку готельно-ресторанного господарства та сфери туризму

Секція 4. Обліково-фінансове забезпечення функціонування підприємницьких структур

Секція 5. Інновації в професійному становленні майбутніх інженерів-педагогів та вчителів технологій

 

Останній термін подання матеріалів20 березня 2020 р.

 

За результатами конференції буде розміщено електронний варіант збірника тез доповідей на сайті Херсонського державного університету

 

Вимоги щодо оформлення тез

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість співавторів одних тез – три особи.

3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.

4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумеруються.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац –1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст тез.

11. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

12.  Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках.

13. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]); література оформлюється згідно останнім вимогам.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник (за наявності).

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з порушенням зазначених вище вимог!