НАМ - 40 РОКІВ

Оновлено: 04.05.2017Пєтухова Л.Є.  - декан факультету дошкільної

та початкової освіти, доктор педагогічних наук,

професор, заслужений працівник освіти України

 

 Стратегічний напрям розвитку України протягом останніх років пов'язаний з її вступом в Європейську Унію. Цей вибір одночасно є рухом до стандартів демократії інформаційного суспільства, що базується на засадах прав і свобод людини та громадянина.

Реалізація сучасної освітньої парадигми значною мірою залежить від учителя початкової школи, якому мають бути притаманні духовність і висока мораль, інтелігентність, професійна компетентність, творче мислення. Особливо актуальним в умовах входження України в Європейський освітній простір є урахування традицій і пріоритетів вітчизняної політики в галузі освіти. Раціональне поєднання напрацювань минулого і сучасного в національній освіті, компаративний аналіз та реалізація кращих європейських освітніх досягнень може створити можливість побудови якісної, ефективної моделі навчально-виховного процесу.

Рішення про створення в Херсонському педагогічному інституті нової спеціальності «Вчитель початкових класів» було прийнято Міністерством освіти Української РСР 26 березня 1977 року. Цей день вважається днем народження факультету. В цей період пріоритетним була підготовка вчителів з вищою освітою.

  Уже в 1978 р. на І курс денного навчання вступили 100 студентів, наступного року – 125, а у 1980 році було відкрито на факультеті і заочне відділення. У зв’язку з розширенням мережі дитячих закладів у Херсонській області та відсутністю висококваліфікованих кадрів дошкільної освіти у 2004 році було ліцензовано спеціальність «Дошкільне виховання» .

Створенню цього напряму підготовки сприяли дружні контакти з навчальним закладом Німеччини (М.Кассель) Фребельсемінаром, де одним з найважливіших аспектів виховання є концепція спеціалізації особистості.

Сьогодні факультет щорічно приймає понад 90 студентів денної та 80 студентів заочної форм навчання. Студентський склад є різноплановим: випускники шкіл, педколеджів, інших навчальних закладів, учителі шкіл та дошкільних закладів, а також всі ті, хто на базі однієї вищої освіти бажає отримати фах педагога початкової школи або вихователя дошкільних установ. Головне, що об’єднує всіх, - це бажання навчатися, щоб у майбутньому присвятити себе в роботі з дітьми, бути невтомним сіячем на освітянській ниві.

Педфаківський викладацький колектив – це душа педфаку, носії духу та традицій, його мозок, науково-методичне ядро, колектив однодумців, це люди особливої вдачі, покликані до найсвятішої справи на землі – вчити першого вчителя та вихователя.

Факультет дошкільної та початкової освіти – один із престижних факультетів Херсонського державного університету, що має високий рівень як підготовки педагогів із базової спеціальності – вчитель початкових класів і вихователь дошкільних закладів, так і спеціалізацій – англійської мови, логопедії, українознавства, основ інформатики, музичного виховання, дитячої психології.

Навчально-виховний процес забезпечується трьома факультетськими кафедрами: педагогіки дошкільної та початкової освіти, філології, природничо-математичних дисциплін та логопедії.

На факультетських кафедрах працюють 4 доктори наук і 29 кандидатів наук. Ми пишаємось, що за останні п’ять  років дисертації захистили 14 викладачів, серед яких більшість – це випускники нашого факультету.

Важливим для системи вищої освіти є формування культури особистості на засадах інтеграції, компетентності та духовності професіонала. Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях ставить перед вузами конкретні завдання підготовки конкурентоспроможного професіонала.

Ураховуючи це, «портфель замовлення» на конкретного спеціаліста формується в наш час через самостійний розвиток освітньої мережі регіону, що сприяє відкритості освітньої системи.

У 1996-1997 навчальному році на факультеті початкової освіти Херсонського державного університету була відкрита спеціальність «Початкове навчання. ПМСО. Англійська мова і література», що викликано підвищенням інтересу до вивчення іноземних мов з раннього віку. Для цього існувало серйозне психологічне обґрунтування.

 З 1997-1998 навчального року розпочалася підготовка студентів зі спеціальності «Початкове навчання. Дефектологія. Логопедія». Обстеження дітей області засвідчило, що більше 50% учнів початкової школи мають логопедичні порушення, і тільки 10% спеціалістів має дефектологічну освіту.                   З 1998 року започатковано підготовку студентів зі спеціальності «Початкове навчання. ПМСО. Українська мова і література». З 2003 року здійснено набір на спеціальності «Початкове навчання. Спеціалізація: основи інформатики» і «Початкове навчання. Спеціалізація: українознавство».

Остання спеціалізація набуває особливої значущості в Херсонському регіоні тому, що область є кордоном з окупованим Кримом. Тому формування патріотичних почуттів, розуміння традицій, надбань та історії Українського народу є важливим для формування особистості.

Ураховуючи важливість підготовки фахівця зі знаннями психологічних особливостей учня, у 2012 році була розпочата робота зі створення спеціалізації «Дитяча психологія», а за запитом міського департаменту освіти  за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» з 2016 року готуємо музичних керівників дошкільних установ.

На факультеті створюються умови для повної реалізації принципу - іти від зацікавлень і потреб особистостей студентів, школи (тобто особистісно-орієнтований підхід). Майбутній учитель повинен бути носієм широкого спектру загальнолюдських цінностей. У цьому процесі особлива роль відводиться викладачам факультету, які повинні допомогти студенту обрати стратегію одержання педагогічної освіти у двох стрижневих напрямах. По-перше, це становлення особистості самого студента факультету початкової освіти у всій сукупності його індивідуальних якостей і, по-друге, та конкретна сфера соціального досвіду, яка надалі стане засобом і змістом його професійно-педагогічної взаємодії з вихованцями.

Розуміння того, що компетентнісний підхід є доцільною метою функціонування системи професійної освіти нами останнім часом зміщені акценти у підготовці вчителя і вихователя. Головним завданням факультету, який готує викладача початкових класів і вихователя є формування суб’єкта професійної діяльності, здатного бачити і творчо розв’язувати проблеми педагогічного процесу, передбачувати наслідки і нести відповідальність за свої дії.

В основу діяльності факультету покладено принципи гуманної педагогіки: пізнання студентами у педагогічному процесі себе як людини; збігу інтересів студентів із загальнолюдськими інтересами; неприпустимості використання в педагогічному процесі засобів, що здатні спровокувати студента на антисоціальні вияви; надання студентами необхідного простору для найкращого вияву індивідуальності; визначення якостей особистості, яка формується, її освіти і розвитку залежно від якості самого педагогічного процесу.

 Залишається в центрі уваги питання врахування потреб загальноосвітньої школи, що диктує замовлення на педагога, який здатний до проектування власної педагогічної діяльності залежно від типу освітнього закладу і використовує предмет, який викладає, як засіб розвитку учнів. У зв’язку з цим оновлюється зміст навчальних планів, які складаються з 2-х частин: нормативної, куди входять гуманітарні й соціально-економічні дисципліни; фундаментальні, професійно-орієнтовані та варіативні, що містять цикл самостійного вибору студентів.

Таким чином, було введено спецкурси: «Здоров’язбережувальна спрямованість освітнього процесу в початковій школі», «Формування вмінь розв’язування математичних задач у початкових класах», «Граматичний практикум англійської мови»,  «Моніторинг успішності молодших школярів засобами комп’ютерних технологій» тощо. Поглибленню світоглядної підготовки майбутніх спеціалістів сприяють і культурознавчі курси. Стало доброю традицією викладачам проводити презентації спецкурсів, а студентам обирати за особистим бажанням і ціннісною професійною орієнтацією. Цей підхід є гарним стимулом як для викладачів, так і для студентів.

 Становленню нових спеціальностей і спеціалізацій сприяє співпраця з видатними вченими України і зарубіжжя:  доктором педагогічних наук, кандидатом фізико-математичних наук, професором, Заслуженим працівником освіти України, членом-кореспондентом АПН України,  дійсним членом АПН України, Народним депутатом України        Співаковським О.В.; доктором педагогічних наук, професором, почесним академіком НАПН України, завідувачем кафедри логопедії Шеремет М.К.; академіком Савченко О.Я.; директором Євангельського Фрьобельсемінару Фреймутом Шірмахером; деканом факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова, дійсним членом АПН України, академіком Бондарем  В.І.; головою фонду фінансової підтримки «Антонівка» Вінфрідом Морлоком.

Інтелектуальному потенціалу держави, який би відповідав світовому рівню, необхідні спеціалісти з розвинутими власними творчими, дослідницькими здібностями, які володіють методологією пізнання, науковими методами самостійного розв’язання дослідницьких педагогічних завдань, обізнані з новітніми педагогічними та інформаційними технологіями як у вітчизняній, так і зарубіжній теорії і практиці шкільної освіти. Для досягнення цієї мети в 1995 році на факультеті відкрито магістратуру. Першим магістром педагогіки стала випускниця факультету, директор Херсонської ЗОШ №56, Заслужений працівник освіти України Микитюк С.В.

Наступним досягненням факультету у 2016 році було відкриття аспірантури зі спеціальності 15.00.04 «Професійна освіта», де першими її аспірантами стали молоді викладачі факультету, його випускники різних років.

Одним із провідних напрямів роботи на факультеті є науково-методична робота, що полягає у забезпеченні належного рівня підготовки майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти. Керівництво цією діяльністю знаходиться в компетенції спеціально створеної науково-методичної комісії факультету. Комісія працює у складі досвідчених та добре обізнаних у своїй справі спеціалістів.

 Підтримці гідного рівня науково-методичного забезпечення процесу навчання на факультеті сприяють дії із щорічного поновлення змісту навчально-методичної документації з урахуванням прогресивних змін у галузі освіти; придбання необхідної сучасної україномовної навчальної літератури; розробка та укладання викладачами факультету актуальних спецсемінарів та спецкурсів, методичних рекомендацій та вказівок щодо успішного оволодіння загальноосвітніми та спеціалізованими навчальними курсами, а також втілення в навчальний процес інноваційних методів і засобів навчання, його комп’ютеризація тощо.

Навчальний процес реалізується завдяки моделі трисуб’єктної дидактики, де третім суб’єктом є інформаційно - комунікаційне  педагогічне середовище.

З 2002 року створений постійно діючий сайт факультету, де представлено інформацію про історію факультету, спеціальності та спеціалізації; кадровий потенціал кафедр, так і про міжнародні зв’язки, науково-практичні конференції, семінари, кращих студентів. На сайт-сторінках кафедр розміщено навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються; інформацію про наукову, виховну роботу зі студентами, організацію різних видів навчальних практик тощо. Провідні викладачі факультету активно використовують авторські розробки (Web-мультимедіа продукти), презентаційні матеріали. Сучасність змінює сценарії використання ІКТ у навчальному процесі. Продуктивним і, на наш погляд, ефективним є варіанти  активної співпраці студентів та викладачів в процесі підготовки та реалізації освітнього процесу.

Системним фактором у реалізації інформаційно-комунікаційного середовища (ІКПС) є використання спеціальних мереж в організаційній та виховній роботі, а також електронне тестування студентів «Feedback», що дає можливість визначити «зворотній зв’язок», оцінити діяльність викладача з боку студента. Високий рівень та якість навчального процесу забезпечується постійною працею викладачів факультету над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності та підвищенням рівня наукової підготовки.

Предмет особливої уваги науково-методичної комісії становить координація і вдосконалення роботи з молодим інтелектуальним потенціалом факультету. Дослідження талановитої молоді реалізуються в творчих роботах. Кращі з них рекомендуються до участі в конкурсах науково-дослідних робіт студентів і вже неодноразово одержували призові місця та відзнаки.  За останні п’ять років динамічно змінювалися показники наукової роботи рівня підготовки студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах. Так, Амбросова О. у 2012 р. та Манушина І. у 2013 р. посіли ІІІ призове місце зі спеціальності «Початкова освіта», Макаренко Т. у 2015 р.  ІІ місце зі спеціальності «Дошкільна освіта», Тищенко Н. у 2012 р. та Жигуліна Ю. у 2013 р. одержала диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Корекційна освіта».

Плідними виявилися спроби участі наших студентів у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт: дослідження Романової Л. зі спеціальності «Дошкільна освіта» та Писарчук Т. зі спеціальності «Початкова освіта» здобули ІІІ місце.

Науково-методичний потенціал професорсько-викладацького складу факультету постійно зростає. Це засвідчують наукометричні показники у науковій базі Google Scholar, одержання свідоцтв про реєстрацію авторських прав на науково-методичні розробки та програми, стажування закордоном (У Білорусі, Польщі, Німеччині, Австрії).

Традицією на факультеті стало проведення науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля» (2012 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» (2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи» (2015 р.), міжнародний науково-практичний семінар «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей  Ф. Фребеля (2016 р.)

Досягненнями наукової роботи викладачів за останні роки були: 5 монографій, 3 посібника з грифом МОН, 8  свідоцтв інтелектуальної власності   (серед яких –  програмні продукти, комп’ютерні програми тощо).

Факультет також опікується проблемою набуття практичного досвіду роботи студентами. Традиційним для факультету став моніторинг професійної майстерності студентів-випускників. В аудиторії студенти показують фрагменти уроків для досвідчених вчителів-практиків, викладачів університету, керівників навчальних закладів (роботодавців). Цей інноваційний захід створює плідний контакт органів освіти і вузу під час призначення на роботу. Реагуючи на запит батьків дітей з відхиленням у розвитку, вихователів ДНЗ, вчителів початкових класів на базі факультету дошкільної та початкової освіти був створений благодійний центр корекції та розвитку дитини, де здійснюється діагностика стану психічного та мовленнєвого розвитку дітей. Центр є базою для виконання студентами наукових досліджень.

Факультет дошкільної та початкової освіти бере активну участь у міжнародних проектах і програмах. Підписано угоди про співпрацю в галузі дошкільної та початкової освіти з Фрьобельсемінаром (м.Кассель, Німеччина), Вищою педагогічною академією ім. Яна Длугоша (м.Ченстохово, Польща), Поморською академією (м. Слупськ, Польща).

Завдяки великій мотивації були реалізовані можливості участі в програмі «Подвійний диплом». За  останні чотири роки був створений інтегрований навчальний план зі спеціальності «Початкова освіта» і ми пишаємось, що в 2017 році перші бакалаври отримають дипломи європейського зразка. Так конкретними справами факультет бере участь у євро інтеграційних процесах.

 Педагогічний вуз – це своєрідний стартовий майданчик, на якому вихованці починають шлях у велике життя. І від того, яким буде цей майданчик, залежить їхнє майбутнє. Творчу особистість майбутнього вчителя, яка так потрібна сучасній школі, може сформувати тільки відповідне потенційно-активне середовище.

За 40 років існування факультету не одним поколінням студентів та викладачів створено певні традиції, збереження і збагачення яких важливо саме сьогодні – якщо врахувати вкрай несприятливі соціально-економічні реалії в країні.

Зусиллями студентів і викладачів створено музей історії факультету, численні експонати, стенди якого свідчать про події минулого і сьогодення, успіхи і досягнення всього колективу в науково-виховній, культурно-масовій роботі.

Нинішнє покоління студентів продовжує добрі старі традиції, наповнюючи їх новим змістом.

На факультеті відмічаються різноманітні свята: День учителя, День Святого Валентина, День студента, День народження факультету та багато інших. Форми проведення цих свят вибирають самі студенти.

 У нас створені всі умови для розвитку художньої творчості. Гордістю факультету є зразковий академічний хор, у якому беруть участь студенти всіх курсів. Хор відкриває всі значні свята університетського масштабу, був переможцем мистецьких фестивалів.

Активна участь студентів у художніх оглядах, творчих конкурсах та різноманітних заходах була в різні роки відзначена дипломами лауреатів фестивалів. Серед найкращих колективів факультету - вокальний ансамбль «Тавричаночка», хореографічний колектив, команда КВК.

 Увагу шанувальників прикладного мистецтва завжди привертають цікаві та різноманітні виставки творчих робіт: вишивка, живопис, графіка, вироби з природного матеріалу, зразки різних технік плетіння, різьба тощо.

Враховуючи сучасні вимоги до освітян, факультет зміцнює і модернізує матеріальну базу. Дуже допомагає нашим студентам факультетська профільна бібліотека, у якій майбутні вчителі знайомляться з найновішими педагогічними виданнями. Маємо також доступ до мережі інтернет, повсякчасно використовуємо інформаційні технології.

З перших років заснування факультету почали розширюватись і зміцнюватись зв’язки зі школами і органами народної освіти. Зараз факультет повністю сформувався і разом із іншими факультетами вирішує проблеми розбудови освіти в Україні.

Випускники педагогічного факультету працюють у багатьох регіонах України - Київській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій областях тощо.

За 40 років факультет підготував для освітянських закладів тисячі спеціалістів, серед яких – Заслужені вчителі України, Відмінники народної освіти, вчителі-методисти, вчителі вищої категорії, науковці. Випускники факультету працюють у школах та дошкільних закладах, обіймають керівні посади в установах освіти, займаються науково-методичною діяльністю.

День народження факультету - особливе свято для всього колективу університету. Цій даті будуть присвячені різноманітні заходи: тиждень факультету, Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної компетенції майбутніх вчителів початкових класів», моніторинг професійної майстерності, зустрічі з випускниками, дні кафедр. Радо зустрінемо своїх колег із вузів України, випускників факультету різних років на нашому святі.

Ювілей – це нові сподівання, нові плани. Багато надій покладає професорсько-викладацький склад факультету на своїх студентів, випускників. Адже їм будувати своє майбутнє в новому тисячолітті.

 

Програма заходів святкування 40-річчя факультету

Оновлено: 04.05.2017

Програмa

Контакти

73000 м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Факультет дошкільної та початкової освіти, ауд.212

Тел.: 0552 32 67 66
Вн. тел.: 256
Email: