Звіт про роботу НМР

Оновлено: 02.12.2019

ЗВІТ

про результати роботи науково-методичної ради

педагогічного факультету

за 2018-2019 навчальний рік

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету координувала всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізувала науково-методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходили за конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр, систематично проводилися засідання науково-методичної ради факультету.

 

Усього за 2018-2019 н.р. проведено 7 засідань:

- Рецензовано та рекомендовано до друку навчально-методичних посібників професорсько-викладацького складу факультету  – 13 примірників, з них:

1 - збірка авторських програм;

3 – самостійні авторські програми;

4 - програми атестації здобувачів СВО;

1 – методичний посібник;

1- практикуми;

3 – збірники наукових праць.

 

- Обговорено відкритих занять професорсько-викладацького складу факультету – 3.

 

- До плану на засіданнях додано такі питання:

Перспективи спільної діяльності факультету і Бериславського педагогічного коледжу.

Перспективи роботи факультету щодо підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії.

Про державну сертифікацію вчителів початкових школи. За результатами роботи у тренінгах державної агенції якості освіти України.

 

Протокол №1 від 27.09.2018

1. Про затвердження складу НМР факультету

2. Про затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2018 - 2019 н.р.

3. Про аналіз планів науково-методичних семінарів кафедр (розділ у плані роботи кафедр)

4. Про обговорення та рекомендація до розгляду на НМР університету програми атестації здобувачів СВО «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта

5. Про обговорення рецензування та рекомендація до друку навчально-методичних посібників професорсько-викладацького складу факультету: Збірник авторських програм педагогічного факультету, укладачі: Андрієвський Б.М., Цюпак І.М., Анісімова О.Е., Владимирова А.Л., Голінська Т.М., Кабельникова Н.В., Казаннікова О.В., Лось О.М., Мироненко О.В., Полєвікова О.Б., Соценко Ю.Ю.

Протокол №1а від 24.10.2018

1. Обговорення відкритих занять професорсько-викладацького складу факультету:

Відкрите лекційне заняття, проведене. 18 жовтня 2018 року, доцентом філології Покорною Л. М. з дисципліни «Теоретичний курс англійської мови» з магістрантами 1 курсу денної форми навчання 111,1; 112 груп за темою «Перехід від однієї частини мови до іншої в сучасній англійській мові».

Відкрите лекційне заняття, що проведене 10 жовтня 2018 року, доцентом кафедри  природничо - математичних дисциплін та логопедії Семашкіною Г. М. з дисципліни «Основи медичних знань та охорона здоров’я  дітей» зі студентами 2 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 271,281, 291  груп на тему  «Нервово-психічний  розвиток дитини».

Відкрите лекційне заняття, що проведене доцентом Раєвською І. М. 12 жовтня 2018 року з дисципліни «Методика викладання галузі «Математика»» з теми «Методика вивчення геометричного матеріалу у початковій школі» для студентів 4 курсу денної форми навчання 421-425 груп.

Протокол № 2 від 26.11.2018

1. Обговорення та рекомендація до розгляду на НМР університету програм атестації здобувачів СВО «бакалавр» спеціальностей 012Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

2. Обговорення та рекомендація до затвердження питань програм атестації здобувачів СВО «бакалавр» спеціальностей 012Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта

3. Обговорення готовності випускних наукових робіт ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта

Протокол № 3 від 7.02.2019

1. Щодо імплементації основних положень «Концепції розвитку педагогічної освіти».

2. Перспективи спільної діяльності факультету і Бериславського педагогічного коледжу.

3. Перспективи роботи факультету щодо підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії.

4. Про державну сертифікацію вчителів початкових школи. За результатами роботи у тренінгах державної агенції якості освіти України.

5. Рецензування та рекомендація до друку навчально-методичних посібників професорсько-викладацького складу факультету:

Авторську програму з курсу «Технологія навчання освітніх галузей «Суспільствознавство», «Природознавство» в початковій школі» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта, автори: доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії, кандидат педагогічних наук Н.М.Борисенко.

Авторську програму з курсу «Технологія навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта, автори: доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії, кандидат педагогічних наук І.М.Раєвська.

Авторську програму з курсу «Сучасне українську наукове мовлення» для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта, автори: професор, завідувач кафедри філології, доктор педагогічних наук І.А. Нагрибельна, доцент кафедри філології, кандидат педагогічних наук Ю.Ю. Мельничук.

Методичний посібник «Використання дидактичного матеріалу «Дари Фребеля» у роботі з дітьми дошкільного віку», автори: професор, доктор педагогічних наук Л.Є.Петухова, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук О.Е.Анісімова.

6. Обговорення та рекомендація до розгляду на НМР університету програми атестації здобувачів СВО «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта.

Протокол № 3а від 16.04.2019

1. Про підготовку збірок науково-методичних праць кафедр педагогічного факультету:

Збірка наукових праць «Науково-методичні засади становлення сучасного педагога» кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.

Збірка наукових праць «Лінгводидактична підготовка та професійний розвиток сучасного вчителя початкової школи» кафедри філології.

Збірка наукових праць «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.

2. Про підготовку Практикуму з навчальної дисципліни «Історія педагогіки» для здобувачів СВО «бакалавр» педагогічних спеціальностей: автори Петухова Л.Є., Чубирко І., Чорнозем В., Гелдаш Л.

Протокол № 4 від 17.05.2019

1. Обговорення готовності випускних наукових робіт ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 013 Початкова освіта.

2. Обговорення готовності випускних наукових робіт ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта.

3. Обговорення готовності випускних наукових робіт ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 012 Початкова освіта.

Протокол № 4а від 25.06.2019

1. Про публікації професорсько-викладацького складу факультету в міжнародних виданнях

2. Про поліпшення організації роботи методичних семінарів кафедр

3. Про реалізацію проектної діяльності з використанням інформаційних технологій

4. Про річний звіт науково-методичної рада факультету

5. Різне:

- Про забезпечення науково-методичною літературою навчальних дисциплін факультету.

- Про перспективи в організації практики студентів РВО «Бакалавр», «Магістр»

- Ознайомлення НМР з аналізом нульового контролю та зимової сесії студентів 1 курсу

 

Голова НМР педагогічного факультету                                                    І.М. Цюпак

 

ПОГОДЖЕНО

Декан педагогічного факультету, професор

 

                                    Л.Є.Пєтухова