Напрями міжнародних зв'язків

Оновлено: 20.10.2015

Міжнародні зв’язки факультету дошкільної та початкової освіти розповсюджуються на країни близького та далекого зарубіжжя та виступають реальним простором підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Основними міжнародними партнерами, з якими факультет підтримує постійні робочі зв’язки, є наступні зарубіжні установи: Академія ім. Я.Длугоша (м.Ченстахова, Польща, угода про міжнародне співробітництво від 09 листопада 2009 р.);Євангельський Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р.); Фундацією Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина, угода про міжнародне співробітництво від 6 березня 2002р.); Барановичський державний університет (м.Барановичи, Білорусь, угода про співпрацю від 20 травня 1997 р.); Поморська академія (м. Слупськ, Польща, угода про співпрацю від 1.04.2010 р.); університет Альпен-Адриа (м. Клагенфурт, Австрія, угода про співпрацю від 13.11.2008 р.). Із зазначеними партнерськими установами факультет дошкільної та початкової освіти перебуває в постійному робочому зв’язку.

За безпосередньою активною участю кафедри дошкільної освіти в університеті на базі факультету дошкільної та початкової освіти було відкрито перший в Україні Освітній центр Фрідріха Фрьобеля. 29 квітня 2009 року на базі факультету офіційно зареєстровано обласну громадську організацію „Фрьобельтовариство”, метою якої є координація соціального та культурного розвитку дитинства. 20 жовтня 2009 р. відбулася урочиста церемонія відкриття «Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля», членами якого є викладачі, педагоги-практики, студенти, а з 2010 року також магістранти кафедри.

Основна мета діяльності Освітнього центру Ф.Фрьобеля: координація соціального та культурного розвитку дитинства, молоді та дорослого населення в Херсонській області; актуалізація потреб рефлексії історичного досвіду розвитку дошкільної педагогіки в контексті традицій та інновацій з метою збереження власної національної ідентичності, презентації на міжнародному рівні свого культурно-освітнього потенціалу; створення єдиного освітнього середовища в умовах інтеграції сучасних освітніх систем Європи та світу.

Серед завдань Освітнього центру Ф.Фрьобеля варто виокремити такі як дослідження та вивчення проблем виховання та навчання дитини; створення умов для вивчення культурної та педагогічної спадщини Фрідріха Фрьобеля; впровадження, пошук та розробка оптимальних методик виховання та навчання дитини за системою Ф.Фрьобеля; здійснення діяльності, спрямованої на допомогу дітям-сиротам та дітям з соціально слабких сімей, надання їм освітньої допомоги; організація співпраці з українським та закордонними громадськими об’єднаннями, цілі яких ідентичні зі статутними цілями «Фрьобельтовариства»; випуск і поширення періодичних і неперіодичних видань, відеоматеріалів, пов'язаних із діяльністю Центру. До багатьох видів роботи Освітнього центру залучаються також магістранти факультету.

З метою налагодження ефективної роботи ведеться тісна співпраця з фундацією Санкт Елізабет Ферайн (м.Марбург, Німмеччина), які регулярно відвідують ХДУ Насичена програма перебування німецької делегації в ХДУ передбачала відвідування дитячого будинку сімейного типу в с.м.т. Антонівка. Партнери з Німеччини пересвідчилися в результативності волонтерської допомоги та тієї роботи, що здійснюють викладачі й студенти факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ, зокрема ст.викладач кафедри дошкільної освіти К.Ю.Віттенберг як керівник волонтерського руху на факультеті та організатор літнього відпочинку дітей-сиріт. Німецька делегація високо оцінила рівень підготовки студентів та компетентність професорсько-викладацького складу факультету дошкільної та початкової освіти на чолі з деканом, заслуженим працівником освіти України, проф. Пєтуховою Л.Є.

Викладач кафедри К.Віттенберг регулярно брала участь у візитах делегації факультету під керівництвом декана факультету професора Пєтухової Л.Є. до Євангельського Фрьобельсемінару. Метою поїздок є поглиблення та зміцнення партнерських відносин між ХДУ та Єв. Фрьобельсемінаром, деталізація взаємної співпраці, пошук нових напрямків співробітництва, культурний обмін. В роботі з магістрантами К.Віттенберг застосовує набутий досвід для формування у них кросскультурної компетенції і надання методичної допомоги з питань науково спрямованого спілкування німецькою та англійською мовами.

Кафедра дошкільної освіти активно включається у роботу зі співпраці з білоруським вищим навчальним закладом Барановицьким державним університетом. Завідувач кафедри проф. Л.Є.Петухова веде активне листування та здійснює регулярні телефонні переговори з керівництвом факультету дошкільної освіти цього університету стосовно здійснення спільних заходів та деталізації плану подальшої співпраці. Викладач кафедри Віттенберг К.Ю. брала участь у міжнародному науково-практичному семінарі з питань дошкільної освіти у Барановичському державному університеті у квітні 2010 року та виступила з доповіддю на пленарному засіданні, взяла участь у роботі секції «Практичні аспекти сучасного дошкільного навчання». За дорученням декана факультету професора Пєтухової Л.Є. викладач кафедри з’ясувала деталі академічного обміну студентами у 2010 році. Для магістрантів передбачено можливість здійснення наукових досліджень у Барановицькому державному університеті для написання магістерської дисертації.

Викладачі регулярно готують наукові статті до збірки наукових праць Барановичського державного університету (Білорусь) (О.Полєвікова, О.Лось, Г.Семашкіна, О.Казаннікова) та беруть активну участь у організації друку наукових праць білоруських колег у наукових збірках ХДУ. При цьому частина статей написано у співавторстві зі студентами та магістрантами.

У грудні 2010 року магістранти ФДПО взяли участь у Міжнародній науково практичній конференції Республіки Білорусь «Новий формат науки 2010» на базі Барановицького державного університету.

Факультет дошкільної та початкової освіти бере безпосередню участь у щорічному відборі студентів до проходження стажування у Академії імені Яна Длугоша та в організації стажування польських студентів на факультеті дошкільної та початкової освіти. Викладач кафедри К.Віттенберг організувала відвідування польськими стажистами дошкільного навчального закладу №20 м.Херсона та супровід польських студентів до СОТ «Буревісник» на 4-денну таборову практику.

Міжнародна діяльність ХДУ постійно висвітлюється доцентом Полєвіковою О.Б. на шпальтах часопису «Печатное слово» та газет «Університетська панорама», «Методична скринька газети освітян Херсонщини «Джерела», а також у статтях «Дошкільна освіта в умовах глобалізації» (Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, – Вип. 51. – С. 32 – 35.); «Педагогічна система Фрідріха Фрьобеля в контексті міжнародної діяльності Херсонського державного університету» (Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації: збірник наукових праць. Матеріали V Міжнародних педагогічних читань. – Херсон, – С.18-22.); «Переваги навчання в умовах в умовах транснаціональної освіти» (Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 13-14 травня 2009 року, м.Рівне. – Рівне: РВВ РДГУ, – С.70-71.).

Факультет проводить систематичну роботу з підготовки студентів до проходження практики у Євангельському Фрьобельсемінарі.

Активна співпраця з іноземними ВНЗ, численні програми щодо обміну студентами та проходження стажування за кордоном стають можливим завдяки плідній роботі викладачів ФДПО на практичних заняттях з метою розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції студентів, а також завдяки  продовженню систематичних  занять німецькою мовою в лінгвістичному клубі під керівництвом фахівця міжнародного відділу                            О. Лонського та занять з англійської мови в рамках роботи клубу «5 o’clock», що проводить викладач кафедри філології Васильєва О.В.

Протягом останніх п’яти років ведеться активна співпраця ФДПО з закордонними ВНЗ-партнерами. Підтимуються тісні наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами Європи, Росії, Білорусі в рамках реалізації програм проходження стажувань викладачів, програми академічних обмінів студентів, участі в міжнародних конференціях, фондах.

Основні відомості про здійснення пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва:

2009 рік

-          Стажування викладачів: професор Петухова Л.Є. в жовтні 2009 проходила стажування Академія ім. Яна Длугоша (м. Ченстахово, Польща).

-          Стажування студентів: Філенко В. (421 гр.), Кулик А. (221 гр.) проходили стажування в Академія ім. Яна Длугоша (м. Ченстахово, Польща) в травні 2009.

Прийом  іноземних делегацій: 27.10.2009 – візит професора університету Глазго Каледонія (Великобританія) Роберта Брауна.

14-17 травня 2009 прийом 5 представників Академії ім. Яна Длугоша, Євангельського Фрьобельсемінару (м. Кассель, Німеччина), Фундації Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина).

Міжнародні проєкти: 20 жовтня 2009 року - відкриття першого в Україні Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля.

Зарубіжні навчальні заклади, асоціації, з якими підтримуються ділові зв’язки:

-          Академія ім. Яна Длугоша;

-          Євангельський Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина);

-          Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);

-          Вища педагогічна школа (м. Ченстахово, Польща).

 2010 

      Стажування викладачів: Співробітники факультету проф. Петухова Л.Є., Владимирова А.Л., Віттенберг К.Ю. в лютому 2010 р. проходили стажування в Євангельському Фрьобельсемінарі (м. Кассель, Німеччина). Викладач Віттенберг К.Ю. проходила стажування в Барановичському державному університеті в квітні 2010 р. Мельничук Ю.Ю. проходила стажування в Барановичському державному університеті в травні 2010 р. В липні 2010 р. проф. Петухова Л.Є. мала відрядження до університету Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія). З 14.11.2010 по 21.11. 2010 р. в Вищій педагогічній школі (м. Ченстахово, Польща) проходили стажування Денисенко В.В., Гриценко І.В., Сидоренко Н.І. В жовтні 2010 р. викладач Віттенберг К.Ю. проходила стажування в Російському державному педагогічному університеті ім. А.І. Герцена, в інституті дитинства.

Стажування студентів: в травні 2010 р. студент 431 гр. Юрчук Ю. проходив стажування в Академії ім. Яна Длугоша (м. Ченстахово, Польща). В жовтні студентки 421 групи Руденко Н. та Манжула А. проходили стажування в Поморській академії                          м. Слупськ. З 5 по 25 листопада в Барановичському державному університеті пройшли практику Антонова А. (261 гр.), Гриценюк Л. (471 гр.), Корсакова Н. (471 гр.), Павлющенко Ю. (471 гр.), Юрчук Ю. (431 гр.).

Прийом  іноземних делегацій: В рамках святкування Днів Європи в Херсоні 22 травня 2010 р. відбувся прийом Голови Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшера, прес-аташе та координатора програм преси та інформації Давіда Стуліка .

Міжнародні проєкти:робота Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля.

Зарубіжні навчальні заклади, асоціації, з якими підтримуються ділові зв’язки:

-          Університет Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія);

-          Академія ім. Яна Длугоша (м. Ченстахово, Польща);

-          Євангельський Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина);

-          Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);

-          Вища педагогічна школа (м. Ченстахово, Польща);

-          Іркутський лінгвістичний університет (Росія);

-          Барановичський державний університет.

 2011 рік

Стажування студентів: З 6 по 19 жовтня відбулось стажування Кухти М. та Кириченко Ю. в Поморській академії м. Слупська.

Прийом  іноземних делегацій:З 10 по 15 жовтня проходив прийом делегації представників Барановичського державного університету (Цвирко С., Сичевська В., Дубешко Н., Кулеш О., Бєлявська Т., Метла Ю.,  Метик О., Шепетюк Я.)

Міжнародні проєкти: робота Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля.

Зарубіжні навчальні заклади, асоціації, з якими підтримуються ділові зв’язки:

-          Поморська академія м. Слупськ (Польща);

-          університет Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія);

-          Академія ім. Яна Длугоша;

-          Євангельський Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина);

-          Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);

-          Вища педагогічна школа (м. Ченстахово, Польща);

-          Іркутський лінгвістичний університет (Росія).

 2012 рік

Стажування викладачів: проходило стажування Васильєвої О.В. в Поморській академії м. Слупськ (Польща) з 26.10.2012 р. по 9.11.2012 р. Викладач Анісімова О.Е. проходила стажування в Євангельському Фрьобельсемінарі (м. Кассель, Німеччина) в лютому-березні 2012 р.

Стажування студентів: З 27.02.2012 р. по 9.03.2012 р. – проведення навчальної практики Саєнко Л., Іголкіної М., Макаренко Т. в дитячому садку Фрьобеля Євангелічного коледжу. Заярна О. (321 гр.), Андрієвська В.(451 гр.) брали участь у стажуванні  Поморській академії м. Слупськ з 26.10.2012 р. по 9.11.2012 р.

Прийом  іноземних делегацій: 21.03.2012 в рамках проведення міжнародного семінару «Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля» відбувся візит представників Євангельського Фрьобельсемінару (м. Кассель, Німеччина) Хайдрун Лахніт, Андреа Матайс.

Міжнародні проєкти: були подані 2 міжнародні проєкти до фонду «Відродження» («Інтеграція освітніх систем Європи та світу в контексті педагогіки Ф.Фрьобеля», «Цвіт надії»); робота Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля (отримання гранту в розмірі 1500 доларів). Викладач кафедри дошкільної освіти Анісімова О.Є. отримала грант в розмірі 1500 доларів на здійснення науково-методичної роботи в рамках роботи дошкільного навчального закладу № 33 м. Херсона).

Зарубіжні навчальні заклади, асоціації, з якими підтримуються ділові зв’язки:

-          Поморська академія м. Слупськ (Польща);

-          університет Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія);

-          Академія ім. Яна Длугоша;

-          Євангельський Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина);

-          Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);

-          Вища педагогічна школа (м. Ченстахово, Польща);

-          Іркутський лінгвістичний університет (Росія);

-          НДІ медичних проблем Півночі СО РАМН (Росія).

2013 рік

Стажування викладачів: Полєвікова О.Б., Анісімова О.Е. проходили стажування за очно-дистанційною формою в Барановичському державному університеті з 16.04.2013 по 20.04.2013 р. З 28.09.2013 по 11.10.2013 проф. Петухова Л.Є. з метою налагодження тісної співпраці між ФДПО та польськими ВНЗ-партнерами відвідала Поморську Академією (м. Слупськ), Краківський педагогічний університет (м. Краків), Академію    ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова), Вищу школою економіки (м. Бидгощ).

Стажування студентів: студенти ФДПО стали учасниками програми академічних обмінів в Німеччині – Леус Т., Денисенко К., Арбєкова К., Макаренко Т., Саєнко В.

Прийом  іноземних делегацій: візит американського професора державного університету ім. Трумана (м. Кірксвіль, Міссурі, США) Девіда Робінсона.

Міжнародні проєкти: робота Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля

Зарубіжні навчальні заклади, асоціації, з якими підтримуються ділові зв’язки:

-          Поморська академія м. Слупськ (Польща);

-          Університет Альпен-Адріа (м. Клагенфурт, Австрія);

-          Академія ім. Яна Длугоша;

-          Євангельський Фрьобельсемінар (м. Кассель, Німеччина);

-          Фундація Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);

-          Вища педагогічна школа (м. Ченстахово, Польща);

-          Іркутський лінгвістичний університет (Росія);

-          НДІ медичних проблем Півночі СО РАМН (Росія);

-          Краківський педагогічний університет (м. Краків, Польща);

Вища школа економіки (м. Бидгощ, Польща).