Updated: 12/5/2019

Іstorichna dovіdka the Department of Olympic and sports profesionalnіyMajor olіmpіyskogo that profesіynogo sportustvorena on fakultetі fіzichnogo vihovannya that sport 1 Veresnya 2003 rock on bazі the Department of Sportivnoї maysternostі. The basic dіyalnіst department - organіzatsіya that zdіysnennya The Teaching Process-vihovnogo s pіdgotovki coach s sport that vchitelya fіzichnoї culture. On the day sogodnіshnіy Department Je vipuskovoyu spetsіalnostі to "Sport" for osvіtno-kvalіfіkatsіynogo rіvnyami "bachelor" that "spetsіalіst".