Наукова робота кафедри

Оновлено: 16.12.2019

Кузовова Наталя Миколаївна

 

1.   Микола Федорович Чернявський, український письменник і громадський діяч, на службі у Херсонській губернській земській управі (1903-1918 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. - 2013. - № 4. - С. 112-119. 

2.   Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.) // Архіви України . – 2014. – № 1. – С. 103-111.

3.   Єврейська община Херсонщини в 1944-1960 рр. (за документами фондів партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. - № 2. – С. 111 – 117.

4.   Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. - Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с. (колективна монографія).

5.   Інформаційні технології в архівній справі та документознавстві. Навчальний посібник.  – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. – 152 с. – Режим доступу:

6.   Херсонская область / Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины: Путеводитель / Науч. ред.-сост. Е.И.Меламед: Рос. гос. гуманит. ун-т и др. – К.: Издательский дом «Стилос», 2014. – [Т. 2]: Николаевская, Одесская, Херсонская области. – 776 с

7.   Інформатизація архівної справи в Україні (1991-2014 рр.): історичні та правові аспекти // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 1-2. – С. 223-239.

8.   Пам'яті Михайла Андрійовича Ємельянова, архівіста, краєзнавця, колекціонера, бібліофіла, мецената, почесного громадянина Херсона (1923-2014) // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 171-181.

9.   Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1944 – 1950-х рр. та створення радянської міфології // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 46. – С. 165-169.

10.              Освіта болгар на півдні України в ХІХ – на початку ХХ століття //International scientific-practical conference«Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. – Shumen: KonstantinPreslavsky University of Shumen. – P. 223-226.

11.              Електронне діловодство в Україні: історичний та правовий аспект // Матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33. – С. 62-65.

12.              Діяльність партійного архіву Херсонського ОБКОМу КП(б)У – КПУ в 1950-і рр. // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2017. - № 2(8). – С. 249-261.

13. Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення. Навчально-методичний посібник для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів. – Херсон: ПП «Вишемирський», 2017. – 416с.

14. Подорожні записки М.Куліша як джерело з історії голоду 1921-1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні ХХ століття". – Режим доступу: http://holodomor.com.ua/files.html

15. Н. М. Кузовова. Микола Федорович Чернявський: до біографії українського поета, письменника, громадського діяча та з нагоди 150-річчя з дня народження// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 50. – С. 255-258. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/50/29.pdf

 

Водотика Сергій Григорович

1.Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. Колективна монографія. – Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с.

2.Нарис історії Херсонщини. Давній час. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 304 с. – 15 др. арк.

3. Учителі Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світлі просопографії  // Чорноморський літопис. - 2014. - Вип. 9. - С. 154-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2014_9_21.

4. Регіональний контекст військово-історичних студій: спроба концептуального визначення предметного поля  // Регіональна історія України. - 2014. - Вип. 8. - С. 119-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/reisuk_2014_8_9

5.Зміни етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії. Збірник наукових праць. – Миколаїв: ЧДУ, 2014. – Вип. 13. – С. 26-33.

6.Соціально-історичний аспект формування сучасної етно-політичної ситуації на Херсонщині // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – Вип. 13/2. – Запоріжжя, 2014. – С.61-66.

7.Особливості голоду 1921-1923 років на Херсонщині // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвід. зб. наук. праць. – Вип. 23. – К.: Ін-т історії Укр. НАН Укр., 2015. – С. 291-306.

8. Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної // Регіональна історія України. - 2015. - Вип. 9. - С. 89-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/reisuk_2015_9_8

9.Сучасний погляд на історіографічний доробок історії магдебурзького права в Україні //Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 1-2. – С. 85-98. (у співавторстві – Савенок  Л.А.) . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_7

10.Українські наукові школи 1920-х років у координатах інтелектуальної історії // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 58-71. (у співавторстві – Савенок  Л.А.)

11.  Голод 1921-1923 рр. на Херсонщині: методичні проблеми вивчення в шкільному курсі Історії України // Таврійський вісник освіти: Науково-методичний журнал. – Херсон: ХАНО, 2015. - № 2(2) (50). – С. 182-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__34

12. Шануємо ювіляра: до 80-річчя від народження та 60-річчя наукової праці видатного українського історика професора Станіслава Кульчицького //Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 2(5). – С. 339-355. (у співавторстві – Савенок Л.А.). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2016_2_19.

13. Дискусійні аспекти науково-організаційної системи ВУАН 1921 - 1928 рр.: кафедри у структурі історичного знання [Електронний ресурс] / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок // Історичний архів. - 2016. - Вип. 17. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_17_10.

14. Доля провінційного історика за радянської влади: херсонський професор Михайло Давидов  // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. - 2016. - Вип. 34. - С. 166-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2016_34_14

15.  Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам’яті //Місто: історія, культура, суспільство. – 2017. - № 1(2). – С. 119-133. (у співавторстві – Савенок Л.А.). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miks_2017_1_12

16. Академік Михайло Слабченко: нотатки до інтелектуальної біографії. Частина І // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2017. - № 2(8). – С. 106-117.

17.  Нова парадигма історіописання історії України // International scientific-practical conference«Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. –Shumen: Konstantin PreslavskyUniversity of Shumen. – P. 220-222. (у співавторстві – Савенок Л.А.)

18.  Від неоліту до початку Великого переселення народів. Давня історія Херсонщини. – Херсон: Айлант, 2019. – 248 с. [Монографія].

19.  Цивілізаційні попередники запорозького козацтва у Нижньому Подніпров’ї // Запорозькі Кам’янська та Олешківська Січі та Кримське ханство в культурно-історичній спадщині України. Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конферен. 18-18 квітня 2019 р. – Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2019. – С. 39-44. [Стаття].

20.  Нова парадигма історії України як основа вироблення та реалізації державної політики місцевого самоврядування // Актуальні дослідження правової та історичної науки. – Вип. 9. – Мат-ли міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. (7 лютого 2019 р.) – Тернопіль, 2019. – С. 81-84. [Стаття].

21.  Історія релігії і церкви в Україні: проблеми взаємодії науки і вищої освіти // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Мат-ли ХVII міжнар. наук. конференції. (28 травня – 1 червня 2019 р.). – К., 2019. – С. 86-90. [Стаття].

22.  Соціально-політична характеристика батрацтва Радянської України 1920-х років // Нові сторінки історії Донбасу: Зб. статей. – Кн. 27. – Вінниця: Донецький Нац. Ун-т імені Василя Стуса, 2019. – С. 107-117. [Стаття ВАК].

23.  Особливості науково-педагогічного стилю професора І. К. Рибалки // Іван Кліментійович Рибалка – життя, творчість, дослідження: Мат-ли наук. читань пам’яті професора І. К. Рибалки (Харків, 26 грудня 2019). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – С. 11-14. [Стаття].

24.  Історія адміністративно-територіального устрою Херсонщини у ХVІІІ-ХІХ ст.: Навч. посібник. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 60 с.

 

Коник Олександр Олександрович

1. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.: монографія / О. О. Коник. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 453. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63401 від 04 січня 2016 р.)

2. Коник О. О. Думський процес і Україна в контексті радянської історіографії революції 1905-1907 рр. // Література та культура Полісся. – Вип. 79. Серія «Історичні науки». – № 3 – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 37-47.

3. Коник О. О. Український патріот, думський депутат і російський «земгусар» Микола Біляшівський у 1906-1917 рр. // Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Вип. 14. – С. 53-60.

4. Коник О.О. «Тов. Яник – директор»: робота Марії Яник у Херсонському краєзнавчому музеї (березень 1944 – травень 1945 рр.) // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал – 2015. - № 2. – С. 141-152. – Режим доступу:http://sn.kspu.edu/files-all/Scriptorium_nostrum_2015_3_povniy_text.pdf

5. Коник О. О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 99 (8). – С. 21-24.  

6. Коник О. О. Херсон і губернія в карній хроніці газети «Юг»: 1905 рік .)  // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал – 2016. - № 1(4). – С. 109-129. – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/files-all/Scriptorium_nostrum_2016_1_povniy_text.pdf

7. Коник О.О. Катеринославський робітничий депутат Георгій Кузнєцов: думські канікули з кримінальною складовою (1909 р.) // Історія і культура Подніпров`я: Невідомі та маловідомі сторінки : наук. щорічник. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – Вип. 12. – С. 63-70. (фахове видання)  – Режим доступу: http://ikp.nmu.org.ua/pdf/2016/10.PDF

8. Коник О.О. Перший сільський кінофестиваль у Херсонській області (грудень 1944 р.) // Література та культура Полісся. – Вип. 83. Серія «Історичні науки». - № 5 / відп.ред.і упоряд. Г.В.Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – С.56-65.

9. Коник О.О. Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Українська біографістика. – 2017. - № 14. – С. 142-156.

10. Коник О.О. Світлана Іваницька: нове джерельне видання для вивчення інтелектуального спадку Сергія Єфремова. Рец.на кн.: Єфремов Сергій: Personalia: Публіцистика 1899-1917 років: («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. – Том 1 / Упорядник – С.Г.Іваницька. – Запоріжжя-Херсон: Грінь Д.С., 2106. – 468 с. // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал – 2017. - № 2(8) – С. 473-482. – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/issue/view/9

11. Коник О.О. Учительська контрреволюційна організація українських націоналістів «Павільйон» у 1938 р.: «темне минуле лідерів»  // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал – 2018. - № 1(10). –Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/301

 

Батенко Ганна Вячеславівна

 1.  История Палестины: международный аспект (1987-2009) / Батенко Г.В., Близняков Р.А., Малышев Д.А и др. – Симферополь – Херсон: Доля, 2011.- 512 с. 

2.  Батенко Г.В. «Виникнення Близькосхідного конфлікту (1897-1929)» навч. посібник – Херсон: Тип-я ХДУ 2012- 186 с. Гриф МОН № 1/ 11 – 11252 від 01.12.2011. 

3..  Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. Колективна монографія. – Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с.

4.  Проблема ― «Землі обітованої» на першому сіоністському з’їзді // Сборник докладов международной научно-практической конференции «Слинкинские чтения» памяти профессора М. Ф. Слинкина (15 февраля 2013 г.): научное интернет-издание / Кафедра новой и новейшей истории, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского. 

5.  Історія господарського освоєння південноукраїнського краю представниками різних народів // Херсонська область – 70 років історії. Матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 20 березня 2014 р.). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 15 – 19.

6.  Проблема території як причина арабо-єврейського протистояння в Палестині // Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (29-30 листопада 2014 р., м.. Переяслав-Хмельницький).- С.167-177.

7.  Balfour declaration in the history ofPalestine. // Humanities and Social Sciences inEurope: Achievemenrs and Perspectives. Proceedings of the 8th International symposium (September 27. 2015) «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wien, Österreich, 2015. – P. 9 – 14.

8.  Британська імміграційна політика в Палестині та її вплив на ситуацію в країні в 20-ті роки ХХ ст. // Науковий вісник гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. 2016. – Вип. 11. – С. 4-9.

9.  Релігійні причини політичного повстання в Палестині в 1929 р. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті» 26-27 лютого 2016 р. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. - С. 7-11.

10.  Commence phase of british mandate: The Balfour declaration. Scriptorium nostrum:Електронний історичний журнал. – 2016. - № 3(6). – С. 247-262.

11.  Political aspect of Balfour declaration // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016/ Kielce: Holy Cross University. – P. 164-167.

 

 Бойков Олег Юрійович 

1. Роль Російської православної церкви у житті буржуазії та селянства Південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О.Ю.Бойков, Г.В. Додонова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. Вип. XXXVIII. – С.49-53.

 2. Селянська правосвідомість на Півдні України у добу капіталістичної модернізації суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст.// SCRIPTORIUM NOSTRUM Електронний історичний журнал. – 2014. –  № 1. – С.154-167.

 3.Основи римського приватного права: навчально-методичний посібник – Херсон : Издательство «ІТ», 2014. – 46с.

 4. Протестантизм та сектантство у суспільному і  духовному  житті Південної Україні  в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Література та культура Полісся. – Вип. 79. Серія "Історичні науки". – № 3 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 119 – 128.

 5. Історія держави і права зарубіжних країн (стародавній світ та середні віки): навчально-методичний посібник / О.Ю. Бойков. – Херсон: «Издательство «ІТ», 2015. – 74 с.

 6. Давлєтов О.  Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (нариси молодіжної політики НСДАП у 1922 – 1939 рр.) – Дніпропетровськ : інститут «Ткума», 2015. – 280 с. – SCRIPTORIUM NOSTRUM Електронний історичний журнал. – 2016. - № 1(4). – С.279-283 // http://sn.kspu.edu/index.php/sn

 7. Релігійний фактор у здійсненні державної гендерної політики правоохоронними органами України / Є.Л.Бойкова, О.Ю.Бойков // Держава і право незалежної України: здобутки та перспективи: матеріали Всеукр. наук. конф., м.Одеса, 24 червня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С.56-58

 

Капарулін Юрій Валерійович 

1. Олександр Рябінін-Скляревський: інтелектуальна біографія історика (1878-1942 рр.): монографія. – Херсон, 2014. – 236 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63143 від 23 грудня 2015 р. )

2. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГУ та посмертна реабілітація ученого // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. № 32. Одеса: Астропринт. – 2015. – С. 362-370.

3.  Події російських революцій 1905-1907 та 1917 рр. у науковій спадщині О. Рябініна-Скляревського / Література та культура Полісся. – Вип. 79. Серія "Історичні науки". – № 3 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С.  47-54.

4. Воєнна історія : навчально-методичний посібник / Ю. В. Капарулін. - Херсон : ФОП  Головко О.А., 2015. – 52 с.

5. Діяльність Каховського відділення ТЗЕТ у 1925-1927 рр. / Ю. Капарулін // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16-17 вересня 2016 р.) / Упоряд. М.В. Гончар. – Каховка-Херсон: Гілея, 2016. – С. 60-62.

6. Особливості організації та проведення першої ТЗЕТ-лотереї в Херсонській окрузі // Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum» / Ю. Капарулін. – 2016. – №2. – С. 146-156.

7. У пошуках кращої долі; Дім переселенців Товариства із земельного устрою єврейських трудящих у Херсоні // Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum» / Ю. Капарулін. – 2017. – №2. – С. 215-226.

8.  Капарулін Ю. Епістолярна спадщини Іллі Еренбурга та проблема (не)повернення евакуйованих євреїв Калініндорфа (Калінінського) після Голокосту // Проблеми історії Голокосту: український вимір. Реферований щорічний журнал. Дніпро. – Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2018. – Вип. 10. – С. 189-203.

9.  Капарулін Ю. Голокост євреїв-аграріїв Херсонщини // Голокост і сучасність: Студії в Україні і світі / Ред. кол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко, В. Нахманович, А. Подольський, М. Тяглий (відп. ред.). Український центр вивчення історії Голокосту. ‒ Вип. 1 (17). ‒ К., 2019. ‒ С. 31-47.

 

Куценко Юлія Юріївна

  1. Драгомановознавство в радянській історіографії: загальні тенденції розвитку // Наукові записки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія /  за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 167-174.
  2. Розвиток драгомановознавства в українській історичній науці в період національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. // Література та культура Полісся. – Вип. 79: Серія «Історичні науки». – №3 / відп. ред. і упор. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С.168-181.
  3. Постать і спадщина М.Драгоманова в українській історіографії: стереотипи й канон // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 139-147.

 

 Михайленко Галина Миколаївна

1. Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика / Г.М. Михайленко. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 312 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62676 від 26 листопада 2015 р.)

2. Рецензування як складова інтелектуальної біографії Олександра Лотоцького // Scriptorium nostrum. – Херсон, 2014. – Випуск 1. – С. 48-67.

3. Санітарно-гігієнічна діяльність органів міського самоврядування Південної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: загальна характеристика та джерела до вивчення проблеми // Scriptorium nostrum. – Херсон, 2016. – Випуск 1 (4). – С. 226-272.

4. Михайленко Г. Презентація наукової школи професора В.М. Андрєєва «Інтелектуальна історія України ХІХ–ХХ ст. // Scriptorium nostrum. – Херсон, 2016. – Випуск 1 (4). – С. 288-290.

5. Михайленко Г. Інтелектуали та владні структури: багатовимірність взаємовідносин на сторінках української історії. Огляд монографії: Історик і влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проєкту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с.  // Scriptorium nostrum. – Херсон, 2016. – Випуск 2 (8). – С. 483-486.

6. Михайленко Г. Міські кошториси Півдня України 1785-1917 рр. // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал – 2018. - № 1(10). – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/308

 

Павленко Віктор Якович

1. Навчально-методичний посібник до курсу «Новітня історія  України (1900-1939 рр.)». – Херсон: ХДУ, 2011. – 109 с.

2. Монографія «Запорозьке козацтво на території Херсонщини». – Херсон: ХДУ, 2012. – 56 с.

3.  Родина Фальц-Файнів: сторінки історії // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. – К. – Херсон: Просвіта, 2013. – С.48 – 61.

4.  Сидір Білий – перший кошовий отаман чорноморського козацтва // Херсонська область – 70 років історії. Матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 20 березня 2014 р.). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 117 – 121.

5.  Становлення міліції Херсонщини (1917–1923 рр.) // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2014. - № 1. – С. 177-186.

6.  Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. - Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с. (колективна монографія). С. 82-246. – 7,09 др. арк.

7.  Монографія Запорозьке козацтво на території Херсонщини. Вид. 2 доповнене. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – 79 с.

8.  З історії Херсонської міліції (20-і роки XX ст.) // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 1-2. – С. 166-176.

9.  Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні Українив період «Українізації» (20-і роки XX ст.) // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 1(4). – С. 130-148.

10. Інтелігенція Херсонщини у справі «Спілки визволення України»: джерелознавчі аспекти проблеми (20-і – 30-і роки ХХ ст.) // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 3(6). – С. 105-126.

11. Херсонський інститут народної освіти у справі «Спілки визволення України» у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття (до 100-річчя Херсонського державного університету)  // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2017. - № 1(7). – С. 122-157.

 

Цибуленко Геннадій Володимирович

1.Кооперативна альтернатива столипінського адміністрування // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. Випуск 11. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – С.15-27.

2.Відтворення приватного володіння та користування землею окупаційним режимом 1941 – 1944 рр. // Херсонська область – 70 років історії. Матеріали науково-практичної конференції (м. Херсон, 20 березня 2014 р.). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 157 – 161.

3.Синергетичні підходи до розуміння екстремальних подій в історії // Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – № 1 (45). – Частина ІІ. – С. 15-19.

4.Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. - Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с. (колективна монографія).

5.Нові елементи культурного простору селянства Херсонщини в умовах окупаційного режиму 1941–1944 рр. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2015, – вип. 34. – С. 45-51.

6.Облаштування окупаційною владою управління колективними аграрними господарствами на Херсонщині у 1941–1942 рр. // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 2(5). – С. 171-186.

7.Система натурального оподаткування на Херсонщині в умовах окупації 1941-1944 рр. // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 1-2. – С. 177-198.

8.Модернізація агрокультурної традиції Херсонщини в умовах глобальної меліорації півдня // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 1(4). – С. 175-187. (у співавторстві  - Цибуленко Л.О.)

9.Аграрна криза на тлі екологічної катастрофи в Херсонській губернії на початку XX століття // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 107-124. (у співавторстві  - Цибуленко Л.О.)

10.  Облаштування окупаційною владою управління колективними аграрними господарствами на Херсонщині у 1941–1942 рр. // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 2 (5). – С. 171-186.

11.  Організація польових робіт окупаційною владою на Херсонщині у 1941–1943 рр. // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 3 (6). – С. 141-164.

12.  Образ сільського активіста очима розкуркуленого селянства // International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. – Shumen: Konstantin Preslavsky Universityof Shumen. – P. 234-237.

 

Цибуленко Лариса Олександрівна

1. Трансформація і функціонування радянської системи соціального забезпечення у 1921 – 3923 рр. (за матеріалами Херсонщини) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32. – С. 60-67. (у співавторстві – Твердовський А.Ю.).

2.  Херсонщина: з найдавніших часів до сьогодення. Колективна монографія. – Херсон: ПП «Вишемирський», 2014. – 360 с. (головний редактор).

3.   М. Чернявський у суспільно-культурницькому житті Херсонщини //Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 198-209.

4.   Політика російської імперської влади в Херсонській та Таврійській губерніях в галузі лісового господарства на початку ХХ століття // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2014. - № 1. – С. 168-176. (у співавторстві Гончаров І.)

 5. Роль і місце громадської взаємодопомоги у компартійно-радянській системі 20-х рр. ХХ ст. (На прикладі Херсонщини) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 34. – С. 40-45. (у співавторстві - Твердовський  А.Ю.)

6.  Подолання наслідків тоталітаризму // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 326-330.

7.   Аграрна криза на тлі екологічної катастрофи в Херсонській губернії на початку XX століття // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2015. - № 3. – С. 107-124. (у співавторстві – Цибуленко Г.В.) 

8.   Модернізація агрокультурної традиції Херсонщини в умовах глобальної меліорації півдня // Scriptoriumnostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 1(4). – С. 175-187. (у співавторстві – Цибуленко Г.В.)

9.   Соціокультурні стереотипи репресованих поляків півдня України часів «великого терору» //Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2016. - № 2(5). – С. 157-170.

 10.    До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.Г. Водотики // Scriptorium nostrum: Електронний історичний журнал. – 2017. - № 1(7). – С. 354-356.

 11.    Стереотип ворога в рефлексії каральної радянської системи часів масових репресій 30-х років // International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. – Shumen: KonstantinPreslavsky University of Shumen. – P. 237-239.

 

 Нємцев Сергій Олегович

1.Можливості метрологічного аналізу амфорного матеріалу для побудови хронології на прикладі колекції з поселення Кателіно 1 // Археологія. – 2013. – № 2. – С. 83-100

2.Зерновые ямы на Белозерском поселении // Древнее Причерноморье. – Вып. X. – 2013. – С. 113-121

3.Закрытые комплексы Белозерского поселения: проблемы синхронизации античной керамики // БФ. – 2013. – С. 125-132

4.Динаміка надходження товарів в керамічній тарі на Білозерське поселення хори Ольвії (спроба кількісної оцінки) // Археологія. – №1. – 2014. – С. 28-40

 

Особи, які працюють за сумісництвом

Андрєєв Віталій Миколайович

1. Віктор Петров: нариси інтелектуальної біографії. Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 457 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63144 від

23 грудня 2015 р.)

2. Віктор Петров (1894–1969):історик і влада / Віталій Андрєєв //  Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В.Смолій; творчий керівник проєкту І.Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с. – С. 435-499 – 4,7 др. арк.

3. Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін. Монографія. – Херсон: Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 352 с. – С. 25 – 47. – 1,06 др.ар. (Автор ідеї та керівник проєкту; головний редактор).

4. Андрєєв В. Віктор Петров та його діяльність в Інституті історії матеріальної культури ВУАН (1930-ті рр.) // Гілея: науковий вісник / зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 93 (№ 2). – 2015. – С. 111-116.

5. Андрєєв В. Невідома сторінка інтелектуальної біографії Віктора Петрова: «По следам Щорсовского похода» (1935 р.) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 34. – С. 37–40.

6. Андрєєв В. Віктор Петров (1894–1969): історик і влада / В. Андрєєв // Історик і Влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проєкту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с. – С. 435-498. 

7. Андрєєв В. З роду священиків: дитинство та юність Віктора Петрова / В. Андрєєв // Scriptorium nostrum. Електронний історичний журнал / Голов. ред. В. Андрєєв. – 2017. – №1. – С. 7-37.

 

Участь у конференціях

Оновлено: 16.12.2019