Оновлено: 04.06.2020

Науково-дослідницька діяльність кафедри у 2019 році здійснювалася відповідно до Плану науково-дослідної роботи кафедри та у відповідності до ініціативної теми кафедри 

"Проблеми правової теорії інтеграційних процесів: міжнародний та національний вимір" (реєстраційний нормер 0118U001552).

Відповідно до поставлених завдань, у 2018 році було пройдене стажування наступними викладачами кафедри:

 - завідувачем кафедри Задорожньою Н.О. (Наказ №335- від20.04.2018 р.) на базі кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського технічного університету. Тема: «Актуальні проблеми теорії права і держави»

- доцентом кафедри Зубенком В.В. (Наказ №334- від 20.04.2018 р.) на базі кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського технічного університету. Тема: «Актуальні проблеми становлення української державності в роки незалежності»

- доцентом Новіковою М.М. (Наказ № 962-д від  15.11.2018 р.) на базі кафедри загально-правових дисциплін юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету. Тема: "Методологія та методика викладання дисциплін міжнародно-правового циклу"

Науково-педагогічним складом кафедри у 2018-2019 роках було здійснено наступні публікації:

Галунько В.М. Адміністративне право України. Повний курс: підручник/ Галунько В. М. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.- 446 с. (у співавторстві)

Галунько В.М. Дотримання прав людини: національний та міжнародний вимір / В.М. Галунько// International Vultidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences:Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Wola, Repablice of Poland, 20-21 July 2018. Volume I. Stalova Wola:Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 204 page

Зубенко В.В.Засади формування спроможних територіальних громад як базової ланки адміністративно-територіального устрою / В.В. Зубенко //Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 01-02 червня  2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.- С. 89-94

Зубенко В.В.Законодавче та інституційне підґрунтя реформування територіальних громад / В.В. Зубенко //Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 06-07 березня 2018 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-С. 16-19

Зубенко В.В.Нормативно - правове забезпечення регіональної політики держави/В.В. Зубенко // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 9-11 травня 2018 р./ за ред.. І.О. Мельник та ін..- Миколаїв, С. 2018.- С. 246-251

Зубенко В.В.Поняття політико-управлінських відносин в системі державного управління / В.В. Зубенко // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.)-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.-С. 70-74

Зубенко В.В.Особливості гарантій місцевого самоврядування / В.В. Зубенко // Збірник тез Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми публічного права».- К., 2018.- С. 51-57.

Зубенко В.В. Протиправні прояви у діяльності правоохоронних органів відносно прав людини / В.В. Зубенко, Д.С.Тарасов // Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 року) у 3ч.- Полтава: ЦФЕНД, 2019. - Ч2. - 63 с. 

Зубенко В.В. Теоретичні аспекти ефективності функціонування територіальних громад та їх місце в системі місцевого самоврядування / В.В. Зубенко, А.О. Яворська // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громад: проблеми та щляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 5-6 березня 2019 року).- Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2019 - с. 242-248. 

Зубенко В.В. Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права: навч.посібник / Н.О. Задорожня, В.В.Зубенко та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С.5-13, С.20-28. 

Задорожня Н.О. До питання про зміст категорії «державотворення» / Н.О. Задорожня // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.)-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.- С.134-138.

Задорожня Н.О. Історико-теоретичний вимір інституту медіації / Н.О. Задорожня, О.В. Задорожня // Пробація та медіація: досвід Словаччини для України. Матеріали міжнародного круглого столу, м. Херсон, 17-19 травня 2019 року. Херсон, 2019. - С.14-18. 

Задорожня Н.О. Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права: навч.посібник / Н.О. Задорожня, М.М. Новікова та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С.88-89, 148-163. 

Задорожня О.В.Основні підходи до тлумачення поняття «публічна влада» / О.В. Задорожня // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.)-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.- С.148-152.

Задорожня Н.О. Аналіз проблем форми правління в сучасних умовах державотворення /Н.О. Задорожня, О.В. Задорожня // Збірник тез Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми публічного права».- К., 2018.-С.22-31

Новікова М.М. Проблеми провадження медіації до української правової системи: методологічні аспекти / М.М. Новікова, М.М. Новіков // Пробація та медіація: досвід Словаччини для України. Матеріали міжнародного круглого столу, м.Херсон, 17-19 травня 2019 року, Херсон, 2019. - С. 62-64. 

Новікова М.М. Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права: навч.посібник / М.М. Новікова, Н.О. Задорожня та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 100-110, 117-133. 

Новікова М.М. Аксіологічний вимір діяльності слідчого на стадії досудового розслідування / М.М. Новікова, В.М.Стратонов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2019. - №1. - С.72-76. 

Томіліна Ю.Є. Історичний досвід українського самоврядування / Ю.Є. Томіліна // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.- С.144-148.

Томіліна Ю.Є. Історичні витоки вітчизняної медіації // Пробація та медіація: досвід Словаччини для України. Матеріали міжнародного круглого столу, м. Херсон, 17-19 травня 2019 року. Херсон, 2019. - С.32-36. 

Томіліна Ю.Є. Збірник навчальних рограм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права: метод. посібник / Н.О. Задорожня, В.М. Галунько, М.М. Новікова та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С.39-66; 133-142; 174-184. 

Шперун Х.В. Міжнародне правове регулювання боротьби з фінансуванням тероризму та «відмиванням» коштів, отриманих незаконним шляхом, як засада забезпечення національної безпеки держави / Х.В. Шперун // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.)-Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018.- С.174-177.

Шперун Х.В. Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права: метод.посібник / Н.О. Задорожня, В.М. Галунько, М.М. Новікова та ін. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 13-20. 

У березні 2018 року кафедрою було проведено науково-практичну концеренцію "Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів" (збірник тез конференції містить 62 публікації; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.-208 с.)

     Навчально-методична діяльність кафедри отримує свій фактичний вираз у навчально-методичних посібниках. Зокрема, Збірці авторських програм з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави (Херсон: Айлант, 2014 р.); Дидактичному забезпеченні самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності правознавство рівнів вищої совіти "бакалавр" та "спеціаліст" з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави (Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2015 р.); Методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри (Херсон, 2017); Збірці навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права (Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019 р.), які викладаються для здобувачів спеціальності 293 "Міжнародне право".

Кафедра має позитивний досвід наукової роботи зі студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах.

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри зі студентами та школярами

Оновлено: 04.06.2020

Кафедра приймає активну участь у роботі з обдарованою молоддю. Зокрема, завідувачем кафедри історії та теорії національного і міжнародного права доцентом Задорожньою Н.О. понад 10 років здійснюється плідна співпраця з учнями Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова, в результаті якої під її керівництвом учні ліцею займають призові місця під час захисту науково-дослідних робіт у секціях "Філософія" та "Правознавство" Малої академії наук.

03 грудня 2019 року студенти історико-юридичного факультету ХДУ, 111 групи - Маникіна Ю, 121 групи - Головко Д, Мельникова В, Смоленцева В та 221 групи - Бандура Є, Кривошеїна Д, Марченко Т, Ракова Ю. прийняли участь у Всеукраїнській політінформації з нагоди річниці Загальної декларації прав людини, яка була проведена у Школі гуманітарної праці.

Доцент кафедри Новікова М.М. з 2019 року виступає членом жюрі під час проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за секцією "Правознавство".

У березні-вересні  2019 року студент 3 курсу, 321 групи історико-юридичного факультету Зорін О.О. під керівництвом ст. викладача - О.В. Задорожньої прийняв участь у XVI Міжнародному конкурсі творчих робіт "Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності", 27.09.2019- 29.09.2019 (МОН України, Український інститут вивчення Голокосту "ТКУМА").

Була проведена IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів" 14-15 березня 2019 р. (м. Херсон, ХДУ). Опубліковані тези доповідей 26 студентів ІЮФ. 

Отримали сертифікати учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю Правознавство у 2018-2019 н.р. (м. Запоріжжя, 10-12 квітня 2019 р.) - Гурова Є., Зіміна Г.

Члени науково-дослідної групи - Соколенко О., Гурова Є. отримали сертифікати учасника українсько-словацької школи медіації (17-19 травня 2019 р. м. Херсон).