Оновлено: 10.09.2013

Завантажити інформацію про науковий вісник

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ
у науковому віснику Херсонського державного університету.
Серія «Юридичні науки»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний науково-теоретичний журнал, заснований у 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 19746-9546 Р 

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права.Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» не є фаховим виданням, триває процес подання документів до Департаменту атестації кадрів МОН України з метою отримання статусу фахового видання з юридичних дисциплін.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку. лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

1. Вимоги до оформлення тексту рукопису.
1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.
1.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.
1.3. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.
1.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.
2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 18 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо – до 3 стор.
3. Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.

Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-3, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

УМОВИ ОПЛАТИ

Автори частково оплачують публікацію. Збір становить 200 грн. за одну статтю незалежно від обсягу статті. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Збір необхідно оплатити за наступними реквізити:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
П.І.Б.: Богаченко Наталя Юріївна
Поточний рахунок одержувача: 26250007297557
ОКПО: 3378113487
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Богаченко Н. Ю. від П.І.Б.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у третьому номері необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу до 04 жовтня 2013 року  (включно) наступні матеріали:
1) інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);
2) статтю;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;
4) для осіб, які не мають наукового ступеню,  – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь  (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

Приклад підпису файлів:
Наприклад: Старух_Інформація про автора, Старух_стаття, Старух_квитанція, Старух_рецензія.

Електрона адреса:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція Наукового віснику
Херсонського державного університету.
Серія «Юридичні науки»


вул. Університетська 27, каб. 301
Херсон, Україна, 73000
Телефон: 095 0409403
www.stateuniversity.kherson.ua/lawjournal

 Завантажити інформацію про науковий вісник