Кафедра соціально-економічної географії

Оновлено: 06.02.2020

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 

Мальчикова Дар'я Сергіївна

Доктор географічних наук, завідувач кафедри, доцент

Дисципліни: "Методи і методики суспільно-географічних досліджень", "Основи територіального планування",

"Основи наукових досліджень", " Методика викладання фахових природничих дисциплін у ЗВО",

"Географія Херсонської області".

Коло наукових інтересів: урбаністичний розвиток, основи територіального планування

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205164678

Web of Science: https://publons.com/researcher/1720494/daria-malchykova/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gtGlkZUAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7197-8722

 

 

Богадьорова Лариса Михайлівна

Кандидат географічних наук, доцент

Дисципліни: "Туристичне країнознавство", "Географія світового господарства",

"Географія агропромислового комплексу", "Історія географії", "Нормування антропогенного навантаження

на природне середовище", "Економіка природокористування".

Коло наукових інтересів: географія АПК, туристичне країнознавство

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205165837&eid=2-s2.0-85058895677

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lMNIbdwAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9072-3434

 

Гоманюк Микола Анатолійович

Кандидат соціологічних наук , доцент

Дисципліни: "Географія населення", "Соціальна географія", "Основи технології виробництва".

Коло наукових інтересів: демографія, соціальна географія, соціологія

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=rhoMHHsAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9625-1968

    

Ковальова Катерина Іванівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни:"Методика навчання географії","Методика викладання економіки", 

"Методика викладання природознавства".

Коло наукових інтересів: педагогіка, викладання економіки, викладання географії

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QC9kc_AAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1015-8384

 

 

Коробов Володимир Кузьмич 

Кандидат соціологічних наук , доцент

Дисципліни: "Соціологія", "Регіоналістика", "Основи регіональної політики", "Теорія регіонального розвитку".

Коло наукових інтересів: соціологія, регіональний розвиток

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211290413

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hkVw2wgAAAAJ&hl=uk

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3475-8285

   

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук

Старший викладач кафедри

Дисципліни: "Економічна та соціальна географія Україна", "Географія транспорту", "Вступ до фаху",

"Педагогіка", "Методика викладання економіки".

Коло наукових інтересів: географія населення, урбанізація, міграції

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190441722&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2kPUMYcAAAAJ&hl=en

Orcid:https://orcid.org/0000-0002-8067-9433

 

 

Молікевич Роман Сергійович

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри

Дисципліни: "Геостатистика", "Науково-дослідницький практикум з географії", "Регіональна економічна та

соціальна географія", "Суспільно-географічне прогнозування", "Моделювання та пронозування стану довкілля".

Коло наукових інтересів: суспільна географія, медична географія, геоінформаційні системи

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205161958&eid=2-s2.0-85058890097

Web of Science: https://publons.com/researcher/1646574/roman-molikevych/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m1XjaO8AAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6577-503X

інші:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Molikevych2

Mendeley:https://www.mendeley.com/profiles/roman-molikevych/

   

Саркісов Аршавір Юрійович

Кандидат географічних наук, доцент кафедри

Дисципліни: "Геоінформаційні системи і технології", "Дистанційне зондування Землі",

"Основи теорії суспільної географії", "Раціональне використання природних ресурсів", 

"Охорона вод та атмосферного повітря".

Коло наукових інтересів: геоінформаційні системи, дистанційне зондування Землі, просторовой аналіз,

регіональна економіка, процеси децентралізації, аграрна географія.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205170003&eid=2-s2.0-85058895677

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LD98hkgAAAAJ&hl=uk 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6806-5236

Нападовська Ганна Юріївна

Асистент кафедри

Дисципліни: "Регіональна економічно-соціальна географія", "Методика викладання географії",

"Географія Херсонської області", "Туроперейтинг для всієї родини","Рекреаційна географія",

"Методи і методика суспільно-географічних досліджень", "Рекреаційно-туристичні комплекси України".

Коло наукових інтересів:географія рекреації і туризму, процес децентралізації

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169351&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WmSnZXAAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0243-0453

Сумісники:
Професор, доктор географічних наук Гукалова Ірина Володимирівна

Допоміжний персонал:

Старший лаборант, магістр географії Богадьорова Вікторія Сергіївна

Лаборант, магістр географії Кураба Вікторія Степанівна

Лаборант, магістр географії Шевчук Лада Тенгізівна

Кафедра соціально-економічної географії

Aut disce aut discede

Кафедра заснована 2004 року і за час свого існування стала одним з центрів розвитку суспільно-географічної науки на Півдні України. Основний вид діяльності кафедри – це підготовка фахівців за традиційними та новітніми напрямками географічної освіти. Кафедра забезпечує підготовку майбутніх фахівців із найбільш актуальних напрямків дослідження природного та соціо-економічного середовища, фахівців, які по закінченні університету  беруть участь у освітній, господарській та науковій діяльності в Україні та за кордоном.

 Наша кафедра це:

  • Мультидисциплінарність. Під час викладання дисциплін кафедри використовуються знання із галузей географії, економіки, соціології, екології, хімії, туристичної справи. На кафедрі працюють фахівці у галузі географічних, педагогічних, соціологічних наук та туризму.
  • Інноваційність. Викладачі кафедри використовують сучасні методи викладання, активно займаються науковою роботою, друкуються у провідних міжнародний наукових виданнях Великої Британії, Молдови,  Польщі, США, Туреччини та ін. і мають високий індекс цитування (індекс Гірша). Станом на 2015 р. 9 викладачів кафедри мають  наукові ступені доктора та кандидата наук та 7 – вчені звання.
  • Соціально-політична активність. Співробітники кафедри реалізовують соціально значущі проекти, беруть участь у розробці стратегій розвитку міст та регіонів України, керують громадськими організаціями, організовують громадські заходи: конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, воркшопи. На кафедрі знаходиться Херсонський осередок Українського географічного товариства і Обласне відділення Соціологічної асоціації України
  • Наукове співробітництво. Викладачі кафедри співпрацюють з вченими та викладачами з різних міст України та низкою країн світу: Білорусі, Великої Британії, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Японії. Кафедрою започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення», яка проводиться кожні два роки.
  • Відкритість. Кафедра завжди відкрита та абітурієнтів та їх батьків, колег по роботі з Херсонського державного університету та інших навчальних закладів, представників органів влади, бізнесу та громадських організацій.

За період існування кафедри її викладачами захищено дві докторські та шість кандидатських дисертацій:

Ковальова К.І. – «Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі» - 2005 рік;

Богадьорова Л.М. – «Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону» - 2006 рік;

Машкова О.В. – «Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону» - 2008 рік;

Саркісов А.Ю. - «Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах» - 2011 рік;

Мальчикова Д.С. - «Методологія і методика геопланування сільської місцевості на регіональному рівні» - 2015 рік;

Молікевич Р.С. - «Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)» - 2016 рік;

Омельченко Н.В. - «Урбанізація в контексті якості життя населення(наприкладі Херсонської області)» - 2018 рік.

У жовтні 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 та 2019 років кафедрою проведено  Всеукраїнські наукові конференції “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”. В цій конференції прийняли участь провідні вчені з Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Сімферополя, Чернівців, Харкова, Мелітополя та інших наукових центрів країни. 
При кафедрі працюють студентські проблемні групи «Суспільно-географічних досліджень» (під керівництвом доцента Пилипенка І.О.) та «Проблем методики викладання географії» (керівник – доцент Ковальова К.І.).

На кафедрі з 2017 р. виконується ініціативна тема "Регіоналізм і формування регіональних ідентичностей Півдня України" (Державний реєстраційний номер 0117U004706)
Щорічно проводиться конференції професорсько-викладацького складу географічних кафедр та студентів, за результатами яких надруковано 3 випуски «Наукових записок Херсонського відділу Українського географічного товариства».
Науково-дослідна робота кафедри також проявляється у великій кількості статей, підготовлених співробітниками кафедри та студентами, так за 2007 навчальний рік було опубліковано 49 наукових праць (у тому числі 1 монографія, 4 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації) загальним обсягом 51,2 друкованих аркушів.
Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Так, студенти Саркісов А.Ю. та Козловець А.В. приймали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (Чернівці, 2007) і поступили до аспірантури за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія». Всі випускники кафедри за результатами виконання випускних робіт публікуються в спеціалізованих наукових виданнях з проблем географії, методики викладання та охорони довкілля.
Всі співробітники кафедри є дійсними членами Географічного товариства України (голова регіонального товариства - доцент І.О.Пилипенко) та Херсонського обласного відділення Соціологічної асоціації України (голова - доцент М.А.Гоманюк).

Перелік навчальних предметів, що викладаються кафедрою у 2019-2020 навчальному році:

1. Вступ до фаху

2. Географія населення

3. Геостатистика

4. Основи суспільної географії

5. Економічна і соціальна географія України

6. Геоінформаційні системи і технології

7. Туристичне країнознавство

8. Методика викладання економіки

9. Методика викладання географії

10. Регіональна екномічна та соціальна географія

11. Дистанційне зондування Землі

12. Соціальна географія

13. Основи технології виробництва

14. Географія Херсонської області

15. Раціональне використання природних ресурсів

16. Моделювання та прогнозування стану довкілля

17. Методи і методика суспільно-географічних досліджень

18. Охорона вод та атмосферного повітря

19. Економічна та соціальна географія України

20. Географія світового господарства

21. Планування території

22. Кількісні методи в географії

23. Географія агропромислового комплексу

24. Історія географії

25. Нормування антропогенного навантаження на навкол. серед

26. Географія міжнародного туризму

27. Географія транспорту

28. Економіка природокористування

29. Методика викладання природознавства

30. Просторовий аналіз методами ГІС-технологій

31. Соціологія

32. Моделювання та прогнозування геосистем

33. Методика викладання фахових природничих дисциплін у ЗВО

34. Регіоналістика

35. Основи наукових досліджень