Кафедра соціально-економічної географії

Оновлено: 26.03.2019

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 

Мальчикова Дар'я Сергіївна

Доктор географічних наук, завідувач кафедри, доцент

Дисципліни: "Методи і методики суспільно-географічних досліджень", "Основи територіального планування", "Основи наукових досліджень"

Коло наукових інтересів:

   

Богадьорова Лариса Михайлівна

Кандидат географічних наук, доцент

Дисципліни: "Географія АПК", "Географія світового господарства", "Урбоекологія", "Економіка природокористування", "Туристичне країнознавство"

Коло наукових інтересів: географія АПК, туристичне країнознавство

 

Гоманюк Микола Анатолійович

Кандидат соціологічних наук , доцент

Дисципліни: "Географія населення", "Соціальна географія", "Основи технології виробництва"

Коло наукових інтересів:

    

Ковальова Катерина Іванівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни: "Педагогіка", "Методика навчання географії"

Коло наукових інтересів:

 

 

Коробов Володимир Кузьмич 

Кандидат соціологічних наук , доцент

Дисципліни: "Соціологія", "Регіоналістика", "Основи регіональної політики", "Теорія регіонального розвитку"

Коло наукових інтересів:

   

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук

Асистент кафедри

Дисципліни: "Економічна та соціальна географія Україна",  "Географія транспорту", "Вступ до фаху", "Педагогіка", "Методика викладання економіки"

Коло наукових інтересів: географія населення, урбанізація, міграції

 

 

Молікевич Роман Сергійович

Кандидат географічних наук

Старший викладач кафедри

Дисципліни: "Геостатистика", "Науково-дослідницький практикум з географії", "Регіональна економічна та соціальна географія", "Суспільно-географічне прогнозування",  "Моделювання та пронозування стану довкілля"

Коло наукових інтересів: суспільна географія, медична географія, геоінформаційні системи

 

 

  

Пилипенко Ігор Олегович 

Доктор географічних наук, декан факультету біології, географії і екології, доцент

Дисципліни: "Суспільно-географічне прогнозування","Суспільно-географічна районологія"

Коло наукових інтересів:

   

Саркісов Аршавір Юрійович

Кандидат географічних наук, доцент кафедри

Дисципліни: "Геоінформаційні системи і технології", "Дистанційне зондування Землі",  "Основи теорії суспільної географії", "Раціональне використання природних ресурсів"

Коло наукових інтересів: геоінформаційні системи, дистанційне зондування Землі, просторовой аналіз, регіональна економіка, процеси децентралізації, аграрна географія.

Нападовська Ганна Юріївна

Асистент кафедри

Дисципліни: "Регіональна економічно-соціальна географія","Методика викладання географії", "Географія Херсонської області","Туроперейтинг для всієї родини",

"Рекреаційна географія","Методи і методика суспільно-географічних досліджень","Рекреаційно-туристичні комплекси України"

Коло наукових інтересів: туризм, процес децентралізації

 

Сумісники
Професор, доктор географічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Топчіев Олександр Григорович 

Професор, доктор географічних наук Гукалова Ірина Володимирівна

Допоміжний персонал:

Старший лаборант, магістр географії Богадьорова Вікторія Сергіївна

Історія кафедри соціально-економічної географії

Кафедра соціально-економічної географії створена в інституті природознавства Херсонського державного університету 1 вересня 2004 року. З 2005 року при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». За період існування кафедри її викладачами захищено дві докторські та шість кандидатських дисертацій:

Ковальова К.І. – «Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі» - 2005 рік;

Богадьорова Л.М. – «Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону» - 2006 рік;

Машкова О.В. – «Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону» - 2008 рік;

Саркісов А.Ю. - «Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах» - 2011 рік;

Молікевич Р.С. - "Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)" - 2016 р. 

Омельченко Н.В. - «Урбанізація в контексті якості життя населення(наприкладі Херсонської області)» - 2018 рік.

 

У жовтні 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 та 2017 років кафедрою проведено  Всеукраїнські наукові конференції “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”. В цій конференції прийняли участь провідні вчені з Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Сімферополя, Чернівців, Харкова, Мелітополя та інших наукових центрів країни. 
При кафедрі працює студентські проблемні групи «Суспільно-географічних досліджень» під керівництвом доцента Пилипенка І.О. та «Проблем методики викладання географії» (керівник – доцент Ковальова К.І.).
Щорічно проводиться конференції професорсько-викладацького складу географічних кафедр та студентів, за результатами яких надруковано 3 випуски «Наукових записок Херсонського відділу Українського географічного товариства».
Науково-дослідна робота кафедри також проявляється у великій кількості статей, підготовлених співробітниками кафедри та студентами, так за 2007 навчальний рік було опубліковано 49 наукових праць (у тому числі 1 монографія, 4 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації) загальним обсягом 51,2 друкованих аркушів.
Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Так, студенти Саркісов А.Ю. та Козловець А.В. приймали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (Чернівці, 2007) і поступили до аспірантури за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія». Всі випускники кафедри за результатами виконання випускних робіт публікуються в спеціалізованих наукових виданнях з проблем географії, методики викладання та охорони довкілля. У 2007 році студентами опубліковано 11 статей без співавторства із науковими керівниками, прийняли участь у 1 міжнародній (Регіон – 2007, Харків), 1 Всеукраїнській (Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення, Херсон, 2007) та у регіональній наукових конференціях із загальною кількістю в 11 доповідей.
Всі співробітники кафедри є дійсними членами Географічного товариства України, головою регіонального товариства є доцент Пилипенко І.О.

Перелік навчальних предметів, що викладаються кафедрою у 2018-2019 навчальному році:

1. Вступ до фаху

2. Географія населення

3. Геостатистика

4. Основи суспільної географії

5. Економічна і соціальна географія України

6. Геоінформаційні технології в географії

7. Країнознавство

8. Методика викладання основ економіки

9. Методика викладання географії

10. Регіональна еономічна та соціальна географія

11. Дистанційне зондування Землі

12. Соціальна географія

13. Основи технології виробництва

14. Географія торгівлі і сфери послуг

15. Раціональне використання природних ресурсів

16. Моделювання та прогнозування стану довкілля

17. Методи і методика суспільно-географічних досліджень

18. Охорона вод та атмосферного повітря

19. Еколого-економічний комплекс Херсонської області

20. Екологічно безпечне управління регіоном

21. Системне екологічне управління регіоном

22. Комплексна оцінка впливу на навкол. серед

23. Еколого-економічна безпека

24. Економіка природокористування

25. Нормування антропогенного навантаження

26. Географія міжнародного туризму

27. Географія світового транспорту

28. Теоретичні основи географії

29. Кількісні методи в географії

30. Урбоекологія

31. Менеджмент та маркетинг туризму

32. Туристичні ресурси України

33. Спортивно-оздоровчий туризм

34. Методика проведення екскурсій 

Робочі матеріали з окремих дисциплін кафедри можна знайти тут:

  1. Економічна та соціальна географія зарубіжних країн.doc (71 Kb)

  2. Основи ведення сільского господарства та охорона земель.doc (62.5 Kb)

  3. Історія географії.doc (70.5 Kb)

  4. Географія населення.doc (141 Kb)

  5. Моделювання та прогнозування стану довкілля.doc (68.5 Kb)

  6. Охорона вод.doc (109 Kb)

  7. Охорона атмосферного повітря.doc (66.5 Kb)

  8. Шкільний курс географії та методика його викладання.doc (78 Kb)