Конференції

Оновлено: 11.06.2019

Щиро запрошуємо Вас взяти участь в VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” (3-4 жовтня 2019 року, м. Херсон, Україна).

 INFORM_LYST-2019 Kherson.doc (325.5 Kb)

INFORM_LYST-2019 Kherson.pdf (620.2 Kb)

З повагою оргкомітет конференції! 

 

Регіональні проблеми України_2007.pdf (4.4 Mb)

Регіональні проблеми України_2011.pdf (5.7 Mb)

Регіональні проблеми України_2013.pdf (4.5 Mb)

 

УДК 91(477):006.3

 

І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова

 

Кафедра соціально-економічної географії Херсонського державного університету

вул. Університетська 27, м. Херсон, 73000 Україна

 

Всеукраїнська конференція "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ вирішення"

 

Херсон, Асканія-Нова, суспільно-географічні, геоекологічні і краєзнавчі дослідження, хроніка

 

Всеукраїнська конференція "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ вирішення". І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова. – В статті викладено хронологію та резолюцію Всеукраїнської конференції, яка проходила в м. Херсоні, Україна.

 

Всеукраинская конференция "Региональные ПРОБЛЕМы УКРАиНы: ГЕОГРАФиЧескИЙ АНАЛиЗ и поиск путей решения". И.о. Пилипенко, Д.С. Мальчикова. – В статье приведены хронология и резолюция Всеукраинской конференции, которая проходила в г. Херсоне, Украина.

 

THE NATIONAL CONFERENCE "REGIONAL PROBLEMS OF UKRAINE: GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND WAYS OF SOLUTION". I.O. Pylypenko, D.S. Malchikova. – The chronology and resolution of the National conference, which was held in Kherson, Ukraine, are given in the paper.

 

Всеукраїнська конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" проходила 28-30 вересня на базі Херсонського державного університету та Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН.

В роботі взяли участь 108 учасників (науковці, державні службовці, працівники освітніх закладів різних рівнів) з 34 освітніх, наукових та управлінських установ України, Росії, Німеччини (Бєлгородський державний національний дослідницький університет, м. Бєлгород (Російська Федерація), Біосферний заповідник  «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ДП Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя, Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Інститут географії Національної Академії Наук України, Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», КЗ "Загальноосвітня школа – інтернат" Високопільська гімназія" Херсонської обласної ради, КЗ «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Мелітопольська ЗОШ №14, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Миколаївський державний аграрний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Національній авіаційний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський державний екологічний університет, Одеський національний університет імені Іллі Мечникова, Рівненський державний гуманітарний університет, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, ТК «Оріон-Інтур», м. Київ, Управління екології та природних ресурсів в Херсонській області, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонська обласна державна адміністрація, Херсонський державний аграрний університет, Херсонський державний університет, Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, Leipzig (Федеративна Республіка Німеччина).

Під час конференції працювало 5 секцій: Історія, теорія та методика географічних досліджень; Економічна, соціальна і політична географія України та регіонів; Геоекологічні проблеми регіонів України; Географічне краєзнавство, туризм і рекреаційна географія; Методика викладання географічних дисциплін у вищій та середній школі.

Було заслухано 74 доповіді про результати суспільно-географічних, фізико-географічних і геоекологічних, краєзнавчих досліджень, які висвітлюють різноманіття України в контексті постановки проблем регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення. Оприлюднені дослідження в галузі методики викладання географічних дисциплін. На заключному засіданні конференції була прийнята резолюція.

В останній день конференції відбулася велика екскурсія до Біосферного заповідника "Асканія-Нова" НААН, де В.С. Гавриленко, Н.О. Гавриленко, О.С. Мезінов, Н.О. Корінець, В.О. Смаголь ознайомили учасників конференції з місцевою флорою та фауною, рослинністю, колекціями рослин дендрологічного парку "Асканія-Нова" загальнодержавного значення і тварин зоопарку "Асканія-Нова", обговорили наукові питання.

До початку конференції Херсонським державним університетом, Біосферним заповідником "Асканія-Нова" НААН, Херсонським відділом українського географічного товариства, Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Богдана Хмельницького у типографії "ПП Вишемирський" було видано збірку наукових праць "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 2011) обсягом 408 с. ISBN 978-966-8912-61-0, яка містить 74 статті 108 авторів з України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччини.

Таким чином, треба відзначити високий науково-методичний рівень представлених доповідей, широку географію учасників та доброзичливу наукову атмосферу, що панувала протягом проведення конференції, яку підтримували організатори – співробітники кафедри соціально-економічної географії Інституту природознавства Херсонського державного університету та Біосферного заповідника "Асканія-Нова".

Резолюція Всеукраїнської конференції.

Основні рекомендації та рішення

  1. Зважаючи на результати проведення конференції, поширити практику організації подібних заходів по всіх регіонах України із запрошенням відповідних фахівців з інших країн, у першу чергу – країн-сусідів.
  2. Основними перспективними напрямками досліджень сучасної географічної науки вважати:

1) розроблення концепцій і програм створення природних каркасів екологічної безпеки території країн і регіонів, де географи повинні брати найактивнішу участь, враховуючи величезний накопичений досвід з вивчення складних природно-антропогенних систем і комплексів;

2) дослідження теоретичних, методичних та практичних питань планування територій, містобудівного освоєння територій, визначення інтегрального потенціалу територій т кадастрової оцінки територіальних ресурсів;

3) обґрунтування раціональної територіальної організації суспільства, та її складових;

4) дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів України, питань організації туристичної, рекреаційної, екскурсійної діяльності та готельного господарства;

5) дослідження проблем екологічної безпеки, збалансованого регіонального розвитку, їх просторових аспектів;

6) моніторинг динаміки якості життя населення України у загальнонаціональному та регіональному форматах, просторовий аналіз її складових підсистем;

7) вирішення проблеми оновлення змісту середньої та вищої географічної науки, популяризація географічних та геоекологічних знань та ідей.

Надійшла 13.10.2011 р.

 

 Інформаційний лист
Херсонський державний університет, Херсонський відділ Українського географічного товариства, кафедра соціально-економічної географії формують звіт про результати та перспективи наукових пошуків, які будуть надруковані окремою збіркою наукових праць “Природа, населення і господарство Півдня України: сучасний стан та перспективи дослідження”.

Напрями публікацій:
1. Теорія та методика природничих досліджень;
2. Природничі дослідження;
3. Суспільно-географічні дослідження;
4. Методика викладання природничих дисциплін.
5. Еколого-економічні проблеми сьогодення.

Вимоги до змісту статті:
Згідно постанови ВАК України від 15.01.2003 року наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх публікацій та досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілі статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення:
• матеріали подаються українською мовою, обсягом 5-12 сторінок друкованого тексту формату А4;
• гарнітура Times New Roman, розмір шрифту - 14 пт, друк - через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор Word 7-8,2000, у форматі DOC, RTF);
• поля зліва – 30 мм, зверху, знизу – 25 мм, справа - 20 мм; абзац - 12,7 мм;
• ініціали та прізвище автора друкується зверху з вирівнюванням по правому краю напівжирним курсивом; за ним через 1 рядок з вирівнюванням по центру - назва статті прописними літерами; після цього, через 1 рядок - основний текст з вирівнюванням по ширині; в кінці, через 1  рядок, з вирівнюванням по ширині подається література список літератури (через 1 інтервал з розміром шрифту 12 пт);
• таблиці повинні бути книжкової орієнтації (обов'язкова вимога), розмір шрифту 10-14 пт;
• назви рисунків  подавати під графічними об'єктами з вирівнюванням по центру (обов'язкова вимога}, складні рисунки зі значною кількістю об'єктів, а також підписи до них подавати у зв'язаному вигляді (групувати як один об'єкт); підписи до графіків, зроблених в Ехеl, подавати у нижній частині з вирівнюванням по центру; рисунки приймаються лише у растрових форматах BMP, TIFF, JPEG, GIF;
• тексти статей повинні бути перевірені на наявність орфографічних та граматичних помилок (обов'язкова вимога);
• наприкінці тексту - резюме українською та російською у мовами (2-3 рядки).
• на окремому аркуші подати інформацію про автора (ів): прізвище, ім'я, no-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса;
• матеріали та інформацію про авторів подавати на дискеті формату 3,5 дюйма (1,44 MB) або CD-R, а також роздрукованими в 1 примірнику;

Вартість 1 друкованої сторінки - 10 грн., членам Українського географічного товариства - 8 грн.,
Статті здавати на кафедру соціально-економічної географії Машковій Ользі Вікторівні.