Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Оновлено: 02.12.2019

Збірник навчальних програм

Программы - География.pdf (2.5 Mb)

Макет_014 Бакалавр програми.pdf (2.1 Mb)

Макет_014 Магістр програми.pdf (943.2 Kb)

Макет_106 Бакалавр програми.pdf (2.2 Mb)

Макет_106 Магістр програми.pdf (962.2 Kb)

____________________________________________

1. Мальчикова Д.С. Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення / Д.С. Мальчикова, Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – Випуск №10. – С.34-41.

2. Malchykova D., Gukalova  I., Omelchenko N., Napadovska H. Integrated coastal zone management: restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform //  Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-87-4 /   ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.1, 407-415 pp.  

3. Мальчикова Д.С. Вимушена зміна зайнятості та основні потреби внутрішньо переміщених осіб внаслідок воєнного  конфлікту на сході України та анексії Криму / Д.С. Мальчикова, К.І. Ковальова, Л.В. Лозова// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2018. – Випуск №8. – С.92-97.

4. Malchykova D. Spatial analysis of environmental and meliorative factors of rural area development / D. Malchykova, I. Pylypenko, O. Shelukhina // // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-47-8 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 5,2, 889-896 pp.

5. Топчієв О. Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля. Навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І. О. Пилипенко, В. В. Яворська. –  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 348 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-10348 від 10.10.2017р.))

6. Sarkisov A., Bohadorova L., Bohadorova V. The use of GIS technologies in the study of agricultural development  of the region // 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 673-679 pp.

7. Богадьорова Л.М. Сучасний розвиток сільськогосподарського виробництва України: проблеми, тенденції перспективи /Л.М. Богадьорова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2018. – Випуск №8. – С. 9-12

8. Ковальова К.І. Рефлексія як структурна одиниця уроку / К.І. Ковальова, Л.М. Богадьорова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: педагогічні науки. – Херсон, 2018. – Випуск № LXXXII Том 1 – С. 45-48

9. Ковальова К.І. Міжнародні конфлікти: сутність, причини виникнення, шляхи розв’язання / К.І. Ковальова, Л.М. Богадьорова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Географія. – Чернівці, 2018. – Випуск №.795 – С. 63-67 

10. Kovalska N.M., Coaching as a component of the educational process in higher school / N.M. Kovalska, L.M. Bohadorova, K.I. Kovalova // Pedagogical almanac: Proceedings / editorial board V. V. Kuzmenko (head editor) and others. Kherson- MHEI «Kherson Academy of Continuing Education», 2018. Issue 39. P 136-143,

11. Sarkisov A., Bohadorova L., Bohadorova V. The use of GIS technologies in the study of agricultural development  of the region // 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 673-679 pp

12. Барашковський Д.П., Саркісов А.Ю. Індекс демографічного розвитку Миколаївської області / Д.П. Барашковський, А.Ю Саркісов // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 232 – 235.

13. Клімова Н.В. Особливості суспільно-географічного вивчення системи соціального захисту території / Саркісов А.Ю. // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (3-4 жовтня 2019 р., Херсон) / [За заг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 130 – 131.

14. Саркісов А.Ю. Формування агропромислових кластерів та перспективи розвитку АПК Херсонської області / А.Ю. Саркісов // Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment. – Chisinau, 2016. С. 164 – 168.

15. Гоманюк М., Гоманюк К. Тифлотуризм та перспективи його розвитку в Україні / Гоманюк М., Гоманюк К. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”, Випуск №4. – 2016. – С.99-105

16. Гоманюк Н. Таврия без тавричан: особенности региональной идентичности жителей Северного Причерноморья / Гоманюк Н. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Випуск №37. – 2016. – С.79-84

17. Декомунізаційні моделі перейменування населених пунктів Півдня Україні (на прикладі Херсонської області) / Гоманюк М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Географічні науки”, Випуск №6. – 2017. – С.30-37

18. Гоманюк Н. А. Панацея Таврии: топоним «приятный во всех отношениях»  / Гоманюк Н. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Випуск №39. – 2017. – С.209-214

19. Коробов В.К. Соціологічний вимір сучасних практик надання адміністративних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг України [Електронний ресурс] В.К.Коробов // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф.. Лопушинський І.П. – 2015. - № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2015_1/0-18

20. Коробов В.К. Світоглядні основи вивчення соціальної ролі грошей у сучасному українському суспільстві // Наукові праці Чорноморського державного університету ім.. П.Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Філософія». Вип. 250. Том 262. – 2015. – С. 7 – 11.

21. Коробов В.К. Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України у викладанні курсу регіоналістики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». 2016. Вип.4.  С.-22-26.  Сайт видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gj.kherson.ua/archive/4/5.pdf - (Дата звернення 29.08.2016)

22. Коробов В.К., Мальчикова Д.С. Методичні можливості використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у викладанні курсу регіоналістики // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – Вип.  775 – 776 : Географія. - С. 189-194

23. Омельченко Н.В. Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів / Н.В. Омельченко //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №7. С. 69-75

24. Омельченко Н.В. Складові інтегральної оцінки рівня та особливостей урбанізації Херсонської області в контексті якості життя населення // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За заг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 179 – 182.

25. Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Благоустрій побуту як ознака урбанізованості регіону (на прикладі Херсонської області) / І.В.Гукалова, Н.В.Омельченко //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. С. 43-51

26. Мальчикова Д.С. Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення / Д.С. Мальчикова, Н.В. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2019. – Випуск №10. – С.34-41.

27. Молікевич Р.С. Методика медико-географічного дослідження стану здоров’я населення регіону / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – №6. – С. 75-84. (Рекомендовано наказом Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).

28. Molikevych R., Bohadorova L., Kovalova K., Okhremenko I. The use of geoinformation systems in educational and professional programs for the training of geographes // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-87-4 / ISSN 1314-2704, 30 June – 6 July, 2019, Vol. 19, Issue 5.4, 355-361pp.

29. Mashkova O. Study of disproportions of territorial communities development on the basis of geoinformation monitoring of the population`s quality of life / O. Mashkova, Molikevych R., Napadovska H., N. Omelchenko // Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 591-598 pp.

30. Молікевич Р.С. Географія осередків природно-вогнещевих хвороб в Херсонській області / Р.С. Молікевич //Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природознавчо-географічного факультету. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2018. – С.56-58

31. Нападовська Г.Ю. Процес формування регіональних громад в Україні (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5-6 жовтня 2017 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 167 – 170.

32. Нападовська Г.Ю. Вітчизняні та закордонні підходи до дефініції поняття «територіальна громада» / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Географічні науки. Зб.наук.праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2017. – Вип.46. С. 85-87.

33. Нападовська Г.Ю. Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області) / Г.Ю. Нападовська // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Географічні науки. Зб.наук.праць. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2019. – Вип.10. С. 48-55.

34. Нападовська Г.Ю., Відміни в управління видами природних ресурсів органів місцевого та державного рівня / Г.Ю. Нападовська // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (3-4 жовтня 2019 р., Херсон) / [За аг. ред. І..О.Пилипенка, Д.С.Мальчикової]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 173-176.