Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри

Оновлено: 10.04.2019

Збірник навчальних програм

Программы - География.pdf (2.5 Mb)

Макет_014 Бакалавр програми.pdf (2.1 Mb)

Макет_014 Магістр програми.pdf (943.2 Kb)

Макет_106 Бакалавр програми.pdf (2.2 Mb)

Макет_106 Магістр програми.pdf (962.2 Kb)

____________________________________________

 

Наукові записки_2006.pdf (1.4 Mb)

Наукові записки_2007.pdf (2.8 Mb)

Наукові записки_2008.pdf (2.7 Mb)

Наукові записки_2009.pdf (1.1 Mb)

 

Ковальова К.І. Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «ПМСО. Географія. Біологія», «ПМСО. Географія» денної, заочної та екстернатної форми навчання. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006. – 28 с.

Ковальова К.І. Основи сільського господарства та охорона земель: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища» заочної та екстернатної форми навчання. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006. – 28 с.

Ковальова К.І. Раціональне використання природних ресурсів: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища» денної, заочної та екстернатної форми навчання. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008 – 32 с.

Ковальова К.І. Тестові завдання з курсу «Економічна і соціальна географія зарубіжних країн» для студентів ІV курсу денної, заочної та екстернатної форми навчання спеціальності «ПМСО. Географія». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008 – 44 с.

Ковальова К.І. Аналіз відповіді в комп’ютерних навчальних програмах // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. Пр. – Херсон, 2007. - С. 106-108

Мальчикова Д. С., Машкова  О. В. Вплив функціональних особливостей територіальних систем сільського розселення на якість життя населення //Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. пр.- Харків : “ЕКОГРАФ”, 2007. – Вип. 3(2). – С.188-190

Мальчикова Д.С. Економічна і соціальна географія України: робочий зошит для практичних і семінарських робіт. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008. – 104 с.

Мальчикова Д.С., Машкова О.В., Пилипенко І.О. Сучасні фактори розвитку сільської місцевості Херсонської області та їх просторова диференціація // Географія. Економіка. Екологія. Туризм. Зб. наук. праць. – Вип.. 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2008. – С. 100-105

Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О. Розселення сільського населення як елемент територіальної диференціації сільської місцевості //Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. Пр. – Херсон, 2007 -. С. 161-167

Машкова О. В. Просторова диференціація складових рівня життя населення у міській та сільській місцевостях / Ольга Машкова // Наукова парадигма географічної освіти України ХХІ столітті : зб. наук. статей ІІІ Міжвузівської наук.-практ. конф. (Донецьк, 19 грудня 2007 р.) /. М-во освіти і науки, Донецьк. інс. соц. освіти. – Донецьк : ДІСО, 2007. – С.275-281.

Машкова О. В. Просторові аспекти якості життя у сільській місцевості /Ольга Машкова // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. пр. у 4-х т. – К.: ВГЛ «Обрії» , 2008. – Т. 2. – 2008. – С.339-340.

Машкова О. В. Районування Херсонської області за рівнем захворюваності сільських жителів як один з підходів визначення якості життя сільського населення / Ольга Машкова // Регіон–2007 : стратегія оптимального розвитку : матер. Міжнар. наук.–практ. конф. (Харків, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Харків: ХНУ, 2007. – С. 175-176.

Машкова О. В. Сільська місцевість : специфіка розвитку та оцінювання якості життя / Ольга Машкова // Проблеми розвитку депресивних регіонів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ніжин, 25-26 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 63-65.

Машкова О. В. Суспільно-географічний аналіз наукових підходів дослідження категорії “якість життя” / Ольга Машкова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2008 – Вип. 1. – С.108-114.

Машкова О. В. Суспільно-географічні відношення і зв’язки формування якості життя населення /Ольга Машкова // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – С. 169-173.

Машкова О. В. Умови і чинники територіальної диференціації якості життя сільського населення / Ольга Машкова // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – Київ, 2007. – Вип.18. – C. 145-151.

Машкова О. Поняття якості життя в історичному аспекті / Ольга Машкова// Розвиток географічної думки на півдні України : проблеми і пошуки: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 27-28 вересня 2006р.) / М-во освіти і науки, Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь : Вид-во “Мелітополь”, 2006. – С. 179-185.

Машкова О. Специфічні риси умов життєдіяльності сільського і міського населення регіону / Ольга Машкова // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 361 : Географія. – С.130-138.

Пилипенко І., Машкова О., Тихончук В. Просторова оцінка змін чисельності сільського населення // Наук. записки Херсон. відділу Укр. геогр. товариства. – Вип.4. – Херсон : Вишемирський В. С., 2008. - С. 70-82

Пилипенко І.О. Аналіз формування чисельності населення Херсонської області (методи та підходи) // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства, Херсон,.– Вип. 3. – 2007. – С.68-79

Пилипенко І.О. Застосування регресійного методу для визначення просторових закономірностей впливу факторів (на прикладі густоти населення Херсонської області) // Часопис соціально-економічної географії. – Харків: „Екограф”, 2007. – С.125-128

Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс Українського Приазов’я: суспільно-географічне дослідження (Монографія). Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. –  178 с.

Пилипенко І.О. Просторовий аналіз формування чисельності населення Херсонської області // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова,2007. – Вип.16. – С. 237-246

Пилипенко І.О. та ін.. Географія Херсонщини. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 221 с.

Пилипенко І.О. Фактори формування чисельності населення  Херсонської області // Проблеми розвитку депресивних регіонів: / за редакцією М.О. Барановського та І.В. Смаля. – Ніжин: ТОВ «видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. -С. 89-92

Пилипенко І.О., Мальчикова Д.С. Застосування правила Зіпфа – Медведкова для міст Донецької області // Наукова парадигма географічної освіти України ХХІ столітті : зб. наук. статей ІІІ Міжвузівської наук.-практ. конф. (Донецьк, 19 грудня 2007 р.) /. М-во освіти і науки, Донецьк. інс. соц. освіти. – Донецьк : ДІСО, 2007. – С.282-289

Пилипенко І.О., Мальчикова Д.С. Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області). – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.

Пилипенко І.О., Мальчикова Д.С. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціальності „Географія”. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 78 с.

Пилипенко І.О., Мальчикова Д.С. Процедура використання теорії графів для встановлення просторових закономірностей // Географія в інформаційному суспільстві: зб. наук. пр. у 4-х т. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Т. 4. С.85-86

Топчієв О. Від Балтійсько-Понтійської та Чорноморської доктрин до Гуаму і СДВ% геополітичне та геоекономічне позиціонування України у Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі / О. Топчієв., З. Тітенко // Часопис соціально-економічної географії : зб. наук. пр.- Харків : “ЕКОГРАФ”, 2007. – Вип. 3(2) – С.107-113.

Топчієв О. Г. Ми – одесити: навч. посібник / за заг. редакц. С. В. Козицького – Одеса : «Пласке», 2008. –294 с.

Топчієв О. Г. Парадигма сталого розвитку в географії : географічні засади сталого розвитку / О. Г. Топчієв // Україна : географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. пр. в 4-х т. – К. : ВГЛ «Обрії», 2004. – Т. 1. – 2004. – С. 51-61.

Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики : навч.-метод. Посібник / О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 224 с.

Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження : методологія, методи, методики : навч. посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632 с.

Топчієв О. Етапна еволюція географічних парадигм землеопис – землезнавство – конструктивна географія – планування територій / О. Топчієв // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 27-29 травня 2008 р.) – Луганськ: Альма-Матер, 2008. –  С. 29-30.

Топчієв О. Методологічні трансформації географії в інформаційному суспільстві / О. Топчієв // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. пр. у 4-х т. – К.: ВГЛ «Обрії» , 2008. – Т. 1. – 2008. – 322 с.

Чинкина Т.Б. Продромус водной растительности устьевой области Днепра. //Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Біол. науки. - №3 (98), 2006. – Вид. ЛНПУ “Альма-матер”, 2006. – С. 102-105.

Чинкіна Т. Війна проти природи. Матеріали до інтегрованого уроку. //Ліцейська освіта: Педагогічний менеджмент і технології навчання: Навч.-метод. пос. – К.: Пед. преса, 2007. – С. 271-279.Чинкіна Т.Б. Основи екобезпеки території та акваторії. Курс лекцій та практичних робіт: Нач. – метод. пос. – Херсон:Айлант, 2006. – 115 с.

Чинкіна Т.Б. Вплив гідромеліоративного фактора на лучну та болотну рослинність гирла Дніпра //Науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Розділ 1. Біол. науки. -№5,2006. -Луцьк: “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – С. 102-104.

Чинкіна Т.Б. Медико-біологічні надзвичайні ситуації//Біологія. -№27 (495), 2006. – К.: Шкільний світ, 2006. – С.16-19.

Чинкіна Т.Б. Нормування антропогенного навантаження //Біологія. -№28 (496), 2006. – К.: Шкільний світ, 2006. – С. 15-17.

Чинкіна Т.Б. Синтаксономічна схема заплавної рослинності гирлової ділянки Дніпра //Вісник Львів. ун-ту. – Сер.біол. – Вип. 42.–Львів,2006. – С. 32-37.

Чинкіна Т.Б., Геленко О.М. Фітоіндикація забруднення води у водоймах гирлової області Дніпра за допомогою видів роду Lemna L. //Наука і методика: Збірка наук. і метод. праць. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 47-48.

Новий Модуль Документ