Кафедра aнглійської мови та методики її викладання

Оновлено: 20.03.2018

Кафедра англійської мови та методики її викладання є однією з молодих та провідних кафедр факультет Іноземної Філології ХДУ.

З часу заснування (1 вересня 2008 року) на кафедрі працюють 10 викладачів, серед яких: 

 • доктор педагогічних наук, завідувач кафедри професор Заболотська О.О.
 • доктор філолгічних наук, професор Бєлєхова Л. І.
 • заступник завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Димитренко Л.В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Поторій Н.В.
 • кандидат педагогічних наук, доцент Зуброва О.А.
 • кандидат філологічних наук, доцент Заболотська О. В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Лебедєва А.В.
 • кандидат педагогічнихї наук, доцент Старостенко О. В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Москвичова О. А.
 • кандидат філологічних наук, викладач Базилевич Н. В.
 • кандидат філологічних наук, старший викладач Суворова Т. М.
 • викладач Нікуліна Н. М.
 • кандидат філологічних наук, викладач Шилова К. О.
 • старший лаборант Абрамова Я. О.
 • завідувач навчально-методичним кабінетом інформаційних технологій навчання іноземних мов, викладач кафедри Нікулін О.В.
 • аспіранти: Ткаченко І. А.,Приходько І. В.

    За сумісництвом на кафедрі англійської мови та методики її викладання працюють:  доцент Кузнєцова Н. В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Херсонського академічного ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті.

     На базі кафедри створені наукові школи професорів Л.І.Бєлєхової, О.О. Заболотської, які підтримують тісні зв'язки з провідними вузами України, зокрема: Київським національним лінгвістичним університетом, Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова, Одеським національним університетом імені К.Д.Ушинського.

      Разом з професорами Заболотською О.О., Бєлєховою Л.І. викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики та поетики.

     При кафедрі функціонують аспірантури зі спеціальності “13.00.02 – Теорія та методика навчання (германські мови)” та “10.02.04 – Германські мови”  для успішного захисту дисертаційних досліджень аспірантів як кафедри англійської мови та методики її викладання, так і здобувачів всієї України.

     У рамках інноваційних тем кафедри “Лінгвостилістичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний аспекти тексту і дискурсу” та “Новітні технології навчання іноземних мов у ВНЗ” плідно співпрацюють з завідувачем кафедри всі викладачі, публікуючи  наукові праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях (монографії, наукові статі, огляди та рецензії). Навчальні посібники і методичні рекомендації, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри, використовуються студентами факультету іноземної філології у навчально-професійному процесі.

      Кафедра здійснює навчальну та навчально-методичну роботу на факультеті іноземної філології. Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі, є досить різноманітним:

 • Практика УПМ англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Лексикологія англійської мови
 • Література Англії та США
 • Методика викладання іноземних мов (друга мова)
 • Методика викладання англійської мови у ВНЗ
 • Стилістика англійської мови
 • Історія науки
 • Історія англійської мови
 • Іноземна мова
 • Інтерпретація тексту
 • Сучасна література Англії та США
 • Теоретична фонетика англійської мови
 • Теоретична граматика
 • Практичний курс англійської мови
 • Сучасні методи дослідження художнього тексту
 • Сучасні підходи до аналізу художнього тексту
 • Країнознавство
 • Спецкурс "Основи теорії мовної комунікації"
 • Порівняльна типологія англійської та української мов
 • Новітні досягнення у сучасній лінгвістиці
 • Сучасні тенденції та напрями філології
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Ділова англійська мова

     Викладачі кафедри активно працюють зі студентами проблемних груп факультету іноземної філології спеціальностей: Філологія (англйіська мова та література)*. Спеціалізація: польська мова, філологія (англійська, російська мова та література)*, філологія (англійська, німецька мова та література)*. В результаті такої роботи зафіксовано поліпшення результатів навчання студентів зазначених груп. Результатом роботи проблемних груп є перемоги студентів на конкурсах наукових робіт: 2013 р. - Борис Ганна (3 місце), 2014 р. - Борис Ганна (1 місце), Казімірова Юлія (1 місце).

     Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Провідними науковцями, викладачами вищої кваліфікації, які успішно поєднують викладання складних теоретичних курсів та спецкурсів з науковою діяльністю та керівництвом науковою роботою аспірантів та студентів, є: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Заболотська О.О.; доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.; кандидати філологічних наук, доценти Димитренко Л.В., Поторій Н.В.; кандидати педагогічних наук, доценти  Волкова С.В., Зуброва О.А., Старостенко О. В.

      Наукова робота посідає приоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри, якою розроблена широка і різноманітна проблематика. Викладачі кафедри виховують нове покоління майбутніх колег, налаштованих на науковий пошук, підвищують кваліфікацію та активно співпрацюють з провідними лінгвістичними та педагогічними вузами України та США. Результатом наукової роботи викладачів кафедри є:

 • 3 науково-методичних посібника з грифом МОН: «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ» (проф. Заболотська О. О.); «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання» (Заболотська О.О., Димитренко Л.В., Петренко Н. В., Заболотська О. В., Москвичова О. А.,Антоненко О.В.); «Самостійна робота студентів з дисципліни «Практика УПМ англійської мови (1-2 курси)» (Заболотська О. О., Заболотська О. В.).

 • Публікації в метричній базі SCOPUS:

  Проф. Заболотська О. О.:

1. Author’s Intention in a Literary Text // The Advanced Science journal. – ISSN2219-746X – Volume 2014 ISSUE 10. - SCIREPS CORPORATION, US, 2014. – P. 87-90

2. Types of Communicative Intentions // Proceedings of the 2nd International Sciences Congress “Fundamental Studies in American and Social Sciences”.  – USA, New York, 2014. -  Р. 98-106

Проф. Бєлєхова Л. І:

Syntactical constructions in poetic texts // The Symposium “Cognitive Grammar in Literature” 01 February 2013, School of English University of Nottingham, UK: Program and Abstracts. – Notingham: John Benjamins Publishing Company. – P. 7-14

Доц. Заболотська О. В.:

 Imperative constructions as intertextual markers in American poetic discourse // French journal of Science and Education, № 2. - Paris, 2014 – Р. 25-32

 Imperative constructions as world-building operators in English poetic texts // Proceedings of the 2nd International Sciences Congress “Fundamental Studies in American and Social Sciences”.  – USA, New York, 2014. -  Р. 112-119

Викл. Суворова Т. М.:

Suvorova T. The Structure and Organization of a Poetic Creative Entity / T. Suvorova // "Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications", "Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values": Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII and LXXXIV International Research and Practice Conference and the II stage of the Championship in Philology, Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports. (London, June 26 – July 02, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2014. - 104 p.). - Електронні дані. – Режим доступу:  http://files.gisap.eu/sites/files/digest/83-84.indd%20Internet.pdf.

Суворова Т. Н. Преемственность и открытость системы словесных образов балладного текста/  Т. Н. Суворова //  “Problems Of Combination Of Individualization And Unification In Language Systems Within Modern Communicative Trends”: Peer-Reviewed Materials Digest (Collective Monograph) Published Following The Results Of The XC International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in Philology. (London, October 09 – October 14, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. - 62 p.). - Електронні дані. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/56369.

  •  

   Свою подорож студенти розпочали з «Banana party» - виховного заходу, який містив такі етапи:

   Breakfasts (під час цього етапу команди з тематичними назвами «Funny French Fries» і «Pumpkin Cakes» мали можливість позмагатися у знаннях традиційних сніданків різноманітних країн світу).

   Brands  (У наш час їжа є не тільки джерелом енергії, але й своєрідним брендом - у чому й переконалися студенти 141 та 161 груп. Вони з легкістю відгадали всесвітньовідомі мережі харчування, які полонили серця мільйонів.)

   National holidays (Різні країни мають власні національні свята, які відомі своїми стравами, які студенти і мали поєднати між собою).

   Cinema and Food  (Переглядаючи уривки з відомих фільмів, учасники заходу повинні були відповісти на питання, що стосувалися як їжі, так і фільмів одночасно).

   Legends and histories of products and dishes (Це адаптована гра «Крокодил», у якій студенти мали змогу проявити свої навички мовної здогадки).

   Exotic fruits (Неймовірно цікавий етап, у якому було презентовано екзотичні фрукти та їх смакові особливості).

   

 • Варто зазначити, що студенти активно себе проявили протягом усього заходу «Banana party». Вони із задоволенням демонстрували свою ерудованість, завзятість та уміння працювати у командах. За свої прагнення до знань учасники отримали приємну винагороду. Ціль була досягнута! Приємна атмосфера і вдячні відгуки - ось що найголовніше

13  березня відбувся захід для справжніх модниць і модників “Are you a fashionista?”, що складався з таких етапів:

1. Кросворд “Crazy sale”

2. “Logic scheme”

3.  Музичний конкурс “Clothes mix”

4. “Guess who”

5. Idioms “Chernovaty’s style”

6. “Fashion poems”

7. Color matching “Color wheel”

Учасники відчули себе справжніми мовними експертами, навчилися тонкощам створення модного look. Перемогу та звіння справжної  fashionista здобула 261 група.

 

У рамках тижня англійської мови 14 березня магістрами кафедри англійської мови та методики її викладання було проведено країнознавчий квест-гру «Treasure hunting». До участі було залучено студентів перших курсів. У такий спосіб відбулося знайомство студентів з кожною з кафедр факультету: н кожній станції, що відповідає одній з мов, що вивчається, студенти проходять випробування, відповідають на запитання вікторини та вирішують ребуси, анаграми. Під час виконання творчих завдань студенти мали нагоду дізнатись цікаві факти про Англію, Німеччину, Туреччину, Іспанію, Францію та Польщу.

Переможцем гри–квесту з результатом 44 бали стала 101 група.

  

4 день подорожі країною англійської мови видався не менш яскравим, адже 15 березня 2018 року на факультеті відбулась справжня церемонія «Оскар». Дві легендарні студії американські кіностудії зійшлись у запеклому двобої за звання найкращого: Warner Bros. (451 академ.група) та Universal Studios (461 академ. група).

Змагання під назвою «Lights! Camera! Action!» запам’ятались креативністю, обізнаністю, артистичністю наших студентів, яким довелось пройти 8 етапів конкурсу:

 1. The Interview, на якому учасники познайомили гостей з історією створення відомих кіностудій та цікавими фактами про них.
 2. The Silent Movie, де командам довелось доводити свою вправність як акторам німого кіно і показати назви відомих фільмів.
 3. На етапі Future Stars, конкурсанти показали свою силу у пошуку талантів та впізнали відомих кінозірок на їх дитячих фото.
 4. Відповіді на питання на етапі The Film Expert продемонстрували наскільки уважно учасники переглядають фільми та чи пам’ятають усі деталі.
 5. The Artifacts Hunting. Команди продемонстували знання казкових артефактів та впізнали казкових персонажів у реальному світі.
 6. “Movie violence: Hollywood may have it wrong”. Висловлення думок щодо впливу насильства у кіно на особистість.
 7. Етап Academy Award for Best Actor/Actress показав у якій кіностудії працюють справжні суперзірки у постановці епізоду відомого фільму.
 8. Етап Remake Battle “What If” здивував креативністю студентів у постановці «Ромео і Джульєтти» у жанрі комедії та бойовика.

Фінальним акордом стало нагородження за 3 номінаціями: «Кращий актор», «Кращий сценарист», «Кращий режисер», переможців конкурсу у номінації «Краща кіностудія»  команду 461 групи “Universal Studios” та створення «Голівудської алеї слави» для нових кінозірок.

16.03.18 відбувся виховний захід «Smiles for miles». Студенти 3-тіх курсів подорожували Аргентиною, Південною Америкою та відвідали екскурсію по острову Балі. Студенти активно приймали участь у квесті «Airport hustle and bustle» та змаганнях між командами «Bahamas Girls»(141 група) та «Disco Mermaids»(161 група).

У 2014-2015 н.р. кафедра англійської мови та методики її викладання започатувала проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  галузі «Романо - германські мови і літератури» з 2014 по 2017 р. У 2014 році конкурсна комісія розглянула 97 студентських наукових робіт, що надійшли з 51 вищих навчальних закладів. 26 березня 2015 р. на  підсумковій науково-практичній конференції  виступило 22 студента з 17 вищих навчальних закладів.

 

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями в Конкурсі та нагородити дипломами:

Дипломом І ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

Казімірова Юлія Сергіївна

 

Специфіка лексики англомовного кінодискурсу

Заболотська Ольга Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор

Херсонський державний університет

Скороход Аліна Ігорівна

 

Мовні засоби експлікації концепту KRIEG/ВІЙНА в ідіолекті Еріха Марії Ремарка (на матеріалі збірки оповідань «Der Feind»)

Гоштанар Ірина Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Херсонський державний університет

Борис Ганна Максимівна

Кольорозвукова картина світу  в англомовній поезії

XX століття

Заболотська Олександра Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Херсонський державний університет

 

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

Фокшей Мирослава Любомирівна

Гендерна маркованість поезії Енн Секстон

Ікалюк Леся Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Данилюк Інна Ігорівна

Іронія у романах Гелен Філдінг: лінгвокогнітивний вимір

Дойчик Оксана Ярославівна

кандидат філологічних наук, доцент

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Остапчук Ольга Юріївна

Іменник на позначення парності у сучасній німецькій пресі

Заєць Галина Дмитрівна

старший викладач

 

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

Гребенюк Ельвіра Віталіївна

Стилістичні та лексичні особливості промов екс – генерал –губернатора Австралії Квентін Брайс

Худолій Анатолій Олексійович кандидат філологічних наук, доцент

 

Національний університет «Острозька академія»

Середа Марія Ігорівна

Вербалізація ідеї скромності в інавгураційних промовах американських президентів

Потапенко Сергій Іванович доктор філологічних наук, професор

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

Заїка Інга  Юріївна

Прецедентні імена як засіб атракивності в англомовному рекламному дискурсі

Чуланова Галина Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Сумський державний університет

 

Кунцьо Оксана Іванівна

Мовна репрезентація символу Яскрава – червона літера в однойменному романі Натаніеля Готорна

Кришталюк Анна Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент

Кам’янець – Подільський національний  університет

імені Івана Огієнка

Вереєвська Катерина Олегівна

Функціонування німецьких прізвищ в соціокультурному просторі Німеччини

Козак Надія Ігорівна кандидат філологічних наук, доцент

 

Миколаївський національноий університет

імені В.О. Сухомлинського

 

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

Громадченко

Тетяна Володимирівна

Зіставний аспект мовної репрезентації гендерних стереотипів в англійській, французькій та українській мовах

(на матеріалі публіцистики)

Терещенко Тетяна Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Цикалюк Олена Володимирівна

Особливості вживання метафор в англомовному публіцистичному тексті

Білецька Ірина Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент

 

Уманський державний педагогічний університету

імені Павла Тичини

Тимошицька

 Тетяна Станіславівна

Образність текстів сучасного французького сламу (на матеріалі творчості Grand Corps Malaole

Андрієвська Вікторія Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Східноєвропейський національний університету

імені Лесі Українки

Шевчук Вікторія Вікторівна

Роль когезії у коротких оповіданнях сучасних англомовних письменників

Ємець Олександр Ввасильович

кандидат філологічних наук, доцент

 

Хмельницький національний університет

 

Святенко Марина Миколаївна

Оказіоналізми в англомовній рекламі

Бєлова Алла Дмитрівна

доктор  філологічних наук, професор

 

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Новик Олеся Олександрівна

Поетика художнього часопростору театрального монологу Алессандро Барікко «Новеченто»

Бітківська Галина Володимирівна кандидат педагогічних  наук, доцент

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Коркодас Єлизавета Дмитрівна

Методичні засади аналізу темпу в англомовному політичному виступі (на матеріалі промови Б.Обами «Remarks by the President in a National Address to America`s Schoolchildren»

 від 8 вересня 2009 р.)

Деркач Наталія Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Чернігівський національний педагогічний університет

імені  Т.Г.Шевченка

Хмелюк Карина Євгенівна

Аксіологічні особливості англомовного дискурсу соціальної реклами США

Кущ Еліна Олексіївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Запорізький національний технічний університет

 

Попова Тетяна Олександрівна

Особливості перекладу термінів психології англійською мовою

Воронова Юлія Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

Національний університет цивільного захисту України

 

Сергієнко Ганна Віталіївна

Реалізація предметного фрейму концепту

GOTT у німецькій мові

Жигоренко Ірина Юріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кульбацька  Марія Вікторівна

Емотивність в художньому тексті (на матеріалі роману «Улюблена»)

Мироненко Тетяна Платонівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Миколаївський національноий університет

імені В.О. Сухомлинського

                                                                             
 
     
 

24-25 березня 2016 року була проведена підсумкова науково-практична конференція IІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Романо - германські мови і літератури». Загалом конкурсна комісія розглянула 118 студентських наукових робіт, що надійшли з 57 вищих навчальних закладів.На  підсумковій науково-практичній конференції  виступило 25 студентів з 20 вищих навчальних закладів.

На конференції працювало 4 секції:

Секція № 1 «Дискурс у міжкультурній комунікації»

Секція №2 «Лінгвостилістичні засади дослідження художнього тексту»

 

 Секція №3 «Багатство мов»

Секція №4 «Пріоритетні вектори літературознавчих досліджень»

11 березня 2016 р. у рамках року англійської мови в Україні на кафедрі відбувся захід з англійської мови під назвою «Live Performance Award». Вже традиційно у березні кафедра англійської мови та методики її викладання із залученням магістрантів кафедри проводить позааудиторні заходи з англійської мови, у яких беруть участь студенти різних академічних груп та курсів. Це безпосередньо допомагає зблизити студентів, сприяє обміну досвідом, а також розвитку творчих здібностей, ініціативності, активності.

Тема  цьогорічного заходу приурочена до церемонії вручення Оскару, що відбувається кожного року у Лос Анджелесі. Присутні мали змогу побачити та порівняти першу церемонію вручення Оскару (1929 року) з цьогорічною церемонією. Між виступами студентів ведучі проводили різноманітні вікторини, пов’язані з кінопремією та з кінематографом загалом. Захід проводився у формі конкурсу, у якому брали участь студенти із шести різних груп (161, 151, 261, 361, 251, 241). Кожна група розігрувала комедійну сцену англійською мовою з певного фільму, яку потім відгадували глядачі та журі конкурсу.

Усі виступи були підготовлені під керівництвом студентів-магістрантів на високому рівні. Учасники отримали у якості винагороди солодкі призи.

 У 2017 н.р. кафедра англійської мови та методики її викладання було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  галузі «Романо - германські мови і літератури» . Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 88 студентських наукових робіт, що надійшли з 47 вищих навчальнихз акладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 22 студента з 16 вищих навчальних закладів.

 

        

            

 

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на нагородження:

Диплом І ступеня,

ІІ ступеня,

ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Диплом

І ступеня

Байтеряков Євген

Олегович

 

Насалевич Тамара Василівна,

кандидат філологічних наук, доцент

 

Мелітопольський

державний

педагогічний

університет

ім. Б. Хмельницького

Диплом

І ступеня

Князян Діана

Хачатурівна

 

Млінчик Андрій

Венедиктович,

кандидат філологічних наук, доцент

Одеський національний університет

ім. І. Мечникова

Диплом

І ступеня

Стеценко

Дар’я

Володимирівна

 

Заболотська

Олександра Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Херсонський державний університет

Диплом

І ступеня

Філонцева

Ірина

Леонідівна

Нев’ярович Наталія Юріївна, кандидат педедагогічних наук, доцент

Херсонський державний університет

Диплом

ІІ ступеня

Бартко Світлана

Володимирівна

Прадівлянна Людмила Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Вінницький державний педагогічний університет

Диплом

ІІ ступеня

Кім-Іллєнок Валерія Володимирівна

Жигоренко Ірина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет

ім. Б. Хмельницького

Диплом

ІІ ступеня

Коваль Тетяна

Юріївна

Єгорова Олеся Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент

Сумський державний університет

Диплом

ІІ ступеня

Потій Ольга Володимирівна

Самохіна Вікторія

Опанасівна,

Доктор філологічних наук, профессор

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

Диплом

ІІ ступеня

Турта Юлія Петрівна

Калитюк Лідія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Київський університет

ім. Б. Грінченка

Диплом

ІІ ступеня

Чобу Юлія Федорівна

Кібальнікова

Тетяна Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. Винниченка

Диплом

ІІ ступеня

Швачка Ангеліна Юріївна

Мокра Ольга Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», м. Бахмут

Диплом

ІІ ступеня

Юшко Валерія Євгенівна

Судорженко Галина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Київський

Національний лінгвістичний університет

Диплом

ІІІ ступеня

Абрамова

Кристіна

Андріївна

Ковбасюк Лариса Анатоліївна, кандидат

філологічних наук, доцент

Херсонський державний університет

Диплом

ІІІ ступеня

Вотченко Анастасія Сергіївна

Демчук Ангеліна Іванівна, кандидат

філологічних наук, доцент

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», м.Одеса

Диплом

ІІІ ступеня

Добичін Владислав

Ігоревич

Комаров Сергій

Анатолійович,

кандидат філологічних наук, доцент

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ», м. Бахмут

Диплом

ІІІ ступеня

Кавун

Юлія Олександрівна

Кирилюк Марія Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет

ім. П. Тичини

Диплом

ІІІ ступеня

Комар Маргарита Сергіївна

Мілютіна

Ольга Костянтинівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Глухівський національний педагогічний університет

Диплом

ІІІ ступеня

Лащ Ксенія Сергіївна

Кобякова Олена Карпівна, кандидат філологічних наук, доцент

Сумський державний університет

Диплом

ІІІ ступеня

Марко Юлія Іванівна

Арістова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористу

вання України,

м. Київ

Диплом

ІІІ ступеня

Морозовська Леся Іванівна

Корольова Алла Валер’янівна,

доктор філ. наук, професор

 

Національний педагагогічний університет

ім. М. П. Драгоманова

Диплом

ІІІ ступеня

Попова Тетяна Олександрівна

Старова Олена Олександрівна,

кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Національний університет цивільного захисту України,

м. Харків

Диплом

ІІІ ступеня

Тумачок Світлана Сергіївна

Вишивана Наталія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент

 

Вінницький державний педагогічний університет

ім. М. Коцюбинського

 

  Дипломи І ступеня здобули студентки:
 
Стеценко Дар'я Володимирівна
 
Філонцева Ірина Леонідівна
 
Профорієнтаційна робота, що проводиться професорсько-викладацьким складом факультету іноземної філології має різноманітні напрями. Але найбільш ефективним є «живе» спілкування з учнями шкіл, гімназій , ліцеїв під час виїздів викладачів у навчальні заклади.
 
                
 
 
 
 
Під час однієї  з таких зустрічей, яка відбулася з учнями Н. Каховських шкіл: ЗОШ № 8, ЗОШ № 1 та гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, майбутні абітурієнти познайомилися з факультетом іноземної філології, отримали повну інформацію про спеціальності за якими здійснює підготовки факультет іноземної філології.

 

 
 
Про наукову діяльність зі студентами, стажування та навчання студентів закордоном за різними програмами.

Студенти факультету, які разом з викладачами завітали до гостинних учнів Н. Каховської ЗОШ № 8 присвятили свій концерт першому знайомству з нашим факультетом.
 
 
 
 
 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція

«Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи»

 
 
 

На факультеті іноземної філології 15-го листопада розпочала роботу  Міжнародна науково-практична конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи».

До участі у конференції залучилися 156 науковців з 26 навчальних закладів України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Міжнародний рівень представлено такими країнами як: Австрія, Греція, Іспанія, Польща, Чехія, Німеччина, Туреччина, Росія, США, КНР.

 

Символічно те, що започаткована конференція проходить у Дні святкування 100 річчя нашого університету. Ця славетна дата знаменує досягнення наших науковців у галузі англійської, романської, німецької, слов’янської філології, перекладу та міжкультурної комунікації, розкриває перспективи подальших наукових розвідок учених України та країн Європейського Союзу.

 
 

 Учасників конференції привітали: в.о. ректора Херсонського державного університету професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна;

–       проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор Омельчук Сергій Аркадійович;

–       декан факультету іноземної філології Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент Гоштанар Ірина Вікторівна;

–       засновник комунікативної лінгвістики з української мови доктор педагогічних наук, професор Пентилюк Марія Іванівна;

–       фундатор когнітивної поетики в Україні, голова відділення когнітивної поетики Всеукраїнського  асоціації   когнітивної лінгвістики та поетики, член міжнародної асоціації когнітивної лінгвістики доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Лариса Іванівна.

Здобутки вчених нашого університету презентувала у своїй доповіді  помічник декана факультету з наукової роботи кандидат філологічних наук Суворова Тетяна Миколаївна.

Новий погляд на розуміння семантики слів німецької мови відповідно до контексту роману Ф. Дюрренматта «Das Versprechen» розкрила у своєму виступі доктор філологічних наук, професор кафедри німецької та слов’янської філології Романова Наталія Василівна.

Цікавою була презентація «Засоби формування життєвої компетентності майбутніх фахівців у контексті міжкультурної комунікації» доктором педагогічних наук, професором, професором кафедри французької філології Одеського Національного університету ім. І. І.Мечникова Князян Мар’яною Олексіївною.

 

Своє бачення змістової структури категорії стану, способу, часу української і російської мов, висвітлила у виступі доктор філологічних  наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Дубова Олена Анатоліївна. 

Насущні проблеми навчання студентів перекладу в мовних та технічних Вищах України  наголосила у своїй доповіді кандидат філологічних  наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики галузевого перекладу Херсонський  національний технічний університет Мазур Олена Вікторівна.

 

Підводячи підсумки пленарного засідання декан факультету іноземної філології відзначила високий науковий рівень репрезентованих досліджень, їхню актуальність, практичну значущість та перспективність.

 

 
Кадровий склад кафедри:
 

 

  Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Заболотська Ольга Олександрівна

 Здійснює керівництво науковою працею аспірантів, студентів-спеціалістів та студентів - магістрів. Окрім активної та плідної співпраці з аспірантами та студентами, професор

Заболотська О.О. є викладачем курсів для учнів Академічного ліцею ХДУ та науковим керівником учасників Малої Академії Наук.

Результатом успішної викладацької та наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. є активна участь учнів Академічного ліцею у роботі Малої Академії Наук, учасники якої не лише посідають призові місця, а й налаштовані на подальшу наукову роботу під час навчання в ХДУ. За період з 2010 по 2015 р. Заболотська Ольга Олександрівна підготувала переможців Всеукра        їнського етапу наукових робіт  МАН України: 2010 р. – Романова Анастасія - 1 місце, 2011 р. – Полякова Ірина – 1 місце, 2013 р. – Михальова Ганна – 1 місце, 2014 р. – Стеценко Дар’я  - 1 місце, 2015 р. – Новак Олександра  - 1 місце на обласному етапі МАН.

   Також Ольга Олександрівна ктивно займається науковою роботою зі студентами та обдарованою молоддю. Протягом 2008-2015 рр. підготувала студентів до участі у всеукраїнських конкурсах наукових робіт: 2008 рік Хабленко Ганна – диплом, 2009 рік - Дихтяр Зоя – диплом,  2012 р. – Ткаченко Іван – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3 місце), 2013 р. - Ткаченко Іван та Носик Тимур – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (два 2 місця), 2015 р. Казімірова Юлія - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1 місце).

Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. на базі кафедри створено науково-методичний осередок молодих науковців півдня України: на кафедрі виконуються наукові дослідження здобувачів та аспірантів з Миколаєва, Керчі, Херсона. Наукова школа з методики викладання германських мов у школах та вишах України включає 10 аспірантів 4 з яких успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Заболотська О. О. є членом вченої ради ХДУ та членом спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 67.053.01 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), К-67.0151.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти при Херсонському державному університеті.

Коло інтересів: когнітивні підходи до аналізу художнього тексту

 сучасні новаційні технології викладання іноземних мов у ВНЗ

Науковий доробок складає більше 150 науково-методичних праць, серед яких:

 • 3 монографії: –   Воля в становлении индивидуальности  студента. Монография. –  Херсон: Айлант , 20 05. – 240 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів іноземних мов. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 244 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів-словесників у професійній підготовці. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 304 с.

 •  3 навчально-методичних посібники (з грифом МОН України): «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ»; «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання»; «Самостійна робота студентів з дисципліни «Практика УПМ англійської мови (1-2 курси)».
 • 4 навчально-методичних посібника:

–   Научно-методическое пособие: Современный урок в школе. – Херсон:  Айлант, 2000. – 80 с.:  С. 67–72.

–   Учебно-методическое пособие  “Myths of Ancient Greece and Rome”: Мифы Древней Греции и Рима. – Херсон, Айлант, 2002. – 102 с.

–   Учебно-методическое  пособие  “Discuss it with us”: Дискуссируйте с нами. – Херсон: Айлант, 2001. – 119 с.

–   Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Англійська мова і література» (V–VІ курси). – Херсон : ХДУ, 2003. – 104 с.: С. 54 - 75 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою).

 •  11 навчально-методичних рекомендацій:

–   Методическое пособие для обучения  спецкурсу «Легенды и сказания народов мира». – Херсон,1998.

–   Пособие по развитию устной речи на основе ИТ. – Одесса, 1992 (в соавторстве с В.Л.Скалкиным).

–   Учебное пособие по обучению устой речи на основе информационных текстов для студентов англ. отдел. пединститута. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методичний посібник для роботи над текстами з вузькогалузевою специфікою та спеціалізацією «Механіка сільського господарства». – Херсон: Айлант, 1996.

–   Методическое пособие для обучения спецкурсу «Классическая греко-римская мифология» (на материале англ. языка). – Херсон: ХДСГІ, 1997.

–   Методичний посібник з вузькогалузевої специфіки «Годівля тварин фуражем» (на матеріалі англомовних текстів). – Херсон, Айлант, 2001.

–   Методические указания по обучению устной речи на основе  ИТ. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методические рекомендации по обучению учащихся (гуманитарных школ) устной речи с опорой на информационный текст ( по материалам английского языка). – Херсон: Айлант, 1997.

–   Методичні розробки для студентів І курсу усіх спеціальностей сільськогогосподарського Вузу. – Херсон: ХДСГІ, 1998 (у співавторстві з О.М. Лебідь, В.Г.Чеконович).

–   Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів  ІІІ-V Курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 68 с.: С. 30–40 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою, Т.С.Борисовою, М.А.Шипко, Ю.Л.Главацькою).

–   Методичні рекомендації для домашнього читання студентів спеціальності ПМСО. Мова та література (іспанська). – Херсон, ХДУ, 2008. – 68 с. (у співавторстві з О.М.Гончаренко).

 • наукові  статті:

–    Коммуникативный  потенциал информационных текстов // Проблемность в обучении языкам межнационального общения: Сб. науч. статей. – Пермь: ПермПи, 1993. – С. 124–132.

–   Информационный текст как основа развития устной речи студентов гуманитариев // Актуальные проблемы современной методики обучения  иностранным языкам: Сб. научных статей. – Одеса: ОГУ,1993. – С. 32–34.

–   Навчання діалогічного мовлення з опорою на текст // Вісник Херсонщини: Зб. наук. статей. – Вип. 2. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С.121–127.

–   До питання навчання усної мови студентів немовних Вузів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 3. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 156–160.

–   Поняття змісту навчання іноземної мови у немовному Вузі // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 4. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 148–152.

–   Преподавание иностранного (английского) языка в школах нового типа // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 1–2 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 84–91.

–  Коммуникативный потенциал информационных текстов и проблемы устной иноязычной речи студентов неязыковых Вузов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 5–6 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 31– 40.

–   Гуманизация процесса обучения ИЯ в школах нового типа // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. –  Вип. 27. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 30–40.

–    Диалог как условия развития коммуникативности школьника // Наукові записки. Серія:  педагогічні науки. –  Вип. 24. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 16–25.

–    Эстетическое воспитание на уроках иностранного (английского языка) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Вип. 25. – Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 134–141.

–    Воспитание эстетических взглядов у учащихся на уроках английского языка // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип.7-8 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 134–141.

–   Проблемы и пути оптимизации содержания обучения английскому языку в школах нового типа // «Наука і освіта». –Вип.. 5–6. – Одеса, 1999. – С. 90–94.

–   Лінгвістичні, психологічні та методичні аспекти навчання іншомовної компетенції студентів немовних Вузів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 9-10. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 14–18.

–   Индивидуальная робота с учащимися на уроках английского и немецкого языка // Зб. наук. пр. Одеського державного університету. – Одеса: ОДУ, 2000. – С. 103–114.

–   Развитие навыков устной речи путем нетрадиционных форм проведения уроков ИЯ // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 38–46.

–  Лингвистический аспект категории времени в современном художественном тексте // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2001. – С. 44–48.

–  Семантика лексичних та граматичних одиниць у публіцистичному мовленні // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 135–138.

–  Информационный текст с позиции категории лингвистики текста // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 17–20.

–   Реклама как экспрессивное средство обучения иноязычной речи // Печатное слово: Информ.-метод. журнал ХГУ. – Вип.5. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 75–78.

–   Особисто-орієнтоване навчання та деякі інші нові технології навчання англійської мови на початковому етапі // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХVІ. –  Херсон: ХДУ, 2002. – С. 148–150.

–   Some peculiarities of students’ English Language Teaching // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІІ. – Ч.ІІ. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 58–61.

–    Формуванняіндивідуальностістудентівупроцесівивченняанглійськоїмови // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 232–236.

–    Впливтворчоїособистостівикладачанаформуванняіндивідуальностістудентів // Творчаособистістьучителя: проблемитеоріїіпрактики: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К: НПУім. Драгоманова, 2003. – С. 159–167.

–   Духовніцінностістудентатаформуванняйогоіндивідуальності // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 267–272.

–   Формуванняіндивідуальностістудентівприуправлінніїхнавчально-пізнавальноюдіяльністю // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 237–243.

–   Роль личностно-ориентированого обучения в раскрытии индивидуальности // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. – Вип.. 1. – Кременець: РВЦКО ГПІ ім.. Т. Шевченка, 2004. – С. 47–50.

–    Духовний розвиток студента при формуванні його індивідуальності // Духовність особистості: методологія теорія і практика: Зб. наук. пр. – Вип.4. – Частина І. – Луганськ: СУНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 116–124.

–   Формування позитивної “Я – концепції” як фактора формування індивідуальності особистості // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 165–169.

–   Конструирование специальных ситуаций в процессе формирования индивидуальности студента // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Сер. Пед. і психол. – Вип. 6 - Ч. І . – Ялта: РВВ, 2004. – С. 209–214.

–    Формування інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов // Наукові записки. Сер. Пед. і психол. – Вип. 12. – Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2005. – С. 20–22.

–   Проблема індивідуальності у педагогічній антропології В.О.Сухомлинського // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. V (44). – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 306–312.

–   Навчальні ситуації співробітництва студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 270–274. 

–   Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов // Педагогіка і психологія. – Київ: Вид-во «Педагогічна преса», 2005. – №3 (48). – С. 61–70.

–   Психологічні механізми регуляції спільної діяльності студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. Зб. / За ред. М.М. Заброцького. – Київ –Житомир: ЖОІППО, 2005. – С. 82–88.

–   Проблема розвитку  індивідуальності студента // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – Вип. ІІІ-ІV. – Київ, 2005. – С. 25–34.

–   Позиційно-ситуативний підхід до формування професійно важливих компонентів індивідуальності майбутніх вчителів іноземних мов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 8. – Київ – Вінниця: ІПППО АПНУ, 2005. – С. 286–290.

–   Принципи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький держ. ун-ту., 2005. – №3(13), 2005. – С.106–109.

–   Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІХ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 233–236.

–   Концепція розвитку індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Вип. ХХ. – Львів: ЛНУ, 2005. – С. 33–39.

–   Формування професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського – Київ –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 59–63.

–    Історико-педагогічний аспект розвитку індивідуальності // Педагогічні науки: Зб наук. пр. – Вип. ХХХХ. – Херсон: ХДУ. – 2005. – С. 72–77.

–    Проблемы целеполагания в процессе формирования профессионально значимых качеств индивидуальности студента // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч.1 – С. 109–115.

–    Формування ціннісних орієнтацій студентів у системі їхньої професійної підготовки як майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Львівського університету: Зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Вип. ХХІ . – Частина 2. – Львів, ЛНУ, 2006. – С. 203–210.

–    Педагогічні технології професійного становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип. 285: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 75–84. 

–    Формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 269–273.

–    Становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Вип. ХХІХ / За заг. ред. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 157–165.

–    Підготовка майбутніх учителів до викладання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. Х. –  Харків: Константа, 2006. – С. 99–107.

–    Проблема професійно значущих властивостей і якостей індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІІ. – Херсон, ХДУ, 2006. – С. 307–312.

–    Проблема структурування педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С. 36–43.

–    Роль індивідуального стилю педагогічної діяльності у формуванні індивідуальності майбутніх учителів іноземних мов // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / Гол. ред. М.Т.Мартинюк. – Ч.1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 72–80.

–   Застосування інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. № ХХІ (116). – Луганськ: Вид-во ЛНПУ «Альма-матер», 2006. – Ч.1. – С. 128–140.

–    Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя-словесника // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІV. – Херсон, ХДУ, 2007. – С. 212–217.

–    Формування педагогічної культури та творчості майбутніх учителів іноземних мов // Вища освіта України (№ 2). Тематичний випуск: Педагогіка Вищої школи: Методологія, теорії, технології. – Київ-Рівно, Інститут Вищої освіти АПНУ, 2007. – С. 83–88.

–    Роль індивідуальності педагога у формуванні духовного світу особистості з погляду педагогічної антропології В.О.Сухомлинського // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Випуск ХХІ. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 267–275.

–    Актуальні питання громадянської освіти студентської молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць (Випуск ХХХVІІ) «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Виховання громадянина» /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С.121–126.

–    Соціодрама як ефективний метод активізації навчально-пізнавальної  діяльності студентів при формуванні іншомовної компетенції // Південний архів: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 23–26.

–    Развитие интеллектуальной деятельности – один из принципов формирования индивидуальности студента при обучении английскому языку // Південний архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. –  Вип. ХХ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 107–111.

–   Гуманистически ориентированный подход и формирование индивидуальности обучающихся английскому языку // Південний Архів. Філолог. науки. –  Зб. наук. пр.– Вип. ХХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 84–88.

–   Проблема формування індивідуальності студентів в сучасній науці // Південний архів. Філолог. науки. – Зб наук. пр. – Вип. ХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 40–44.

–   Технології формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. Спеціальний випуск. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – С. 222–225.

–   Психолого-педагогічні засади формування індивідуальності студента при навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конфер.  з питань методики викладання іноземних мов присвячена пам’яті доктора педагогічних наук, проф. Володимира Львовича Скалкіна ( м. Одеса 19 – 20 грудня 2002 року): Зб. наук. пр. – Одеса, ОНУ, 2002. – С. 78–83.

–   Фактори впливу на формування індивідуальності студента // Матеріали міждунар. наук.-практ. конф. «Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу» – Полтава: ПДПУ ім. Короленка, 2004. – С. 106–112.

–   Технологии гуманитарно-гуманистического обеспечения формирования индивидуальности студента – будущего педагога // Матеріали других Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань: «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти»: – Ірпінь: АПНУ-НА ДПС, 2004. – С. 323–328.

–   Роль педагогічних технологій у формуванні індивідуальності студента – майбутнього викладача іноземних мов // Матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф. 19 листопада 2004 року м. Київ: «Перспективні педагогічні технології в системі непреривної освіти» / За заг. ред. І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. – Ч.2. – Київ: КМУ, 2005. – С. 214–221.

–   Деякі питання щодо забезпечення предметно-змістового аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, спрямованих на формування їх творчої індивідуальності // Материалы Х Международ. Науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы развития  инновационной  деятельности» //  Приложение к  научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». – Симферополь: „Таврия”, 2005. – С. 125–128.

–   Проблемы индивидуальности студента в профессиональной акмеологии // Матеріали Міждунар. наук.-прак. конф.: «Акмеологія – наука ХХІ століття» / Ред. колегія: З.Ф. Сіверс, Е.В.Бєлкіна, Г.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 162–164.

–   Сутність індивідуально зорієнтованого навчального процесу як дидактичного підходу у формуванні індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Метода: Збірник наукових праць. – Видавництво ХДУ, 207. – С. 72–77.

–   Концепція формування індивідуальності майбутнього вчителя-словесника у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 221–229.

–    Лексичні засоби реалізації текстової модальності // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. ІV. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 232–237.

–    Сленг у сучасному кіномистецтві // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. V. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 187–192.

–    Імпліцитні маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна «Ангели та Демони» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 34–39.

–    Виховання індивідуальності майбутніх учителів у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 277–283

–    До проблеми виокремлення символів у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 247–252.

–    Символіка контакту у романі Г.Маркеса «Сто років самотності» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 92–96.

–    Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки // Наукові записки – Вип.78(1).- Серія «Пед. науки». – Кіровоград: РВВ КДПУ М В.Винниченко, 2008. – С. 60–64.

–    Тренінгова технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. L. – Ч. 2. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 19–25.

–   Формування самооцінки під час професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIV. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 250–256.

–   Методика формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2009. – №3. – С. 90–93.

–    Маркери авторської текстової модальності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. XLIV. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 68–74.

–    Символіка простору та межі у романі В. Фолкнера «Галас та шаленство» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип.45. – Херсон, ХДУ, 2009.

–    Формування мовленнєвої культури майбутніх викладачів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIІ. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 242–247.

–     Символи явищ природи у творах різних жанрів // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. IX. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 151–158.

Лексико-семантичні особливості функціонування символу «дощ» у романі В.Фолкнера «Галас та шаленство» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». –Вип. 11.

Імпліцитні смисли концепту ЖИТТЯ в творі С. Моема «Розмальована вуаль» // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 17. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 124-132. (Серія «Лінгвістика»).

Концепт ЖИТТЯ в творах різних жанрів // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2013. – Сборник научных работ № 5. – ISSN 2219-4290. – С. 121-124.

Засоби актуалiзацii імпліцитності в художніх прозових та поетичних текстах: компаративний аспект // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 19. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 262-269. (Серія «Лінгвістика»)

Алюзія та концептуальна метафора як засоби вираження авторських інтенцій у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 20. – Херсон : ХДУ, 2013

Роль авторської інтенції у формуванні текстових художніх концептів // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (філологічні науки), Ч. І. – Луганськ, 2014. – С. 170-178.

Типи комунікативних інтенцій у художньому тексті // Мова-література-мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Матеріали Міжнародної наукової конференції (КНЛУ, 25-27 вересня 2014 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 55-56.

Концептуальна метафора як імпліцитний засіб реалізації авторських інтенцій у художньому тексті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми» (19 березня 2014 р.). – Горлівка, 2014. – С. 125-129.

К определению авторской интенции художественного произведения // Материалы третьей международної научной конференции «Стилистика сегодня и завтра» (24-25 апреля 2014 р.). – Москва: МГУ, 2014. – С. 125-129.

Публікації в метричній базі SCOPUS:

Author’s Intention in a Literary Text // The Advanced Science journal. – ISSN2219-746X – Volume 2014 ISSUE 10. - SCIREPS CORPORATION, US, 2014. – P. 87-90

Types of Communicative Intentions // Proceedings of the 2nd International Sciences Congress “Fundamental Studies in American and Social Sciences”.  – USA, New York, 2014. -  Р. 98-106

 

 

Доктор філологічних наук, професор -  Бєлєхова Лариса Іванівна

Закінчила в 1969 році, Черкаський державний педагогічний інститут  ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Англійська мова”.

Кандидат філологічних наук з 1978 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 002384.

Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 1982 році.

Доктор філологічних наук з 2003 року.  Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2002 року.

Атестат професора отримала 28 квітня 2004р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 43 роки, у тому числі в даному закладі 40 років.

Публікації:

   1. Втілення архетипних символів в американській поезії модерну – Записки з романо-германської філології. Вип.20. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.8-16.

2. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія. Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

3. Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти – Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №838. Серія: Романо-германська філологія, вип.57, 2008. – С.20-28.

4. Синтаксичний простір поетичного тексту (на матеріалі американської поезії) – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 7, 2008. – С.231-238.

5.Типологія словесних поетичних образів в американській поезії: лінгвокогнітивний підхід // Науковий вісник  Волинського національного університету імені Лесі Українки, Філологічні науки, № 5, 2008. – Луцьк : «Вежа» – С. 272-278.

6.Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

7.. Словесний поетичний образ у концептуальній поезії (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2010. – Суми : Видавництво СумДУ. – С.57-65.

8.Словесний поетичний образ-метабола в американській "поезії мови"  – //. Філологічні трактати. Науковий журнал, Том 1, № 3, 2010. – Суми : Видавництво Сум-ДУ. – с. 112-123.

9. Когнітивний аналіз поетичного тексту – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал, Серия "Филология. Социальные коммуникации". – Том 23 952, № 2. Часть 2. – Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2010. – С.128-134.

10. Іконічність в американських поетичних текстах: проблема перекладу / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 11, 2010. – С.247-253.

11. Integrated Model of Poetic Text Interpretation – Обработка текста и когнитивные технологии: Сборник статей, вып.18. Когнитивное моделирование в лингвистике: Труды Х1 Междунар. науч. конф. (Константа, 7-14 сентября2009 г.) /отв науч. ред. В.Д.Соловьев, В.Н. Поляков. – Казань : Изд-во Казанского гос. ун-та, 2010. – С.18-31.

12.. Словесний поетичний образ у когнітивному висвітленні (на матеріалі американської поезії) – Слово й текст у просторі культури : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського /КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С.5-6.

13. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія: Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

14. Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

15. Типология словесных поэтических образов в американской поэзии: лингвокогнитивный аспект  / Культура народов Причерноморья – Научный журнал – № 168, т.1, 2009. – С. 46-49.

16.  СЛОВЕСНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ  ПОЕЗІЇ (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2009. – Суми: Видавництво СумДУ. – С.57-65

17. Особливості поетичного дискурсу американського ренесансу / Л.І. Бєлєхова //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. XV. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 123-131.

18. Метафора в поэтическом дискурсе американского имажизма / Л.И. Белехова //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» [науч. ж-л / редактор Н.В. Багров]. – №2. – Т. 24 (63). – Ч. І. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 34-40.

19. Когнитивные операции обработки художественного текста / Л.І. Бєлєхова // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 30-38.

20. Види мапування як лінгвокогнітивні операції формування новообразів (на матеріалі американської поезії) / Л.І. Бєлєхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки, 2011.  – С. 272-278.

21. Концептуальная амальгама в словесном образе-метаболе (на материале  американской поэзии постмодерна / Л.И. Белехова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. –  К. : Вид-во КНЛУ, 2011. – Том 14,  №1. – С. 18-25.

22. Кенотипные словесные образы в американской поэзии / Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ.  Научный журнал. – № 2, Т. 1. – Симферополь: Изд-во Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, 2011. – С. 46-58.

23. Концептуальная амальгама: когнитивный механизм сохранения смысла словесного поэтического образа / Л.И. Белехова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. 12 – Херсон : Вид-во ХДУ,  2011. – С.131-141.

24. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов – Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. Сборник научных трудов. – Белгород : ИГЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 21-16.

25. Когнитивные подходы в теории образности /Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / науч. ред. А.Н. Рудяков. – Научный журнал, № 3 Симферополь : Изд-во  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 52-55.

26. Візантійська символіка в поетичних текстах (на матеріалі американської, канадської, російської і української поезії) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки, 2013.  – С. 272-278.

27. Словесный образ-метабола в американском постмодернистском дискурсе // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2013. – Зборник научных работ № 5. – ISSN 2219-4290. – С. 32-35

28. Алгоритм прототипического прочтения поэтического текста (на материале американской поэзии) //  Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П. Олексенко].: - Випуск 19. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 223-233 (Серія “Лінгвістика”)

29. Syntactical constructions in poetic texts // The Symposium “Cognitive Grammar in Literature” 01 February 2013, School of English University of Nottingham, UK: Program and Abstracts. – Notingham: John Benjamins Publishing Company. – P. 7-14

30. Архетипні словесні образи в американській поезії // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Зб. наук. праць. № 1. – Дрогобич, 2014. С. 25-31.

31. Когнитивная теория образности поэтического текста  // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 30-38.

 

 

 

Зуброва Ольга Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2000 р. Кандидат педагогічних наук з 2008 р., дисертацію захистила за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання з теми «Формування професійних особистісних якостей майбутнього вчителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету». Має вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики її викладання з 2011 р.

Викладає лекційні курси: Теоретичний курс англійської мови, Порівняльна типологія англійської та української мов, Теорія та практика перекладу, а також практичні курси: Практика усного та писемного англійського мовлення, Практичний курс англійської мови. 

Має 26 публікацій, з них 23 наукового та 3 навчально-методичного характеру, серед яких:

Зуброва О.А. Classification of Incomplete Questions in English and German / О.А. Зуброва // (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. пр. – Вип. ХІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С.106-110.);

 Зуброва О.А. До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О.А.Зуброва // Науковий вісник ХДУ: [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 312–315 (Серія «Лінгвістика»);

Зуброва О.А. Организация дискуссии на занятиях по практическому курсу английского языка / О.А. Зуброва // Современные подходы к изучению единиц языка и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. Трудов. – Белгород: ИПЦ «Политерра», 2012. – С.348-352.

 

 

Поторій Наталія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри

2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 германські мови, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Тема дисертаційного дослідження: «Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно – семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, гендерна лінгвістика, лінгвосинергетика, семіотика,семантика тексту.

 Публікації :

Петренко Н.В. Лінгвосинергетичні закономірності функціонування займенників в американській поезії. Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Вип. 9. – Херсон, 2009. – С. 318 – 322.

Петренко Н.В. Особливості гендерної ідентифікації суб’єкта в американській поезії. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XLVII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 110-114.

Петренко Н.В. Когнітивно-семіотичні властивості займенників у поетичному тексті. Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / гол. ред. В.П.Олексенко]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 82-87. – (Серія “Лінгвістика”)

Петренко Н.В. Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд. Південний архів.Філологічні науки: [зб. наук. праць / ред. О.В.Мішуков]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. L. – С. 141-146.

Петренко Н.В. Семантика першої особи у поетичному тексті. Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского.– Симферополь: Изд-во ТНУ им.В.И.Вернадского, 2010.– Т.23 (62). – № 2, Ч. 1. – С.163-167. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації")

Петренко Н.В. Авторське "я" у поетичному тексті: лінгвістичний аспект / Н.В. Петренко // Мова і культура. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т.VI (142). – С. 95-100.

Петренко Н.В. Местоимение как знак в американской поэтической речи / Н.В. Петренко // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: материалы Междунар. заоч. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 15 апреля 2011г.: в 3 ч. / редкол: О.В. Атьман (отв. ред.), О.А.Малетина (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – Ч.1. – С. 259-264.

Петренко Н.В. Транспозиція займенників у поетичному тексті: норма vs аномалія / Н.В. Петренко // Нова філологія: [зб. наук. праць / гол. ред. В.М.Манакін]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 177-179.

Петренко Н.В. Методи дослідження особливостей класу займенників у текстах американської поезії / Н.В. Петренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск XVI. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 138-142.

Займенник як засіб реалізації інтегративності поетичного тексту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : Збірник наукових праць. Випуск XIX. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 99 –103.

Поторій Н. В. є співавтором 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН: «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання» та "Самостіна робота студентів з практики усного та писемного мовлення англійської мови (4 курс)".

 

   

Димитренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент.

      У 2000 році захистила дисертацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.

Димитренко Л.В. активно займається науково-методичною роботою щодо удосконалення організації та викладання дисциплін профільного циклу в університеті, їх змістовного наповнення у відповідності до вимог підготовки вчителя сучасної школи України.

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала близько 40 робіт, серед яких науково-методичні статті, посібники, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробила авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри, була задіяна у підготовці та проведенні науково-методичних семінарів кафедри, рецензувала кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Є співавтором навчально-методичного посібника з грифом МОН «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання».

Протягом десяти років працює при Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, де веде спецсемінари, підготовчі курси, виконує обов’язки наукового керівника робіт МАН, плідно працює на факультеті довузівської підготовки, приймає активну участь у профорієнтаційній роботі факультету, щорічно входить до складу Державних екзаменаційних комісій факультету, працює при відділі аспірантури ХДУ.  

У 2004 р., 2010 р. та 2014 р. пройшла стажування на кафедрі теорії та практики перекладу Херсонського національного технічного університету. 

Плідно працює над проблемою формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів  під час засвоєння англійської мови. Результати дослідження регулярно  висвітлюються на сторінках педагогічної преси, у наукових доповідях та  ін.

Підтримує постійний зв’язок з органами освіти, школами Херсонської області, керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології. Глибокі  професійні знання проблем підготовки  вчителя в сучасних умовах забезпечують високу якість виконання студентами дипломних і магістерських робіт.

Димитренко Л.В. бере активну участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад за фахом, виконує обов’язки куратора академічної групи, вченого секретаря факультету, постійно надає індивідуальну наукову та методичну допомогу студентам з питань навчального процесу та підготовки курсових, наукових та випускних робіт.  

      Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, семантика тексту.

 Заболотська Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Заболотська Олександра Володимирівна закінчила Херсонський державний університет, 2008 р., 0101. Педагогічна освіта, 8.010103 ПМСО. Мова та література (англійська), викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови.

У 2012 році 13 грудня захистила дисертацію з теми «Імперативні синтаксичні конструкції в англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект» у спеціалізованій вченій раді при ХДУ. У 2015 році отримала вченне звання доцента.

Наукові публікації:

1.Заболотська О.В. Прагматичні функції імперативних конструкцій в англомовному поетичному дискурсі модернізму та постмодернізму/ О.В. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. –Випуск XIV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 65 – 71

2. Заболотська О.В. Специфіка дискурсу “американського поетичного ренесансу” / О.В. Заболотська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Серія “ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ”: Збірник наукових праць. – Випуск № 24 (249). – Луцьк, 2012. – С.46-50.

3.Заболотська О.В. Спонукальний характер американської поезії XX ст. / О.В. Заболотська // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6–7 квіт. 2012 р., Дніпропетровськ. – Том 1. – Д. : Біла К.О., 2012. – С. 54-56.

4.Заболотська О.В. Роль імперативних висловлювань у вірші Л. Хьюза “The Negro Mother” [збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 20 квітня 2012 р., м. Євпаторія] – Ялта; Євпаторія: [РВВ КГУ; ЕІСН КГУ], 2012. – С. 168-169. 

5. Текстотвірні функції імперативних конструкцій // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П. Олексенко].: - Випуск 17. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С.197-201. (Серія “Лінгвістика”)

6. Імперативні конструкції як оператори творення світу англомовних поетичних текстів // Південний архів: збірник наукових праць. Філологічні науки. Вип. № 61 – Херсон, 2014. – С. 108-115.

7. Інтертекстуальна функція імперативних конструкцій в американському поетичному дискурсі // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 2. - Одеса, 2014.

8. Імперативні конструкції як засіб діалогізації англомовного поетичного тексту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури» (10-11 жовтня 2014р). – Одеса, 2014. – С. 68-71

9.Імперативні конструкції як оператори творення актуального світу поетичних текстів // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 26-27 вересня 2014 р. – С. 80-82

Публікації в метричній базі SCOPUS:

 Imperative constructions as intertextual markers in American poetic discourse // French journal of Science and Education, № 2. - Paris, 2014 – Р. 25-32

 Imperative constructions as world-building operators in English poetic texts // Proceedings of the 2nd International Sciences Congress “Fundamental Studies in American and Social Sciences”.  – USA, New York, 2014. -  Р. 112-119

Заболотська О. В. є співавтором 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН: «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання»; «Самостійна робота студентів з дисципліни «Практика УПМ англійської мови (1-2 курси)».

Результатом наукової роботи доцента Заболотської О. В. є перемоги студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  галузі «Романо - германські мови і літератури» у 2015 р. - Борис Ганна, 2016 р. - Черчик Катерина, 2017 р. Стеценко Дар'я.

Старостенко Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Старостенко Ольга Валеріївна закінчила Херсонський державний педагогічний інститут та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та німецька мова». Розпочала свою професійну діяльність у 1998 році.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей».

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала більше 20 робіт, серед яких науково-методичні статті, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробляла авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри.

Викладає лекційні (Методика навчання англійської мови, Теоретична граматика) та практичні курси (Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика). Упродовж п’ятнадцяти років працює у Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, веде спецсемінари, керує науковою роботою учнів.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія. 

 

Лебедєва Аеліта Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування

У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова і література (англійська)» та з цього ж року почала працювати на кафедрі англійської мови.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу російської мови».

Викладає теоретичні та практичні курси («Лексикологія англійської мови», «Історія англійської мови», «Практика УПМ англійської мови», «Практична фонетика англійської мови»).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, міжкультурна комунікація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвичова Оксана Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання 

 

Москвичова О.А. у 2003 році закінчила Херсонський державний університет, Інститут іноземної філології за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Отримала диплом магістра з відзнакою.

Москвичова О.А. працює викладачем в Херсонському державному університеті з вересня 2003 року. Протягом тринадцяти років праці проводила заняття на Факультеті іноземної філології з наступних дисциплін: “Практика УПМ англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Практична фонетика англійської мови” для студентів І – ІІІ курсів, “Практичний курс англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Тропічні особливості британських поетичних текстів (спецкурс)” для студентів V курсу заочного відділення та ІІ курсу денного відділення, “Практика УПМ англійської мови” для студентів І курсу заочного відділення, “Країнознавство” для студентів IV курсу денного та заочного відділення, “ОНД” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділення.

У 2005 році Оксана Анатоліївна вступила до аспірантури Херсонського державного університету (заочна форма навчання (з 2006 року – очна форма навчання)) за спеціальністю 10.02.04. “Германські мови” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.) та закінчила її у 2008 році. Кандидатські іспити аспірантури Херсонського державного університету було здано на “відмінно”, кандидатський іспит зі спеціальності – на оцінку “добре” (у Київському Національному Лінгвістичному Університеті), кандидатський іспит з загального мовознавства та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства на оцінку “відмінно” (у Запорізькому Національному Університеті). 2 жовтня 2014 року захистила дисертацію з теми “Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії ХІХ-ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти”. Отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови 22 грудня 2014 року.

Приймає участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових лінгвістичних конференціях, друкує статті у збірниках. На час проходження конкурсу Москвичова О.А. прийняла участь у 25 Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях. Москвичовою О.А. опубліковано 35 статті у збірниках наукових праць до конференцій, котрі були затверджені і не затверджені ВАК України. Москвичова О.А. є співавтором з професорсько-викладацьким складом кафедри англійської мови та методики її викладання Факультету іноземної філології 2 навчально-методичних посібників для студентів, автором 1 одноосібної монографії «Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні» за темою кандидатської дисертації. 

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика і когнітивна поетика, лінгвокраїнознавство та культурологія англомовних країн, семіотика.

Базилевич Наталія Вікторівна - кандидат філологічних наук, викладач

Базилевич Наталія Вікторівна працює на кафедрі англійської мови та методики її викладання з листопада 2014 року та приймає активну участь у методичній роботі кафедри.

У 2015 році захистила кандидатську дисетацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови з теми: «Дискурс рефлексії політичного лідера в лінгвокогнітивному ракурсі (на матеріалі історико-мемуарних творів В. Черчилля)». Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Ніконова В.Г.

Наукові публікації:

 

 1. Дискурс рефлексії як об’єкт лінгво-естетичної інтерпретації // Наукові записки Луганського національного університету. Серія "Філологічні науки": збірник наукових праць. – № 1 (33). – Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені "Тараса Шевченка", 2011. – С. 17–25.
 2. Феномен "рефлексія" у лінгвокогнітивних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск ХІV. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 365 – 369.
 3. Ментальні операції лінгвістичної рефлексії та їх актуалізація у текстах творів історико-мемуарного жанру // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск ХІХ. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 211 – 216.
 4. Дискурсивна специфіка творів історико-мемуарного жанру В. Черчилля // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.207. Т. 219. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 213. – С. 6 – 9.
 5. Egocentric modus of the discourse of reflection (based on W. Curchill’s works of historic and memoir genre) // European Applied Sciences, 2013. - № 9, volume 2. – P.7 – 8.
 6. Когнитивные признаки концепта ЛИДЕР в текстах дискурса рефлексии У. Черчилля // Сборник "Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры". Материалы V Международной научно-практической конференции. 25 февраля2014 г.: Сборник научных трудов. – Краснодар, 2014. – С. 8 – 13.
 7. Характерні риси дискурсу рефлексії В.Черчилля // Наукові записки. Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014. – С. 213 – 217.
 8. Моделі концепту ЛІДЕР (на матеріалі історико-мемуарних творів В. Черчилля) // Збірник "Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць". – Чернівці: Видавничий дім: "РОДОВІД", 2014. – Вип, 690. – 691.: Германська філологія. – С. 19 – 22.
 9. Methodology of distinguishing the contexts of author’s reflection // European Applied Sciences, 2014. - № 9. – P. 7 – 8.
 10. Лінгвальні засоби актуалізації рефлексії В.Черчилля // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск 23. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 149 – 155.
 11. Напрями дослідження рефлексії як складової літературного твору // "Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9 – 10 жовтня 2015 р.- Львів: ГО "Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2015. – С. 81 – 85.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, дискурсивний аналіз, літературна творчість та ораторське мистецтво В. Черчилля.

Суворова Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри

Суворова Тетяна Миколаївна з вересня 2007 року по січень 2014 року навчалась в аспірантурі КНЛУ. З вересня 2013 року є викладачем кафедри англійської мови та методики її викладання. Суворова Т.М. бере участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях з питань лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

За період роботи на кафедрі Суворова Т.М. опублікувала значну кількість статей, серед них:

1.Суворова, Т.Н. Голограмма как эффект контрапунктной организации системы словесных образов баллады / Т.Н.Суворова // Известия ГГУ им.Ф.Скорины – 2014. – № 4 85. Гуманитарные науки. – С. 148-152.

 2.Suvorova T. The Structure and Organization of a Poetic Creative Entity / T. Suvorova // "Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications", "Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values": Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII and LXXXIV International Research and Practice Conference and the II stage of the Championship in Philology, Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports. (London, June 26 – July 02, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2014. - 104 p.). - Електронні дані. – Режим доступу:  http://files.gisap.eu/sites/files/digest/83-84.indd%20Internet.pdf. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

3.СувороваТ.М.Лінгвокультурологічний аспект дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Вип. 22 / Херс. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 228 с.

4.СувороваТ.М.Образність американських фольклорних балад: когнітивно-семіотичний аспект / Т. М. Суворова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – 320 с.

5.Суворова Т. Н. Преемственность и открытость системы словесных образов балладного текста/  Т. Н. Суворова //  “Problems Of Combination Of Individualization And Unification In Language Systems Within Modern Communicative Trends”: Peer-Reviewed Materials Digest (Collective Monograph) Published Following The Results Of The XC International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in Philology. (London, October 09 – October 14, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. - 62 p.). - Електронні дані. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/56369. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

6.Суворова Т. Н. Голограмма как эффект контрапунктной организации системы словесных образов баллады / Т.Н.Суворова // Известия ГГУ им.Ф.Скорины – 2014. – № 4 85. Гуманитарные науки. – С. 148-152. - Електронні дані. – Режим доступу:  http://vesti.gsu.by/archive.html. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

7.Суворова Т. М. Властивості образної синергетичної системи  художнього цілого (ендогенні параметри) / Т. М. Суворова // (КНЛУ)

8.Суворова Т. М. Архетип як смислотвірна складова словесних образів / Т. М. Суворова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – 306 с. VII Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА  – ОСОБИСТІСТЬ», факультет романо-германських мов Національного  університету «Острозька академія», кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»

9.Суворова Т. М. Ендогенні властивості образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – 236 с.

10.Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження образності американських балад / Т. М. Суворова // III Міжнародного симпозіуму «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація» (22-24 квітня 2015 р.) (Нац авіац унів) Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету спільно із кафедрою іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

11.Суворова Т. М. Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) / Т. М. Суворова // Всеукраїнської наково-практичної конференції молодих учених та аспірантів “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (09.04.2015), Київський університет імені Бориса Грінченка)

12.Суворова Т. М. Модальний модус обазності  баладного твору / Т. М. Суворова // IІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (26 – 27 березня 2014 р.) (Миколаїв) Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

13.Суворова Т. М. Методика дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest. – III (10), Issue: 47, 2015. – 118 р. – available at: www.seanewdim.com  Международная научная конференция «Филология и лингвистика в эпоху цифровых технологий - 2015» - “Philology And Linguistics In The Digital Age –2015” (Budapest 29.03.2015)

14.Суворова Т. М. Структура образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи", 24 квітня 2015 р.  (Одеса, 15.04.2015) Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра германських та романських мов, кафедра прикладної лінгвістики

15.Суворова Т. М. Світотвірна функція образності баладного твору / Т. М. Суворова // (Острог, 25.05. 2015) IV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», Національний  університет «Острозька академія»

16.Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження формування словесних образів американської фольклорної балади / Т. М. Суворова // Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (Луцьк, 01.06.2015)

  

Ткаченко Іван Анатолійович - викладач кафедри, аспірант

У 2014 році закінчив Херсонський державний університет, факультет іноземної філології за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобув кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури. З вересня 2014 року працює викладачем у Херсонському державному університеті.

У листопаді 2014 року вступив до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.).

Наукові публікації:

1. Ткаченко І.А. The Symbology of space and boundary in the novel by V. Woolf “Mrs. Dalloway” / І.А. Ткаченко // Проблеми іноземної філології : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (18 квітня 2013 р.) / за ред. В.Г. Ніконової. ­– К.: Освіта України, 2013. – С. 137.

2. Ткаченко І.А. Наративна маска у романі М.Етвуд «Пенелопіада» / І.А. Ткаченко // Альманах. Магістерські студії. Вип. ХІV(I). – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – С. 95-96.. 

 

 

Приходько Інна Володимирівна - викладач кафедри, аспірант

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 року працює викладачем у Херсонському державному університеті.

У листопаді 2015 року вступила до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ніконова В. Г.).

Наукові публікації:

1. З історії вивчення готичного роману. Магістерські студії. Альманах. Вип. 13(1). – Херсон. ХДУ, 2013. – С. 55-56.

Нікуліна Наталія Миколаївна - викладач кафедри англійської мови, методист заочного відділення

У 1985 році закінчила Херсонський державний інститут ім.. Н.К.Крупської за спеціальністю “Українська мова та література” та отримала кваліфікацію "Учитель української мови і літератури". 

Шилова Крістіна Олександрівна - кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2011 р. пройшла стажування в Данії за програмою “Датська освіта, культура та педагогіка в університеті VIA”

У 2012 завершила навчання на юридичному факультеті Херсонського державного університету за спеціальністю “Правознавство”.

У 2013 р. отримала диплом магістра за спеціальністю "Філологія (англійська,німецька мова та література)*".  У 2013 р. вступила до аспірантури зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови.

 

Наукові публікації:

 1. Юркова К.О.Загальні поняття, типи та значення фразеологізмів в англійській мові / К.О.Юркова // Альманах. Магістерські студії. Випуск X. – Херсон: Херсонський державний університет, 2012. – С. 104-105.

2. Юркова К.О. Громадянське суспільство як загальнолюдська цінність / К.О.Юркова // Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник науково-методичних праць. – Херсон: ХДУ, 2011.– 292 с.

 

 

 

Нікулін Олег Володимирович - завідувач навчально-методичного кабінету інформаційних технологій навчання іноземних мов.

 

За сумісництвом на кафедрі працюють:

Кузнєцова Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Херсонського академічного ліцею ім. О. В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ.

 Співаковська Євгенія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання.     

  

Наукові публікації:

 

 1. Спиваковская Е. Молодёжная субкультура. - Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XIV – Херсон. Айлант.-2000.-с.187-193.
 2. Спиваковская Е.А. Формирование профессиональной структуры менеджмента в образовательной сфере. Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства.: Зб. наук.-метод. праць.–Херсон.-2002.-с. 283-292.
 3. Спиваковская Е. Жанр трагедии в русской и западноевропейской драматургии XVII-XVIII в.в. Південний архів. Філологічні науки.: Збірник наукових праць. Випуск XX.–Херсон: Видавництво ХДУ.-2003-с.45–50.
 4. Спиваковская Е. А. Компьютерное обучение как средство развития познавательных способностей младших школьников / Е. А. Спиваковская // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 26. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 181  – 184.
 5. Співаковська-Ванденберг Є. О.  Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 44. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С. 365  – 370.
 6. Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування інформаційно-навчального середовища у сучасному вищому навчальному закладі / Є. О. Співаковська-Ванденберг  // Постметодика. – 2010. – № 6 (97). – С. 53 – 55.
 7. Співаковська-Ванденберг Є. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Євгенія Співаковська-Ванденберг // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 3. – Ч. 1. – С. 278 – 284.  
 8. Співаковська-Ванденберг Є. О. Самоосвітня компетенція майбутнього вчителя як педагогічна категорія / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2 (111). – С. 40 – 42.
 9. Співаковська-Ванденберг Є. О. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до формування самоосвітньої компетентності / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічна освіта: теорія і практика – 2011. – № 1 (15). – С. 155 – 157.
 10. Співаковська-Ванденберг Є. О. Дистанційний варіант отримання знань – освіта майбутнього (порівняльний аспект) / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001. – С. 33 – 38. 
 11. Спиваковская Е. Дистанционный вариант получения знаний – образование будущего  (сравнительный аспект) / Евгения Спиваковская // Інформатизація освіти України стан проблеми перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. 2001 г. : тези допов. – Херсон, 2001. – С. 126 – 129.
 12. Співаковська-Ванденберг Є. О. Проблеми інформатизації освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи в Україні  / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки : всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2011 р. : матер. допов. – К., 2011. – С. 153 – 155.
 13.  Спиваковская Е. А. Шекспир на сцене ХХ века / Е. А. Спиваковская // Південний архів : зб. наук. праць. Філологічні науки. – Випуск 12. – Херсон : Айлант, 2001. – С. 244  – 246.
 14.  Спиваковская Е. А. Шекспир в музыке, театре, киноискусстве : интернет-хрестоматия (о постановках Шекспира – системно (к выходу в свет книги) / Е. А. Спиваковская // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2003 (1). – С. 46.
 15.  Співаковська Є. О. Загальні принципи організації дистанційного навчання з зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах / Є. О. Співаковська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – 2004. – № 2 (9). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 201 – 207.
 16.  Співаковська Є. О. Позашкільна освіта в контексті Інтернет-технологій / Є. О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7 (39). – С. 30 – 33.
 17.  Співаковська Є. Використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів / Є. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. –  № 7. – С. 35 – 40.
 18.  Співаковська-Ванденберг Є.О. Мультимедія-інтернет енциклопедія «Шекспір і його  творчість крізь призму епохи Відродження» / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. –  № 8. – С. 27 – 29.
 19.  Співаковська-Ванденберг Є. Про роль Представництва Європейської комісії у формуванні європейських цінностей в Україні / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2009 (3/33). – С. 76 – 80.
 20. Співаковська Є. О. Інформаційне середовище при ХДУ – шлях до інтеграції в Європейський освітній простір: матеріали всеукр. практ. конференції  [“Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи”], (11 жовтня 2011 р.) – Херсон, 2011. – С. 102 – 103.
 21. Співаковська Є. О., Базиченко В.В. Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля / Україна у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Німеччини: Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. - Херсон, 22 березня, 2012. С. 41-46.
 22. Співаковська Є. О. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих преподавателей гуманитарных специальностей: материалы / VIII Междунар. науч.-практ. конф. Молодих исследователей, 23-24 мая 2012г., г.Барановичи, Респ.Белорусь: в 3 ч./М-во образования Респ.Белорусь, учреждение образования «Барановический государственній університет» - Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – Ч.2.-С.89-90.
 23. Співаковська Є.О. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб'єктної взаємодії у навчально-виховному процесі / Є.О. Співаковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". - 2013. - №29. - С. 206 - 210.
 24. Співаковська Є.О. Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Є.О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. –  № 1 (105). – С. 27 – 29.
 25. Співаковська Є.О. Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 221 – 228.
 26. Співаковська Є.О., Тарасіч Ю.Г. Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 17. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 131 – 141.
 27. Aleksander Spivakovskiy, Lyubov Petukhova, Evgeniya Spivakovska, Vera Kotkova, Hennadiy Kravtsov. Comparative Analysis of Learning in Three-Subjective Didactic Model. http://ceur-ws.org/Vol-1000/
 28. Співаковська Є.О. Проблеми підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності у полісуб'єктному навчальному середовищі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. - № 2/2013. - С. 62-67.
 29.  Співаковська Є. О. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб’єктноі взаємодії у навчально-виховному процесі / Є. О. Співаковська // Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — № 29. - Ужгород: Говерла 2013. - С. 206 -211.
 30. Співаковська Є. О. Психологічна стратегія співробітництва рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі / Є. О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук, праць / ред. кол. Співаковський О. В. Гуржій А. М. та ін.]. - Випуск 18. - Херсон: ХДУ, 2014. - С. 111-121.
 31. Співаковська Є. О. Формування мобільності студентів в рамках європейської інтеграції/ Є. О. Співаковська, В. В. Базиченко// Педагогічні науки: [зб. наук, праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. - Випуск 65. - Херсон: Айлант, 2014. - С. 57-65.
 32. Співаковська Є. О. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі / Є. О. Співаковська // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. - 2015. - Випуск 747. - С.140-147.
 33. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі / Є. О. Співаковська, Р.С. Фоменко // Педагогічні науки : [зб. наук, праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. - Випуск 67. - Херсон: ХДУ, 2015. - С. 139-147.
 34. Співаковська Є. О. Компетентність полісуб’єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полі суб’єктному навчальному середовищі / Є. О. С піваковська/7 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. -
 35. 2015. - №2.-С. 44-51.
 36. 35. Співаковська Є. О. Структура професійної діяльності вчителя в умовах полісуб’єктного навчального середовища/ Є.О. Співаковська// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2016. - № 47. - С. 107-117.
 37. 36. Співаковська Є. О. Методичні рекомендації щодо реалізації програми саморозвитку в ході підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в полісубєктоному  навчальному середовищі  / Є. О. Співаковська // Педагогічни альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 31 – С 173-181.

 

Контактна інформація

Оновлено: 10.05.2017

73003, пров. 40 років Жовтня, 47 (5-ий корпус), 212 ауд.

e-mail:

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2015-2016.doc (38 Kb)

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ.doc (713 Kb)