Кафедра aнглійської мови та методики її викладання

Оновлено: 20.10.2014

 

Кафедра англійської мови та методики її викладання є однією з молодих та провідних кафедр факультет Іноземної Філології ХДУ.

З часу заснування (1 вересня 2008 року) на кафедрі працюють 10 викладачів, серед яких: 

 • доктор педагогічних наук, завідувач кафедри професор Заболотська О.О.
 • кандидат філологічних наук, доцент Димитренко Л.В.
 • кандидат філологічних наук, заступник завідувача кафедри, доцент Петренко Н.В.
 • кандидат педагогічних наук, доцент Зуброва О.А.
 • кандидат філологічних наук, доцент Заболотська О. В.
 • кандидат філологічних наук, доцент Лебедєва А.В
 • старший викладач Москвичова О.А.
 • викладач Шипко М.А.
 • аспіранти: Антоненко О.В., Баран Г.П., Барсук С.Л.,Бронетко І.А., Волошок І.Ю., Лєнюк Н.М., Степанюк М.П., Криворотько А. В., Дельва О. В., Карпова М. С., Юркова К. О., Суворова Т. М.
 • старший лаборант Іжаченко І. В.
 • завідувач навчально-методичним кабінетом інформаційних технологій навчання іноземних мов, викладач кафедри Нікулін О.В.

    За сумісництвом на кафедрі англійської мови та методики її викладання працюють: професор Бєлєхова Л. І. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької мови Херсонського державного університету; професор Ніконова В. Г. - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету; доцент, докторант кафедри лексикології і стилістики англійської мови ім. О.М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний університет),  Волкова С.В.

     На базі кафедри створені наукові школи професорів Л.І.Бєлєхової, О.О. Заболотської, які підтримують тісні зв'язки з провідними вузами України, зокрема: Київським національним лінгвістичним університетом, Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова, Одеським національним університетом імені К.Д.Ушинського.

      Разом з професорами Заболотською О.О., Бєлєховою Л.І. викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики та поетики.

     При кафедрі функціонують аспірантури зі спеціальності “13.00.02 – Теорія та методика навчання (германські мови)” та “10.02.04 – Германські мови”  для успішного захисту дисертаційних досліджень аспірантів як кафедри англійської мови та методики її викладання, так і здобувачів всієї України.

     У рамках інноваційних тем кафедри “Лінгвостилістичний аналіз тексту” та “Новітні технології навчання іноземних мов у ВНЗ” плідно співпрацюють з завідувачем кафедри всі викладачі, публікуючи  наукові праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях (монографії, наукові статі, огляди та рецензії). Навчальні посібники і методичні рекомендації, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри, використовуються студентами факультету іноземної філології у навчально-професійному процесі.

      Кафедра здійснює навчальну та навчально-методичну роботу на факультеті іноземної філології. Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі, є досить різноманітним:

 • Ділова англійська мова
 • Сучасні методи дослідження художнього тексту
 • Сучасні підходи до аналізу художнього тексту
 • Практика УПМ англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Практична фонетика англійської мови
 • Порівняльна типологія
 • Література Англії
 • Лексикологія
 • Країнознавство
 • Методика викладання іноземних мов (друга мова)
 • Методика викладання англійської мови у ВНЗ
 • Стилістика
 • Сучасна література Англії
 • Спецкурс "Тропічні особливості британських поетичних текстів"
 • Спецкурс "Основи теорії мовної комунікації"
 • Історія науки
 • Історія англійської мови
 • Іноземна мова
 • Інтерпретація тексту
 • Сучасні тенденції та напрями філології
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Теоретична граматика
 • Практичний курс англійської мови
 • Новітні досягнення у сучасній лінгвістиці
 • Теоретична фонетика англійської мови

     Викладачі кафедри активно працюють зі студентами проблемних груп факультету іноземної філології спеціальностей: Філологія (англйіська мова та література)*. Спеціалізація: польська мова, філологія (англійська, російська мова та література)*, філологія (англійська, німецька мова та література)*. В результаті такої роботи зафіксовано поліпшення результатів навчання студентів зазначених груп. Результатом роботи проблемних груп є перемоги студентів на конкурсах наукових робіт: 2009 р. - Т.Надєєва, О.Козачок, 2011 р. - І.Ткаченко.

     Усі викладачі кафедри – досвідчені професіонали, більшість з яких працюють в університеті вже багато років. Провідними науковцями, викладачами вищої кваліфікації, які успішно поєднують викладання складних теоретичних курсів та спецкурсів з науковою діяльністю та керівництвом науковою роботою аспірантів та студентів, є: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Заболотська О.О.; завідувач кафедри німецької мови, доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.; кандидати філологічних наук, доценти Димитренко Л.В., Петренко Н.В.; кандидати педагогічних наук,  доценти  Волкова С.В., Зуброва О.А.

      Наукова робота посідає приоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу кафедри, якою розроблена широка і різноманітна проблематика. Викладачі кафедри виховують нове покоління майбутніх колег, налаштованих на науковий пошук, підвищують кваліфікацію та активно співпрацюють з провідними лінгвістичними та педагогічними вузами України та США. Професор Бєлєхова Л.І. та доцент Волкова С.В. брали участь у конференції "4th UK Cognitive Linguistics Conference", яка проходила у Великобританії (м. Лондон, 10 липня 2012 р.)

 

                                                                                 Кадровий склад кафедри:
 

 

  Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Заболотська Ольга Олександрівна. 

 Здійснює керівництво науковою працею аспірантів, студентів-спеціалістів та студентів - магістрів. Окрім активної та плідної співпраці з аспірантами та студентами, професор

Заболотська О.О. є викладачем курсів для учнів Академічного ліцею ХДУ та науковим керівником учасників Малої Академії Наук.

Результатом успішної викладацької та наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. є активна участь учнів Академічного ліцею у роботі Малої Академії Наук, учасники якої не лише посідають призові місця, а й налаштовані на подальшу наукову роботу під час навчання в ХДУ.

Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. на базі кафедри створено науково-методичний осередок молодих науковців півдня України: на кафедрі виконуються наукові дослідження здобувачів та аспірантів з Миколаєва, Севастополя, Ялти.

Коло інтересів: когнітивні підходи до аналізу художнього тексту

 сучасні новаційні технології викладання іноземних мов у ВНЗ

Науковий доробок складає більше 130 науково-методичних праць, серед яких:

 • 3 монографії:

–   Воля в становлении индивидуальности  студента. Монография. –  Херсон: Айлант, 2005. – 240 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів іноземних мов. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 244 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів-словесників у професійній підготовці. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 304 с.

 •  1 навчально-методичний посібник (з грифом МОН України): «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ»;
 • 4 навчально-методичних посібника:

–   Научно-методическое пособие: Современный урок в школе. – Херсон:  Айлант, 2000. – 80 с.:  С. 67–72.

–   Учебно-методическое пособие  “Myths of Ancient Greece and Rome”: Мифы Древней Греции и Рима. – Херсон, Айлант, 2002. – 102 с.

–   Учебно-методическое  пособие  “Discuss it with us”: Дискуссируйте с нами. – Херсон: Айлант, 2001. – 119 с.

–   Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Англійська мова і література» (V–VІ курси). – Херсон : ХДУ, 2003. – 104 с.: С. 54 - 75 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою).

 •  11 навчально-методичних рекомендацій:

–   Методическое пособие для обучения  спецкурсу «Легенды и сказания народов мира». – Херсон,1998.

–   Пособие по развитию устной речи на основе ИТ. – Одесса, 1992 (в соавторстве с В.Л.Скалкиным).

–   Учебное пособие по обучению устой речи на основе информационных текстов для студентов англ. отдел. пединститута. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методичний посібник для роботи над текстами з вузькогалузевою специфікою та спеціалізацією «Механіка сільського господарства». – Херсон: Айлант, 1996.

–   Методическое пособие для обучения спецкурсу «Классическая греко-римская мифология» (на материале англ. языка). – Херсон: ХДСГІ, 1997.

–   Методичний посібник з вузькогалузевої специфіки «Годівля тварин фуражем» (на матеріалі англомовних текстів). – Херсон, Айлант, 2001.

–   Методические указания по обучению устной речи на основе  ИТ. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методические рекомендации по обучению учащихся (гуманитарных школ) устной речи с опорой на информационный текст ( по материалам английского языка). – Херсон: Айлант, 1997.

–   Методичні розробки для студентів І курсу усіх спеціальностей сільськогогосподарського Вузу. – Херсон: ХДСГІ, 1998 (у співавторстві з О.М. Лебідь, В.Г.Чеконович).

–   Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів  ІІІ-V Курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 68 с.: С. 30–40 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою, Т.С.Борисовою, М.А.Шипко, Ю.Л.Главацькою).

–   Методичні рекомендації для домашнього читання студентів спеціальності ПМСО. Мова та література (іспанська). – Херсон, ХДУ, 2008. – 68 с. (у співавторстві з О.М.Гончаренко).

 • 83 наукові  статті:

–    Коммуникативный  потенциал информационных текстов // Проблемность в обучении языкам межнационального общения: Сб. науч. статей. – Пермь: ПермПи, 1993. – С. 124–132.

–   Информационный текст как основа развития устной речи студентов гуманитариев // Актуальные проблемы современной методики обучения  иностранным языкам: Сб. научных статей. – Одеса: ОГУ,1993. – С. 32–34.

–   Навчання діалогічного мовлення з опорою на текст // Вісник Херсонщини: Зб. наук. статей. – Вип. 2. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С.121–127.

–   До питання навчання усної мови студентів немовних Вузів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 3. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 156–160.

–   Поняття змісту навчання іноземної мови у немовному Вузі // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 4. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 148–152.

–   Преподавание иностранного (английского) языка в школах нового типа // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 1–2 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 84–91.

–  Коммуникативный потенциал информационных текстов и проблемы устной иноязычной речи студентов неязыковых Вузов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 5–6 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 31– 40.

–   Гуманизация процесса обучения ИЯ в школах нового типа // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. –  Вип. 27. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 30–40.

–    Диалог как условия развития коммуникативности школьника // Наукові записки. Серія:  педагогічні науки. –  Вип. 24. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 16–25.

–    Эстетическое воспитание на уроках иностранного (английского языка) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Вип. 25. – Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 134–141.

–    Воспитание эстетических взглядов у учащихся на уроках английского языка // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип.7-8 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 134–141.

–   Проблемы и пути оптимизации содержания обучения английскому языку в школах нового типа // «Наука і освіта». –Вип.. 5–6. – Одеса, 1999. – С. 90–94.

–   Лінгвістичні, психологічні та методичні аспекти навчання іншомовної компетенції студентів немовних Вузів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 9-10. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 14–18.

–   Индивидуальная робота с учащимися на уроках английского и немецкого языка // Зб. наук. пр. Одеського державного університету. – Одеса: ОДУ, 2000. – С. 103–114.

–   Развитие навыков устной речи путем нетрадиционных форм проведения уроков ИЯ // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 38–46.

–  Лингвистический аспект категории времени в современном художественном тексте // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2001. – С. 44–48.

–  Семантика лексичних та граматичних одиниць у публіцистичному мовленні // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 135–138.

–  Информационный текст с позиции категории лингвистики текста // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 17–20.

–   Реклама как экспрессивное средство обучения иноязычной речи // Печатное слово: Информ.-метод. журнал ХГУ. – Вип.5. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 75–78.

–   Особисто-орієнтоване навчання та деякі інші нові технології навчання англійської мови на початковому етапі // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХVІ. –  Херсон: ХДУ, 2002. – С. 148–150.

–   Some peculiarities of students’ English Language Teaching // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІІ. – Ч.ІІ. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 58–61.

–    Формуванняіндивідуальностістудентівупроцесівивченняанглійськоїмови // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 232–236.

–    Впливтворчоїособистостівикладачанаформуванняіндивідуальностістудентів // Творчаособистістьучителя: проблемитеоріїіпрактики: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К: НПУім. Драгоманова, 2003. – С. 159–167.

–   Духовніцінностістудентатаформуванняйогоіндивідуальності // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 267–272.

–   Формуванняіндивідуальностістудентівприуправлінніїхнавчально-пізнавальноюдіяльністю // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 237–243.

–   Роль личностно-ориентированого обучения в раскрытии индивидуальности // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. – Вип.. 1. – Кременець: РВЦКО ГПІ ім.. Т. Шевченка, 2004. – С. 47–50.

–    Духовний розвиток студента при формуванні його індивідуальності // Духовність особистості: методологія теорія і практика: Зб. наук. пр. – Вип.4. – Частина І. – Луганськ: СУНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 116–124.

–   Формування позитивної “Я – концепції” як фактора формування індивідуальності особистості // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 165–169.

–   Конструирование специальных ситуаций в процессе формирования индивидуальности студента // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Сер. Пед. і психол. – Вип. 6 - Ч. І . – Ялта: РВВ, 2004. – С. 209–214.

–    Формування інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов // Наукові записки. Сер. Пед. і психол. – Вип. 12. – Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2005. – С. 20–22.

–   Проблема індивідуальності у педагогічній антропології В.О.Сухомлинського // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. V (44). – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 306–312.

–   Навчальні ситуації співробітництва студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 270–274. 

–   Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов // Педагогіка і психологія. – Київ: Вид-во «Педагогічна преса», 2005. – №3 (48). – С. 61–70.

–   Психологічні механізми регуляції спільної діяльності студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. Зб. / За ред. М.М. Заброцького. – Київ –Житомир: ЖОІППО, 2005. – С. 82–88.

–   Проблема розвитку  індивідуальності студента // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – Вип. ІІІ-ІV. – Київ, 2005. – С. 25–34.

–   Позиційно-ситуативний підхід до формування професійно важливих компонентів індивідуальності майбутніх вчителів іноземних мов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 8. – Київ – Вінниця: ІПППО АПНУ, 2005. – С. 286–290.

–   Принципи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький держ. ун-ту., 2005. – №3(13), 2005. – С.106–109.

–   Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІХ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 233–236.

–   Концепція розвитку індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Вип. ХХ. – Львів: ЛНУ, 2005. – С. 33–39.

–   Формування професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського – Київ –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 59–63.

–    Історико-педагогічний аспект розвитку індивідуальності // Педагогічні науки: Зб наук. пр. – Вип. ХХХХ. – Херсон: ХДУ. – 2005. – С. 72–77.

–    Проблемы целеполагания в процессе формирования профессионально значимых качеств индивидуальности студента // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч.1 – С. 109–115.

–    Формування ціннісних орієнтацій студентів у системі їхньої професійної підготовки як майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Львівського університету: Зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Вип. ХХІ . – Частина 2. – Львів, ЛНУ, 2006. – С. 203–210.

–    Педагогічні технології професійного становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип. 285: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 75–84. 

–    Формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 269–273.

–    Становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Вип. ХХІХ / За заг. ред. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 157–165.

–    Підготовка майбутніх учителів до викладання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. Х. –  Харків: Константа, 2006. – С. 99–107.

–    Проблема професійно значущих властивостей і якостей індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІІ. – Херсон, ХДУ, 2006. – С. 307–312.

–    Проблема структурування педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С. 36–43.

–    Роль індивідуального стилю педагогічної діяльності у формуванні індивідуальності майбутніх учителів іноземних мов // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / Гол. ред. М.Т.Мартинюк. – Ч.1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 72–80.

–   Застосування інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. № ХХІ (116). – Луганськ: Вид-во ЛНПУ «Альма-матер», 2006. – Ч.1. – С. 128–140.

–    Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя-словесника // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІV. – Херсон, ХДУ, 2007. – С. 212–217.

–    Формування педагогічної культури та творчості майбутніх учителів іноземних мов // Вища освіта України (№ 2). Тематичний випуск: Педагогіка Вищої школи: Методологія, теорії, технології. – Київ-Рівно, Інститут Вищої освіти АПНУ, 2007. – С. 83–88.

–    Роль індивідуальності педагога у формуванні духовного світу особистості з погляду педагогічної антропології В.О.Сухомлинського // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Випуск ХХІ. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 267–275.

–    Актуальні питання громадянської освіти студентської молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць (Випуск ХХХVІІ) «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Виховання громадянина» /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С.121–126.

–    Соціодрама як ефективний метод активізації навчально-пізнавальної  діяльності студентів при формуванні іншомовної компетенції // Південний архів: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 23–26.

–    Развитие интеллектуальной деятельности – один из принципов формирования индивидуальности студента при обучении английскому языку // Південний архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. –  Вип. ХХ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 107–111.

–   Гуманистически ориентированный подход и формирование индивидуальности обучающихся английскому языку // Південний Архів. Філолог. науки. –  Зб. наук. пр.– Вип. ХХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 84–88.

–   Проблема формування індивідуальності студентів в сучасній науці // Південний архів. Філолог. науки. – Зб наук. пр. – Вип. ХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 40–44.

–   Технології формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. Спеціальний випуск. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – С. 222–225.

–   Психолого-педагогічні засади формування індивідуальності студента при навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конфер.  з питань методики викладання іноземних мов присвячена пам’яті доктора педагогічних наук, проф. Володимира Львовича Скалкіна ( м. Одеса 19 – 20 грудня 2002 року): Зб. наук. пр. – Одеса, ОНУ, 2002. – С. 78–83.

–   Фактори впливу на формування індивідуальності студента // Матеріали міждунар. наук.-практ. конф. «Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу» – Полтава: ПДПУ ім. Короленка, 2004. – С. 106–112.

–   Технологии гуманитарно-гуманистического обеспечения формирования индивидуальности студента – будущего педагога // Матеріали других Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань: «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти»: – Ірпінь: АПНУ-НА ДПС, 2004. – С. 323–328.

–   Роль педагогічних технологій у формуванні індивідуальності студента – майбутнього викладача іноземних мов // Матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф. 19 листопада 2004 року м. Київ: «Перспективні педагогічні технології в системі непреривної освіти» / За заг. ред. І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. – Ч.2. – Київ: КМУ, 2005. – С. 214–221.

–   Деякі питання щодо забезпечення предметно-змістового аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, спрямованих на формування їх творчої індивідуальності // Материалы Х Международ. Науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы развития  инновационной  деятельности» //  Приложение к  научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». – Симферополь: „Таврия”, 2005. – С. 125–128.

–   Проблемы индивидуальности студента в профессиональной акмеологии // Матеріали Міждунар. наук.-прак. конф.: «Акмеологія – наука ХХІ століття» / Ред. колегія: З.Ф. Сіверс, Е.В.Бєлкіна, Г.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 162–164.

–   Сутність індивідуально зорієнтованого навчального процесу як дидактичного підходу у формуванні індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Метода: Збірник наукових праць. – Видавництво ХДУ, 207. – С. 72–77.

–   Концепція формування індивідуальності майбутнього вчителя-словесника у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 221–229.

–    Лексичні засоби реалізації текстової модальності // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. ІV. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 232–237.

–    Сленг у сучасному кіномистецтві // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. V. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 187–192.

–    Імпліцитні маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна «Ангели та Демони» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 34–39.

–    Виховання індивідуальності майбутніх учителів у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 277–283

–    До проблеми виокремлення символів у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 247–252.

–    Символіка контакту у романі Г.Маркеса «Сто років самотності» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 92–96.

–    Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки // Наукові записки – Вип.78(1).- Серія «Пед. науки». – Кіровоград: РВВ КДПУ М В.Винниченко, 2008. – С. 60–64.

–    Тренінгова технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. L. – Ч. 2. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 19–25.

–   Формування самооцінки під час професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIV. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 250–256.

–   Методика формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2009. – №3. – С. 90–93.

–    Маркери авторської текстової модальності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. XLIV. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 68–74.

–    Символіка простору та межі у романі В. Фолкнера «Галас та шаленство» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип.45. – Херсон, ХДУ, 2009.

–    Формування мовленнєвої культури майбутніх викладачів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIІ. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 242–247.

–     Символи явищ природи у творах різних жанрів // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. IX. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 151–158.

Лексико-семантичні особливості функціонування символу «дощ» у романі В.Фолкнера «Галас та шаленство» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». –Вип. 11.

 

 

Доцент кафедри Зуброва Ольга Андріївна.

Закінчила Херсонський державний інститут ім. Н.К.Крупської, 1997 р., за спеціальністю: англійська мова, німецька мова, диплом спеціаліста ЛНВЕ № 007906, дата видачі: 19 червня 1997 р.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання, диплом ДК № 049968, дата видачі: 3 грудня 2008 р., тема дисертації: «Формування професійних особистісних якостей майбутнього вчителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету», місце захисту: ХДУ, 2008 р.

Наукові публікації: загальна кількість за звітний період - 6.

1. Зуброва О.А. Classification of Incomplete Questions in English and German / О.А. Зуброва // (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. пр. – Вип. ХІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С.106-110.)

2. Зуброва О.А. До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О.А.Зуброва // Науковий вісник ХДУ: [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 312–315 (Серія «Лінгвістика»).

3.Зуброва О.А. Организация дискуссии на занятиях по практическому курсу английского О.А. Зуброва языка / // Современные подходы к изучению единиц языка и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. Трудов. – Белгород: ИПЦ «Политерра», 2012. – С.348-352

Участь у конференціях: загальна кількість за звітний період - 3.

1. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна освіта в контексті євро інтеграційних процесів» (Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, 17 квітня 2008 р.)

2. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм» 13-14 травня 2010 р. Доповідь: «Classification of Incomplete Questions in English and German».

3. «Англійська мова в контексті сучасних наукових парадигм» (м. Херсон, 22-23 вересня 2011 р.)

Керівництво дипломними роботами: 2011-2012 н.р.: 17 робіт (6 – магістратура, 5 – спеціалітет, 6 - бакалавріат); 2012-2013 н.р.: 14 робіт (4 – магістратура, 2 – спеціалітет, 8 – бакалавріат)

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (кафедра іноземних мов), березень 2011 р.

(Наказ № 07-11/591 від 08.04.2011 р.)

Доповідь на науково-методичному семінарі викладачів ХДУ та вчителів міста з теми «Ефективність сучасних підходів у процесі викладання іноземної мови»

 

 

Петренко Наталія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю

10.02.04 германські мови, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

Тема дисертаційного дослідження: «Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно – семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти».

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, гендерна лінгвістика, лінгвосинергетика, семіотика,семантика тексту.

 Публікації за останні пять років:

Петренко Н.В. Лінгвосинергетичні закономірності функціонування займенників в американській поезії. Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Вип. 9. – Херсон, 2009. – С. 318 – 322.

Петренко Н.В. Особливості гендерної ідентифікації суб’єкта в американській поезії. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XLVII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 110-114.

Петренко Н.В. Когнітивно-семіотичні властивості займенників у поетичному тексті. Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / гол. ред. В.П.Олексенко]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 82-87. – (Серія “Лінгвістика”)

Петренко Н.В. Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд. Південний архів.Філологічні науки: [зб. наук. праць / ред. О.В.Мішуков]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. L. – С. 141-146.

Петренко Н.В. Семантика першої особи у поетичному тексті. Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского.– Симферополь: Изд-во ТНУ им.В.И.Вернадского, 2010.– Т.23 (62). – № 2, Ч. 1. – С.163-167. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації")

Петренко Н.В. Авторське "я" у поетичному тексті: лінгвістичний аспект / Н.В. Петренко // Мова і культура. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т.VI (142). – С. 95-100.

Петренко Н.В. Местоимение как знак в американской поэтической речи / Н.В. Петренко // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: материалы Междунар. заоч. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 15 апреля 2011г.: в 3 ч. / редкол: О.В. Атьман (отв. ред.), О.А.Малетина (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. – Ч.1. – С. 259-264.

Петренко Н.В. Транспозиція займенників у поетичному тексті: норма vs аномалія / Н.В. Петренко // Нова філологія: [зб. наук. праць / гол. ред. В.М.Манакін]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 177-179.

Петренко Н.В. Методи дослідження особливостей класу займенників у текстах американської поезії / Н.В. Петренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск XVI. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 138-142.

 

   

Димитренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

      У 2000 році захистила дисертацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.

Димитренко Л.В. активно займається науково-методичною роботою щодо удосконалення організації та викладання дисциплін профільного циклу в університеті, їх змістовного наповнення у відповідності до вимог підготовки вчителя сучасної школи України.

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала близько 30 робіт, серед яких науково-методичні статті, посібники, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробила авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри, була задіяна у підготовці та проведенні науково-методичних семінарів кафедри, рецензувала кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Бере активну участь, як співавтор, у підготовці до друку кафедрального посібника з тестовими завданнями для студентів філологічних спеціальностей ВЗН із грифом МОНМС.

Протягом десяти років працює при Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, де веде спецсемінари, підготовчі курси, виконує обов’язки наукового керівника робіт МАН, плідно працює на факультеті довузівської підготовки, приймає активну участь у профорієнтаційній роботі факультету, щорічно входить до складу Державних екзаменаційних комісій факультету, працює при відділі аспірантури ХДУ.  

У 2004 р. та 2010 р. пройшла стажування на кафедрі теорії та практики перекладу Херсонського національного технічного університету. 

Плідно працює над проблемою формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів  під час засвоєння англійської мови. Результати дослідження регулярно  висвітлюються на сторінках педагогічної преси, у наукових доповідях та  ін.

Підтримує постійний зв’язок з органами освіти, школами Херсонської області, керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології.

Глибокі  професійні знання проблем підготовки  вчителя в сучасних умовах забезпечують високу якість виконання студентами дипломних і магістерських робіт.

Димитренко Л.В. бере активну участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад за фахом, виконує обов’язки куратора академічної групи, вченого секретаря факультету, постійно надає індивідуальну наукову та методичну допомогу студентам з питань навчального процесу та підготовки курсових, наукових та випускних робіт.  

      Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, семантика тексту.

 

 

Лебедєва Аеліта Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування.

У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова і література (англійська)» та з цього ж року почала працювати на кафедрі англійської мови.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу російської мови».

Викладає теоретичні та практичні курси («Лексикологія англійської мови», «Історія англійської мови», «Практика УПМ англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Ділова англійська мова»).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, міжкультурна комунікація.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Москвичова Оксана Анатоліївна - старший викладач кафедри.

Москвичова О.А. у 2003 році закінчила Херсонський державний університет, Інститут іноземної філології за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Отримала диплом магістра з відзнакою.

Москвичова О.А. працює викладачем у Херсонському державному університеті з вересня 2003 року. Протягом дев`яти років праці проводила заняття на Факультеті іноземної філології з наступних дисциплін: “Практика УПМ англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Практична фонетика англійської мови” для студентів І – ІІІ курсів, “Практичний курс англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Тропічні особливості британських поетичних текстів (спецкурс)” для студентів V курсу заочного відділення, “Практика УПМ англійської мови” для студентів заочного відділення, “Країнознавство” для студентів IV курсу заочного відділення.

У 2005 році Оксана Анатоліївна вступила до аспірантури Херсонського державного університету (заочна форма навчання (з 2006 року – очна форма навчання)) за спеціальністю 10.02.04. “Германські мови” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.) та з успіхом її закінчила у 2008 році. Кандидатські іспити аспірантури Херсонського державного університету було здано на “відмінно”, кандидатський іспит зі спеціальності – на оцінку “добре” (у Київському Національному Лінгвістичному Університеті), кандидатський іспит з загального мовознавства та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства на оцінку “відмінно” (у Запорізькому Національному Університеті). На даний момент, виконує уточнення та виправлення тексту кандидатської дисертації з теми “Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії епохи романтизму, модернізму та постмодернізму: лінгвосеміотичний аспект”, згідно з зауваженнями рецензентів і наукового керівника, та готується до захисту кандидатської дисертації. Приймає участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових лінгвістичних конференціях, друкує статті у збірниках (було прийнято участь у 20 Всеукраїнських і Міжнародних наукових лінгвістичних конференціях і надруковано 25 статей у збірниках затверджених і не затверджених ВАК України).

Коло наукових інтересів Москвичової Оксани Анатоліївни: лінгвістичний та лінгвосеміотичний аналіз британських поетичних текстів, Лінгвокраїнознавство Об`єднаного Королівства та США, традиції та культура сучасної Англії, новітні методики та досягнення у викладанні Практичного курсу УПМ англійської мови та Практичної фонетики англійської мови у ВНЗ.

 

 

Заболотська Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання.

Заболотська Олександра Володимирівна закінчила Херсонський державний університет, 2008 р., 0101. Педагогічна освіта, 8.010103 ПМСО. Мова та література (англійська), викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови.

Наукові публікації: загальна кількість за звітний період:- 11.

1.Заболотська О.В. Прагматичні функції імперативних конструкцій в англомовному поетичному дискурсі модернізму та постмодернізму/ О.В. Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. –Випуск XIV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 65 – 71

2. Заболотська О.В. Специфіка дискурсу “американського поетичного ренесансу” / О.В. Заболотська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Серія “ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ”: Збірник наукових праць. – Випуск № 24 (249). – Луцьк, 2012. – С.46-50.

3.Заболотська О.В. Спонукальний характер американської поезії XX ст. / О.В. Заболотська // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6–7 квіт. 2012 р., Дніпропетровськ. – Том 1. – Д. : Біла К.О., 2012. – С. 54-56.

4.Заболотська О.В. Роль імперативних висловлювань у вірші Л. Хьюза “The Negro Mother” [збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 20 квітня 2012 р., м. Євпаторія] – Ялта; Євпаторія: [РВВ КГУ; ЕІСН КГУ], 2012. – С. 168-169. 

 У 2012 році 13 грудня захистила дисертацію з теми «Імперативні синтаксичні конструкції в англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект» у спеціалізованій вченій раді при ХДУ.

 

 Антоненко Олександра Вікторівна – викладач кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету.

Після закінчення з відзнакою Академічного ліцею імені О.В. Мішукова при ХДУ у 2005 році, вступила до Херсонського державного університету, який закінчила у 2009 році за спеціальністю: «ПМСО. Мова та література (англійська, німецька) та отримала ступінь магістра англійської мови та зарубіжної літератури. Кваліфікація за дипломом – викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови.

З 2009 року працює на кафедрі англійської мови та методики її викладання на посаді викладача.

З листопада 2012 року - аспірант при Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 – “Теорія і методика навчання (іноземні мови). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.О.Заболотська.

Викладає наступні курси: практика УПМ англійської мови, практична фонетика англійської мови, Практичний курс англійської мови. Керує підготовкою курсових робіт. Є куратором академічної групи.

Коло наукових інтересів:

•сучасні методи підготовки вчителів англійської мови;

•лінгвокультурологія;

•міжкультурна комунікація;

 

 

Шипко М.А. у 2004 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Отримала диплом магістра з відзнакою.

З листопада 2004 року Шипко М.А. працює викладачем у Херсонському державному університеті.

У 2009 році Шипко М.А. вступила до аспірантури Херсонського державного університету за спеціальністю 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Мішуков О.В., з 2012 року – доктор філологічних наук, професор Ільїнська Н.І.). У 2011 році спеціальність було змінено на 10.01.02 – «Російська література». У листопаді 2012 року Шипко М.А. закінчила аспірантуру. На даний момент виконуються уточнення та виправлення тексту кандидатської дисертації з теми «Типологічне зіставлення жіночих образів у драматургії А.Чехова». Шипко М.А. приймає участь у наукових конференціях, друкує наукові статті.

Коло наукових інтересів Шипко М.А.: новітні методики та досягнення у викладанні практичного курсу УПМ англійської мови та практичної фонетики англійської мови у ВНЗ, історія, традиції та культура Англії та США, «нова драма» кінця ХІХ–початку ХХ століття.

  

Карпова Марія Сергіївна, викладач кафедри.

З 2006 по 2011 рік навчалась на Економіко-правовому факультеті Київського національного лінгвістичного університету, спеціальність «Правознавство», по закінченню якого здобула кваліфікацію юрист зі знанням англійської та німецької мов.

З 2007 по 2010 рік навчалась на відділенні заочного навчання Факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету, напрям підготовки «Філологія», по закінченню якого здобула кваліфікацію бакалавра філології, вчителя англійської мови.

У 2012 році закінчила Херсонський державний університет, спеціальність «Мова і література(англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, семантика тексту.

Наукові публікації:

1. Чехуніна М.С. Лінгво – стилістичні особливості поезії Сильвії Плат / М.С. Чехуніна // Науково- дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. - практ. інтернет - конф. 3 – 5 квітня 2012 р. – Херсон : ХДУ, 2012. – С.325-327.

2. Чехуніна М.С. Лінгвістичні особливості поетичного стилю Сильвії Плат / М.С. Чехуніна // Альманах. Магістерські студії. Випуск X. – Херсон: Херсонський державний університет, 2012. – С. 103-104.

 

 

Юркова Крістіна Олександрівна – викладач кафедри англійської мови та методики її викладання.

У 2011 р. пройшла стажування в Данії за програмою “Датська освіта, культура та педагогіка в університеті VIA”

У 2012 завершила навчання на юридичному факультеті Херсонського державного університету за спеціальністю “Правознавство”.

У 2012 р. отримала диплом бакалавра за спеціальністю "Філологія (англійська,німецька мова та література)*". Продовжує навчання на факультеті іноземної філології Херсонського державного університету за спеціальністю "Мова і література(англійська)".

 Наукові публікації:

 1. Юркова К.О.Загальні поняття, типи та значення фразеологізмів в англійській мові / К.О.Юркова // Альманах. Магістерські студії. Випуск X. – Херсон: Херсонський державний університет, 2012. – С. 104-105.

2. Юркова К.О. Громадянське суспільство як загальнолюдська цінність / К.О.Юркова // Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник науково-методичних праць. – Херсон: ХДУ, 2011.– 292 с.

 

Іжаченко Інна Володимирівна - старший лаборант кафедри англійської мови та методики її викладання.

 За сумісництвом на кафедрі працюють:

 

 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької мови -  Бєлєхова Лариса Іванівна.

Закінчила в 1969 році, Черкаський державний педагогічний інститут  ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Англійська мова”.

Кандидат філологічних наук з 1978 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 002384.

Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 1982 році.

Доктор філологічних наук з 2003 року.  Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2002 року.

Атестат професора отримала 28 квітня 2004р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 43 роки, у тому числі в даному закладі 40 років.

Публікації за останні пять років:

   1. Втілення архетипних символів в американській поезії модерну – Записки з романо-германської філології. Вип.20. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.8-16.

2. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія. Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

3. Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти – Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №838. Серія: Романо-германська філологія, вип.57, 2008. – С.20-28.

4. Синтаксичний простір поетичного тексту (на матеріалі американської поезії) – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 7, 2008. – С.231-238.

5.Типологія словесних поетичних образів в американській поезії: лінгвокогнітивний підхід // Науковий вісник  Волинського національного університету імені Лесі Українки, Філологічні науки, № 5, 2008. – Луцьк : «Вежа» – С. 272-278.

6.Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

7.. Словесний поетичний образ у концептуальній поезії (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2010. – Суми : Видавництво СумДУ. – С.57-65.

8.Словесний поетичний образ-метабола в американській "поезії мови"  – //. Філологічні трактати. Науковий журнал, Том 1, № 3, 2010. – Суми : Видавництво Сум-ДУ. – с. 112-123.

9. Когнітивний аналіз поетичного тексту – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал, Серия "Филология. Социальные коммуникации". – Том 23 952, № 2. Часть 2. – Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2010. – С.128-134.

10. Іконічність в американських поетичних текстах: проблема перекладу / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 11, 2010. – С.247-253.

11. Integrated Model of Poetic Text Interpretation – Обработка текста и когнитивные технологии: Сборник статей, вып.18. Когнитивное моделирование в лингвистике: Труды Х1 Междунар. науч. конф. (Константа, 7-14 сентября2009 г.) /отв науч. ред. В.Д.Соловьев, В.Н. Поляков. – Казань : Изд-во Казанского гос. ун-та, 2010. – С.18-31.

12.. Словесний поетичний образ у когнітивному висвітленні (на матеріалі американської поезії) – Слово й текст у просторі культури : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського /КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С.5-6.

13. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія: Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

14. Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

15. Типология словесных поэтических образов в американской поэзии: лингвокогнитивный аспект  / Культура народов Причерноморья – Научный журнал – № 168, т.1, 2009. – С. 46-49.

16.  СЛОВЕСНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ  ПОЕЗІЇ

(на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2009. – Суми: Видавництво СумДУ. – С.57-65

17. Особливості поетичного дискурсу американського ренесансу / Л.І. Бєлєхова //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. XV. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 123-131.

18. Метафора в поэтическом дискурсе американского имажизма / Л.И. Белехова //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» [науч. ж-л / редактор Н.В. Багров]. – №2. – Т. 24 (63). – Ч. І. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 34-40.

19. Когнитивные операции обработки художественного текста / Л.І. Бєлєхова // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 30-38.

20. Види мапування як лінгвокогнітивні операції формування новообразів (на матеріалі американської поезії) / Л.І. Бєлєхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки, 2011.  – С. 272-278.

21. Концептуальная амальгама в словесном образе-метаболе (на материале  американской поэзии постмодерна / Л.И. Белехова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. –  К. : Вид-во КНЛУ, 2011. – Том 14,  №1. – С. 18-25.

22. Кенотипные словесные образы в американской поэзии / Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ.  Научный журнал. – № 2, Т. 1. – Симферополь: Изд-во Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, 2011. – С. 46-58.

23. Концептуальная амальгама: когнитивный механизм сохранения смысла словесного поэтического образа / Л.И. Белехова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. 12 – Херсон : Вид-во ХДУ,  2011. – С.131-141.

24. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов – Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. Сборник научных трудов. – Белгород : ИГЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 21-16.

25. Когнитивные подходы в теории образности /Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / науч. ред. А.Н. Рудяков. – Научный журнал, № 3 Симферополь : Изд-во  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 52-55.

 

 Доцент кафедри, докторант КНЛУ - Волкова Світлана Володимирівна.

У 1993 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім.. Н.К. Крупської за спеціальністю «Англійська мова та література, російська мова» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та російської мов.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів 8-9 класів засобами українського та англійського фольклору» у спеціалізованій вченій раді при ХДУ.

У 2005 році отримала диплом кандидата педагогічних наук № 028240 зі спеціальності «теорія та методика виховання».

У 2007 році отримала атестат доцента кафедри романо-германських мов № 017848.

У 2009 році пройшла стажування у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на кафедрі англійської мови.

 

За останні 5 років  16 праць у наукових фахових виданнях України. З них:

 1. Волкова С.В. Реінтерпретація міфологічних образів автохтонів в амеріндіанських авторських казках / С.В. Волкова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки”. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Волинь : ВНУ, 2012. - № 6 (231). – С. 150 – 154.
 2. Волкова С.В. Вербализация американской идеи «ориентация на будущее» в американском фольклорном дискурсе / С.В. Волкова // Функциональная лингвистика: научный журнал. – № 2. – Том 1. Симферополь. – 2011. – С. 99-101.
 3. Волкова С.В. Специфіка персонажних образів в індіанських та афроамериканських казках: лінгвокогнітивний аспект / С.В. Волкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків : ХНУ, 2010. – Вип.62. - № 897. – С. 26-32.

 

Контактна інформація

Оновлено: 14.12.2011

73003, пров. 40 років Жовтня, 47 (5-ий корпус), 212 ауд.

e-mail: