Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 13.02.2020

Кадровий склад кафедри:
 

 

  Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, професор Заболотська Ольга Олександрівна

 Здійснює керівництво науковою працею аспірантів, студентів-спеціалістів та студентів - магістрів. Окрім активної та плідної співпраці з аспірантами та студентами, професор

Заболотська О.О. є викладачем курсів для учнів Академічного ліцею ХДУ та науковим керівником учасників Малої Академії Наук.

Результатом успішної викладацької та наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. є активна участь учнів Академічного ліцею у роботі Малої Академії Наук, учасники якої не лише посідають призові місця, а й налаштовані на подальшу наукову роботу під час навчання в ХДУ. За період з 2010 по 2015 р. Заболотська Ольга Олександрівна підготувала переможців Всеукра        їнського етапу наукових робіт  МАН України: 2010 р. – Романова Анастасія - 1 місце, 2011 р. – Полякова Ірина – 1 місце, 2013 р. – Михальова Ганна – 1 місце, 2014 р. – Стеценко Дар’я  - 1 місце, 2015 р. – Новак Олександра  - 1 місце на обласному етапі МАН.

   Також Ольга Олександрівна ктивно займається науковою роботою зі студентами та обдарованою молоддю. Протягом 2008-2015 рр. підготувала студентів до участі у всеукраїнських конкурсах наукових робіт: 2008 рік Хабленко Ганна – диплом, 2009 рік - Дихтяр Зоя – диплом,  2012 р. – Ткаченко Іван – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3 місце), 2013 р. - Ткаченко Іван та Носик Тимур – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (два 2 місця), 2015 р. Казімірова Юлія - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1 місце).

Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Заболотської О.О. на базі кафедри створено науково-методичний осередок молодих науковців півдня України: на кафедрі виконуються наукові дослідження здобувачів та аспірантів з Миколаєва, Керчі, Херсона. Наукова школа з методики викладання германських мов у школах та вишах України включає 10 аспірантів 4 з яких успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Заболотська О. О. є членом вченої ради ХДУ та членом спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 67.053.01 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), К-67.0151.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти при Херсонському державному університеті.

Коло інтересів: когнітивні підходи до аналізу художнього тексту

 сучасні новаційні технології викладання іноземних мов у ВНЗ

Науковий доробок складає більше 150 науково-методичних праць, серед яких:

 • 3 монографії: –   Воля в становлении индивидуальности  студента. Монография. –  Херсон: Айлант , 20 05. – 240 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів іноземних мов. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 244 с.

–   Формування індивідуальності майбутніх  учителів-словесників у професійній підготовці. Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 304 с.

 •  3 навчально-методичних посібники (з грифом МОН України): «Методика викладання іноземних мов у ВНЗ»; «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання»; «Самостійна робота студентів з дисципліни «Практика УПМ англійської мови (1-2 курси)».
 • 4 навчально-методичних посібника:

–   Научно-методическое пособие: Современный урок в школе. – Херсон:  Айлант, 2000. – 80 с.:  С. 67–72.

–   Учебно-методическое пособие  “Myths of Ancient Greece and Rome”: Мифы Древней Греции и Рима. – Херсон, Айлант, 2002. – 102 с.

–   Учебно-методическое  пособие  “Discuss it with us”: Дискуссируйте с нами. – Херсон: Айлант, 2001. – 119 с.

–   Навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Англійська мова і література» (V–VІ курси). – Херсон : ХДУ, 2003. – 104 с.: С. 54 - 75 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою).

 •  11 навчально-методичних рекомендацій:

–   Методическое пособие для обучения  спецкурсу «Легенды и сказания народов мира». – Херсон,1998.

–   Пособие по развитию устной речи на основе ИТ. – Одесса, 1992 (в соавторстве с В.Л.Скалкиным).

–   Учебное пособие по обучению устой речи на основе информационных текстов для студентов англ. отдел. пединститута. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методичний посібник для роботи над текстами з вузькогалузевою специфікою та спеціалізацією «Механіка сільського господарства». – Херсон: Айлант, 1996.

–   Методическое пособие для обучения спецкурсу «Классическая греко-римская мифология» (на материале англ. языка). – Херсон: ХДСГІ, 1997.

–   Методичний посібник з вузькогалузевої специфіки «Годівля тварин фуражем» (на матеріалі англомовних текстів). – Херсон, Айлант, 2001.

–   Методические указания по обучению устной речи на основе  ИТ. – Одесса: ОГУ, 1992.

–   Методические рекомендации по обучению учащихся (гуманитарных школ) устной речи с опорой на информационный текст ( по материалам английского языка). – Херсон: Айлант, 1997.

–   Методичні розробки для студентів І курсу усіх спеціальностей сільськогогосподарського Вузу. – Херсон: ХДСГІ, 1998 (у співавторстві з О.М. Лебідь, В.Г.Чеконович).

–   Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів  ІІІ-V Курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 68 с.: С. 30–40 (у співавторстві з Н.М.Лебедєвою, Л.В.Коротковою, Т.С.Борисовою, М.А.Шипко, Ю.Л.Главацькою).

–   Методичні рекомендації для домашнього читання студентів спеціальності ПМСО. Мова та література (іспанська). – Херсон, ХДУ, 2008. – 68 с. (у співавторстві з О.М.Гончаренко).

 • наукові  статті:

–    Коммуникативный  потенциал информационных текстов // Проблемность в обучении языкам межнационального общения: Сб. науч. статей. – Пермь: ПермПи, 1993. – С. 124–132.

–   Информационный текст как основа развития устной речи студентов гуманитариев // Актуальные проблемы современной методики обучения  иностранным языкам: Сб. научных статей. – Одеса: ОГУ,1993. – С. 32–34.

–   Навчання діалогічного мовлення з опорою на текст // Вісник Херсонщини: Зб. наук. статей. – Вип. 2. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С.121–127.

–   До питання навчання усної мови студентів немовних Вузів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 3. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 156–160.

–   Поняття змісту навчання іноземної мови у немовному Вузі // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. статей та монографій. – Вип. 4. – Херсон: ХДСГІ, 1998. – С. 148–152.

–   Преподавание иностранного (английского) языка в школах нового типа // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 1–2 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 84–91.

–  Коммуникативный потенциал информационных текстов и проблемы устной иноязычной речи студентов неязыковых Вузов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр.  – Вип. 5–6 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 31– 40.

–   Гуманизация процесса обучения ИЯ в школах нового типа // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. –  Вип. 27. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 30–40.

–    Диалог как условия развития коммуникативности школьника // Наукові записки. Серія:  педагогічні науки. –  Вип. 24. –  Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 16–25.

–    Эстетическое воспитание на уроках иностранного (английского языка) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – Вип. 25. – Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка, 2000. – С. 134–141.

–    Воспитание эстетических взглядов у учащихся на уроках английского языка // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип.7-8 . – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 134–141.

–   Проблемы и пути оптимизации содержания обучения английскому языку в школах нового типа // «Наука і освіта». –Вип.. 5–6. – Одеса, 1999. – С. 90–94.

–   Лінгвістичні, психологічні та методичні аспекти навчання іншомовної компетенції студентів немовних Вузів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 9-10. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 14–18.

–   Индивидуальная робота с учащимися на уроках английского и немецкого языка // Зб. наук. пр. Одеського державного університету. – Одеса: ОДУ, 2000. – С. 103–114.

–   Развитие навыков устной речи путем нетрадиционных форм проведения уроков ИЯ // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2000. – С. 38–46.

–  Лингвистический аспект категории времени в современном художественном тексте // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2001. – С. 44–48.

–  Семантика лексичних та граматичних одиниць у публіцистичному мовленні // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 135–138.

–  Информационный текст с позиции категории лингвистики текста // Південний Архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. – Вип. ХІV. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 17–20.

–   Реклама как экспрессивное средство обучения иноязычной речи // Печатное слово: Информ.-метод. журнал ХГУ. – Вип.5. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 75–78.

–   Особисто-орієнтоване навчання та деякі інші нові технології навчання англійської мови на початковому етапі // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХVІ. –  Херсон: ХДУ, 2002. – С. 148–150.

–   Some peculiarities of students’ English Language Teaching // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІІ. – Ч.ІІ. – Херсон: ХДУ, 2002. – С. 58–61.

–    Формуванняіндивідуальностістудентівупроцесівивченняанглійськоїмови // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 232–236.

–    Впливтворчоїособистостівикладачанаформуванняіндивідуальностістудентів // Творчаособистістьучителя: проблемитеоріїіпрактики: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К: НПУім. Драгоманова, 2003. – С. 159–167.

–   Духовніцінностістудентатаформуванняйогоіндивідуальності // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 267–272.

–   Формуванняіндивідуальностістудентівприуправлінніїхнавчально-пізнавальноюдіяльністю // Педагогічнінауки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 237–243.

–   Роль личностно-ориентированого обучения в раскрытии индивидуальности // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. – Вип.. 1. – Кременець: РВЦКО ГПІ ім.. Т. Шевченка, 2004. – С. 47–50.

–    Духовний розвиток студента при формуванні його індивідуальності // Духовність особистості: методологія теорія і практика: Зб. наук. пр. – Вип.4. – Частина І. – Луганськ: СУНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 116–124.

–   Формування позитивної “Я – концепції” як фактора формування індивідуальності особистості // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІ. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 165–169.

–   Конструирование специальных ситуаций в процессе формирования индивидуальности студента // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Сер. Пед. і психол. – Вип. 6 - Ч. І . – Ялта: РВВ, 2004. – С. 209–214.

–    Формування інтелектуальної, мотиваційної та емоційної сфер індивідуальності студентів у профільному навчанні іноземних мов // Наукові записки. Сер. Пед. і психол. – Вип. 12. – Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2005. – С. 20–22.

–   Проблема індивідуальності у педагогічній антропології В.О.Сухомлинського // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. V (44). – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 306–312.

–   Навчальні ситуації співробітництва студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 270–274. 

–   Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов // Педагогіка і психологія. – Київ: Вид-во «Педагогічна преса», 2005. – №3 (48). – С. 61–70.

–   Психологічні механізми регуляції спільної діяльності студентів і викладачів у процесі формування індивідуальності майбутніх фахівців // Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Наук.-метод. Зб. / За ред. М.М. Заброцького. – Київ –Житомир: ЖОІППО, 2005. – С. 82–88.

–   Проблема розвитку  індивідуальності студента // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журнал. – Вип. ІІІ-ІV. – Київ, 2005. – С. 25–34.

–   Позиційно-ситуативний підхід до формування професійно важливих компонентів індивідуальності майбутніх вчителів іноземних мов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 8. – Київ – Вінниця: ІПППО АПНУ, 2005. – С. 286–290.

–   Принципи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький держ. ун-ту., 2005. – №3(13), 2005. – С.106–109.

–   Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІХ. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 233–236.

–   Концепція розвитку індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – Вип. ХХ. – Львів: ЛНУ, 2005. – С. 33–39.

–   Формування професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. пр. / За ред. проф. М.В. Левківського – Київ –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 59–63.

–    Історико-педагогічний аспект розвитку індивідуальності // Педагогічні науки: Зб наук. пр. – Вип. ХХХХ. – Херсон: ХДУ. – 2005. – С. 72–77.

–    Проблемы целеполагания в процессе формирования профессионально значимых качеств индивидуальности студента // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – Ч.1 – С. 109–115.

–    Формування ціннісних орієнтацій студентів у системі їхньої професійної підготовки як майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Львівського університету: Зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Вип. ХХІ . – Частина 2. – Львів, ЛНУ, 2006. – С. 203–210.

–    Педагогічні технології професійного становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Вип. 285: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 75–84. 

–    Формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІ. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 269–273.

–    Становлення індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Вип. ХХІХ / За заг. ред. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 157–165.

–    Підготовка майбутніх учителів до викладання іноземних мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. Х. –  Харків: Константа, 2006. – С. 99–107.

–    Проблема професійно значущих властивостей і якостей індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІІ. – Херсон, ХДУ, 2006. – С. 307–312.

–    Проблема структурування педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. пр. – Вип. ХV. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С. 36–43.

–    Роль індивідуального стилю педагогічної діяльності у формуванні індивідуальності майбутніх учителів іноземних мов // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / Гол. ред. М.Т.Мартинюк. – Ч.1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 72–80.

–   Застосування інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту. № ХХІ (116). – Луганськ: Вид-во ЛНПУ «Альма-матер», 2006. – Ч.1. – С. 128–140.

–    Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя-словесника // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХІV. – Херсон, ХДУ, 2007. – С. 212–217.

–    Формування педагогічної культури та творчості майбутніх учителів іноземних мов // Вища освіта України (№ 2). Тематичний випуск: Педагогіка Вищої школи: Методологія, теорії, технології. – Київ-Рівно, Інститут Вищої освіти АПНУ, 2007. – С. 83–88.

–    Роль індивідуальності педагога у формуванні духовного світу особистості з погляду педагогічної антропології В.О.Сухомлинського // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного пед. ун-ту імені Г. Сковороди. – Випуск ХХІ. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 267–275.

–    Актуальні питання громадянської освіти студентської молоді // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць (Випуск ХХХVІІ) «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Виховання громадянина» /За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПУ, 2007. – С.121–126.

–    Соціодрама як ефективний метод активізації навчально-пізнавальної  діяльності студентів при формуванні іншомовної компетенції // Південний архів: Зб. наук. пр. – Вип. 29. – Херсон: ХДУ, 2005. – С. 23–26.

–    Развитие интеллектуальной деятельности – один из принципов формирования индивидуальности студента при обучении английскому языку // Південний архів. Філолог. науки. – Зб. наук. пр. –  Вип. ХХ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 107–111.

–   Гуманистически ориентированный подход и формирование индивидуальности обучающихся английскому языку // Південний Архів. Філолог. науки. –  Зб. наук. пр.– Вип. ХХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2003. – С. 84–88.

–   Проблема формування індивідуальності студентів в сучасній науці // Південний архів. Філолог. науки. – Зб наук. пр. – Вип. ХХV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 40–44.

–   Технології формування індивідуальності в системі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб. наук. пр. Спеціальний випуск. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2005. – С. 222–225.

–   Психолого-педагогічні засади формування індивідуальності студента при навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конфер.  з питань методики викладання іноземних мов присвячена пам’яті доктора педагогічних наук, проф. Володимира Львовича Скалкіна ( м. Одеса 19 – 20 грудня 2002 року): Зб. наук. пр. – Одеса, ОНУ, 2002. – С. 78–83.

–   Фактори впливу на формування індивідуальності студента // Матеріали міждунар. наук.-практ. конф. «Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу» – Полтава: ПДПУ ім. Короленка, 2004. – С. 106–112.

–   Технологии гуманитарно-гуманистического обеспечения формирования индивидуальности студента – будущего педагога // Матеріали других Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань: «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти»: – Ірпінь: АПНУ-НА ДПС, 2004. – С. 323–328.

–   Роль педагогічних технологій у формуванні індивідуальності студента – майбутнього викладача іноземних мов // Матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф. 19 листопада 2004 року м. Київ: «Перспективні педагогічні технології в системі непреривної освіти» / За заг. ред. І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. – Ч.2. – Київ: КМУ, 2005. – С. 214–221.

–   Деякі питання щодо забезпечення предметно-змістового аспекту професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, спрямованих на формування їх творчої індивідуальності // Материалы Х Международ. Науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы развития  инновационной  деятельности» //  Приложение к  научно-практическому дискуссионно-аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма». – Симферополь: „Таврия”, 2005. – С. 125–128.

–   Проблемы индивидуальности студента в профессиональной акмеологии // Матеріали Міждунар. наук.-прак. конф.: «Акмеологія – наука ХХІ століття» / Ред. колегія: З.Ф. Сіверс, Е.В.Бєлкіна, Г.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 162–164.

–   Сутність індивідуально зорієнтованого навчального процесу як дидактичного підходу у формуванні індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов // Метода: Збірник наукових праць. – Видавництво ХДУ, 207. – С. 72–77.

–   Концепція формування індивідуальності майбутнього вчителя-словесника у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 221–229.

–    Лексичні засоби реалізації текстової модальності // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. ІV. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 232–237.

–    Сленг у сучасному кіномистецтві // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. V. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 187–192.

–    Імпліцитні маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна «Ангели та Демони» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 34–39.

–    Виховання індивідуальності майбутніх учителів у професійній підготовці // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХХVІІ. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 277–283

–    До проблеми виокремлення символів у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету: Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. VІІ. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 247–252.

–    Символіка контакту у романі Г.Маркеса «Сто років самотності» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. – Херсон: ХДУ, 2008. – С. 92–96.

–    Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського як джерело збагачення сучасної педагогічної науки // Наукові записки – Вип.78(1).- Серія «Пед. науки». – Кіровоград: РВВ КДПУ М В.Винниченко, 2008. – С. 60–64.

–    Тренінгова технологія формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземної мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. L. – Ч. 2. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 19–25.

–   Формування самооцінки під час професійного становлення майбутніх учителів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIV. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 250–256.

–   Методика формування комунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2009. – №3. – С. 90–93.

–    Маркери авторської текстової модальності в романі Д. Брауна «Код да Вінчі» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип. XLIV. – Херсон, ХДУ, 2008. – С. 68–74.

–    Символіка простору та межі у романі В. Фолкнера «Галас та шаленство» // Південний Архів. Філолог. науки: Зб. наук. пр. – Вип.45. – Херсон, ХДУ, 2009.

–    Формування мовленнєвої культури майбутніх викладачів іноземних мов // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. LIІ. - Херсон, ХДУ, 2009. – С. 242–247.

–     Символи явищ природи у творах різних жанрів // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». – Вип. IX. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 151–158.

- Лексико-семантичні особливості функціонування символу «дощ» у романі В.Фолкнера «Галас та шаленство» // Науковий вісник Херсонського державного університету : Зб. наук. пр. Серія «Лінгвістика». –Вип. 11.

- Імпліцитні смисли концепту ЖИТТЯ в творі С. Моема «Розмальована вуаль» // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 17. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 124-132. (Серія «Лінгвістика»).

- Концепт ЖИТТЯ в творах різних жанрів // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2013. – Сборник научных работ № 5. – ISSN 2219-4290. – С. 121-124.

- Засоби актуалiзацii імпліцитності в художніх прозових та поетичних текстах: компаративний аспект // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 19. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 262-269. (Серія «Лінгвістика»)

- Алюзія та концептуальна метафора як засоби вираження авторських інтенцій у художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П. та ін.].– Вип. 20. – Херсон : ХДУ, 2013

- Роль авторської інтенції у формуванні текстових художніх концептів // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (філологічні науки), Ч. І. – Луганськ, 2014. – С. 170-178.

- Типи комунікативних інтенцій у художньому тексті // Мова-література-мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Матеріали Міжнародної наукової конференції (КНЛУ, 25-27 вересня 2014 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 55-56.

- Концептуальна метафора як імпліцитний засіб реалізації авторських інтенцій у художньому тексті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми» (19 березня 2014 р.). – Горлівка, 2014. – С. 125-129.

- К определению авторской интенции художественного произведения // Материалы третьей международної научной конференции «Стилистика сегодня и завтра» (24-25 апреля 2014 р.). – Москва: МГУ, 2014. – С. 125-129.

- Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67. Херсон: ХДУ, 2015.  С. 232-240.

- Лінгвостилістичні засоби вираження емотивності в романі Дж. Гріна «Винні зірки». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2016. Випуск 24. С. 109-117.

- Формування мовленнєвої індивідуальності майбутніх фахівців іноземних мов. Педагогічний альманах. Херсон, ПРІПОПК, 2016. Випуск 28. С. 79-85.

- Імпліцитне вираження авторської інтенції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2016. Випуск 26. С. 81-89.

- Текстові концепти як реалізатори індивідуально-авторської картини світу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2016. Випуск 27.С. 42- 51

- Різновиди сучасного епічного дискурсу та їх мовна специфіка. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2017.  Вип. 29. С. 122-128

- Засоби реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах. Вчені записки Таврійського національного університету  імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». 2018. Том 29 (68) № 3. С. 44-49 (Фахове видання; ISSN 1606-3721)

- Вербалізатори концепту СМЕРТЬ у творах англомовних письменників. Наукові записки Центральноукраїнського  державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки.  2018. Випуск 164. С. 59-65  (Фахове видання; ISSN 2305-3858)

- Актуалізатори концепту СМЕРТЬ у творі Дж. Голсуорсі «Цвіт яблуні». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. Вип. 32. С. 76-81 (Фахове видання; ISSN 2413-3337 Index Copernicus  International S.A.)

- Власні назви як засоби реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. Вип. 34. Т.1. С. 107-111  (Фахове видання; ISSN 2413-3337 Index Copernicus  International S.A.)

- Полікодовість у художніх текстах Д. Брауна. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. Вип. 34. Т.2. С.   (Фахове видання; ISSN 2413-3337 Index Copernicus  International S.A.)

- Інноваційні і традиційні технології навчання іноземних мов як чинники забезпечення дієвості знань Збірник наукових праць за результатами всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (24 жовтня 2018 р.,   м. Харків). С. 77-84

-Методичні основи формування готовності майбутніх судноводіїв до професійного писемного спілкування //Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 42. -  Херсон: КВНЗ «ХАНО», 2019. -   С. 57- 64

-Полікодовість у художніх текстах Д.Брауна»/ О. О.Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 34.– Херсон: ХДУ, 2019. – С. 116–120

- Space and time modality in the novel “Inferno” by D.Brawn»/ О.О.Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 35.– Херсон : ХДУ, 2019. – С.

- Мовні репрезентанти просторової модальності у романі Д.Брауна «Інферно»/ О. О.Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 36.– Херсон : ХДУ, 2019. – С. 32–38.

-The concept of MYSTIC in modern American Films of harrow»/ О.О.Заболотська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 37.– Херсон: ХДУ, 2019. – С.

Конференції:

-IX Міжнародна наукова конференція «Science and Society» (м. Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019 р.).

 -ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» від 15-16 травня 2019 року, ХДУ (стаття та сертифікат учасника);

Тези: Комунікативно-прагматичний потенціал демотиваційних текстів//Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society» (м. Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019 р.). - С. 508- 517.

 Здійснила експертизу кандидатської дисертації Юрженко А.Ю. «Формування комунікативної компетенції майбутніх суднових механіків засобами гейміфікованого підходу»

ВІДГУК на автореферат

- докторської дисертації Долинського Євгена Володимировича «Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі університету»

 

Здійснила наукове керівництво при написанні студентами статей і тез доповідей:

1. Ліхошерстова В. «Лінгвостилістичні особливості репрезентації мовної особистості героя роману Н. Спаркса «Дорогий Джон» - Магістерські студії

2. Крутієнко Д. «Мтилістичні засоби  реалізації імпліцитних смислів у романі Д. Брауна «Янголи та демони» - Магістерські студії

3. Жидкова А. «Особливості вербалізації ката концепту МІСТИЧНІ АРТЕФАКТИ  у сучасному американському телесеріалі «Teenwolf» - Магістерські студії

4. Дудка К. «Вербалізація концепту САМОТНІСТЬ у романі С. Ахерн «P.S. Я тебе кохаю» - Магістерські студії

5. Жидкова А. «Вербалізація макроконцепту МАГІЯ в сучасному американському телесеріалі «The Magicians» - Студентські студії.

6. Дудка К. «Образно-асоціативний шар концепту КОХАННЯ у романі Л. Олівер «Деліріум. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 січня 2019 р., м. Одеса,С. 80-83.

7. Дудка К. «Образний простір концепту КОХАНЯ у романі Л. Олівер «Деліріум». «Science and Society»: proceedings of the 9th International conference, February 1, 2019, Canada, P. 502-507

8. Дудка К.  Концептуальна опозиція КОХАННЯ-САМОТНІСТЬ у романах young adult та chick literature «Розвиток філологічних наук: європейські практики  та національні перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2019 р., м. Одеса.

9. Жидкова А. «Вербалізація макроконцепту МАГІЯ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕЛЕСЕРІАЛІ «Teenwolf». Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи. Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2019 р., м. Одеса

10. Біленко Т. «Концептуальна опозиція «Любові та самотності» в англійській мові».

 

 

 

Доктор філологічних наук, професор -  Бєлєхова Лариса Іванівна

Закінчила в 1969 році, Черкаський державний педагогічний інститут  ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Англійська мова”.

Кандидат філологічних наук з 1978 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, номер диплома ФЛ № 002384.

Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у 1982 році.

Доктор філологічних наук з 2003 року.  Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2002 року.

Атестат професора отримала 28 квітня 2004р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 43 роки, у тому числі в даному закладі 40 років.

Публікації:

   1. Втілення архетипних символів в американській поезії модерну – Записки з романо-германської філології. Вип.20. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.8-16.

2. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія. Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

3. Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти – Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. №838. Серія: Романо-германська філологія, вип.57, 2008. – С.20-28.

4. Синтаксичний простір поетичного тексту (на матеріалі американської поезії) – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 7, 2008. – С.231-238.

5.Типологія словесних поетичних образів в американській поезії: лінгвокогнітивний підхід // Науковий вісник  Волинського національного університету імені Лесі Українки, Філологічні науки, № 5, 2008. – Луцьк : «Вежа» – С. 272-278.

6.Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

7.. Словесний поетичний образ у концептуальній поезії (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2010. – Суми : Видавництво СумДУ. – С.57-65.

8.Словесний поетичний образ-метабола в американській "поезії мови"  – //. Філологічні трактати. Науковий журнал, Том 1, № 3, 2010. – Суми : Видавництво Сум-ДУ. – с. 112-123.

9. Когнітивний аналіз поетичного тексту – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал, Серия "Филология. Социальные коммуникации". – Том 23 952, № 2. Часть 2. – Сімферополь : Вид-во ТНУ, 2010. – С.128-134.

10. Іконічність в американських поетичних текстах: проблема перекладу / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 11, 2010. – С.247-253.

11. Integrated Model of Poetic Text Interpretation – Обработка текста и когнитивные технологии: Сборник статей, вып.18. Когнитивное моделирование в лингвистике: Труды Х1 Междунар. науч. конф. (Константа, 7-14 сентября2009 г.) /отв науч. ред. В.Д.Соловьев, В.Н. Поляков. – Казань : Изд-во Казанского гос. ун-та, 2010. – С.18-31.

12.. Словесний поетичний образ у когнітивному висвітленні (на матеріалі американської поезії) – Слово й текст у просторі культури : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського /КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С.5-6.

13. Інтерпретація поетичного тексту в когнітивному ракурсі – Нова філологія: Зб. наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, №34,  2009. – С.12-18.

14. Образний простір американської поезії: лингвокогнітивний і синергетичний аспекти – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», Випуск 9, 2009. – С.131-141.

15. Типология словесных поэтических образов в американской поэзии: лингвокогнитивный аспект  / Культура народов Причерноморья – Научный журнал – № 168, т.1, 2009. – С. 46-49.

16.  СЛОВЕСНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ  ПОЕЗІЇ (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) – Філологічні трактати. Науковий журнал, Том1, №2, 2009. – Суми: Видавництво СумДУ. – С.57-65

17. Особливості поетичного дискурсу американського ренесансу / Л.І. Бєлєхова //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. XV. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 123-131.

18. Метафора в поэтическом дискурсе американского имажизма / Л.И. Белехова //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» [науч. ж-л / редактор Н.В. Багров]. – №2. – Т. 24 (63). – Ч. І. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 34-40.

19. Когнитивные операции обработки художественного текста / Л.І. Бєлєхова // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 30-38.

20. Види мапування як лінгвокогнітивні операції формування новообразів (на матеріалі американської поезії) / Л.І. Бєлєхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки, 2011.  – С. 272-278.

21. Концептуальная амальгама в словесном образе-метаболе (на материале  американской поэзии постмодерна / Л.И. Белехова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. –  К. : Вид-во КНЛУ, 2011. – Том 14,  №1. – С. 18-25.

22. Кенотипные словесные образы в американской поэзии / Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: Сб. науч. работ.  Научный журнал. – № 2, Т. 1. – Симферополь: Изд-во Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, 2011. – С. 46-58.

23. Концептуальная амальгама: когнитивный механизм сохранения смысла словесного поэтического образа / Л.И. Белехова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць / редактор В. Олексенко. – Вип. 12 – Херсон : Вид-во ХДУ,  2011. – С.131-141.

24. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов – Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. Сборник научных трудов. – Белгород : ИГЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 21-16.

25. Когнитивные подходы в теории образности /Л.И. Белехова // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / науч. ред. А.Н. Рудяков. – Научный журнал, № 3 Симферополь : Изд-во  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 52-55.

26. Візантійська символіка в поетичних текстах (на матеріалі американської, канадської, російської і української поезії) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Серія "Філологічні науки. Мовознавство". – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки, 2013.  – С. 272-278.

27. Словесный образ-метабола в американском постмодернистском дискурсе // Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2013. – Зборник научных работ № 5. – ISSN 2219-4290. – С. 32-35

28. Алгоритм прототипического прочтения поэтического текста (на материале американской поэзии) //  Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П. Олексенко].: - Випуск 19. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 223-233 (Серія “Лінгвістика”)

29. Syntactical constructions in poetic texts // The Symposium “Cognitive Grammar in Literature” 01 February 2013, School of English University of Nottingham, UK: Program and Abstracts. – Notingham: John Benjamins Publishing Company. – P. 7-14

30. Архетипні словесні образи в американській поезії // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Зб. наук. праць. № 1. – Дрогобич, 2014. С. 25-31.

31. Когнитивная теория образности поэтического текста  // Нова філологія : зб. наук. праць / редактор В. М. Манакін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 30-38.

32. Іконічні синтаксичні конструкції в англомовному віршованому мовленні : когнітивно-семіотичний аспект [Текст] / Л. І. Бєлєхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство» : зб. наук. праць. – Луцьк, 2016 – С. 234-241.

33. Поетика простоти в ліричному дискурсі Р. Фроста. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць.  Херсон : ХДУ, 2017. — Вип. 2 5. —  С. 54–61.

34. Іконічні синтаксичні конструкції в англомовному віршованому мовленні: когнітивно-семіотичний аспект. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВДУ імені Лесі Українки

 35. Архетип vs. архетипний  образ  (досвід передконцептуального аналізу словесних образів американської поезії). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. — Херсон : ХДУ, 2017. — Вип. 26. – С. 76-83.

36. АРХЕТИПНІ СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ В СВІТОВІЙ ПОЕЗІЇ (досвід мультимодального аналізу) Науковий Вісник ХДУ. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Вип. 1. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С 3-16.

37. NOVEL IMAGES IN THE IMAGERY SPACE OF AMERCAN poetic DISCOURSE: A COGNITIVE PERSPECTIVE / Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph / N. І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 54-72. ISBN 978-966-397-131-5 SENSE category “C” 

[isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701;prefixMetCode: 978966397]). 

38. CoGNITIVE STRATEGIES of poetic text interpretation  / Traditions and innovations in teaching philological disciplines: collective monograph / N. І. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 37-51. ISBN 978-966-397-131-5 SENSE category “C” 

[isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701;prefixMetCode: 978966397]). 

39. Когнітивна ігрова модель нарації «Квест» у казці Роалда Дала «Чарлі та шоколадна фабрика». Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наукових праць. Серія: «Філологія». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М.,2019. Вип. 25 (2).  C. 11–30.  (Web of Science Core Collection). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/529

 

Відгуки на автореферати:

- докторської дисертації Жихарєвої Олени Олександрівни
"Англомовний біблійний екодискурс у лінгвопоетологічному висвітленні: простори побудови" на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

- кандидатської дисертації Андріїшиної Катерини Іванівни "Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

- кандидатської дисертації Чорній Анастасії Любомирівни на тему: «Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ – ХХІ століть)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

 

ОПОНУВАННЯ ДОКТОРСЬКИХ:

- дисертація Лещенко Ганни Веніамінівни «Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект»,  подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук  зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 

- дисертацію Макарук Лариси Леонідівни “Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору”, подану на здобуття наукового ступеня  доктора філологічних наук

зі спеціальності 10. 02. 04 – Германські мови (035 Філологія)

 

-  дисертацію Єфименко Вікторії Антонівни «Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови)», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 

 

 Зуброва Ольга Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2000 р. Кандидат педагогічних наук з 2008 р., дисертацію захистила за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання з теми «Формування професійних особистісних якостей майбутнього вчителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету». Має вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики її викладання з 2011 р.

Викладає лекційні курси: Теоретичний курс англійської мови, Порівняльна типологія англійської та української мов, Теорія та практика перекладу, а також практичні курси: Практика усного та писемного англійського мовлення, Практичний курс англійської мови. 

Має 27 публікацій, з них 23 наукового та 3 навчально-методичного характеру, серед яких:

Зуброва О.А. Classification of Incomplete Questions in English and German / О.А. Зуброва // (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. пр. – Вип. ХІ. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С.106-110.);

 Зуброва О.А. До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О.А.Зуброва // Науковий вісник ХДУ: [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 12. – С. 312–315 (Серія «Лінгвістика»);

Зуброва О.А. Организация дискуссии на занятиях по практическому курсу английского языка / О.А. Зуброва // Современные подходы к изучению единиц языка и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. Трудов. – Белгород: ИПЦ «Политерра», 2012. – С.348-352.

Зуброва О.А. Професіографічний підхід до формування особистості сучасного вчителя іноземної мови / О. А. Зуброва // Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 28-29 жовтня 2016 р. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. – С. 25–26.

Зуброва, O. А. Формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-філологів [Текст] // О. А. Зуброва  // Сучасний фахівець: гуманіст, професіонал, майстер : монографія ; керівн. авт. кол. Є.С. Барбіна. – Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2016. – С. 36-92.

Зуброва, О. А. Роль стилістики синтаксису в декодуванні художнього тексту  періоду вікторіанства (на матеріалі роману Е. Гаскелл «Північ і Південь») [Текст] / О. А. Зуброва, К. О. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон, 2017. – Вип. 27. – С. 147-151.

Зуброва, О. А. Лексико-семантичні особливості дисфемізмів у сучасній англомовній жіночій прозі [Текст] / О. А. Зуброва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 29. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 25–29.

Зуброва, О. А. Образ Нью-Йорка в сучасній художній прозі [Текст] / О. А. Зуброва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки) : зб. наук. праць. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 126–134. 

Зуброва, О. А. Створення образу політика засобом алюзії в дискурсі англомовних ЗМІ [Текст] / О. А. Зуброва // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25-26 січня 2019 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 1. – С. 86–89. 

Зуброва, О. А. Реалізація концепту FOOD в американському варіанті англійської мови (на матеріалі роману Фанні Флегг) [Текст] / О. А. Зуброва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 34. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 182-185.

Зуброва О. А. Концептуальний простір «північних оповідань» Джека Лондона / О. А. Зуброва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. Випуск 36.– Херсон : ХДУ, 2019. – С. 39–41.

Тези:

1. Зуброва О. А. Створення образу політика засобом алюзії в дискурсі англомовних ЗМІ / О. А. Зуброва // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Одеса, 25–26 січня 2019 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 1. – С. 86-89.

2. Зуброва О. А. Лінгвістичні особливості висвітлення української президентської кампанії в дискурсі англомовних ЗМІ / О. А. Зуброва // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Одеса, 26–27 квітня 2019 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – С. 63-66.

 3. Зуброва О. А. Образ Лондона в романі Дж. Ланчестера «Столиця» / О. А. Зуброва, А. М. Зарічна // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10–11 травня 2019 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 100-103.

 4. Зуброва О. А. Засоби створення образу Лондона в художньому дискурсі ХІХ-ХХІ ст. / О. А. Зуброва, А. М. Зарічна // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11–12 жовтня 2019 року. – Львів : Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 122-126.

 5. Зуброва О. А. Інтертекстуальність трилогії Ф. Пулмана «Темні матерії» / О. А. Зуброва, А. Є. Бондаренко // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Одеса, 25-26 жовтня 2019 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – С.

Здійснила наукове керівництво при написанні студентами статей і тез доповідей:

 1. Зарічна А. М. Лінгвостилістичні засоби створення образу Лондона в романі А. Мердок «Під сіткою» // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: Херсон, ХНТУ, 11 квітня 2019 р.
 2. Зарічна А. М. Метафоричний образ Лондона в романі Ч. Діккенса «Олівер Твіст» // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: ХДУ, 2019. (у друці)
 3. Зарічна А. М.  Образ Лондона у творах А. К. Дойла про Шерлока Холмса // Магістерські студії. Альманах. Вип. …. – Херсон. ХДУ, 2019. (у друці)
 4. Яковенко Д. С. Гендерний аспект  комунікативної поведінки персонажів драматичних творів // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 10–11 травня 2019 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 123-126.
 5. Яковенко Д. С. Комунікативні особливості гендерної поведінки персонажів сучасної англійської драми // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: ХДУ, 2019. (у друці)
 6. Яковенко Д. С. Гендер як складова комунікативного стилю персонажів англомовних драматичних творів // Магістерські студії. Альманах. Вип. 19 – Херсон. ХДУ, 2019. (у друці)
 7.   Бондаренко А. Є. Лінгвостилістичні особливості сучасної англомовної казки // Магістерські студії. Альманах. Вип. …. – Херсон. ХДУ, 2019. (у друці)
 8. Бондаренко А. Є. Фонографічні особливості літературних казок Ніла Геймана // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: ХДУ, 2019. (у друці)
 9. Бондаренко А. Є. Синтаксичні особливості казки Ніла Геймана «Кораліна» // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11–12 жовтня 2019 року. – Львів : Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019. – С. 109-112.
 10. Гінцяк А. А. Роль стратегічної компетентності у навчанні іноземної мови // Магістерські студії. Альманах. Вип. …. – Херсон. ХДУ, 2019. (у друці)
 11. Гінцяк А. А. Значення стратегічної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземної мови // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: ХДУ, 2019. (у друці)
 12. Кобзар Л. В. Формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: ХДУ, 2019. (у друці)

 

 

 Поторій Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 германські мови, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Тема дисертаційного дослідження: «Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно – семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, гендерна лінгвістика, лінгвосинергетика, семіотика,семантика тексту.

 Публікації :

Петренко Н.В. Методи дослідження особливостей класу займенників у текстах американської поезії / Н.В. Петренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск XVI. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 138-142.

Петренко Н.В. Займенник як засіб реалізації інтегративності поетичного тексту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : Збірник наукових праць. Випуск XIX. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 99 –103.

Поторій Н.В. Контекстна реалізація категорії суб’єкта в американському поетичному мовленні. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Кн.1. – С. 34– 37.

Поторій Н.В. Лексико-семантичний потенціал займенникових девіацій в американському поетичному мовленні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» / гол. ред. проф. Л.І. Бєлєхова. – Херсон: ХДУ, 2017. – Вип.4. – С. 78– 82.

Поторій Н.В. Гендерні особливості вербалізації концепту ПРИРОДА в американській поезії» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 36 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – С. 85–89  (Фахове видання; ISSN 2413-3337 Index Copernicus  International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова»)

 

Поторій Н. В. є співавтором 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН: «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання» та "Самостіна робота студентів з практики усного та писемного мовлення англійської мови (4 курс)".

 1. 1.  Науково-дослідна робота

1). Взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (травень, 2019).

2). За результатами конференції опублікована стаття «Гендерні особливості вербалізації концепту ПРИРОДА в американській поезії» у «Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика» № 36, 2019 (С. 85-89).

3). Подано до друку статтю «Вербалізація етнокультурних образних символів в американському поетичному мовленні» у «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика».

4). Відповідно до плану-графіку проходження стажування по кафедрі з 13 травня по 13 червня 2019 р. пройшла стажування у Херсонському національному технічному університеті з метою підвищення кваліфікації.

5). Керувала написанням наукових статей студентів:

Лихогуб В. – «Формування лінгводидактичної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (альманах «Магістерські студії», 2019);

Поспілько І. – «Специфіка кодування текстів англомовної реклами» (альманах «Магістерські студії», 2019), «Індикатори полікодовості в рекламах косметичних засобів» (збірник наукових праць «Студентські наукові студії ХДУ», 2019), стаття «Декодування англомовних текстів екологічної реклами», представлена на міжнародній науково-практичній конференції «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» (м. Львів 15 жовтня 2019 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019);

Хомішина А. – «Особливості iндивiдуально-авторського стилю в американській поезії 19-20 столiть: семантико-когнiтивний аспект» (альманах «Магістерські студії», 2019), «Структурна органiзацiя текстових класів в американській поезii 19-20 столiть» (збірник наукових праць «Студентські наукові студії ХДУ», 2019), «Ознаки стилів автора: формальнi параметри, тематичнi класи слiв», представлена на міжнародній науково-практичній конференції «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» (м. Львів 15 жовтня 2019 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019);

Бурман Л. –  «Відбір текстів для формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника» (альманах «Магістерські студії», 2019), «Система вправ з формування лінгвістичної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл для електронних підручників» (збірник наукових праць «Студентські наукові студії ХДУ», 2019)

6). Експертувала авторську програму навчальної дисципліни «Іноземна мова», розроблену старшим викладачем кафедри практики іноземних мов Просянніковою Я.М.

 

   

Димитренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент.

      У 2000 році захистила дисертацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.

Димитренко Л.В. активно займається науково-методичною роботою щодо удосконалення організації та викладання дисциплін профільного циклу в університеті, їх змістовного наповнення у відповідності до вимог підготовки вчителя сучасної школи України.

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала близько 40 робіт, серед яких науково-методичні статті, посібники, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробила авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри, була задіяна у підготовці та проведенні науково-методичних семінарів кафедри, рецензувала кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Є співавтором навчально-методичного посібника з грифом МОН «Контроль якості знань студентів з фахових дисциплін: напрям підготовки: Філологія. Мова та література (англійська): Тестові завдання».

Протягом десяти років працює при Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, де веде спецсемінари, підготовчі курси, виконує обов’язки наукового керівника робіт МАН, плідно працює на факультеті довузівської підготовки, приймає активну участь у профорієнтаційній роботі факультету, щорічно входить до складу Державних екзаменаційних комісій факультету, працює при відділі аспірантури ХДУ.  

У 2004 р., 2010 р. та 2014 р. пройшла стажування на кафедрі теорії та практики перекладу Херсонського національного технічного університету. 

Плідно працює над проблемою формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів  під час засвоєння англійської мови. Результати дослідження регулярно  висвітлюються на сторінках педагогічної преси, у наукових доповідях та  ін.

Підтримує постійний зв’язок з органами освіти, школами Херсонської області, керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології. Глибокі  професійні знання проблем підготовки  вчителя в сучасних умовах забезпечують високу якість виконання студентами дипломних і магістерських робіт.

Димитренко Л.В. бере активну участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад за фахом, виконує обов’язки куратора академічної групи, вченого секретаря факультету, постійно надає індивідуальну наукову та методичну допомогу студентам з питань навчального процесу та підготовки курсових, наукових та випускних робіт.  

      Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, семантика тексту.

Публікації:

1. Методика метафоричного моделювання [Текст] / Л. В. Димитренко // «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 р.) – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 97-101.

2. Методика пропозиційного моделювання [Текст] / Л. В. Димитренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2015. – Випуск 24. – С. 105-109.

3. Особливості функціонування антропоморфних явищ в англомовних казках [Текст] / Л. В. Димитренко // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи» : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, Україна, 23-24 жовтня 2015 р.) – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – C. 37-42.

4. Проблема концептуальної метафори в сучасній лінгвістиці [Текст] / Л. В. Димитренко // Сучасна філологія: теорія та практика : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 7–8 листопада 2014 року) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 74 -77.

5. Структурно-семантичні особливості англомовних газетних заголовків [Текст] / Л. В. Димитренко // «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії»: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 9-10 жовтня 2015 р.) – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. – С.95-98.

6. Функції гротеску  в романі І. Бенкса «Осина фабрика» [Текст] / Л. В. Димитренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Львів, 13-14 травня 2016 р.) – Львів : Наукова філологічна організація «Логос», 2016. – С. 84-87.

7. Функції створення гротеску в романі Ієна Бенкса «Осина фабрика» [Електронній ресурс] / Л. В. Димитренко // V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи» : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 22 квітня 2016 р.) – Режим доступу : http://www.oljournal.in.ua/index.php/conf-2016

8. Маркери імпліцитності в художньому тексті // Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. Випуск 30 / Херсонський державний університет. – Херсон: ХДУ, 2017.  – С. 106 – 110.

1)                участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» від 15-16 травня 2019 року, ХДУ (стаття та сертифікат учасника);

2)                участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні обрії ХХІ століття», 25 – 26 червня 2019 року із доповіддю та сертифікатом учасника;

3)                наукова стаття «Міфологема WILDERNESS в американській поезії ХХІ століття» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика, № 36. – ХДУ, 2019. - С. 18  - 21;

4)                розробка авторських програм з «Теоретичної фонетики англійської мови» (СВО «бакалавр») (затверджено протокол № 12 Вченої ради ХДУ від 24.06.2019., протокол №5 НМР ХДУ від 19.06.2019 р.), «Практика УПМ англійської мови» (СВО «бакалавр», 4 курс) (затверджено протокол № 12 Вченої ради ХДУ від 24.06.2019., протокол №5 НМР ХДУ від 19.06.2019 р.), «Література Англії та США» (СВО «бакалавр») (затверджено протокол № 12 Вченої ради ХДУ від 24.06.2019., протокол №5 НМР ХДУ від 19.06.2019 р.) та «Сучасної літератури першої іноземної мови» (СВО «магістр») (затверджено протокол № 12 Вченої ради ХДУ від 24.06.2019., протокол №5 НМР ХДУ від 19.06.2019 р.);

5) участь у Х Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі» від 11 квітня 2019 року, ХНТУ – студентка Строєва Олена Геннадіївна, 09-461група, назва доповіді: Поняття концептуального стилю в сучасній лінгвістиці, назва секції: Проблеми розвитку та функціонування мовних систем

6) Публікація статті збірнику X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі», яка проходила 11 квітня 2019 року на факультеті міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу: Строєва О.Г., Димитренко Л.В. «Поняття концептуального стилю в сучасній лінгвістиці», с. 80 – 82.      

7) Підвищення кваліфікації на кафедрі теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету з “01” жовтня 2019 року по “01” листопада 2019 року (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 404 від 01 листопада 2019 року).

8) Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС»,  Румунія, Бая-Маре від 20–21 вересня 2019 р. (з сертифікатом учасника та публікацією тез доповіді).

9) Вербалізація міфу в американській поезії ХХІ століття [Тези] / International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU” : Conference proceedings, September 20-21, 2019. Baia Mare : Idevnieciba “Baltija Publishing”, P. 44 – 47 (ISBN 978-9934-588-05-1)

10) Рецензія на авторську програму «Теорія та практика перекладу» для спеціальностей 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика), укладену доцентом Кіщенко Ю.В.

11) Експертний висновок про авторську програму навчальної дисципліни «Іноземна мова», розроблену доцентом кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Федяєвою М.С. з ОП підготовки СО «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 015.18 «Професійна освіта. Транспорт», 015.18 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства»

12) Експертний висновок про авторську програму нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», розроблену доцентом кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Федяєвою М.С. з ОП підготовки СО «Бакалавр» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини.

 

 Кострубіна Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кострубіна Ольга Валеріївна закінчила Херсонський державний педагогічний інститут та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та німецька мова». Розпочала свою професійну діяльність у 1998 році.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей».

За період роботи брала участь у наукових конференціях, опублікувала більше 20 робіт, серед яких науково-методичні статті, навчально-методичні рекомендації, завдання з індивідуальної та самостійної роботи тощо, розробляла авторські та типові програми, методичні рекомендації з дисциплін кафедри.

Викладає лекційні (Методика навчання англійської мови, Теоретична граматика) та практичні курси (Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика). Упродовж п’ятнадцяти років працює у Херсонському академічному ліцеї імені О.В. Мішукова при ХДУ, веде спецсемінари, керує науковою роботою учнів.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов і культур, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія. 

Публікації:

Etiquette and Culture as a constituent part of the English Language Teaching Course / Материалы І Международного конгресса «Фундаментальные и прикладные научные исследования в странах Тихоокеанского И Атлантического бассейнов», Япония, Токио. 2014.

Interference as a social, cultural and linguistic issue / Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы филологии и лингвистики», Будапешт. – 2014 р.  

 

 

Лебедєва Аеліта Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування

У 2003 році закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова і література (англійська)» та з цього ж року почала працювати на кафедрі англійської мови.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу російської мови».

Викладає теоретичні та практичні курси («Лексикологія англійської мови», «Історія англійської мови», «Практика УПМ англійської мови», «Практична фонетика англійської мови»).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, міжкультурна комунікація.

Публікації:

Новітні запозичення в англомовному політичному дискурсі /А.В. Лебедєва // Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / ред. Олексенко В.П.]. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2015. – Випуск XXIV. – С. 43–46. – Серія «Лінгвістика». 

Міжстильові і внутрішньо-стильові синоніми та стилістичне вживання їх. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон, 2016. – Вип. XXV. – С. 43-46.

Тематична специфіка нестандартних лексичних одиниць сучасної англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог, 2015. –  Вип. 59. – С. 115-117.

Політичні неологізми в сучасній англійській мові: семантичний аспект [Текст] / А. В. Лебедєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон, 2017. – Випуск XXVII. – С. 74-78.

Neological picture of the world of the modern English-speaking society. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 1. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. –     Р. 183-186.

Конференцї:

1. Узято участь у Міжнародній мультидисциплінарній конференції «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» (20–21 липня 2018 року, м. Стальова Воля, Республіка Польща).

Тези доповідей: Neological picture of the world of the modern English-speaking society // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 1. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Р. 183-186.

2. Узято участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (15–16 травня          2019 року, м. Херсон).

3. Узято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Культурна дипломатія в контексті сучасної європейської та вітчизняної драматургії» (16–17 травня 2019 року, м. Херсон).

4. Узято участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (25–26 червня 2019 року, м. Херсон).

5. Узято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС» (20–21 вересня 2019 року, м. Бая-Маре, Румунія).

Тези доповідей: «Innovation processes in Modern English: vocabulary neologization» // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU» : Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – P. 61-64.

 

 
 

Москвичова Оксана Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання 

 

Москвичова О.А. у 2003 році закінчила Херсонський державний університет, Інститут іноземної філології за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури; вчителя німецької мови. Отримала диплом магістра з відзнакою.

Москвичова О.А. працює викладачем в Херсонському державному університеті з вересня 2003 року. Протягом тринадцяти років праці проводила заняття на Факультеті іноземної філології з наступних дисциплін: “Практика УПМ англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Практична фонетика англійської мови” для студентів І – ІІІ курсів, “Практичний курс англійської мови” для студентів І – IV курсів, “Тропічні особливості британських поетичних текстів (спецкурс)” для студентів V курсу заочного відділення та ІІ курсу денного відділення, “Практика УПМ англійської мови” для студентів І курсу заочного відділення, “Країнознавство” для студентів IV курсу денного та заочного відділення, “ОНД” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділення.

У 2005 році Оксана Анатоліївна вступила до аспірантури Херсонського державного університету (заочна форма навчання (з 2006 року – очна форма навчання)) за спеціальністю 10.02.04. “Германські мови” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.) та закінчила її у 2008 році. Кандидатські іспити аспірантури Херсонського державного університету було здано на “відмінно”, кандидатський іспит зі спеціальності – на оцінку “добре” (у Київському Національному Лінгвістичному Університеті), кандидатський іспит з загального мовознавства та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства на оцінку “відмінно” (у Запорізькому Національному Університеті). 2 жовтня 2014 року захистила дисертацію з теми “Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії ХІХ-ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти”. Отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови 22 грудня 2014 року.

Приймає участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових лінгвістичних конференціях, друкує статті у збірниках. На час проходження конкурсу Москвичова О.А. прийняла участь у 25 Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях. Москвичовою О.А. опубліковано 35 статті у збірниках наукових праць до конференцій, котрі були затверджені і не затверджені ВАК України. Москвичова О.А. є співавтором з професорсько-викладацьким складом кафедри англійської мови та методики її викладання Факультету іноземної філології 2 навчально-методичних посібників для студентів, автором 1 одноосібної монографії «Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні» за темою кандидатської дисертації. 

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика і когнітивна поетика, лінгвокраїнознавство та культурологія англомовних країн, семіотика.

Публікації:

Метаморфоза в английских поэтических текстах ХІХ-ХХ веков : лингвосемиотический и лингвокогнитивный аспекты. Когниция, коммуникация, дискурс. – 2015. - № 11. – С. 87 - 108 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/

2.Особенности функционирования метаморфозы в английских поэтических текстах ХІХ-ХХ веков. Мова як засіб міжкультурної комунікації  : матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. [“Мова як засіб міжкультурної комунікації”], (Херсон, 22 – 23 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, 2016. – С. 137 – 145.

 

3.Москвичова О. А. Аспекти методології конструювання фрактальної поетичної моделі світу. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 9, т. 1. С. 98-105.

4.Москвичова О. А.Когнітивне моделювання концептуальних тропів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. 2019. Вип. 36. С. 59-64.

Конференції:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київський національний лінгвістичний університет, 11-13 квітня 2018 року);
 2. VIII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсонський державний університет, 18-19 жовтня 2018 року).
 3. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Культура» (Херсонський державний університет, 15-16 листопада 2018 року).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів, Науково-філологічна організація «Логос», 9-10 листопада 2018 року).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук» (м. Одеса, «Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 23-24 листопада 2018 року).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» (м. Одеса, Міжнародний  гуманітарний університет, 7-8 грудня 2018 року);
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Львів, Науково-філологічна організація «Логос», 7-8 грудня 2018 року).
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Румунія, м. Бая-Маре, 21-22 грудня 2018 року).
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (м. Одеса, Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 21-22 грудня 2018 року).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» (м. Одеса, 22-23 лютого 2019 року).
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 15-16 лютого 2019 року).

12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (м. Херсон, ХДУ, 15-16 травня).

 

Тези до конференцій:

 1. Москвичова О. А. Фрактальна поетична модель світу в аспекті теорії фракталів. Філологія : сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 54-58;
 2. Москвичова О. А. Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності у філологічній традиції. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С. 65-67;
 3. Москвичова О. А. Теорія фракталів як нова галузь лінгвокогнітивного моделювання у сучасній лінгвістиці в аспекті підготовки філологів. Scientific and Pedagogic Internship on the Topic : Training Programmes for Professional Philologists in Ukraine and EU Countries : Focus on the Future : Internship proceedings.Venice : Ca`FoscariUniversity ofVenice, 2019. P. 36-41.

Здійснено дистанційне науково-педагогічне стажування за кордоном в Університеті економіки в Стальовій Волі «Сучасний процес реформування філологічної освіти в Україні та в країнах ЄС» (м. Стальова Воля, Республіка Польща, 19-30 листопада 2018 року) в обсязі 180 годин.

Здійснено дистанційне науково-педагогічне стажування за кордоном у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі у м. Венеція «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та в країнах ЄС : орієнтація на майбутнє» (м. Венеція, Італія, 3-14 червня 2019 року) в обсязі 150 годин.

 

 

Базилевич Наталія Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Базилевич Наталія Вікторівна працює на кафедрі англійської мови та методики її викладання з листопада 2014 року та приймає активну участь у методичній роботі кафедри.

У 2015 році захистила кандидатську дисетацію зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови з теми: «Дискурс рефлексії політичного лідера в лінгвокогнітивному ракурсі (на матеріалі історико-мемуарних творів В. Черчилля)». Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Ніконова В.Г.

Наукові публікації:

 Дискурс рефлексії як об’єкт лінгво-естетичної інтерпретації // Наукові записки Луганського національного університету. Серія "Філологічні науки": збірник наукових праць. – № 1 (33). – Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені "Тараса Шевченка", 2011. – С. 17–25.

Феномен "рефлексія" у лінгвокогнітивних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск ХІV. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 365 – 369.

Ментальні операції лінгвістичної рефлексії та їх актуалізація у текстах творів історико-мемуарного жанру // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск ХІХ. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 211 – 216.

Дискурсивна специфіка творів історико-мемуарного жанру В. Черчилля // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.207. Т. 219. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 213. – С. 6 – 9.

Egocentric modus of the discourse of reflection (based on W. Curchill’s works of historic and memoir genre) // European Applied Sciences, 2013. - № 9, volume 2. – P.7 – 8.

Когнитивные признаки концепта ЛИДЕР в текстах дискурса рефлексии У. Черчилля // Сборник "Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры". Материалы V Международной научно-практической конференции. 25 февраля2014 г.: Сборник научных трудов. – Краснодар, 2014. – С. 8 – 13.

Характерні риси дискурсу рефлексії В.Черчилля // Наукові записки. Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014. – С. 213 – 217.

Моделі концепту ЛІДЕР (на матеріалі історико-мемуарних творів В. Черчилля) // Збірник "Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць". – Чернівці: Видавничий дім: "РОДОВІД", 2014. – Вип, 690. – 691.: Германська філологія. – С. 19 – 22.

Methodology of distinguishing the contexts of author’s reflection // European Applied Sciences, 2014. - № 9. – P. 7 – 8.

Лінгвальні засоби актуалізації рефлексії В.Черчилля // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лігвістика": Збірник наукових праць. Випуск 23. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 149 – 155.

Напрями дослідження рефлексії як складової літературного твору // "Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9 – 10 жовтня 2015 р.- Львів: ГО "Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2015. – С. 81 – 85.

Метафорична вербалізація концепту ВЕЛИКА БРИТАНІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі [Текст] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ,  2017. – Вип.27. – С.188-192.

Конференції:

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», 21 22 березня 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький; 2) Х Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі»11 квітня 2019, ХНТУ; 3) ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» 15 – 16 травня 2019 р., ХДУ; 4) Всеукраїнській науково-практичній конференції «лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя», 25 – 26 червня 2019 р., Херсон; 5) Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір філологічних наук», 19 – 20 липня 2019р., м. Львів).

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, когнітивна поетика, дискурсивний аналіз, літературна творчість та ораторське мистецтво В. Черчилля.

Суворова Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Суворова Тетяна Миколаївна з вересня 2007 року по січень 2014 року навчалась в аспірантурі КНЛУ. З вересня 2013 року є викладачем кафедри англійської мови та методики її викладання. Суворова Т.М. бере участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях з питань лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

За період роботи на кафедрі Суворова Т.М. опублікувала значну кількість статей, серед них:

1.Суворова, Т.Н. Голограмма как эффект контрапунктной организации системы словесных образов баллады / Т.Н.Суворова // Известия ГГУ им.Ф.Скорины – 2014. – № 4 85. Гуманитарные науки. – С. 148-152.

 2.Suvorova T. The Structure and Organization of a Poetic Creative Entity / T. Suvorova // "Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications", "Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values": Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII and LXXXIV International Research and Practice Conference and the II stage of the Championship in Philology, Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports. (London, June 26 – July 02, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2014. - 104 p.). - Електронні дані. – Режим доступу:  http://files.gisap.eu/sites/files/digest/83-84.indd%20Internet.pdf. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

3.СувороваТ.М.Лінгвокультурологічний аспект дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Вип. 22 / Херс. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 228 с.

4.СувороваТ.М.Образність американських фольклорних балад: когнітивно-семіотичний аспект / Т. М. Суворова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – 320 с.

5.Суворова Т. Н. Преемственность и открытость системы словесных образов балладного текста/  Т. Н. Суворова //  “Problems Of Combination Of Individualization And Unification In Language Systems Within Modern Communicative Trends”: Peer-Reviewed Materials Digest (Collective Monograph) Published Following The Results Of The XC International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in Philology. (London, October 09 – October 14, 2014) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2015. - 62 p.). - Електронні дані. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/56369. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

6.Суворова Т. Н. Голограмма как эффект контрапунктной организации системы словесных образов баллады / Т.Н.Суворова // Известия ГГУ им.Ф.Скорины – 2014. – № 4 85. Гуманитарные науки. – С. 148-152. - Електронні дані. – Режим доступу:  http://vesti.gsu.by/archive.html. – Назва з екрану. - Дата звернення: 14. 03. 2015.

7.Суворова Т. М. Властивості образної синергетичної системи  художнього цілого (ендогенні параметри) / Т. М. Суворова // (КНЛУ)

8.Суворова Т. М. Архетип як смислотвірна складова словесних образів / Т. М. Суворова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – 306 с. VII Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА  – ОСОБИСТІСТЬ», факультет романо-германських мов Національного  університету «Острозька академія», кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»

9.Суворова Т. М. Ендогенні властивості образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – 236 с.

10.Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження образності американських балад / Т. М. Суворова // III Міжнародного симпозіуму «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація» (22-24 квітня 2015 р.) (Нац авіац унів) Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету спільно із кафедрою іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

11.Суворова Т. М. Розвиток архетипної схеми через концептуальні образ-схеми (на матеріалі американських балад) / Т. М. Суворова // Всеукраїнської наково-практичної конференції молодих учених та аспірантів “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (09.04.2015), Київський університет імені Бориса Грінченка)

12.Суворова Т. М. Модальний модус обазності  баладного твору / Т. М. Суворова // IІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов» (26 – 27 березня 2014 р.) (Миколаїв) Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

13.Суворова Т. М. Методика дослідження образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest. – III (10), Issue: 47, 2015. – 118 р. – available at: www.seanewdim.com  Международная научная конференция «Филология и лингвистика в эпоху цифровых технологий - 2015» - “Philology And Linguistics In The Digital Age –2015” (Budapest 29.03.2015)

14.Суворова Т. М. Структура образності американських фольклорних балад / Т. М. Суворова // IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи", 24 квітня 2015 р.  (Одеса, 15.04.2015) Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра германських та романських мов, кафедра прикладної лінгвістики

15.Суворова Т. М. Світотвірна функція образності баладного твору / Т. М. Суворова // (Острог, 25.05. 2015) IV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», Національний  університет «Острозька академія»

16.Суворова Т. М. Когнітивні та вербальні обмеження формування словесних образів американської фольклорної балади / Т. М. Суворова // Журнал «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (Луцьк, 01.06.2015)

17. Суворова, Т. М. Концептуальна метаморфоза в американських фольклорних баладах [Текст] / Т. M. Суворова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія" : [науковий збірник]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика". – № 23. – Том 2, 2016. – С. 57-59. (Фахове видання. Бюлетень ВАК України Наказ МОН № 455 від 15.04.2014 р.) Index Copernicus International

18. Suvorova, T. Modelling the Conceptual Dimension of the Verbal Images System // Cоотношение функций выразителя социальной культуры, средства общения, хранения и передачи информации в современных языковых системах. International Academy of Science and Higher Education ; Organizing Committee : Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev.  – London : IASHE, 2017. – c.34-37

19. Американська фольклорна балада як лірико-драматичний різновид поетичного тексту [Текст] / Т. M. Суворова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія" : [науковий збірник]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика". – № 26. – Том 2, 2017. – С. 65-67. (Фахове видання. Бюлетень ВАК України Наказ МОН № 455 від 15.04.2014 р.) Index Copernicus International

20. Москвичова, О. А.; Суворова, Т. М. Метаморфоза й образотворення: когнітивно-семіотичні нариси. Херсон : Айлант, 2017/6/4. С. 81-252.

21. Способи осмислення художнього світу в американських фольклорних баладах/ Т. M. Суворова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : "Лінгвістика" : [Збірник наукових праць]. – Херсон : Херс. держ. ун-т., 2017. – Вип. 27. – C. 232-238. (Фахове видання. Бюлетень ВАК України № 1-05/2 від. 10.03.2010 р.)

22. Suvorova, T. Creating Images of American Folklore Ballads in the Archaic Period / Tetiana Suvorova. / Chief Editor Mariusz Korzeniowski Editorial board: Arkadiusz Bereza, Jan Adamowski, Maria Cymborska-Leboda, Henryk Gmiterek. [Development and Modernization of Philological Sciences: Experience of Poland and Prospects of Ukraine: Collective Monograph]. Izdevniecība “Baltija Publishing”. 2017/10, pp. 304-326.

23. Суворова, Т.М. Когнітивні та вербальні особливості образності американських фольклорних балад / Т. M. Суворова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : "Лінгвістика" : [Збірник наукових праць]. – Херсон : Херс. держ. ун-т., 2017. – Вип. 30. – C. 155-158. (Фахове видання. Бюлетень ВАК України № 1-05/2 від. 10.03.2010 р.)

24. Черкашин, О. С.; Суворова, Т.М. Поняття «практичність» у англійській мовній картині світу. [Eлектронне видання] // І Всеукраїнська наукова інтернет конференція "Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі", 17 листопада 2017 р., м. Суми. С. 432-435.

25. Крехелєва, О.; Суворова, Т. М. Особливості художнього світовідчуття в образах застиглої води. [Eлектронне видання] //  І Всеукраїнська наукова інтернет конференція "Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі", 17 листопада 2017 р., м. Суми. С. 379-381.

26. Пузирьов, І.; Суворова, Т. М. The Callan Method as the Most Productive and Efficient Way of Teaching English in Educational Institutions. [Eлектронне видання] // І Всеукраїнська наукова інтернет конференція "Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі", 17 листопада 2017 р., м. Суми. С.98-101.

27. Кулiш, К.; Суворова, Т. М. Концепт DREAM та особливостi  його вiдтворення в англiйськiй мові. [Eлектронне видання] // І Всеукраїнська наукова інтернет конференція "Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі", 17 листопада 2017 р., м. Суми. С. 472-474.

28. Synergy of Imagery: Case Study of American Folklore Ballads: Semiotic and Cognitive Approaches (Sources and Approaches Book 1). Kindle Edition. 2018 (монографія)

1) Підготовка до друку та вийшли з друку такі наукові доробки:

 

 1. Синергія словесних образів американської фольклорної балади (тези) Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Мова. Суспільство. Культура»
 2. Суворова, Т. (2019). Текстовий світ родинного життя інспектора гварначча в романі "The Innocent" Магдален Неб. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. Вип 36. С. 100 -104.
 3. Суворова Т.М., Дегтярьова В.І. Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи представлено у науковій статті «Лінгвостилістичні особливості створення образу автора в романі «Спокута» Ієна Макʼюена»  у збірнику наукових праць студентів Херсонського державного університету «Студенські наукові студії» (Херсон, 2019).
 4. Suvorova, T. The Discursive Metonymy in the Imagery of American Folklore Ballads. (у друці Psycholinguistics)

2) Рецензування науково-дослідницької роботи МАН з теми «Компаративний аналіз творення та функціонування неологізмів у творі Філіпа Пулмана «Північне сяйво», виконану ученицею 9 класу Херсонська спеціалізована I-III ступенів школа № 54 з поглибленим вивченням іспанської мовита інших іноземних мов Херсонської міської ради Тарнопольською Ольгою

 

3) Участь у конференціях: ІІ Міжнародна наукова конференція "  Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи", 15-16 травня 2019 року, Херсонський державний університет.

 

 Базалій Інна Володимирівна - кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури. З 2013 року працює викладачем у Херсонському державному університеті.

У грудні 2018 року захистила дисертацію з теми "Динаміка концепту КАНАДА в поетичній картині світу (на матеріалі канадських англійськомовних віршованих текстів ХVIII-XXI століть)" (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ніконова В. Г.).

Наукові публікації:

Дослідження поняття «образ» у гуманітарній парадигмі / Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П. Олексенко].: - Випуск 25. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2016. – С. 135–139 (Серія “Лінгвістика”)

Проблема співвідношення категорій «художній концепт» та «художній образ» / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії», 14-15 жовтня 2016 р. –Львів: «Логос», 2016. – С.131–134

Художній текст в аспекті концептуального аналізу / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», 27-28 січня 2017 р. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 83–87

Тема становлення державності в англомовній канадській поезії / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine», 28-29 квітня 2017 р. – Люблін: Lublin Science and Technology Park S.A., 2017. –  С. 53–56

Метафорична вербалізація образу держави в англомовній канадській поезії XVIII-XXI століття / Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. – №1. – Львів, 2017. – С. 75–79.

Тропеїчна лексико-семантична номінація держави в англомовній канадській поезії XVIII-XXI ст. / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі», 6-7 жовтня 2017 р. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. – С. 152–153.

Роль порівняння у створенні образу держави в англомовній канадській поезії / Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: [зб. наук. праць]. – Випуск 16. – Кривий Ріг: ФОП Маринченко С.В., 2017. – С. 413–417

Атрибутивна характеристика держави в англомовному канадському поетичному дискурсі XVIII-XXI ст. / Збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі», 17 листопада 2017 р. – Суми: Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 410–414

Субстантивні засоби прямої лексико-семантичної номінації держави в англомовній канадській поезії XVIII-XXI століття / Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / редактор В.П. Олексенко]. – Випуск 29. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2017. – С. 137–142 (Серія “Лінгвістика”)

Історія як екстралінгвальний чинник формування образу держави в англомовній канадській поезії XVIII-XXI ст. / Наукові записки Центральноукраїнського  державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. праць]. – Випуск 164. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С. 251–256

Приходько І.В. Поетичний текст як особлива форма комунікації (на матеріалі англійськомовної канадської поезії XVIII-XXI століть. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Т. 29 (68). № 1. С. 48–53

Приходько І.В. Номінативне поле концепту КАНАДА в англійськомовних віршованих текстах ХVIII-XXI ст. Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2018. Вип. 32. Т. 2. С. 97–99

Приходько І.В. Історична динаміка концепту Канада: почуттєво-поняттєвий складник (на матеріалі канадських англійськомовних віршованих текстів XVIII–XXI століть). East European Science Journal. Польша, 2018. Вип. 6 (34). С. 35 – 42.

Образний складник концепту Канада в канадських англійськомовних віршованих текстах періоду європейської колонізації Канади. Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. 3.

Conceptual metaphor CANADAIS A CHILD in English-Canadian poetry of the XVIII-XXI centuries. Proceedings of the 9th International conference “Science and Society” (1st February 2019,Hamilton,Canada). p. 188-194

Образно-асоціативний шар концепту КОХАННЯ (на матеріалі кінотексту романтичної комедії “Silver linings playbook”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2019. Випуск 36. С. 95–99 (0,6 др. арк.)

Dynamics of the Concept Canada in English-Canadian poetic texts of the 18th–21st centuries. Cognition. Communication. Discourse. 2019. № 19. Харків: Видавництво Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Рр. 102-118 (DOI 10.26565/2218-2926-2019-18-08) (1,2 др. арк.)

Тези доповіді:

 1. Conceptual metaphor CANADAIS A CHILD in English-Canadian poetry of the XVIII-XXI centuries. Proceedings of the 9th International conference “Science and Society” (1stFebruary 2019,Hamilton,Canada). p. 188-194 (0,25 др. арк.)
 2. Образно-асоціативний шар концепту ЩАСТЯ у романтичній комедії “Destination Wedding”. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми лінгвістичної семантики», 21 листопада 2019 р., Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне. У друці.
 3. Способи реалізації імпліцитності на синтаксичному рівні (на матеріалі п'єси М. Макдонаха “Hangmen”). Збірник наукових праць за матеріалами IІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», 5 грудня 2019 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. У друці.

Конференції:

1. IX Міжнародна наукова конференція «Science and Society» (м. Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019 р.).

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (15-17 квітня 2019 р., м. Херсон).

3.V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми лінгвістичної семантики» (21 листопада 2019 р., м. Рівне).

4.IІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» (5 грудня 2019 р., м. Луцьк).

Публікації студентів:

         1. Яковенко Д.  – «Гендерний аспект комунікативної поведінки персонажів драматичних творів» – Логос , м. Львів .

2. Яковенко Д.  «Гендер як складова комунікативного стилю персонажів англомовних драматичних творів» – Магістерські студії.

3. Яковенко Д.  «Комунікативні особливості гендерної поведінки персонажів сучасних англомовних творів» – Студентські студії.

4. Заєць М. – «Архетипні та міфологічні витоки формування образів героя та антигероя» – Студентські студії.

5. Заєць М. «Художній дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень» – Магістерські студії.

6. Зарічна А. – «Образ Лондона у романі Ч. Діккенса «Олівер «Твіст» –Магістерські студії.

7. «Образ Лондона у творі А.К. Дойля «Шерлок Хомс» – Студентські студії.

8. Кучеренко Т. – «Конститутивні ознаки англомовного кулінарного дискурсу» – Магістерські студії.

9. Кучеренко Т. «Лінгвокультурна специфіка англомовного кулінарного дискурсу» – Студентські студії.

10. Біленко Т. «Концептуальна опозиція «Любові» в англійськомовному дискурсі» –Студентські студії.

11. Біленко Т. «Концептуальна опозиція «Л     юбові» та «Самотності» в кіно дискурсі» – Магістерські студії.

12. Бородіна М. – «Система орієнтирів та основних ознак структурування віртуального простору» – Магістерські студії.

13. Бородіна М «Функціонування лексики на позначення віртуального простору в сучасній англійській літературній мові» - Студентські  студії.

14. Бородіна М «Роль топоніма у віртуальному просторі романів Ерін Хантер «Воїни» –Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», м. Одеса.

15. Шепілова М. – «Міфологічний простір у лінгвокогнітивному ракурсі» - Магістерські студії.

16. Шепілова М. «Мотив пошуку-квесту й поєдинку-протистоянняу літературі фентезі (на матеріалі «Найдальший берег» У. ле Гуїн)» – Студентські студії.

17. Шепілова М. «Конститутивні риси міфологічного простору сучасної літератури фентезі (на матеріалі романів «Найдальший берег», «Планета вигнання» У. ле Гуїн та «Маара і Данн» Д. Лессінг)» -конференція  по неоміфологізму, ХДУ.

18. Яким І. «Поліфункціональність власних назв у художньому тексті».

19. Крутієнко Д. «Стилістичні засоби  реалізації прихованих смислів у романі Д. Брауна «Янголи та демони».

20. Коврової М. «Етнокультурна специфіка словесних поетичних образів австралійської та новозеландської поезії».

21. Ліхошерстова В. «Лінгвостилістичні особливості репрезентації мовної особистості героя роману Н. Спаркса «Дорогий Джон» - Магістерські студії

22. Крутієнко Д. «Мтилістичні засоби  реалізації імпліцитних смислів у романі Д. Брауна «Янголи та демони» - Магістерські студії

23. Жидкова А. «Особливості вербалізації ката концепту МІСТИЧНІ АРТЕФАКТИ  у сучасному американському телесеріалі «Teenwolf» - Магістерські студії

24. Дудка К. «Вербалізація концепту САМОТНІСТЬ у романі С. Ахерн «P.S. Я тебе кохаю» - Магістерські студії

25. Жидкова А. «Вербалізація макроконцепту МАГІЯ в сучасному американському телесеріалі «The Magicians» -Студентські студії.

26. Лихогуб В. «Етапи формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів англійської мови» -Студентські студії.

27. Брудницька М. «Концептуальне поле чоловік-дружина в англійськомовному кіно дискурсі» - Студентські студії.

28. Бурман Л. «Відбір текстів для формування лінгвістичної компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника».

29. Макаренко А. «Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови» -Магістерські студії

30. Баштирєва В. «Поняттєвий шар концепту ДЕРЖАВА в англомовних поетичних текстах»- Магістерські студії

31. Баштирєва В. «Засоби непрямої лексико-семантично об’єктивації концепту ДЕРЖАВА» -Студентські студії

32. Крисенко Ю. «Дослідження гендерного концепту жінка» -Магістерські студії

33. Крисенко Ю. «Об’єктивація концепту ЖІНКА у креолізованих текстах англійськомовного Інтернет-дискурсу» -Студентські студії

34. Шахіна А. «Предметно-почуттєвий шар художнього концепту СМЕРТЬ у віршованих текстах К. Сендберга» - Студентські студії.

35. Поспілько І. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019 – 144 с: С.10

36. Зуброва О. А., Зарічна А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019 – 144 с: С.122

37. Хомішина А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019 – 144 с: С. 139

38. Дегтярьова В. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019 – 144 с: С.115

39. Бондаренко А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019 – 144 с: С. 109

 

Участь у конференціях: 

1. Дудка К. «Образно-асоціативний шар концепту КОХАННЯ у романі Л. Олівер «Деліріум. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 січня 2019 р., м. Одеса,С. 80-83.

2.Дудка К. «Образний простір концепту КОХАНЯ у романі Л. Олівер «Деліріум». «Science and Society»: proceedings of the 9th International conference, February 1, 2019, Canada, P. 502-507

3.Дудка К.  Концептуальна опозиція КОХАННЯ-САМОТНІСТЬ у романах young adult та chick literature «Розвиток філологічних наук: європейські практики  та національні перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2019 р., м. Одеса.

4. Жидкова А. «Вербалізація макроконцепту МАГІЯ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕЛЕСЕРІАЛІ «Teenwolf». Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи. Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2019 р., м. Одеса

5. Поспілько І. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019

6. Зуброва О. А., Зарічна А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019

7. Хомішина А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019

8. Дегтярьова В. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019

9. Бондаренко А. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної конференції м. Львів, 11-12 жовтня 2019 р. –Львів: ГО, Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2019  

 

Шилова Крістіна Олександрівна - кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2011 р. пройшла стажування в Данії за програмою “Датська освіта, культура та педагогіка в університеті VIA”

У 2012 завершила навчання на юридичному факультеті Херсонського державного університету за спеціальністю “Правознавство”.

У 2013 р. отримала диплом магістра за спеціальністю "Філологія (англійська,німецька мова та література)*".  У 2013 р. вступила до аспірантури зі спеціальності – 10.02.04 – германські мови.

У 2017 році захистила дисертаційне дослідження (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бєлєхова Л.І.). 

Наукові публікації:

 1. Шилова  К.О. Роль риторичних питань у формуванні імпліцитних смислів в американському віршованому мовленні / К.О. Шилова // Сучасна філологія: Тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 травня 2016 року. – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”,  2016. –   С. 95 – 97.
 2. Шилова К.О. Образотворча функція риторичних питань в американському віршованому мовленні / К.О. Шилова // Поетика художнього тексту: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції,             м. Херсон, 20 травня 2016 року. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 96 – 97.
 3. Шилова К.О. Використання риторичних питань в американській поезії (лінгвопрагматичний аспект) / К.О. Шилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Випуск XXVII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2017. – С. 182 –187.
 4. Шилова К.О. Риторичні питання як індикатори імпліцитних смислів в американській поезії / К.О. Шилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Випуск XXV. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2017. – С. 26–31.
 5. Шилова К.О. Риторичні питання в американському поетичному мовленні: комунікативно-прагматичний аспект / К.О. Шилова //  Science and Education a New Dimension : Philology, V(28), Budapest : www.seanewdim.com, 2017. – Issue 115, – C. 62 – 67. (ISSN2308-1996).
 6. Шилова К.О., Юркова Т.Ф. Формування в учнів гуманістично-ціннісного ставлення до природи в спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / К.О. Шилова, Т.Ф. Юркова//  Нова українська школа – діалог з    В.О. Сухомлинським: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.  (м. Херсон, 25 квітня 2018 р.) / Херсонський державний університет.– Херсон. – 2018. –      С. 260 – 264.
 7. Шилова К.О.  Опублікована стаття за темою “ Формування в учнів гуманістично-ціннісного ставлення до природи в спадщині В.О. Сухомлинського”    у збірці наукових спраць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2018 року, м. Херсон): – в 2 ч. / за заг. ред.  А.М.  Зубка, В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2018. – 4.ІІ.

Шилова К.О.  у співавторстві з професором Л.І. Бєлєховою та іншими викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання підготувала монографію “Лінгвокогнітивна поетологія”  Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова,  О.С. Маріна,  А.О. Цапів та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 316 с.

 Співаковська Євгенія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови та методики її викладання.     

  

Наукові публікації:

 1. Спиваковская Е. Молодёжная субкультура. - Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XIV – Херсон. Айлант.-2000.-с.187-193.
 2. Спиваковская Е.А. Формирование профессиональной структуры менеджмента в образовательной сфере. Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства.: Зб. наук.-метод. праць.–Херсон.-2002.-с. 283-292.
 3. Спиваковская Е. Жанр трагедии в русской и западноевропейской драматургии XVII-XVIII в.в. Південний архів. Філологічні науки.: Збірник наукових праць. Випуск XX.–Херсон: Видавництво ХДУ.-2003-с.45–50.
 4. Спиваковская Е. А. Компьютерное обучение как средство развития познавательных способностей младших школьников / Е. А. Спиваковская // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 26. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 181  – 184.
 5. Співаковська-Ванденберг Є. О.  Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 44. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С. 365  – 370.
 6. Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування інформаційно-навчального середовища у сучасному вищому навчальному закладі / Є. О. Співаковська-Ванденберг  // Постметодика. – 2010. – № 6 (97). – С. 53 – 55.
 7. Співаковська-Ванденберг Є. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Євгенія Співаковська-Ванденберг // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 3. – Ч. 1. – С. 278 – 284.  
 8. Співаковська-Ванденберг Є. О. Самоосвітня компетенція майбутнього вчителя як педагогічна категорія / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2 (111). – С. 40 – 42.
 9. Співаковська-Ванденберг Є. О. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до формування самоосвітньої компетентності / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічна освіта: теорія і практика – 2011. – № 1 (15). – С. 155 – 157.
 10. Співаковська-Ванденберг Є. О. Дистанційний варіант отримання знань – освіта майбутнього (порівняльний аспект) / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001. – С. 33 – 38. 
 11. Спиваковская Е. Дистанционный вариант получения знаний – образование будущего  (сравнительный аспект) / Евгения Спиваковская // Інформатизація освіти України стан проблеми перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. 2001 г. : тези допов. – Херсон, 2001. – С. 126 – 129.
 12. Співаковська-Ванденберг Є. О. Проблеми інформатизації освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи в Україні  / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки : всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2011 р. : матер. допов. – К., 2011. – С. 153 – 155.
 13.  Спиваковская Е. А. Шекспир на сцене ХХ века / Е. А. Спиваковская // Південний архів : зб. наук. праць. Філологічні науки. – Випуск 12. – Херсон : Айлант, 2001. – С. 244  – 246.
 14.  Спиваковская Е. А. Шекспир в музыке, театре, киноискусстве : интернет-хрестоматия (о постановках Шекспира – системно (к выходу в свет книги) / Е. А. Спиваковская // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2003 (1). – С. 46.
 15.  Співаковська Є. О. Загальні принципи організації дистанційного навчання з зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах / Є. О. Співаковська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – 2004. – № 2 (9). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 201 – 207.
 16.  Співаковська Є. О. Позашкільна освіта в контексті Інтернет-технологій / Є. О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7 (39). – С. 30 – 33.
 17.  Співаковська Є. Використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів / Є. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. –  № 7. – С. 35 – 40.
 18.  Співаковська-Ванденберг Є.О. Мультимедія-інтернет енциклопедія «Шекспір і його  творчість крізь призму епохи Відродження» / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. –  № 8. – С. 27 – 29.
 19.  Співаковська-Ванденберг Є. Про роль Представництва Європейської комісії у формуванні європейських цінностей в Україні / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2009 (3/33). – С. 76 – 80.
 20. Співаковська Є. О. Інформаційне середовище при ХДУ – шлях до інтеграції в Європейський освітній простір: матеріали всеукр. практ. конференції  [“Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи”], (11 жовтня 2011 р.) – Херсон, 2011. – С. 102 – 103.
 21. Співаковська Є. О., Базиченко В.В. Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля / Україна у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Німеччини: Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. - Херсон, 22 березня, 2012. С. 41-46.
 22. Співаковська Є. О. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих преподавателей гуманитарных специальностей: материалы / VIII Междунар. науч.-практ. конф. Молодих исследователей, 23-24 мая 2012г., г.Барановичи, Респ.Белорусь: в 3 ч./М-во образования Респ.Белорусь, учреждение образования «Барановический государственній університет» - Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – Ч.2.-С.89-90.
 23. Співаковська Є.О. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб'єктної взаємодії у навчально-виховному процесі / Є.О. Співаковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". - 2013. - №29. - С. 206 - 210.
 24. Співаковська Є.О. Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Є.О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. –  № 1 (105). – С. 27 – 29.
 25. Співаковська Є.О. Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 221 – 228.
 26. Співаковська Є.О., Тарасіч Ю.Г. Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 17. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 131 – 141.
 27. Aleksander Spivakovskiy, Lyubov Petukhova, Evgeniya Spivakovska, Vera Kotkova, Hennadiy Kravtsov. Comparative Analysis of Learning in Three-Subjective Didactic Model. http://ceur-ws.org/Vol-1000/
 28. Співаковська Є.О. Проблеми підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності у полісуб'єктному навчальному середовищі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. - № 2/2013. - С. 62-67.
 29.  Співаковська Є. О. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб’єктноі взаємодії у навчально-виховному процесі / Є. О. Співаковська // Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — № 29. - Ужгород: Говерла 2013. - С. 206 -211.
 30. Співаковська Є. О. Психологічна стратегія співробітництва рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі / Є. О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук, праць / ред. кол. Співаковський О. В. Гуржій А. М. та ін.]. - Випуск 18. - Херсон: ХДУ, 2014. - С. 111-121.
 31. Співаковська Є. О. Формування мобільності студентів в рамках європейської інтеграції/ Є. О. Співаковська, В. В. Базиченко// Педагогічні науки: [зб. наук, праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. - Випуск 65. - Херсон: Айлант, 2014. - С. 57-65.
 32. Співаковська Є. О. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі / Є. О. Співаковська // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. - 2015. - Випуск 747. - С.140-147.
 33. Співаковська Є. О. Базові принципи освіти Польщі / Є. О. Співаковська, Р.С. Фоменко // Педагогічні науки : [зб. наук, праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. - Випуск 67. - Херсон: ХДУ, 2015. - С. 139-147.
 34. Співаковська Є. О. Компетентність полісуб’єктної взаємодії як передумова формування готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полі суб’єктному навчальному середовищі / Є. О. С піваковська/7 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. -
 35. 2015. - №2.-С. 44-51.
 36. 35. Співаковська Є. О. Структура професійної діяльності вчителя в умовах полісуб’єктного навчального середовища/ Є.О. Співаковська// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2016. - № 47. - С. 107-117.
 37. 36. Співаковська Є. О. Методичні рекомендації щодо реалізації програми саморозвитку в ході підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в полісубєктоному  навчальному середовищі  / Є. О. Співаковська // Педагогічни альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 31 – С 173-181.

Нікулін Олег Володимирович - завідувач навчально-методичного кабінету інформаційних технологій навчання іноземних мов, фахівець 1 категорії.