Кафедра німецької мови

Оновлено: 13.09.2016

Кафедра німецької мови, яку очолює кандидат філологічних наук, професор Солдатова С.М., була створена у травні 1992 року після виокремлення її в самостійну кафедру.

На кафедрі працюють:

Солдатова Світлана Миколаївна.doc (262.5 Kb)

Ковбасюк Лариса Анатоліївна.doc (113 Kb)

Романова Наталя Василівна.doc (293 Kb)

Хмельковська Світлана Володимирівна.doc (345.5 Kb)

Гоштанар Ірина Вікторівна_.doc (197 Kb)

Діденко Наталія Вікторівна.docx (63.7 Kb)

Ізмайлова Оксана Андріївна.doc (52 Kb)

Бандурко Зінаїда Валеріївна.docx (13.6 Kb)

Колєснік Марія Володимирівна (101.5 Kb)

 

Викладачами кафедри викладаються такі теоретичні курси: “Лексикологія німецької мови”, "Основи наукових досліджень", "Методика викладання німецької мови", “Стилістика німецької мови”, “Теоретична граматика німецької мови”, “Теоретична фонетика німецької мови”, “Історія німецької мови”, “Література Німеччини”, “Теорія та практика перекладу”, “Порівняльна типологія німецької та української мови”, “Інтерпретація художнього тексту”, “Теоретичний курс німецької мови як другої іноземної мови", "Країнознавство", "Лінгвокраїнознавство"; курси для магістрантів "Новітні досягнення в галузі лінгвістики", "Сучасні методи дослідження художнього тексту"; спецкурс "Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень"; "Сучасна література НІмеччини"; практичні курси: “Практика усного та писемного мовлення”, “Практична фонетика німецької мови”, “Практична граматика німецької мови”, “Практичний курс німецької мови як другої іноземної мови”, "Практичний курс німецької мови та перекладу", "Друга іноземна мова (німецька)", "Німецька мова за профілем спрямування", "Основи наукової комунікації іноземною мовою", "Латинська мова".

       Викладачі кафедри працюють на денній та заочній формі навчання. Провідні викладачі кафедри плідно очолюють роботу з бакалаврами напряму підготовки "Філологія (німецька, англійська мова та література)*", зі спеціалістами та магістрантами спеціальності “Мова та література (німецька)*”.

         Кафедра німецької мови з 2000 року успішно працює над кафедральною темою: “Шляхи удосконалення підготовки вчителя іноземних мов для різних типів шкіл” та ініціативною темою: “Типологія та функціонування одиниць фонетичної, граматичної та лексичної системи сучасної німецької мови: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти”. Наукові дослідження викладачів кафедри стосуються такої тематики: Функціонування фразеологізмів німецької мови в художньому тексті; СЛГ слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження); Вторинна номінація в сучасній німецькій мові (на матеріалі лексики та фразеології з компонентом "кольороназва"); Лінгвостилістичні особливості текстів літературних творів німецьких письменників; Система концептуальних метафор в поетичних текстах німецьких романтиків; лексико-семантичні особливості рекламного тексту (на матеріалі сучасної німецької мови); Система естетичних цінностей як програма самореалізації особистості вчителя іноземної мови; Проектне навчання у вищій школі.

       Результатом цієї роботи є захист 5 кандидатських дисертаціїй (Софіщенко О.В., Хмельковська С.В., Ковбасюк Л.А., Романова Н.В., Гоштанар І. В.), наукові публікації викладачів кафедри та студентів, проведення міжкафедральних наукових семінарів, науково-практичних конференцій. Закінчила навчання в аспірантурі та готується до захисту викладач Ізмайлова О.А., завершила навчання в докторантурі  доцент Романова Н. В. (була докторанткою Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови) та, у 2015 році, захистила докторську дисертацію  на тему: "Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови XVIII - початку XIX століть".

      10 викладачів кафедри успішно пройшли стажування в університеті міста Аузбург (Баварія). Матеріали стажування успішно впроваджуються в навчальний процес. Плідними виявилися міжнародні наукові зв'язки кафедри: доцент Ковбасюк Л.А. успішно пройшла стажування у Літній академії "Методика та дидактика викладання німецької мови" (м. Регенсбург, Регенсбурзький університет, липень 2011 р.), наукове стажуванння у Літній академії колишніх стипендіатів BAYHOST з теми "Соціальний аспект викладання німецької мови в ВНЗ та ЗОШ" (червень 2013 р., м. Реген, Баварія), наукове стажування DAAD у Мюнхенському інституті ім. Людвіга Максиміліана з теми "Мовний аспект новітніх засобів комунікації" (липень 2013 р.); доцент Гоштанар І.В. пройшла стажування у школах та училищах професійного спрямування Гете-інституту в рамках програми "Школи - партнери майбутнього" (Нижня Саксонія, Німеччина, липень 2014 р.).

        Студенти напряму підготовки, спеціальності “Філологія / Мова та література (німецька, англійська)*” беруть активну участь у програмі ДААД (Служба німецьких академічних обмінів) та мають добру можливість пройти стажування у вищих навчальних закладах Німеччини. У травні 2011 року студентки 391 групи Бандурко З. та Радіонова О. стали учасниками наукового проекту та стажувалися в університеті Альпен-Адріа (місто Клагенфурт, Австрія). Програма стажування включала екскурсії, знайомство з навчальним процесом університету, відвідування лекційних та семінарських занять, зустрічі зі студентами та викладачами університету. У вересні-листопаді 2011 р. студентка 591 групи Лілик М. стала учасником  міжнародної програми та отримала диплом проходження курсу DanECuLT (університет м. Сількеборг, Данія). У квітні 2013 року (з 11.04.2013 р. по 21.04.2013 р.) студенти ІІ-V курсів напряму підготовки "Філологія (німецька, англійська мова та література)*", спеціальності "Мова та література (німецька)*" проходили стажування у вищих навчальних закладах Німеччини. Всього група нараховувала 14 осіб. Згідно з умовами отримання гранту студенти  відвідали декілька провідних вузів Німеччини: Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, Фрьобельсемінар у Касселі, університет Отто-Фрідріха у Бамберзі та університет Альберта-Людвіга у Фрайбурзі. Програма стажування включала екскурсії, знайомство з учбовим процесом у зазначених вишах, відвідування семінарів та конференцій, зустрічі зі студентами та керівним складом університетів. Студенти Кайдашова К., Кучерук О. та Хільченко Д. успішно пройшли стажування у Поморській академії м. Слупська (Польща) протягом зимового семестру 2014-2015 н.р.

       Кафедра постійно підтримує зв’язок зі школами міста Херсона (№ 6, 20, 24, 57, 58, Школою гуманітарної праці), а також зі школами Херсонської області (Новотроїцька гімназія, Нововоронцовська СШ і ін.) та з філіями у Бериславі, Чаплинці, Новотроїцьку та Генічеську. Протягом тривалого часу кафедра проводить консультації для вчителів цих шкіл на базі інституту удосконалення вчителів, а для учнів цих шкіл пропонується методичні вказівки, надаються консультації та проводяться заняття через центр довузівської підготовки.

    Активну діяльність здійснюють викладачі в обласному ліцеї та в центрі довузівської підготовки. Викладачі кафедри працюють у 9-11 класах в Академічному ліцеї при ХДУ на профільних дисциплінах (практична фонетика, практична граматика, країнознавство, практика усного та писемного мовлення), беруть активну участь у керівництві науково-дослідницькими роботами ліцеїстів. Протягом багатьох років кафедра очолює роботу школярів, ліцеїстів з німецької мови по лінії Малої Академії Наук. Результатом цієї роботи є щорічні призові місця на Всеукраїнських конкурсах МАН: Фрейз Марина  - ІІІ місце у Всеукраїнському турі у квітні 2012 року, ІІІ курс, Академічний ліцей при ХДУ (науковий керівник - доц. Гоштанар І. В.), Кравченко В. та Слінько В. посіли перше та друге місце в обласному конкурсі Малої Академії наук за результатами захисту своїх наукових досліджень у лютому 2015 р. (науковий керівник - доц. Гоштанар І. В.).

     Навчально-дослідницька робота студентів становить складову частину фахової підготовки вчителя. Цей вид діяльності включає роботу наукових гуртків, участь у науково-практичних конференціях, написання та захист курсових робіт, дипломних робіт РВО "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр". За 20 років на кафедрі підготовлено і захищено на “відмінно” більше 130 дипломних та 80 магістерських робіт (наукові керівники – проф. Солдатова С.М., доц. Ковбасюк Л.А., доц. Хмельковська С.В., доц. Романова Н. В., доц. Гоштанар І.В.).Студенти беруть активну участь у підготовці наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Студентка четвертого курсу Скороход А. у 2015 році посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з роботою на тему "Особливості ідіолекту Еріха Марії Ремарка (на матеріалі збірки оповідань «Der Feind»" (науковий керівник - доц. Гоштанар І. В.).

       На кафедрі створено солідний бібліотечний фонд, який є значною допомогою студентам у підготовці до занять.

      Викладачі кафедри щорічно керують педагогічною практикою студентів у школі. Практика проходить досить успішно, студенти охоче проводять уроки у школах, залишаються на робочих місцях як вчителі німецької мови.

      Кафедра проводить інтенсивну роботу по підготовці та проведенню кандидатського іспиту з німецької мови. Активну участь кафедра бере у підготовці та проведенні міських та обласних олімпіад з німецької мови.

      Кафедра запрошує на свої лекції та практичні заняття іноземних фахівців, які знаходяться у Херсоні у будь-яких установах. У квітні-травні 1996 року на кафедрі працював доцент університету м.Геттінген Йохан Міхаеліс, який провів більш ніж 50 годин практичних занять та 20 лекцій; у 1999-2000 р. на кафедрі працювала випускниця університету м. Йени Катрін Штедефельд, яка вела практичний курс німецької мови на молодших курсах. У 2003-2004 н.р. кафедра активно співпрацювала з провідним лектором ДААД Ельке Бредерек (м.Одеса/від Інституту ім. Гете), яка провела ряд лекцій та практичних занять з країнознавства Німеччини, підготувала студентів до участі у тестуванні з програми ДААД.

      Кафедрою німецької мови, починаючи з 2002 року, проведено 11 Регіональних науково-практичних конференцій та семінарів. Тематика цих заходів багатопланова:

      2002 рік – «Мова. Суспільство. Культура»;

      2003 рік – «Вивчення німецької мови у контексті міжнародної співпраці та інтеграції у сфері освіти»;

      2004 рік – «Вчитель нового покоління: гуманістичні напрями в галузі вивчення мови і методи її викладання»;

      2005 рік – «Німецька у південному регіоні України: історичний та методологічний аспекти»;

      2006 рік – «Сучасні німецька мова: тенденції розвитку та перспективи наукових досліджень»;

      2007 рік – «Вектори наукового пошуку в сучасній німецькій мові»;

      2008 рік – «Німецька філологія: здобутки та перспективи досліджень».

     2009 рік - 23 квітня 2009 р. кафедра німецької мови проводила студентський науково-практичний семінар «Іноземна мова в освітніх технологіях ХХІ століття». Була виконана робота наступних секцій: «Країнознавство. Культура. Мова», «Перекладознавство. Текст»,«Словотвір. Функціональна семантика лексичних одиниць», «Німецька мова в історичному розвитку», «Лінгводидактика у ЗОШ». У конференції прийняли участь 70 студентів.

     2011 рік – своє 19-річчя кафедра відзначила проведенням регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вивчення та викладання німецької мови у сучасному полікультурному світі» (учасники – провідні викладачі та методисти шкіл міста та області та викладачі кафедри).

    2013 рік - Регіональний науково-практичний семінар «Актуальні аспекти вивчення іноземної мови у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах» (учасники – провідні викладачі та методисти шкіл міста та області та викладачі кафедри; студенти-магістранти).

     2015 рік - Регіональний науково-методичний семінар "Актуальні проблеми німецької філології та методики викладання німецької мови в освітніх закладах" (учасники - провідні викладачі кафедри, викладачі та методисти гімназій, шкіл, НВК міста, студенти 391, 491, 591 групи).

     2016 рік - ХVII регіональна науково-практична конференція "Німецька мова в контексті сьогодення: теорія та практика".

 17 березня 2016 року в Херсонському державному університеті за підтримки декана факультету іноземної філології ХДУ, доктора педагогічних наук, професора С. А. Омельчука відбулась ХVII регіональна науково-практична конференція «Німецька мова в контексті сьогодення: Теорія та практика».

Привітальними словами означили початок роботи цього наукового форуму декан факультету іноземної філології ХДУ, доктор педагогічних наук, професор      С. А. Омельчук, завідувач кафедри німецької мови ХДУ, кандидат філологічних наук, професор С. М. Солдатова. Вітаючи присутніх із небуденною подією, керівництво наголосило на важливості знань іноземних мов як для розбудови нової української загальноосвітньої школи, так і для міжкультурної комунікації.

Своє ставлення до сучасної німецької мови висловили теоретики і практики. Теоретична думка репрезентована вустами молодих науковців, зокрема З. В. Бандурко та О. А. Ізмайловою, прикладний аспект було висвітлено доктором філологічних наук, доцентом кафедри німецької мови ХДУ Н. В. Романовою, кандидатом філологічних наук, професором кафедри німецької мови ХДУ С. М. Солдатовою, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри німецької мови ХДУ С. В. Хмельковською, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри теорії і методики викладання суспільнознавчих і гуманітарних дисциплін, завідувачем науково-методичної лабораторії іноземних мов КВНЗ «Академія неперервної освіти» В. В. Востріковою, учителем-методистом німецької мови, заступником директора з навчально-виховної роботи гімназії № 6 Херсонської міської ради І. В. Радецькою, учителем німецької мови вищої кваліфікаційної категорії Херсонської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов Н. М. Деменською, учителем німецької мови першої кваліфікаційної категорії навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради Н. П. Полушкіною, координатором роботи проекту «Мова. Культура. Німеччина» в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара О. А. Кордонюк. Усього в заході взяли участь близько 40 осіб.

 

 

На пленарному засіданні привернули особливу увагу та викликали зацікавленість аудиторії такі ґрунтовні наукові доповіді, як:

«Семантичні особливості лексеми Freude в оповіданнях Генріха Белля» доктора філологічних наук, доцента кафедри німецької мови ХДУ Н. В. Романової;

«Рецепція нових українських суспільно-політичних реалій у сучасному німецькому політичному дискурсі» кандидата філологічних наук, професора кафедри німецької мови ХДУ С.М. Солдатової;

«Прояви любові в коротких оповіданнях Б. Шлінка» кандидата педагогічних наук, доцента кафедри німецької мови ХДУ С. В. Хмельковської;

«CLIL Methode im Deutschunterricht» учителя німецької мови вищої кваліфікаційної категорії Херсонської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов Н. М. Деменської.

У рамках науково-практичної конференції працював круглий стіл «Сьогодення німецькомовного середовища» – керівник кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови ХДУ Л. А. Ковбасюк.

Робота круглого столу продемонструвала високий рівень професійної підготовки й зацікавленості в проблемі конференції та готовності до відкритого діалогу його учасників.

Розгалужена система роботи наукового зібрання охоплювала й культурну програму, а саме: лірику німецького класика Й. В. фон Гете (виконавець М. Фрейз – студентка 491 групи кафедра німецької мови ХДУ) та сучасні українські пісні (виконавці Є. Імшеницька та Г. Ліщук – студентки 291 групи кафедра німецької мови ХДУ).

Взаємодія науки, практики й мистецтва активізувала новий рівень пізнання і сприймання навколишнього світу та себе в цьому світі.

Незабутні спогади залишила «перерва на каву», де учасники поділилися враженнями, обмінялися науковими ідеями та напрацюваннями своїх освітніх закладів.

 

Усім учасникам конференції було вручено відповідні сертифікати.

 

 

      Отже, кафедра прагне до удосконалення та підвищення науково-методичного потенціалу, який відповідав би сучасним вимогам вищої школи.

Контакти

Кафедра німецької мови

73003 м.Херсон, пров. 40 років Жовтня, 47 (5-ий корпус), ауд. № 206

Тел.: +380 552 326758
Вн. тел.: 215
Email: