Chair of Romanic and Germanic Languages

Updated: 10/6/2017

 

Chair of Romanic and Germanic Languages 

Кафедра романо-германських мов належить до випускових кафедр Херсонського державного університету. Специфіка кафедри полягає в тому, що професорсько-викладацький склад проводить заняття з практичних та теоретичних дисциплін з французької, іспанської та англійської мов. Члени кафедри здійснюють підготовку студентів за спеціальностями:  6.020303. Філологія (іспанська, англійська мова та література) *, 6.020303. Філологія (французька, англійська мова та література)*, 7.02030302. Мова і література (французька, англійська)*, 8.02030302. Мова і література (іспанська)*.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі з науковим ступенем, які мають значний досвід науково-педагогічної та перекладацької діяльності.

Усі науково-педагогічні працівники за кваліфікацією відповідають профільному напряму дисциплін, які вони викладають, мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та досвід практичної роботи.     

Головною метою діяльності кафедри романо-германських мов є забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, фахівців на рівні світових кваліфікаційних ви мог,отримання новітніх знань шляхом здійснення наукових досліджень, розробок та їх спрямування на створення і впровадження інноваційних конкурентоздатних результатів.

Науково-інноваційна діяльність на кафедрі романо-германських мов впродовж останніх років має позитивну динаміку. За результатами наукових досліджень впроваджуються нові та оновлені навчальні дисципліни, публікуються навчальні посібники. Кафедра  романо-германських мов постійно нарощує і вдосконалює науково-педагогічний потенціал та навчально-матеріальну базу, підвищуючи професійний рівень викладачів. Науково-педагогічний колектив кафедри щорічно поповнюється випускниками факультету, які прослухали курс методики викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах і успішно пройшли мовно-педагогічну практику на базі кафедри.

У викладанні іноземних мов дедалі активніше застосовуються новітні методики, що ґрунтуються на використанні сучасних технічних засобів навчання. Викладання іноземних мов на кафедрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів.

Студенти незмінно успішно представляють кафедру романо-германських мов, працюючи перекладачами на міжнародних конференціях різних рівнів, демонструють професійне володіння мовами під час навчання і стажування у зарубіжних університетах. Високий рівень володіння іноземними мовами підтверджують і численні позитивні відгуки організацій та установ, що прийняли на роботу випускників кафедри.

Основним напрямком науково-методичної роботи кафедри є порівняльне дослідження мов.

Під керівництвом завідувача кафедри доц.Ткаченко Л.Л. (2000 – 2015рр.) кафедра романо-германських мов набула професійних зв’язків з факультетом романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, з кафедрою іноземних мов Херсонського державного технічного університету, зі спеціалізованими школами №54, №12, №27, з науково-методичним об’єднанням Херсонського обласного ліцею, з інститутом вдосконалення вчителів, з Херсонським гуманітарним інститутом.

Наразі до перспектив розвитку кафедри належить постійна робота методичних семінарів для аспірантів, асистентів та викладачів на кафедрі та міжкафедральному рівні, організація школи молодих викладачів (з 2016 р.) та конкурсу фахової майстерності молодих викладачів кафедри (з 2016 р.); залучення в якості зовнішніх сумісників лише високопрофесійних фахівців вищої кваліфікації, дефіцитних за фахом з-поміж штатних співробітників кафедри; розширення профілів презентації кафедри романо-германських мов та факультету перекладознавства на Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентів, планова багаторічна підготовка студентів до таких всеукраїнських акцій;  інтенсифікація наукової співпраці з іншими ВНЗ та науково-дослідними установами України; започаткування практики запрошення до викладання фахівців з різних університетів України та світу.