Науково-дослідна діяльність і міжнародні зв’язки

Оновлено: 16.11.2015

Науковій роботі на випускаючій кафедрі романо-германських мов приділяється особлива увага. На кафедрі працюють на постійній основі 4 кандидати філологічних наук, доценти; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 1 доцент без вченого ступеня; 1 кандидат наук, старший викладач; 2 старших викладача, 1 викладач, 4 асистента. Для забезпечення кадрового складу кафедри романо-германських мов висококваліфікованими спеціалістами в галузі іспанської та французької філології викладачі кафедри проходять стажування.

У 2015 р. Глущук-Олея Г.І. вступила до докторантури Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 10.02.05 - романські мови). Старший викладач Федоров О.В. навчається в аспірантурі ХДУ (спеціальність 10.02.16. –  перекладознавство), викладач Мараб'ян К.А.  –  КНЛУ (спеціальність 10.02.05 – романські мови).

З метою підвищення якості науково-дослідної роботи кафедрою романо-германських мов було укладено угоду про співпрацю з кафедрою теорії та практики перекладу Запорізького національного університету. Така співпраця має сприяти також підвищенню рівня викладання теоретичних та практичних дисциплін з іспанської та французької мови та літератури, забезпечення навчального процесу сучасними навчально-методичними матеріалами. У рамках співпраці відбувається обмін досвідом щодо розробки робочих програм та робочих планів з метою оптимізації поєднання теоретичного та практичного аспектів викладання іноземних мов з огляду на багатомірність у профілі роботи кафедр та визначення змісту навчання на кожному етапі підготовки фахівців з іноземної мови та літератури. Викладачі кафедр беруть участь у спільній розробці наукових проблем, апробації результатів дослідження, обмінюються оригінальними авторськими навчально-методичними матеріалами (підручниками, конспектами лекцій, посібниками, методичними рекомендаціями) у надрукованому або електронному вигляді на відповідних офіційних сайтах університетів, проводять спільні науково-практичні конференції з актуальних проблем іноземної філології та викладання іноземних мов, «круглі столи», спільні засідання, методичні семінари. Співробітництво з кафедрою теорії та практики перекладу Херсонського національного технічного університету уможливлює організацію спільного стажування фахівців кафедр у межах творчого науково-методичного обміну.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над загально-кафедральними темами «Порівняльне дослідження мов» та «Лінгвокогнітивні і комунікативно-прагматичні аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної англійської мови». Розвиток фундаментальних і прикладних досліджень на кафедрі романо-германських мов відбувається у декількох напрямках. Ініціативні теми викладачів і аспірантів кафедр охоплюють широке коло питань лінгвістики та методики викладання іноземних мов: «Когнітивні дослідження у галузі лінгвістики» (ст.в. Акішина М.О.); «Словниковий склад сучасної іспанської мови та засоби створення образності та експресивності» (доцент Ткаченко Л. Л., викладач Федоров О. В.); «Проблемні питання освіти у Франції та Україні» (доцент Голотюк О. В.); «Методика викладання іспанської мови у ВУЗі» (доцент Гончаренко О. М.), «Використання комунікативних методів у навчанні граматики англійської мови у ВНЗ» (ст. викладач Бутенко О.А.,) тощо. Матеріали проведених досліджень відображають тенденції нових підходів до науково-дослідної роботи, на які орієнтуються  кафедри університету. Незважаючи на різноманітність наукових інтересів співробітників кафедри романо-германських мов, чітко простежується загальна прогностична спрямованість на розвиток професійної компетентності, інтеграцію теоретичних знань та особистого досвіду.

Уся діяльність кафедри романо-германської мов спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів майбутніх вчителів, тому пріоритетною є робота зі студентською молоддю. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі романо-германських мов створено проблемну групу «Актуальні проблеми романської філології», у якій беруть участь кращі студенти спеціальностей. На засіданнях групи обговорюються теоретичні питання іспанської та французької мов та літератури, виконуються практичні завдання, що сприяє формуванню майбутніх фахівців.

Результати науково-дослідної роботи студентів відображені в наукових публікаціях, що студенти готують самостійно або у співавторстві зі своїми науковими керівниками - викладачами кафедри. Більшість статей друкується в збірнику студентських наукових робіт «Магістерські студії».