Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 28.11.2017

Кадровий склад кафедри німецької та романської філології
 

Солдатова Світлана Миколаївна - кандидат філологічних наук, завідувач, професор  кафедри німецької мови, відмінник освіти України, член спеціалізованої вченої ради К. 67.051.05 ХДУ по захисту дисертацій зі спеціальності 10.02.04. Германські мови та 10.02.16. Перекладознавство. У 1979 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет. У 1988 році захистила дисертацію на тему: «Народноетимологічне переосмислення фразеологізмів та його роль у збагаченні фразеологічного фонду сучасної німецької мови» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття вченого звання кандидат філологічних наук. Працює в університеті з 1979 року. З 1992 року завідувач кафедри німецької мови факультету іноземної філології Херсонського державного університету.

Викладає наступні навчальні дисципліни:

              Теоретичні курси: лексикологія, теоретична граматика, лінгвокраїнознавство, основи наукових досліджень, порівняльна типологія, новітні досягнення в галузі сучасної лінгвістики.

              Практичні курси: практична фонетика сучасної німецької мови, практика усного та писемного мовлення.

Коло інтересів: Фразеологічна семантика, функціонування фразеологічних одиниць у текстах різної комунікативної направленості, особливі типи слово- та фразотвору сучасної німецької мови, шляхи збагачення словникового фонду сучасної німецької мови.

 Гоштанар Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології, член міжнародного науково-педагогічного товариства ім. Й. Ф. Гербарта (Німеччина).

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов у 1996 р.; магістратуру Херсонського державного універститету зі спеціальності ПМСО. Мова та література (німецька)* у 2000 р.; аспірантуру ХДУ зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки у 2011 р.

Працює в університеті з 1999 р.

Викладає навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення;  практичний курс другої іноземної мови та переклад; .стилістика німецької мови; інтерпретація художнього тексту.

Сфера наукових інтересів:

   Історія зарубіжної педагогіки, педагогіка Й. Ф. Гербарта у міжнародному дискурсі,  професійна освіта.

   Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць.

   Текстолінгвістика. Дискурсознавство.

Вийшло друком понад 40 наукових публікацій, з них – 1 підручник з грифом МОН, 1 монографія («Педагогічна система Й. Ф. Гербарта у контексті розвитку світового освітнього простору»), 3 навчальних посібника, 4 навчально-методичні рекомендації, 20 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 наукові публікації у провідному виданні Німеччини.

 Ковбасюк Лариса Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри німецької та романської філології.

У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.

У 2004 році захистила у Київському національному лінгвістичному університеті дисертацію на тему: «Семантичний та функціональний аспекти одиниць вторинної номінації з компонентом «кольороназва» в сучасній німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття вченого ступеня «кандидат філологічних наук». У 2006 році отримала вчене звання «доцент». З 1997 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ. 1998 − 2001 − аспірантура зі спеціальності 10.02.04 германські мови (німецька мова). З 2004 по 2011 рр. викладач ЦДП при ХДУ. З 2008 року член журі МАН у м. Херсон та Херсонській області. З 2007 року виступає офіційним опонентом під час захисту кандидатських дисертацій із спеціальності «10.02.04. Германські мови (німецька мова)», зокрема, 2011: «Емотивність молодіжного лексикону (на матеріалі сучасної німецької мови)» (Шавловська Т.С.); 2012: «Емотивний компонент значення фразеологічних дериватів німецької мови» (Л.О. Потенко); 2014: «Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах» (І.Л. Білоус), що були захищені у спеціалізованій вченій раді К.67.051.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:  10.02.04 – германські мови; 10.02.16 – перекладознавство. З 2011 є членом комісії із складання кандидатського іспиту з іноземної мови (німецька). З 2015 рік – член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  галузі «Романо-германські мови і літератури».

 Коло інтересів: Міжкультурна комунікація, первинні та вторинні  процеси номінації, ономастика, фразеологія, новітні засоби комунікації, літературознавча лінгвістика.

Ковбасюк Л.А є автором  55 статтей та 9 навчально-методичних посібників, серед яких – навчальний посібник з граматики німецької мови з грифом МОН: Deutsche Übungsgrammatik: Lehrwerk. – Херсон: ХДУ, 2013. –  202 с. (Лист №1/11-11124 від 09.07.13)

 Доцент Ковбасюк Л.А. бере активну участь у міжнародних семінарах, академіях, зокрема:

1. Internationale Deutschlehrertagung in Jena-Weimar (BRD),  3-8. August 2009: Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.

2. Bayhost-Alumni-Akademie in Regen (BRD), 26.-30. Juni 2013: Vertrauen, Verantwortung, Vorteilsnahme: Korruption.

Викладає:  Усна практика мовлення, практичний курс німецької мови, практична граматика німецької мови, країнознавство, теоретичний курс німецької мови як другої іноземної, спецкурс «Актуальні проблеми слово- та фразотвору».

 Романова Наталя Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри німецької та романської філології.

У 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.У 2005 році захистила в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова дисертацію на тему: «Лексико−семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.У 2015 році захистила в Київському національному лінгвістичному університеті дисертацію на тему: «Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – XXI століть» зі спеціальності 10.02.04 германські мови на здобуття  наукового ступеня доктора філологічних наук.

Коло інтересів: Історія німецької мови (дослідження первинної номінації лексем), практика перекладу фольклору, художніх творів лінгвістичні аспекти сучасної німецької мови.

Викладає: Історію німецької мови, теорію і практику перекладу, практичний курс німецької мови.

Керує:Підготовкою дипломних робіт.

 

  Хмельковська Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

У 1997 році закінчила Херсонський державний інститут, факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.У 2005 році захистила дисертацію на тему: «Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки» на здобуття вченого звання кандидат педагогічних наук.

Коло інтересів: Методика викладання іноземних мов: сучасні технології, проєктне навчання в школі та ВНЗ, формування творчих здібностей майбутніх вчителів, сучасна література Німеччини

Викладає: Усна практика німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, література Німеччини, методика викладання іноземної мови у школі, практичний курс німецької мови, спецкус з німецької літератури,практичний курс другої іноземної мови та перекладу.

Керує: Підготовкою дипломних, курсових робіт; педагогічною практикою.

  Діденко Наталія Вікторівна – викладач кафедри німецької та романської філології

У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут (нині Херсонський державний університет), факультет іноземних мов, німецько−англійське відділення.З 1998 року працює викладачем кафедри німецької мови.

Коло інтересів:  методика викладання німецької мови, стилістика художнього тексту, проблеми перекладознавства, практичний переклад, проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації

Викладає: практика усного та писемного німецького мовлення, практичний курс німецької мови, практичний курс німецької мови та перекладу, іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Керує: підготовкою курсових робіт; педагогічною практикою.

 Ізмайлова Оксана Андріївна -викладач кафедри німецької та романської філології

Закінчила у 2000 році Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література, англійська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя німецької мови, англійської мови та зарубіжної літератури. Дата видачі 30 червня 2000 року.

У 2001 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література» та здобула кваліфікацію магістра німецької мови та зарубіжної літератури. Дата видачі 8 червня 2001року.

На кафедрі німецької мови працює з 2001 року.

Викладає практичні курси: « Практику усного та писемного мовлення німецької мови», «Практичний курс німецької мови», « Практична граматика німецької мови».

У 2013 році закінчила аспірантуру при Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 Теорія та методика навчання (германські мови).

Наукові публікації:

«Методика формування комунікативно-дискурсивної культури студентів мовних ВНЗ», Науковий вісник Південно-Українського університету. Педагогічні науки (с. 158-162); «Вектори дослідження дискурсу». Науковий вісник ХДУ «Педагогічні науки»-(с.107-113)

"Формування іншомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей" (с.137-140) . Участь у міжвузівській науково-практичній конфереції: "Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін" (25.02.2011 м. Євпаторія).

Тези: «Дискурсивна компетенція в контексті проблем навчання іноземних мов» Участь у регіональній науково-практичній конференції”Іноземні мови в освітніх технологіях XXI століття“(с. 63-65). (ХНТУ 16.05.2011 м.Херсон)

"Формування іншомовної комунікативної компетенції як структурного компоненту комунікативної культури студентів мовних ВНЗ" //Науковий вісник ХНУ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Вип 17 (с.66-72). – Харків, 2011.

Тези: "Дискурсивна компетенція як структурний компонент комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей" Участь у міжнародній науковій конференції: "Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози"  (c.49-51) (26.05.2011 м.Умань).

"Роль дискурсивної компетенції у сфері усної і писемної комунікації" // Педагогічні науки. Збірник ВАК України (м.Херсон) (с.258-262).

Дискурсивна компетенція як засіб комунікації». Матеріали другої міжнародної науково-методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми та перспективи» (с.96-97).

«Компоненти дискурсивної компетенції» Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (с. 75-76).

«Принципи навчання дискурсивній компетенції студентів мовних спеціальностей» Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського (с. 64-70).

«Теоретичні основи методики навчання іншомовного спілкування. Спрямованої на формування дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей» Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського (с. 107-111).

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

 Бандурко Зінаїда Валеріївна – викладач кафедри німецької та романської філології.

У 2012 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології зі спеціальності 6.020303 Філологія (німецька мова та література)* з відзнакою.

У 2013 році закінчила Херсонський державний університет, факультет іноземної філології зі спеціальності 8.02030302 Філологія (німецька, англійська мова та література)* з відзнакою.

З 2013 року працює викладачем кафедри німецької мови факультету іноземної філології ХДУ.

Коло інтересів:Прагматика, прагмапоетика, когнітивна лінгвістика, лексикологія, стилістика, фразеологія, новітні засоби комунікації, літературознавча лінгвістика.

Викладає: Практичний курс німецької мови, Практичний курс німецької мови та перекладу, Друга іноземна мова (німецька), Латинська мова.

 

 Голотюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Закінчила факультет романо-германської філології Калінінського державного університету. З 2001 року Голотюк О.В. працює на кафедрі романо-германських мов ХДУ. У 2007 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені  К.Д.Ушинського з теми „Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції”, зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2008 року  працює на посаді доцента кафедри романо-германських мов. Доцентом Голотюк О.В. розроблено та надруковано 9 навчально-методичних посібників  для студентів.Основні матеріали науково-методичної роботи опубліковано в 35 одноосібних публікаціях, з них 23 наукового та 12 навчально-методичного характеру, в т.ч. одна монографія. Після обрання на посаду доцента надруковано 17 праць, у т.ч. 7 наукових (у фахових виданнях, затверджених ВАК України),  навчально-методичних – 10.

 Глущук-Олея Ганна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької та романської філології.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Після захисту кандидатської дисертації у 2012 р. («Способи вираження каузативності в сучасній іспанській мові») брала участь у дванадцяти конференціях, зокрема у восьми міжнародних науково-практичних конференціях. З метою підвищення кваліфікації та задля впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, пройшла стажування у серпні 2014 р. в Університеті Сарагоси (Іспанія) (Спеціалізовані курси для розширення штату викладачів іспанської мови як іноземної за підтримки уряду Арагону та Інституту Сервантеса). З жовтня 2015 є докторантом Київського Національного лінгвістичного університету, спеціальність 10.02.05  - романські мови (іспанська мова).

Коло наукових інтересів: функціональна, історична граматика іспанської мови, фразеологічна система іспанської мови (фразеологізми із негативно-оцінним елементом та їх становлення) тощо.

Гончаренко Олена Миколаївна – доцент кафедри німецької та романської філології.

Закінчила Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю романо-германські мови і література.

З 2001 року – доцент кафедри романо-германських мов. Проходила стажування в Мадридському державному університеті, Херсонському національному технічному університеті та в Херсонському державному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів: теорія і практика перекладу, іспаномовна література, методика викладання іноземних мов, когнітивна граматика, міжкультурна комунікація.  

Федоров Олексій Володимировичстарший викладач кафедри німецької та романської філології.

1999 – 2004 Навчався в херсонському державному педагогічному університеті за спеціальністю Мова та література (англійська, іспанська). 2003 – 2005 працював вчителем іспанської мови в ЗОШ 54 м. Херсона. З 2005р. працює в Херсонському державному університеті викладачем іспанської мови та латини. У 2013р. вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. Автор наукових статей

 

Мараб’ян Катерина Андріївна – викладач  кафедри німецької та романської філології.

Закінчила Херсонський державний університет зі спеціальності "Мова та література" (французька, англійська).

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті з теми " Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика" зі спеціальності 10.02.05 - романські мови. Основні наукові здобутки опубліковані в 13 одноосібних публікаціях.

Коло наукових досліджень: семіотика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, етнолінгвістика.

Єрмоленко Інеса Ігорівна  кандидат філологічних наук, викладач кафедри німецької та романської філології

У 2008 році закінчила Херсонський державний університет з відзнакою за спеціальністю: ПМСО. Мова та література (англійська, французька). У 2015 році закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету аз спеціальністю 10.02.05 – романські мови (французька). З 2015 року – асистент кафедри. У   2016   році   захистила   дисертацію  на  тему  «Композиційне  і комунікативно-прагматичне  конструюванння "чорного детективу" Даніеля Пеннака.  Є  автором  14  одноосібних  публікацій.

Коло наукових досліджень: фреймовий аналіз художнього тексту, суб’єктивна модальність у художньому тексті, комунікативно-прагматичне дослідження мовних одиниць різних рівнів у художньому тексті.

 

Пашкевич Каріна Валеріївна – асистент кафедри німецької та романської філології.

У 2012 році з закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова та література (французька, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя французької та англійської мов та зарубіжної літератури. У 2013 році закінчила Запорізький національний університет, факультет іноземної філології, спеціальність «Філологія. Мова та література (французька)», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та кваліфікацію викладача французької мови та літератури.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика; міжкультурна комунікація.

 

Журавльова Анна Павлівна - викладач кафедри німецької та романскої філології.

У 2010 році з закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «ПМСО. Мова та література (іспанська, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури. У 2016 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю: Мова і література, отримала кваліфікацію: викладача мови (іспанської) та зарубіжної літератури, вчителя англійської мови.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.

 

Колєснік Марія Володимирівна - старший лаборант кафедри німецької та романської філології