Методичне забезпечення дисциплін кафедри

Оновлено: 14.02.2020

Авторські програми за нормативними та варіативними  дисциплінами кафедри слов`янської філології: навчальний посібник, частина 2 / Гладкова Р. Я., Левакіна Т.В., Михайловська Г.О., Мунтян С.В.,  Омельчук С.А., Резніченко Н.О., Руденко Л.М., Савченко О.Ю., Тропіна Н.П., Черкун Л.І.; за загальною редакцією   Гладкової Р.Я.– Херсон, 2019. -      112 с.

кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Беляев Ю.І. Простое синтаксически осложненное предложение в современном русском языке: Учебно-практическое пособие для студентов-филологов. Лист МОН України № 1/11-15501 від 14.10.2013. - Херсон: Видавництво ХДУ. - 270 с.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Беляев Ю.І. Синтаксис современного русского литературного языка: учебное пособие. – Ченстохов, 2007. – 441 с

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Гладкова Р.Я., Резніченко Н.О. Практический курс современного русского языка. Часть 1: Орфография. Учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей дневной, заочной и экстернатной форм обучения. – Херсон: «Айлант», 2014. – 128 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Гладкова Р.Я., Резніченко Н.О. Сборник диктантов по русскому языку (Методичний посібник) – Херсон: Айлант, 2004. – 40 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Лексикология современного русского языка: Методическое пособие/ Ю.В.Герасимова, Л.И.Черкун. – Херсон, 1999. – 19 с

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Матеріали до моніторингу якості знань з курсів «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська мова»:  Навчально-методичний посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – 104 с.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Михайловська Г.О. Методика преподавания русского языка / часть 1 : Учебно-методическое пособие. – Херсон: Айлант, 2016. – 36 с.

 Михайловська Г.О. Методика викладання російської мови.doc (191.5 Kb)

Омельчук С. А. Сучасна українська лінгводидактика. Норма в термінології і мовна практика фахівців : монографія / Сергій Омельчук. – К.: Києво-Могилянська академія, 2019. – 356 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Омельчук С. А. Українська мова. Готуйся серйоЗНО [Електронний ресурс] : електронний практикум / С. А. Омельчук. – К. : ТМ «Розумники», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 Pentium III, HDD 180 Mb відеокарта SVGA звукова карта, CD ROM. – Назва з контейнера.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Омельчук С.А.  Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу: теорія і практика: монографія. – К.: Генеза, 2014. – 368 с.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Омельчук С.А. Дослідницький підхід до навчання мови: лінгводидактичний словник-довідник. - К.: [б.в.], 2015. – 56 с.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ/С.А. Омельчук. - К.: Грамота, 2014. – 224 с.

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Програми навчальних дисциплін кафедри слов’янської філології: навчальний посібник / Гладкова Р.Я., Левакіна Т.В., Михайловська Г.О., Мунтян С.В., Омельчук С.А., Піскунова Ю.О, Прохоренков В.М., Резніченко Н.О., Руденко Л.М., Тропіна Н.М., Черкун Л.І.; за загальною редакцією Резніченко Н.О. ‒ Херсон, 2018. ‒ 247 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Прохоренков В.М. Методические рекомендации и контрольные работы по курсу «Введение в славянскую филологию» : методичні рекомендації. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 48 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Прохоренков В.М. Система контроля качества знаний студентов по учебной дисциплине «Историческая грамматика (часть 1. Историческая фонетика)»: учебно-методическое пособие. – Херсон, ХГУ, 2014. – 92с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Прохоренков В.М. Тестування у системі моніторингу якості знань студентів. Лист МОН України №1/11-9809 від 10.06.2013. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2013. - 116  с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Прохоренков В.М. Система контроля качества знаний по дисциплине «Историческая грамматика» (Ч. 2 : Именные части речи). – Херсон: Айлант 2015. – 132 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Прохоренков В.Н. Современный русский литературный язык: синтаксис сложного предложения. Учебно-методическое пособие. – Херсон: Айлант, 2015. – 140 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Резніченко Н.О., Гладкова Р.Я. Сборник  упражнений по практическому курсу  современного русского литературного языка. Ч.2. Пунктуация. - Херсон: Айлант, 2006. – 56 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Руденко Л.М. Навчально-методичний посібник до практичних занять з дисципліни «Сучасна українська мова (стилістичний аспект)» (частина I) для студентів І курсу СВО «бакалавр», «Філологія. Переклад»  (2017 р.).

 Руденко Л.М. Методичні рекомендації 2017 Ч. І.doc (4.7 Mb)

Руденко Л.М. Навчально-методичний посібник до практичних занять з дисципліни «Сучасна українська мова (стилістичний аспект)» (частина II) для студентів І курсу СВО «бакалавр», «Філологія. Переклад»  (2018 р.).

 Руденко Л.М. Методичні рекомендації 2018 Ч. ІІ.doc (4.7 Mb)

Руденко Л.М. Сучасна українська мова (стилістичний аспект). Методичні рекомендації до самостійної роботи: Херсон:ПП «ЛТ-Офіс», 2015. – 37 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Тестування в системі моніторингу якості знань студентів: навчально-методичний посібник. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011 р.- 88 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Тропина Н.П. Учебный социолингвистический словарь-справочник. ‑ Херсон: Изд-ль Гринь Д.С., 2013. ‑ 150 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Українська мова (за професійним спрямуванням): для студентів ІІ курсу нефілол. спец-тей (модулі VІІ-VІІІ): науково-метод. видання /  Грицина В., Місяк Н., Левакіна Т., Омельчук С. – Херсон : Айлант, 2011. – 56 с. (у співавторстві).

 кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Українська мова (за професійним спрямуванням): курс І (нефілол. спец-ті), модулі ІІІ-ІV : науково-метод. видання / автори-упорядники: Місяк Н.В., Омельчук С.А., Грицина В.І. та ін. – Херсон : Айлант, 2011. –   48 с. (у співавторстві)

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник. – Херсон : Айлант, 2013. – 92 с. (у співавторстві).

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу денної форми навчання ВНЗ. Навчальний посібник. – Херсон : Айлант,2014. – 80 с. (у співавторстві).

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник / за заг. ред.. Н.В.Місяк. – Херсон : Айлант, 2013. – 92 с. (у співавторстві).

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Черкун Л.І Сборник упражнений по лексикологии современного русского языка: для студентов 2-х курсов филологических специальностей. – Херсон, 2016. – 31 с.

  Черкун Л.І. Збірник вправ з лексикології.docx (97 Kb)

Черкун Л.І. Морфология современного русского языка. Именные части речи. Сборник упражнений для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – Херсон, 2014. – 25 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Черкун Л.І. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. Учебное пособие для студентов филологических специальностей. Херсон, 2010.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Югай К.П. Общее языкознание: Методические рекомендации – Херсон: Айлант, 2000 – 24 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Югай К.П., Гладкова Р.Я. Вступ до мовознавства: Методичні рекомендації для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 32 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)

Югай К.П., Гладкова Р.Я. Словник лінгвістичних термінів: Методичний посібник для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 28 с.

  кафедра слов’янської філології (каб.213,214)