Scientific works by the teaching staff

Updated: 1/27/2020

Кіщенко Юлія Володимирівна

 

 

          Назва роботи

 

Характер роботи

 

Вихідні дані

Обсяг в друк. аркушах

 

Співавтори

1.

Использование данных педагогики в развитии интенсивного обучения иностранным языкам (Тезисы)

Друк.

Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. – Херсон: ХГПИ. – 1990. – С.194-195

0,1 / 0,05

Покорна Л.М.

Всього 2 особи

2.

Методические указания к изучению темы “Сельское хазяйство” для студентов IV курса, изучающих английский язык как специальность (Методичні вказівки)

Друк.

Херсон: ХГПИ, 1990. – 28 с.

1,4

 

3.

Методические указания к изучению темы “Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, образования и культуры” (Методичні вказівки)

Друк.

Херсон: ХГПИ. – 1990. – 28 с.

1,4 / 0,47

Холодіна О.Д., Персіанова І.Б.

Всього 3 особи

4.

Інтенсивні методи у системі підготовки вчителів іноземних мов (Тези)

Друк.

Матеріали психолого-педагогічного семінару. – Херсон. – 1991. – С.194-195

0,1 / 0,05

Покорна Л.М.

Всього 2 особи

5.

Методические рекомендации по стилистическому анализу художественного текста на английском языке для студентов филологического факультета (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: ХГПИ. – 1992. – 48 с.

2,4 /

0,8

Лебедєва Н.М., Максименко Н.В.

Всього 3 особи

6.

К проблеме методов обучения в вузах Англии и Уэльса (Статья)

Друк.

Труды молодых ученых: Международное научное издание. – Киев – Санкт-Петербург – Херсон, 1995. – Т. 1. – С. 19-25

0,35

 

7.

Тьюторські заняття – одна з організаційних форм навчання у вищій школі Великобританії (Стаття)

Друк.

Актуальні проблеми професійної педагогіки: Монограф. зб. – Херсон. – 1996. – С. 43-45

0,06

 

8.

Педагогическая практика как составная часть профессионально-педагогической подготовки учителя (на материалах вузов Англии и Уэльса) (Методичний посібник)

 

Херсон, 1996. – 22 с.

1,0

 

9.

Подготовка учителя в Англии и Уэльсе на современном этапе (90-е г.г XX ст.) (Статья)

Друк.

Придніпровський науковий вісник. Філологія та педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука та освіта. – 1998. - № 37 (104). – С. 14-20

0,35

 

10.

Организация педагогической практики в вузах Англии и Уэльса (в 80-е – 90-е г.г. XX ст.) (Статья)

Друк.

Зб. наук. праць Запорізького обласного ІВВ. – Запоріжжя. – 1998. – Вип.. 10. – С. 115-121

0,35

 

11.

Методи підготовки вчителів у Великобританії. Розвиток та становлення тьюторської системи (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 1998. – Вип.. 1. – С. 118-123

0,37

 

12.

Зміст педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Англії (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 1998. – Вип.. 5. – С. 47-50

0,25

 

13.

Критерії та основні складові професійної майстерності вчителя в сучасній англійській педагогіці (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 2000. – Вип.. 12. – С. 227-232

0,35

 

14.

Проблеми формування педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної освіти Англії та Уельсу (Стаття)

Друк.

Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів. – 2000. -- № 1. – С. 282-290

0,45

 

15.

Англійська мова: Навчально-методичний посібник для контролю навичок і вмінь практичного володіння англійською мовою (навчально-методичний посібник)

Друк.

Херсон: Айлант. – 2000. – 138 с.

8,6 / 1,7

Холодіна О.Д., Карпенко Н.В., Коваленко Т.В., Радочинська Л.Г.

Всього 5 осіб

16.

Методичні рекомендації та завдання з курсу “Практична фонетика англійської мови” для студентів факультету іноземної мови (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: “Айлант”, 2001. – 38 с.

2,5 / 0,83

Лебедєва Н.М., Мірошникова М.С.

Всього 3 особи

17.

Методи викладання і форми оцінювання у системі підвищення кваліфікації учителів Англії та Уельсу (Стаття)

Друк.

Неперервна професійна освіта: науково-методичний журнал. – Київ. – 2001. – Вип. 3. – С. 157 -162

0,54

 

18.

Сучасні технології навчання читання у загальноосвітній школі. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон. – 2002. – Вип. XXVI. – С. 137-140

0,5

 

19.

New approaches in learning fictional texts at international colleges of Great Britain (Стаття)

Друк.

Південний архів: Зб. наук. праць. – Філологічні науки. – Херсон: ХДПУ, 2002. – Вип. XV. - С. 235-237

 

0,25 / 0,125

Усатюк Д.Б.

Всього 2 особи

20.

„Підготовка вчителя з центром у школі” – нова модель англійської системи підготовки педагогічних кадрів. (Стаття)

Друк.

Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Зб. статей до традиційної ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ На УКМА, 2002. – С. 275-278

0,19

 

21.

Про викладання у змішаному навчальному середовищі в умовах сучасної загальноєвропейської школи. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 27. – С. 215-218

0,38

 

22.

Посібник для студентів-заочників та екстернів з вивчення теоретичних і практичних курсів англійської мови. (Навчально-методичний посібник)

Друк.

Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 64 с.

4 / 2

Лебедєва Н.М.

Всього 2 особи

23.

Сучасні принципи навчання аудіювання.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 30 – С. 116-121

0,63

 

24.

Методичні рекомендації та практичні завдання з шкільного курсу англійської мови та методики її викладання для студентів ІV курсу факультетів іноземних мов.

Друк.

Херсон: ХДПУ, 2002. – 28с.

1,75

 

25.

Організація процесу спілкування на заняттях англійської мови. (Стаття)

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 32. – Ч. І.  – С. 136-139

0,5

 

26.

Спільності та відмінності у підготовці вчителів у Великій Британії.

Друк.

Педагог професійної школи: Зб. наук. праць. – К.: Наук. світ, 2002. – Вип. ІІІ. – С. 208-213

 

0,37

 

27.

Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе. (Стаття)

Друк.

Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології (до 90-річчя заснування МДУ): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во „ІЛІОН”, 2004. – С. 242-248

 

0,4

 

28.

Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу. (Стаття)

Друк.

Херсон: ХДУ, 2004. – 172с.

10,75

 

29.

Історико-соціальні передумови становлення сучасної системи професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 423-428Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 423-428

0,6

 

30.

Сучасні програми підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 44. – С. 233 - 238

0,75

 

31.

Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): Навчально-методичний посібник для студентів І курсу спеціальності “Переклад”

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 48с.

2,83

 

32.

Державна атестація студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Методичний посібник для студентів ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – 68с. (С. 4-18; 49-51)

1,13

Мішуков О. В.

Михайловська Г.О.

Солдатова С.М.

Черкун Л. М.

33.

Різнорівнева система професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі.

друк.

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім К. Д. Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2007. – С. 84 - 89

0,3

 

34.

Особливості письмового перекладу основних текстових жанрів. (Стаття)

друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XLIII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 214 с. (с.110-113) ВАК

0,3

 

35.

Чинники, які впливають на процес перекладу тексту. (Стаття)

друк.

Наукові записки. Серія «Філологічна».- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 11. – 2009. – С. 46 – 50. ВАК

0,15

 

36.

Поняття точності та адекватності перекладу художнього тексту. (Стаття)

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 249-253. ВАК

0,46

 

37.

Головні особливості синхронного перекладу (Стаття)

друк.

Наукові записки. – вип..89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - С. 70-73

0,35

 

38.

Структура діяльності та методика підготовки синхронного перекладача. (Стаття)

друк.

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. – Вип. 15. – С. 87-90.

0,2

 

39.

Специфіка навчання майбутніх перекладачів: переклад з аркушу. (Стаття)

друк.

Новітні тенденції навчання ін.. мови за проф.. спрямуванням: Матеріали Всеукр. науково-практ. конф. – херсон: Вид-во Херсонського держ. морського інституту, 2011. – С. 140-141.

0,125

 

40.

Methods of sight translation teaching (тези)

друк.

Abstracts of VI International Conference “Major Issues in Translation studies & Translators’/ Interpreters’ Training.” – Vinnitsa: Nova Knyha, 2011. – P. 42-43

0,057

 

41.

Посібник з методики викладання англійської мови для вчителів загальноосвітніх шкіл.

друк.

Херсон : Херсонський державний університет, 2011. – 52 с.

 

3,02

 

42.

Особливості функціонування та перекладу патронімічних висловів у газетних заголовках

друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 397-301 (ВАК)

 

0,52

 

43.

Англійський досвід підготовки вчителів за однорічними програмами PACE

друк.

Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2012. – С. 243-250.

0,76

 

44.

Approaches to the notion of professional teachers’ skillfulness in Ukraine and England and Wales

друк.

The advanced science : open access journal. – Vol.. 2013. – Issue 2. – Washington DC, 2013. – P. 72-75.

0,72

 

45.

Методи розвитку іншомовної професійної компетенції майбутніх перекладачів (тези)

друк.

Сучасні підходи до викладання іноземної мови: матеріали ІІ регіонального науково-практичного семінару. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 19-20.

0,13

 

46.

Methods of Simultanious Interpreting Training (тези)

друк.

Актуальні проблеми перекладознавства та методи навчання перекладу : Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції. – Вінниця : Нова книга, 2013. – С. 94-96

0,116

 

47.

Державний екзамен з англійської мови та методики її викладаня: Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (англійська мова та література).* Спеціалізація: турецька мова; спеціальногстей: 7.02030302 Мова і література (англійська).* Спеціалізвація: турецька мова; 8.02030302 Мова і література (англійська).*

друк.

Херсон : ХДУ, 2013 - 36 с.

2,09

 

48.

Державний екзамен з теоретичних та практичеих аспектів англійської мови та практики усного та писемного перекладу: Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад) ОКР "Бакалавр" (Методичні рекомендації).

друк.

Херсон : ХДУ, 2013. - 40 с.

2,33

 

49.

Переклад заголовків текстів масової комунікації з формально близькими мовними компонентами

друк.

Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - Кн.3 - С. 87-87

0,466

 

 50.

 Еволюція методів які забезпечують становлення педагогічної майстернності вчителя в Англії та Уельсі

 друк.

 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Збірник наукових праць. Випуск 16 - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2015. - С. 67-71

 0,37

 

 

 КОЛКУНОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк аркушах

Співавтори

1.

Деякі засоби творення нових лексичних одиниць в англійському сленгу хакерів (Стаття)

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збір. науков. праць. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 168-171

0,37

 

2.

Методичні рекомендації для домашнього читання з практичного курсу УПМ англійської мови для студентів І – ІІІ курсів спеціальностей “ПМСО. Англійська мова і література, російська мова і література”, “ПМСО. Англійська мова і література. Спеціалізація: основи інформатики” (Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон, ХДПУ, 2002. – 28с.

1,75 / 0,87

Крижановська Ю.В.

3.

Полісемія як одне із джерел створення комічного у новелах О’Генрі (Стаття)

 

Друк.

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв’язки в процесі викладання у школі і вищому навчальному закладі” (м. Херсон, 2002 – 2005р.р.). – Херсон: “Полиграфика”, 2006. – С. 116 – 118

 

0,2

 

4.

Виховання толерантності у поліетнічному учнівському середовищі як педагогічна проблема.

Друк.

Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 44. – С. 132 – 137.

0,75

 

5.

Моральне виховання у світі, що глобалізується.

Друк.

Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №1. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 11 - 18

0,43

 

6.

Виховання в поліетнічному середовищі

Друк.

В – 53 Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2006. – Вип. 9. – С. 80 – 91.

0,8

 

7.

Цінності морального виховання у поліетнічному учнівському середовищі

(стаття)

Друк.

Науковий вісник: Зб. наук. праць Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2007. – С. 220 – 226.

0,35

 

8.

Сучасне моральне виховання крізь призму етичних поглядів Г. Сковороди

Друк.

Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості. Матеріали науково-практичної конференції в межах Великого проекту “Григорій Сковорода - 300” 18-19 жовтня 2007 р., - Харків: Видавництво ЧП Червяк. – 2007. – С. 108-115.

0,4

 

9.

Цінності як основа змісту морального виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 1 – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С. 42 – 48. (ВАК)

0,3

 

10.

Рольова гра як метод морального виховання підлітків

Друк.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 46. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – с. 134 – 139

(ВАК УДК 371.382:37.034)             

0,75

 

11.

Виховання толерантності в контексті суспільних трансформацій

Друк.

Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 155 - 160

0,6

 

12.

Діалогова взаємодія суб’єктів виховного процесу як принцип морального виховання особистості у полікультурному середовищі.

Друк.

Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 22-23 травня 2008 р. – С. 38-40

0,4

 

13.

Моральне виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи: Навчально-методичний посібник.

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304с. (ВАК)

5,25

 

14.

Принципи морального виховання підлітків у поліетнічному учнівському середовищі. (стаття)

Друк.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304с. (ВАК)

0,23

 

15.

Рівні, показники та критерії моральної вихованості особистості у поліетнічному середовищі.

Друк.

Педагогічний альманах: зб. наук праць/ наук. ред. В.В. Кузьменко та ін.. – Херсон РІПО, - 2009, - Вип. 4 – С. 29-36.

0,3

 

16.

Моральна вихованість старших підлітків у поліетнічному учнівському середовищі.

Друк.

Науковий вісник Миколаївського державного університету (Педагогічні науки): зб. наук. праць/ за аг. ред. В.Д Будака, О.М.Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, - 2009, – Вип. 25. – Т.1. – С.217 – 224.

0,4

 

17.

Метод проектів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів

 

Друк.

Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон : Вид-во Херсонського державного морського інституту, 2011. – С. 142-143.

0,125

 

18.

Монолог Дж.Карліна «Сучасна людина» як відображення постмодерної мовної гри

 

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 206-209 (ВАК)

0,48

 

 

ОНІЩЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк. аркушах

Співавтори

1.

Исторический контекст взаимодействия культур Запада и Востока. (Стаття)

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. XXIV. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 57-60

0,37

 

2.

Навчально-методичні рекомендації для самостійних та контрольних робіт з УПМ турецької мови для студентів спеціальності 7.01.01.03 ПМСО. „Російська мова та література, спеціалізація: турецька мова, основи інформатики” (денної та екстернатної форми навчання).

Друк.

Херсон: Вид-во ХДУ. – 2004, 28с.

1,75

 
3.

Історичне підгрунтя використання тюрками гектюркського, уйгурського, арабського, османського та латинського алфавітів та їх особливості (тези).

Друк.

Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006р.: В 3т. – Т.2 / За заг ред А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – C. 235 - 242

0,1

 
 4.

Історичне підгрунтя використання тюрками гектюркського, уйгурського, арабського, османського та латинського алфавітів та їх особливості (стаття).

 

Друк.

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 12. – 272 с. (165 – 172 ст.) (ВАК)

0, 46

 

5.

Збірник тестових завдань для контролю рівня знань з дисциплін «Країнознавство Великобританії та США», «Практика усного та писемного перекладу», «Практична граматика англ. мови», «Практичний курс турецької мови»

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 108с.

6,21

Черевань В. М.

Корнієнко В. С.

6.

Рекомендації щодо виконання тестових завдань з дисципліни «Країнознавство Великобританії та США», «Практика усного та писемного перекладу», «Практична граматика англ. мови», «Практичний курс турецької мови».

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 28с.

1,61

Черевань В. М.

Корнієнко В. С.

 7.

Место фразеологических оборотов в языке прессы. (Стаття)

Друк.

Наукові записки . Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.11. – 2009. – С. 316 – 323. ВАК

0,2

 

8.

Функції фразеологічних одиниць у газетній публіцистиці та проблеми їх перекладу. (Стаття)

Друк.

Сучасні тенденції сходознавства: Матеріали І Всеукраїнської практичної конференції. – Харків: ХНПУ, 2011. – С. 119 - 124

0,3

 

9.

Проблема перекладу фразеологічних одиниць біблійного походження

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 320-323 (ВАК)

 

0,36

 

10.

Прислів’я та приказки з релігійним  компонентом як фразеологічна категорія

Друк.

Культура народов причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2012. - № 224. – С.131-134

 0,17  
11.

Анализ некоторых фразеологических единиц турецкого языка и проблема их перевода на русский язык

Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2013. - №3, т. 25 (64), ч. 1. - С.296-302

0,4  
12.

Проблема підбору еквівалентів під час перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі статей турецьких періодичнеиїх видань)

Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2013. - №2, т. 26 (65). - С.118-122

0,3  
13.

Особенности лексического состава газетно-публицистического дискурса

Друк.

Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук (фахове видання ВАК Росії). - Йошкар-Ола, 2014 - №07 (40) - С.52-56

0,5  
14.

Роль заголовка-фразеологізму в газетно-публіцистичному дискурсі (на матеріалі турецьких та українських видань)

 Друк.

Ученые записки ТНУ. Серия: Филология. Социальные коммуникациию - 2014. - №3 т. 27 (66). - С.131-135

0,5  
15.

The role of context in translation of phraseological uhits (based on Turkish periodicals)

Друк.

The advanced science journal. - 2014. - №9. - рр. 79-83

0,5  

 

 

ПРОСЯННІКОВА ЯНА МИКОЛАЇВНА

 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк аркушах

Співавтори

1.

Створення необхідного мовленнєвого середовища – один із факторів розкриття особистісного потенціалу майбутнього фахівця іноземної мови (тези)

Друк.

Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006р.: В 3т. – Т.3 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ. 2006. – C. 214 – 223.

0,1

 

2.

Створення необхідного мовленнєвого середовища – один із факторів розкриття особистісного потенціалу майбутнього фахівця іноземної мови (стаття)

Друк.

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 13. – 298 с. (225 – 233 ст.) (ВАК)

0,5

 

3.

Методичні рекомендації та завдання з вивчення модулів “Артикуляція англійських монофтонгів” і “Артикуляція англійських дифтонгів” з курсу “Практична фонетика англійської мови” для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 60с.

3,75

 

4.

Створення необхідного мовленнєвого середовища – один із факторів розкриття особистісного потенціалу майбутнього фахівця іноземної мови (стаття)

Друк.

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип..13. – 298с. (225 – 233 ст.) Збірник входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р., протокол № 1 – 05/1)

0,5

 

5.

Методичні рекомендації та завдання з вивчення модулів «Артикуляція англійських вибухових приголосних та африкат» і «Артикуляція англійських щілинних приголосних, зміни приголосних у мовленні» з курсу «Практична фонетика англійської мови» для студентів І курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології.

Друк.

Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 84с.

4,88

-

6.

Знакова характеристика художнього порівняння (на матеріалі англоканадських поетичних текстів).

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 91-96 (ВАК)

 

0,54

 

 7.

Іконічні порівняння в англомовних канадських поетичних текстах 

 Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук, праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - Вип. XIII. - С. 76-79. (Серія «Лінгвістика»).

 0,48  

 8.

 

Особливості реалізації

індексальності в англомовних канадських поетичних текстах

 Друк.

 Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук, праць / ред. В.П. Олексенко] - Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. - Вип. XVI. - С. 143-146. (Серія «Лінгвістика»).

 0,48

 

 9.

 Звуконаслідування та звукосимволізм як засоби реалізації іконічності

 Друк.

 Наукові записки [зб. наук, праць / ред. O.A. Семенюк] - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - Вин. 105 (1). - С. 558- 563. (Серія: Філологічні науки (мовознавство

 0,66

 

 10.

 Семиотическая природа сравнения

 Друк.

 «Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лигводидиактики» [сб. науч. труд. / отв. ред. О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай] Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. - С. 86-90

 0,3

 

 11.

 Індексальність як засіб реалізації знаковості художнього порівняння»

 Друк.

 Наукові записки [зб. наук, праць / ред. А.М. Архангельська - ] — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». - Вип. 26. - 2012. - С. 281-283. (Серія «Філологічна»).

 0,18

 

12.

Особливості фонетичної реалізації іконічності (на матеріалі англоканадських поетичних текстів)

Друк.

Тези доповідей ХІ наукової конференції "Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація" з міжнародною участю ( 3 лютого 2012 р.) - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - С. 228-229 (326 с.)

   
13.

Давньоіндійська традиція вивчення порівняння (стаття)

Друк.

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2012 року. - Одеса Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2012. - С. 68-71 (112 с.)

   
14.

Когнітивна природа порівняння

Друк.

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2012 року. - Одеса Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2012. - С. 85-89 (112 с.)

   

15.

 Інтерсеміотична функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії

 Друк.

 Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. – С. 277-279.

 0,12

 

16.

 Інтертекстуальна функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії

 Друк.

 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ХІХ. – Херсон : ХДУ, 2013. – 325 с. (С. 291-296)

 0,625

 

17.

Художнє порівняння як іконічний знак

Друк.

Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LIX. - Херсон: ХДУ, 2013. С.116-121

0,69

 

18.

Реалізація принципу іконічності на морфологічному рівні (на матеріалі порівнянь у творчості англомовних канадських поетів)

Друк.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Літературний процес: структурно-семантичні площини" (6 - 7 квітня 2012 р. м. Київ) МОН молоді та спорту України : Київ, ун-т ім. Б.Грінченка : ред. колегія Бондарева О.Є., Єрмоленко О.В., Буніетова І.Р. [та ін.]  - К. : Київ ун-т ім. Б.Грінченко, 2013. - 244 с. - С. 172 - 174

0,22

 

19.

Порівняння як когнітивна операція

Друк.

Вісник Житомирсткого державного університету ім. І. Франка. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. Вип. № 4 (70). 2013. - 320 с. - С. 293 - 297

0,625

 

20.

Когнітивний базис іконічного порівняння

Друк.

"Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 31 січня - 01 лютого 2014 р. - Львів : ГО "Науково-філологічна організація "Лотос", 2013. - 120 с. (С. 105 - 109)

0,29

 

21.

Онтологічні та гносеологічні властивості порівняння

Друк.

Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Т.В. Самойленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - Кн.3 - 305 с. - С. 187-190

0,46

 

22.

Интерсемиотическая связь языка и культуры

 Друк

Материалы Третьей межвузовской научно-практической конференции "Актуальные проблемы современной лингвистике", г. Санкт-Петербург, 15-16 апреля 2014 гола. - С.57-59

   

23.

 Образ людини в мові

 Друк

 Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2014. - 340 С. (с.321 - 330)

 0,45

 

 24.

 Особливості відтворення символу в поетичному творі Е.П.Джонсон "The Cattle Thief"

 Друк

 Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у кархнах Європи та Азії" // Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2014 р. - 297 с. (С. 266-268)

 0,34

 

 25.

 Peculiarities of biomorphic code actualization in English-Canadian poetic texts

 Друк

 French Journal of Scientific and Educational Research, № 2 (12), (July - December), 2014. "Paris University Press". Paris, 2014. - 1075 p (pp. 997 - 1002)

 0,48

 

26.

Peculiarities of functioning of a symbolic component within a simile

 

Canadian Journal of Science. Education and Culture, 2014, №2 (6), (July - December). Vol. III. "Toronto Press", 2014. - 671 p. (pp. 421 - 426)

0.48

 
           


БУКАЛОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

 

Назва роботи

Хар-р роботи

Вихідні дані

Обсяг в друк аркушах

Співавтори

1.

Функции, виды и формы контроля при обучении иностранному языку.

Друк.

Державно-громадське управління сучасним закладом освіти: Матеріали Першої обласної науково-методичної конференції. – Херсон, 25 жовтня 2007 р./за ред. В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, К. М. Товстухи. – Херсон: РІПО, 2007. – С. 30-33

0,2

 

2.

Основные критерии классификации американского сленга

Друк.

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. - Одеса: Міжнародний гуманітарний університет,2008.- Вип. 12. – 200с. – С.55-60 (6)

0,7

 

3.

Общий сленг и городское просторечие: проблема дифференциации. (Статья)

Друк.

Русская філологія . Украинский вест ник: Республиканский научно-методический журнал. – Харьков, 2009. - №1 (38). – 88с.ВАК

0,3

 

4.

Сленг как стилеобразующий элемент современной детективной прозы. (тезисы)

Друк.

IV Международная научная конференция. Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, кафедра общего и русского языкознания. «Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках» Программа, Днепропетровск, 9-10 апреля 2009 год.

 

 

5.

Функционирование общего сленга в средствах массовой информации. (тези)

Друк.

Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 20-21 травня 2010.

0,05

-

 6.

Основные признаки русского общего сленга

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету: [зб. наук. праць / ред. В.П. Олексенко] – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – Вип. ХІІ. – С. 127–130. (Серія «Лінгвістика»).

0,48

 
7.

Особенности функционирования сниженной лексики в художественном тексте (статья)

 

Друк.

Мова : Навуково-теоретичний часопис з мовознавства. – 2010. - № 15. –Одеса : Астропринт. – С. 127-130

0,46

 

 8.

Особенности функционирования общего сленга в средствах массовой информации

Дрку.

Вісник Дніпропетровського університету: [зб. наук. праць / ред. Т.С. Пристайко].  – Вип. 16. – Т. 18.  – Дніпропетровськ, 
2010. – № 11. – С. 62–67. (Серія «Мовознавство»).

 0,6  
9.

Особенности функционирования русского общего сленга в современной прозе

 

Друк.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Зб. наук. праць. Вип. ХV. – Херсон : ХДУ, 2011. – 398 с. С. 166-171 (ВАК)

0,54

 

10.

The Peculiarities of Functioning of English Loanwords in Russian General Slang

Друк.

Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January- June). Volume II. “Toronto Press”. Toronto, 2014. - 732 P. (р. 467-471)

   


 

ШЕЛДАГАЄВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1.

Херсон: особливий відлік часу за сонячним годинником

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник з аудіо супроводом: книга для читання англійською мовою про історію та культуру Півдня України (укладання, редагування, коригування, створен-ня завдань до текстів, створення аудіо версії). - Херсон: Айлант, 2014. – 20 с.

20

 

2.

Методика навчання читання іноземною мовою дітей шестирічного віку

Стаття

Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку. Збірник матеріалів майстер-класу. – Херсон: Айлант, 2014. – 44 с.

8

 

3.

Методика навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку.

Методична розробка

Збірник матеріалів майстер-класу. - Херсон: Айлант, 2014. – 44 с.

44

 

4.

Методичні розробки до курсу англійської та амери-канської літератури  для вчителів 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Методична розробка

Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 56 с.

 

56

 

5.

Збірник тестів з англійської та американської літератури для 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Методична розробка

Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 32 с.

 

32/30

Туровець І.М., Синичкіна О.С.

Всього 3 особи

6.

До питання про критерії відбору літературних творів для вивчення в школах

Стаття

Таврійський вісник освіти. – 2014. - № 1 (45). – Частина ІІ. – С. 151 – 154.

4

 

7.

Автентичні тексти класичної англомовної літератури як засіб формування соціокультурної компетенції та джерело виховання (англійською мовою)

Стаття

Таврійський вісник освіти. – 2012. - № 1 (37). – С. 216 – 223.

 

8

 

МЕРКОТАН АЛЬОНА ВІКТОРІВНА

Назва праці

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1.

Сучасні педагогічні технології активізації пізнавальної діяльності студентів при вивчені іноземних мови

Стаття

.Магістерські студії. Альманах. Вип. 16 (2). – Херсон. ХДУ, 2016 – 307 с

 

 


New Document Module