Науково-методична робота

Оновлено: 05.03.2018

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

В рамках теми “Реалізація індивідуального підходу в процесі викладання хімічних дисциплін” викладачі кафедри (доценти Речицький О.Н., Решнова С.Ф., Волкова С.А., професор Єзіков В.І.) займаються дослідженнями за напрямками:

1. Удосконалення методики навчання хімії в закладах вищої освіти:

- удосконалення форм організації процесу навчання хімії (розробка презентацій матеріалу органічної хімії);

- удосконалення засобів навчання хімії (розробка завдань для індивідуальної роботи студентів, розробка електронного підручника для програмованого навчання органічній хімії).

2. Удосконалення методики навчання хімії в загальноосвітній школі:

- удосконалення змісту навчання хімії (розробка екологічної компоненти);

- удосконалення засобів навчання (методика розв’язування розрахункових задач, методика демонстраційних дослідів).

Як результат, удосконалені зміст та організація індивідуальної роботи студентів з дисциплін кафедри, проведено дослідження ефективності  запропонованих форм організації індивідуальної роботи, виявлено, що показник якості засвоєння навчального матеріалу значно зріс на всіх рівнях засвоєння знань.

Викладачами кафедри розроблена комплексна комп’ютерна навчальна програма для програмованого навчання органічній хімії, яка включає: а) електронний підручник, б) електронний задачник, в) програму комп’ютерного контролю знань, г) програму статистичного аналізу результатів контролю, д) програму зворотного зв’язку.

На кафедрі впроваджується кредитно-трансферна система організації навчального процесу.

По всім дисциплінам кафедри створені та вдосконалюються навчально-методичні комплекси, впроваджуються продуктивні методики проведення занять, значна увага приділяється індивідуалізації навчального процесу.

Розробляється зміст самостійної роботи студентів по всім дисциплінам кафедри. Слід зауважити, що самостійна робота студентів в університеті забезпечується системою навчально-методичних засобів, що необхідні для опанування конкретною дисципліною. Враховуючи специфіку науки хімії, чільне місце серед них кафедрою органічної та біологічної хімії відводиться індивідуальним завданням для контролю за самостійною роботою студентів. Причому, як правило, ці завдання орієнтують студента на творчий пошук рішення проблеми, на зв’язок теоретичних знань з практичним їх використанням

Кафедра вивчає та впроваджує в навчальний процес університету та шкіл області передовий педагогічний досвід, нові технології навчання, новий Державний стандарт хімічних елементів та простих речовин.

Викладачі кафедри проводять заняття в школах міста, працюють з обдарованою молоддю, забезпечують перепідготовку вчителів Херсонської області.

За цей період результатами науково-методичними досліджень по даному напрямку стали наукові публікації у ведучих методичних виданнях України та зарубіжжя, методичні посібники та рекомендації.