ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧІХ ГЕРОЇВ У АНІМАЦІЙНИХ ФЛЬМАХ ОСТАННІХ РОКІВ

Оновлено: 05.06.2014

ЗМІСТ

 

Вступ...............................................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми вивчення  змісту чоловічих  та жіночих  персонажів анімаційних  фільмів.................................................................................................4

1.1.Гендерна соціалізація як складова самоактуалізації  особистості.....................................4

1.2 Засоби масової  інформації,  телебачення як агенти гендерної соціалізації. Образи чоловіків та жінок,  презентовані у засобах  масової інформації.............................................6

Розділ 2. Емпіричне дослідження змісту чоловічих  та жіночих  героїв анімаційних  фільмів останніх  років.................................................................................................................8

2.1 Характеристика вибірки дослідження..................................................................................8

2.2. Характеристика методів та методик дослідження..............................................................8

2.3 Аналіз  та інтерпретація результатів емпіричного дослідження........................................8

Висновки......................................................................................................................................21

Список використаних  джерел...................................................................................................22

 

ВСТУП

 

            Актуальність  теми дослідження обумовлена тим, що  гендерна соціалізація є безперервним процесом,  в ході якого особа конструює власну гендерну ідентичність, засвоює типові для своєї  статі поведінкові паттерни, формує  уявлення про ідеальні образи  чоловіка та жінки, якими потім керується в процесі самоактуалізації,  пошуку шлюбного партнера,  вихованні дітей. Одним з  агентів гендерної  соціалізації є засоби масової  інформації, в тому числі, телебачення. Сьогодні великої популярності набувають  анімаційні фільми, що  є  цікавими як для дітей,  так і дорослих,  але, зважаючи на те, що  психіка дитини тільки формується,  зокрема,  гендерна ідентичність  дитини ще не сконструйована, образи  чоловіків та жінок,  презентовані в анімаційних  фільмах, є одним з  джерел інформації,  що  використовується для побудови гендерної ідентичності та конструювання власної поведінки. Саме тому,  дослідження змісту жіночих  та чоловічих героїв в найбільш відомих анімаційних  фільмах останніх  років є  важливим та актуальним.

            Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити зміст чоловічих та жіночих героїв в найбільш відомих анімаційних фільмах останніх років.

            Об'єкт дослідження: образи “чоловіка” та “жінки”.

            Предмет дослідження: образи  чоловіка та жінки,  представлені в  найбільш відомих анімаційних фільмах останніх років у вигляді чоловічих та жіночих  персонажів.

            Завдання дослідження:

1)      здійснити  теоретичний аналіз поняття гендерної  соцалізації,  виокремити  його основні характеристики та механізми,  проаналізувати вплив телебачення як агента гендерної соціалізації;

2)      виокремити основні образи чоловіків та жінок,  що  транслюються на телебаченні, розглянути їх  сутнісні характеристики;

3)      емпірично дослідити  зміст чоловічих  та жіночих  героїв анімаційних  фільмів та образи  чоловіка та жінки, згідно  яких вони конструювалися.

            Методи дослідження: теоретичні методи: аналіз наукової літератури, гіпотез та узагальнення матеріалу; емпіричні: спостереження, опитування з використанням  опитувальника “Характеристика персонажа”; якісний та кількісний аналіз результатів з використанням математичних методів обробки даних.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ  ЗМІСТУ ЧОЛОВІЧИХ  ТА ЖІНОЧИХ  ПЕРСОНАЖІВ АНІМАЦІЙНИХ  ФІЛЬМІВ

 

 

1.1. Гендерна соціалізація як складова самоактуалізації  особистості.

 

            Протягом всього життя людина, перебуваючи у суспільстві,  оволодіваючи новими соціальними ролями, поступово конструює власну ідентичність,  яка є  одним із стрижневих компонентів особистості. Ідентичність  є  багатоаспектним новоутворенням,  так,  вона може бути  політичною,  соціальною,  етнічною, професійною,  особистісною  та ін. Але в нашій роботі ми детальніше розглянемо процес формування гендерної ідентичності,  що зумовлює  сприйняття особою  себе як чоловіка або жінки, конструювання власної  поведінки з урахуванням набутих знань  про  відповідний статі стиль життя тощо  і визначається як “єдність поведінки та самосвідомості індивіда, що відносить себе до певної статі та орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі” [4, с. 64]

            За Москаленко В. В. гендерна ідентичність включає в себе наступні аспекти: адаптаційна статева ідентичність – це усвідомлення особистістю співвідношення своєї реальної поведінки з поведінкою інших чоловіків і жінок; цільова концепція “Я”– це набір індивідуальних установок чоловіка або жінки на те, якими вони повинні бути; персональна ідентичність – це особистісне співвідношення себе з іншими людьми; его ідентичність – це глибинне психологічне ядро того, що саме особистість людини як представника певної статі означає для самої себе [10, с. 354].

            Отже, як ми бачимо, гендерна ідентичність є багатокомпонентним та складним утворенням, що включає у себе як поведінкові так і когнітивні, як свідомі, так і несвідомі елементи.

            На сьогодні у науці немає однозначної відповіді, чи є гендерна ідентичність особистості біологічно детермінованою,  чи вона формується тільки під впливом соціальних факторів. Прихильники соціальних теорій (Кэхилл С., Мід М., Мелтсас М. Х., Коломинский Я. Л.,  Кон І. С.)    стверджують, що дитина починає відчувати себе представником тієї чи іншої статі та переймати її риси під впливом соціалізації, ситуаційних  обмежень, що диктуються суспільством та культурою,  представники ж біологічних теорій   вважають, що вже сама біологія людини визначає чоловічі та жіночі соціальні ролі та установки, психологічні якості та риси. Третій підхід приймає до уваги як біологічні,  так і соціальні чинники у формуванні гендерної ідентичності.

            У нашому дослідженні ми  детальніше зупинимося саме на соціальних  чинниках  формування гендерної  ідентичності,  але спочатку розглянемо  поняття гендерної соціалізації.

            Гендерна ідентичність конструюється індивідом в процесі гендерної (статеворольової)  соціалізації,  що  визначається як “ процес набуття індивідом психологічних  і поведінкових властивостей, характерних для жінок або чоловіків” [6]. 

            Соціалізація особистості,  зокрема,  гендерна соціалізація, є  безперервним процесом,  що відбувається протягом всього життя людини,  хоча,  за даними різних  авторів, первинна  стадія гендерноі соціалізації,  результатом якої є  досить  сформована та стабільна гендерна ідентичність, закінчується  приблизно у старшому підлітковому  - молодшому юнацькому віці,  але і після цього індивід  продовжує формування власної  гендерної ідентичності (вторинна стадія).

            Вчені виокремлюють п'ять основних механізмів гендерної ідентифікації особистості: ідентифікація, соціалізація, інтеріоризація, індивідуація ,  ініціація.

Розглянемо детальніше кожен з них.

            Статева ідентифікація – це ототожнення себе з представниками певної статі, що проявляється в єдності поведінки та самосвідомості індивіда, який відносить себе до певної статі та орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі. Першим ідентифікацію як механізм формування психологічної статі особистості став розглядати З. Фрейд. Згідно його концепції психосексуального розвитку, дитина переймає стереотипи поведінки шляхом ідентифікації (ототожнення) себе з  дорослим тієї ж статі (матір'ю або батьком). М. С. Боровцова виокремлює наступні аспекти ідентифікації: ціннісна, нормативна та рольова ідентифікація [15, c. 10]. За Т. В. Кубриченко, принципами ідентифікації з батьками є  інтенсивність і частота спілкування дитини з дорослим та соціальна влада над дитиною [5, с. 51].

            Наступний механізм набуття гендерної ідентичності  - гендерна соціалізація - “процес  засвоєння  людиною  соціальної  ролі,  визначеної  для  неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася” [8]. Статево-рольова соціалізація відбувається протягом всього життя людини,  з віком може змінюватися  усвідомленість засвоєння певної ролі або гендерного стереотипу, руйнування вже сформованих та набуття нових. Агентами соціалізації, у тому числі і гендерної, є найближче оточення: сім'я, друзі (агенти  первинної соціалізації) та соціальні інститути: заклади освіти, ЗМІ, робочий колектив (агенти  вторинної соціалізації). Гендерна соціалізація включає в себе три компоненти: розвиток уявлень про себе, як представника певної статі; виникнення статево-рольових переваг та ціннісних орієнтацій, а також відповідних статі форм поведінки. Психологічними механізмами ґ

гендерної соціалізації є: процес ідентифікації (психоаналітична теорія); соціальні підкріплення (теорія соціального научіння й  статевої  типізації);  усвідомлення  гендерної  ролі  (теорія  когнітивного розвитку); соціальні очікування (нова психологія статі); гендерні схеми (теорія гендерної схеми) [3,  с. 102].

            Інтеріоризація як механізм формування гендерної ідентичності особистості тісно пов'язана з механізмами гендерної ідентифікаціїї та соціалізації, адже ідентифікуючи себе з певними особами або засвоюючи певні норми, установки та стереотипи, ми переносимо  їх із зовнішнього плану до внутрішнього, адаптуючи до особливостей свого світосприйняття та особливостей власного Я.    Л. Д. Тодорів називає інтеріоризацію гендерних  уявлень,  схем,  моделей гендерної поведінки одним з механізмів інтегрування гендерних стереотипів в індивідуальний досвід особистості [7, с. 268]. І якщо  соціалізація є зовнішнім пристосуванням до існуючих у суспільстві норм, то інтеріоризація є процесом внутрішнім,  більш усвідомленим та вибірковим, адже інтеріоризований досвід людина здебільшого “фільтрує” через власні конструкти та суб'єктивні уявлення, що  сприяє органічному включенню його до структури Я-концепції особистості.

                Ініціація – це будь-які обрядові дії, які супроводжуються і формально закріплюють зміни соціального статусу і соціальної ролі людини або групи людей [9, c. 105].  Обряди ініціації є відмінними у різних культурах, також вони відрізняються в залежності від статі особистості, що проходить обряд, за тривалістю,  змістом,  формалізованістю.  Серед усіх окреслених механізмів становлення гендерної ідентичності саме ініціація є найбільш відкритим для спостереження та фіксації. Традиційно, у багатьох культурах  більш чітким та фомалізованим є обряд чоловічої гендерної ініціації, аніж жіночої. За Оліфірович та Малейчук процес ініціації має два рівні: зовнішній (представлений обрядовими діями) та внутрішній (представлений переживаннями ініційованої особистості пов'язаних з набуттям нового статусу та нової ідентичності [4, c. 106]. Отже, незважаючи на обрядовість та наочність,  процес ініціації має свої глибинні сторони та є необхідною стадією у процесі набуття досягнутої ідентичності,  у тому числі і гендерної ідентичності.

            Соціалізація людини відбувається під  впливом різноманітних  факторів,  що  мають  назву агентів соціалізації,  а саме: окремі особистості, групи, соціальні інститути,  сім'я,  засоби масової інформації, освітні установи.

            У молодшому віці сім'я є основним інститутом гендерної соціалізації дитини,  ідентифкуючись з батьками, дитина дізнається про стилі поведінки,  що притаманні особам її  статі, саме у сім'ї дитина спостерігає та засвоює тип  розподілу сімейних  та гендерних ролей,  але, з віком, значення сім'ї як агента гендерної соціалізації  поступово слабшає, натомість  зростає значення позасімейних  агентів, таких  як школа,  однолітки,  засоби масової інформації,  що виконують  інформативну,  регулятивну функцїї.

 

1.2.Засоби масової  інформації,  телебачення як агенти гендерної  соціалізації. Образи чоловіків та жінок,  презентовані у засобах  масової  інформації.

 

            Популярність  засобів масової  інформації зростає з  кожним днем,  пропорційно  зросту попиту,  створюються нові телеканали, телепрограми, зростає  чисельність інтернет- ресурсів: як тематичних, так і спрямованих  на широке коло  користувачів. Телебачення є важливим, доступним та поширеним джерелом інформації,  в тому числі і гендерного характеру,  що значним чином впливає  на світогляд особи, формуючи систему її цінностей, настанов,  уявлень. Загальновідомо,  що більша частина образів,  що транслюються на телебаченні через художні,  анімаційні фільми,  рекламу,   конструюються спеціальним чином з  використанням психологічних  технологій,  задля підсилення ефекту від побаченого,  особливо,  у рекламі,  основною  метою  якої є  спонукати споживача придбати конкретний товар або послугу,  що  рекламуються. Поряд  з  позитивними ефектами,  що має  перегляд різноманітних фільмів (інформування  про явища реальності, формування морально-етичних засад  поведінки), існують  і негативні ефекти. Частка інформації,  що транслюється на телебаченні не осмислюється реципієнтом критично, навіть  не усвідомлюється,  а одразу проникає  до глибинних шарів психіки, що сприяє  її  міцнішому закріпленню, утруднює  процес корекції неадекватних  уявлень та настанов.    Діти,  оскільки,  іх психіка,  особистість  формуються,  когнітивна,  емоційна сфери особистості є ще недозрілим,  більше, за дорослих, схильні до  неосмисленого сприйняття інформації, образи чоловіків та жінок,  казкових  та анімаційних  персонажів,  вони критично  не аналізують,  а одразу використовують отриману інформацію  про побачений стиль  поведінки героя, його зовнішній вигляд, для побудови власної  ідентичності,  зокрема,  гендерної. Саме тому важливою нам видається необхідність вивчення та аналізу змісту чоловічих  та жіночих  персонажів,  що презентують  образи ідеальних  чоловіків та жінок, адже формування неадекватного та дисфункціонального  образу чоловіка або жінки може призвести до  дезадаптації  особистості,  виникнення розладів гендерної  ідентичності,  неспроможності вибудовувати  соціальні контакти,  мати зрілі відносини  з  щлюбним партнером та власними дітьми.

            Перейдемо до розгляду основних  чоловічих  та жіночих  образів,  що  транслюються засобами масової  інформації, зокрема,  телебаченням.

            Так,  А. В. Ростова виокремлює  наступні образи. Чоловічі:

1)      “Діловий чоловік”. Зазвичай вдягнений у діловий костюм, завжди заклопотаний справами,  частіше за все, зайнятий у сфері економіки та бізнесу. Серед  рис характеру, презентованих  у образі,  можна виокремити компетентність, організованість, агресивність, аналітичність. Частіше за все “діловий чоловік”  є  неодруженим,  або має подругу,  що  виступає  для нього скоріше соціальним атрибутом та показником статусу, аніж  об'єктом прихильності.

2)      “Секс-символ”. Є досить суперечливим образом,  оскільки, з одного  боку, наділений суто  маскулінними рисами ( впевненість,  агресивність, настійливість), а  з  іншого   - має  яскраво  виражені фемінні риси такі як ніжність, чуттєвість, ласка,  сексуальна привабливість. Може виступати  як позитивним,  так і негативним персонажем.

3)      “Чоловік — сім'янин”. Гарний батько, домовласник, часто  є  успішним у кар'єрі, Однак, останнім часом,  все частіше “чоловік-сім'янин” у кінематографі зображається як слабовільний, некомпетентний у побутових справах,  невизнаний на роботі,  але добрий, чуйний батько.

4)      “Асексуальний об'єкт”. Такий чоловік позбавлений маскулінних  рис, часто має непривабливу зовнішність,  але,  як правило, є гарним товаришем,  завжди готовим допомогти,  чуйним, оптимістичним та компанійським. Часто  такі персонажі є недолугими,  інтелектуально слабкими, але активними та балакучими.

Жіночі образи:

1)      “Секс-символ”. Завжди молода,  приваблива жінка,  що  відповідає традиційним для певної  культури уявленням про красу. Підтягнута, доглянута,  впевнена у собі, іноді буває агресивною.

2)      “Домогосподарка”. Цей образ  часто  сполучається з образом матері. Домогосподарка може бути недалекою у тому,  що  стосується професійних здобутків,  але вона є гарною  господинею,  турботливою жінкою, піклується про здоров'я близьких. Часто зображається невпевненою  у собі, з вузьким колом інтересів.

3)      “Жінка-експерт”. Часто наділена маскулінними якостями: впевненість, аналітичність, малоемоційна,  інтелектуально розвинена,  дає рекомендації всім бажаючим стосовно різноманітних  справ,  але,  здебільшого  у тих  сферах,  що вважаються традиційно жіночими: хатні справи,  догляд  за собою,  виховання дітей, іноді може виступати  як ефективний професіонал  та “бойова подруга”. Часто такий образ позбавлений сексуальності.

            М.Валовим [1]було  проведено дослідження чоловічих  персонажів мультфільмів та виокремлено наступні образи, що  у них транслюються:

1)      “Холостяк  та маніпулятор Карлсон”. Карлсон є  неодруженим персонадем,  він проживає  на даху будинку та має пропелер (що  автором класифікації  трактується як можливість  завжди полетіти від  складної  ситуації,  або відносин). Він є досить епатажним типом, його  єдиним другом є Малюк, якого  він примушує  красти варення для нього,  вдаваючись до  маніпуляцій, бо Карлсон не вміє  вибудовувати зрілі стосунки, засновані на довірі. Він ніколи не навчався,  ледве вміє  читати,  у зрілому віці не прагне до  освіти чи самоосвіти, але,  поряд  з цим,  Карлсон є симпатичним та харизматичним персонажем,  що приваблює  до нього людей, готових  його втримувати.

2)      “Лінивий двієшник Буратіно”. Він є досить  амбіциозним, його приваблює  золото  та можливість  легкої  наживи,  водночас,  Буратіно не має  наміру вчитися або докладати зусиль  задля досягнення мети.

3)      “Незнайка”. Хвастливий,  лінивий, неуч, брехун,  але йому притаманні кмітливість, комунікабельність  та сміливість,  за які йому пробачають  всі його недоліки. Він часто недооцінює важливість  та складність  завдання, завдяки чому,  не вагаючись, береться за його реалізацію, що  дозволяє йому з  багатьох  ситуацій виходити переможцем.

4)      “Хуліган Вовк” ( на прикладі мультфільму “Ну погоди!”). Цілеспрямований,  наполегливий, агресивний, брутальний,  нонконформіст. Вовк завжди готовий порушувати соціальні норми,  іноді навіть  закони. Він  мало  уваги приділяє бажанням та емоціям оточуючих, що,  вкупі  з  його стилем життя,  а також  яскраво вираженою  маскулінністю, відштовхує від нього середовище.

РОЗДІЛ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ЧОЛОВІЧИХ  ТА ЖІНОЧИХ  ГЕРОЇВ АНІМАЦІЙНИХ  ФІЛЬМІВ ОСТАННІХ  РОКІВ

 

2.1.Характеристика вибірки дослідження.

 

            У дослідженні брали участь 25 осіб, що були випадковим чином відібрані серед  студентів факультету психології,  історії  та соціології Херсонського державного  університету у віці від 17 до  22 років (середній вік вибірки 20,3 років),  з них 7 хлопців, 18 дівчат.

 

2.2. Характеристика методів та методик дослідження

 

            Задля реалізації поставлених  завдань, у емпіричній частині дослідження було  аналізовано  анімаційні фільми “Шрек Третій” (2007 рік випуску, режисер  Кріс Міллер) та “Льодовикой період: Континентальний дрейф” (2012 рік випуску,  режисер Стів Мартіно) за допомогою методу спостереження(опосередкованого). Респонденти,  виступаючи в ролі експертів, при перегляді фільмів фіксували найсуттєвіші особистісні характеристики представлених  чоловічих  та жіночих  героїв,  а також яскраві прояви їх  поведінки. Отримані дані було  узагальнено,  що дозволило  створити психологічні портрети героїв названих  анімаційних  фільмів.

            З метою створення більш  диференційованого портрету анімаційних  героїв,  а також стандартизації отриманих даних,  нами було  модифіковано опитувальник О.Л. Кустової “Ідеальна жінка/Ідеальний чоловік” (див.додаток А). Так, респонденти,  виступаючи в якості експертів,  оцінювали за десятибальною  шкалою ступінь  вираженості різноманітних  особистісних  якостей у наступних  персонажів. З анімаційного фільму “Шрек Третій”: Шрек, Кіт у чоботях, Віслюк, принцеса Фіона, Чаклунка, Королева-мати, з  фільму “Льодовиеой період: Континентальний дрейф”: мамонт Менні, лінивець Сід, шаблезубий тигр Дієго, мамонт Еллі, лінивець Бабця, шаблезуба тигриця Шира. Оцінювані показники згруповано  за такими факторами: оцінка загальної  привабливості, сила особистості, емоційність, соціальний статус, залежність, емпатійність, фемінність  та маскулінність.

 

2.3. Аналіз  та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

 

 

            З метою аналізу змісту чоловічих  та жіночих героїв у анімаційних фільмах  “Шрек Третій” та “Льодовикой період: Континентальний дрейф” нами було використано метод  спостереження, в результаті узагальнення записів респондентів, нами були  отримані наступні портрети  героїв. Зауважимо,  що  кількість  чоловічих  персонажів, представлених,  у обох  фільмах, є більшою  за кількість  жіночих, але жіночі персонажі є більш  різноманітними,  на відміну від  чоловічих,  які є доволі схожими  у обох  фільмах.

            З метою створення психологічних  портретів героїв досліджуваних  анімаційних  фільмів, нами було  використано метод  спостереження. В результаті аналізу та узагальнення записів експертів,  нами було  отримано наступні портрети головних  та другорядних  героїв.

            Чоловічі та жіночі герої  з  анімаційного  фільму “Льодовиковий період: Континентальний дрейф”.

            Мамонт Менні: турботливий батько, намагається контролювати дитину, розуміючи власну поведінку як спробу захистити  доньку від “небезпечного життя”. За темпераментом  -флегматик,  досить врівноважений,  але у екстремальних  ситуаціях  потребує  сторонньої  підтримки,  вміє  простити допомоги,  адекватно  сприймає  поради, вміє  працювати в команді,  при виконанні деяких  справ навіть  бере на себе роль  лідера. Терплячий, рішучий. Готовий відстоювати свою  позицію,  а також  захищати рідних  та близьких, з  повагою  відноситься до оточуючих,  намагається їх  зрозуміти, у конфліктній ситуації частіше обирає стратегії  співпраці та компромісу, з ворогами є  жорстким, але рідко втрачає  самоконтроль,  не жорстокий. Є надійним партнером, завжди дотримує  свого слова, емоції  виявляє  важко,  присутні деяка сором'язливість  та незадоволення власною  фігурою ( вважає  себе дещо  “пухким”). Є гарним стратегом.

 

            Лінивець Сід: оптимістичний, наївний,  комунікабельний,  асексуальний. Любить свою  сім'ю, але відштовхується нею (до цього  факту ставиться  по-філософськи, що  можна вважати  проявом особистісної зрілості та врівноваженості). Ініціативний,  відповідальний,  завжди серйозно ставиться до  покладених на нього обов'язків,  намагається якнайкраще виконати задумане,  але,  внаслідок того,  що Сіду погано  вдається прогнозування результатів діяльності, допускає  помилки та може зіпсувати завдання. Багато знає,  але не завжди розуміє,  як свої знання використати,  у партнерській взаємодії займає  роль виконавця, легко йде на встановлення нових  соціальних  контактів. Емоційний,  емпатійний, завжди піклується про почуття оточуючих, у випадку сварки виконує  роль  миротворця. Часто його не сприймають  серйозно, не доглядає  за собою,  але відкритий та чесний,  за що  його люблять та пробачають  йому недоліки.

 

            Шаблезубий тигр Дієго: сміливий, агресивний,  впевнений у собі,  з  розвиненим почуттям власної  гідності,  поводиться відповідно власного  кодексу честі. Гарний стратег,  тактик,  професіонал,  але у випадку виникнення побутових  складнощів розгублюється. Завжди намагається контролювати себе, малоемоційний. Здебільшого,  полюбляє  індивідуальну діяльність,  але у команді теж  вміє  взаємодіяти. Захисник,  піклується про близьких, швидко адаптується до нових  умов,  вміє  орієнтуватися в екстремальних  ситуаціях,  у яких  займає  лідерську позицію. Сексуальний,  ввічливий, тактовний, губиться,  коли йдеться про почуття та емоцій, у таких  ситуаціях  намагається зайняти  відсторонену позицію.

            Кріт Луїс: його девізом є “не радію від ідеї  ризикувати життям”. Більшість  часу проводить  під землею. Нерішучий,  намагається відсторонитися від соціуму,  відкривається тільки близьким друзям,  але часто  вагається висловити  свою  позицію. У Луїса сильно виражений страх  смерті, важко йде на ризик, терплячий, за типом темперамента -меланхолік. До прямих  ді його треба підштовхувати,  фемінність  виражена на високому рівні,  вміє  пробачати,  живе,  переважно,  минулим, але у випадку загрози  життю  близьких,  готовий взяти  на себе відповідальність та вдатися до  рішучих  дій (хоча ці реакції мають  імпульсивний характер,  адже планування та прогнозування результатів діяльності не відбувається).

            Капітан Гад: високо розвинена потреба влади,  агресивний, брутальний, грубий, епатажний,  нарцисичний. Має  розвинені організаторські здібності та яскраво  виражені лідерські якості. Використовує  силові методи вирішення конфлікту,  підступний, гарний стратег, уникає  відповідальності, прихильності, полюбляє  лестощі. Дуже сильний фізично, до оточуючих  ставиться як до засобу досягнення власної  мети,  готовий жертвувати товаришам у випадку,  коли  вони йому більше не потрібні. Не дотримує  свого слова,  живе за принципом “зруйнувати світ, доки світ  не зруйнував тебе”. Використовує  маніпуляції  у взаємодії,  а також  залякування як засіб  досягнення мети.

            Мамонт  Еллі: турботлива дружина та матір, завжди піклується про  рідних  та близьких, виконуючи функції  емоційної  підтримки. У ситуаціях  конфлікту між  донькою та чоловіком виконує  роль  миротворця,  емпатійна. За умови відсутності чоловіка вдома є  головою  сім'ї, виконує  роль  лідера,  користується повагою  оточуючих,  адже піклується про суспільне благо  та з  розумінням ставиться до  всіх. Є вольовою, у конфліктних  ситуаціях  використовує  стратегію  компромісу, з донькою  має  партнерські відносити.  Вірить у свого чоловіка та всіляко його підтримує,  поважає  себе, нонконформіст.

            Лінивець Бабця: саркастична,  дещо  егоїстична, вперта, прямолінійна. Не завжди адекватно реагує  на ситуацію,  в результаті чого відштовхується близькими та соціумом. Багато  знає, в неї  завжди є  раціональні ідеї,  але частіше вона змовчує або  використовує  метафори для їх пропозиції, часто займає пасивну позицію. Вміє  насолоджуватися життям, їй притаманне почуття гумору. В критичних  ситуаціях діє  рішуче, бачить  можливості там, де інщі їх  не помічають,  діє  авторитарно,  але з  мотиву турботи та захисту близьких. За звичайних  умов веде інфантильний стиль  життя.

 

            Шаблезуба тигриця Шира: агресивна,  сексуальна,  але невпевнена у собі. Діє  згідно принципу “напад  - найкращий спосіб захисту”. Демонструючи незалежність  та нонконформізм,  потребує керівництва та займає  позицію  виконавця. Недовірлива, одиначка,  малоемоційна,  але доволі тактовна. Рігідна у власних  уявленнях та стереотипах,  але готова до  самопожертви заради кохання.

            Чоловічі та жіночі герої  з  анімаційного  фільму “Шрек Третій”.

            Шрек: соціально малокомпетентний,  турбується про рідних  та бизких. Більшою  мірою  орієнтований на дії,  аніж  на емоції, не завжди розуміє  та приймає  соціальні норми,  але готовий їм підкорюватися заради збереження стабільності та на прохання близьких. Рішучий, інтравертований, невпевнений у собі,  агресивно реагує  на спробу втручання у особистий простір. Емпатійний,  намагається піклуватися про почуття близьких, але йому важко  проявляти  власні емоції  та говорити про почуття. Не доглядає за собою, чесний, гарний сім'янин. Вміє працювати у команді, вміє  підкорюватися вказівкам та дослухатися порад, готовий просити допомоги. На встановлення соціальних  контактів де неохоче, здебільшого  його  контакти  носять  діловий характер, має доволі багато  приятелів та партнерів,  але мало  друзів,  яким повністю довіряє.

            Віслюк: турботливий.  Емпатійний,  емоційний,  але іноді нетактовний та прямолінійний. Йому притаманне почуття гумору, живе за принципом “з кожної  ситуації можна щось  отримати”. Оптимістичний,але не завжди здатен критично осмислити ситуацію  та побудувати чіткий план досягнення мети. Балакучий, орієнтований на взаємодію. Часто  в ситуаціях  конфлікту використовує  стратегію  компромісу та співпраці та виконує  роль миротворця,  завжди готовий допомогти близьким,  пожертувавши власними інтересами. Довірливий, розкутий, часто  виявляє  спонтанність, гарний сім'янин.

 

            Кіт  у чоботях: серйозний,  організований,  агресивний,  сексуальний.  Має  широкий репертуар  поведінкових  стратегій, тактовний, гарний стратег та тактик,  професіонал, завжди готовий допомогти  близьким. Єдиний з усіх  персонажів має  гроші,  доволі економний, стриманий.

            Принц Чармінг: егоїстичний,  нарцисичний, інфантильний та несамостійний чоловік-хлопчик. Уникає  брати  відповідальність  на себе, переважно  задля досягнення власної  мети,  підбурює  оточуючих  на дії,  залишаючись тіньовою  фігурою. Гарний стратег,  важко переживає  ситуації  фрустрації,  реагуючи агресивно  та за істеричним типом. Та типом темпераменту  - холерик,  швидше за все, має  виражену демонстративну акцентуацію  характеру. Залежний від  матері, некритичний стосовно  оцінки власних  можливостей т особистісних  якостей. Має  виражену потребу у владі,  що  є  наслідком комплексу неповноцінності,  влада виступає  засобом самоствердження та доведення власної значущості,  адже принца зазвичай не сприймають  серйозно. Дуже дбайливо  ставиться до  власної  зовнішності,  фемінність  виражена на високому рівні.

            Принцеса Фіона: занадто залежні від  оцінок соціуму,  конформна, неприваблива,  хоча  і намагається доглядати  за собою, емоційна,  орієнтована на емоційну взаємодію  більше,  ніж на співпрацю. Піклується по близьких,  рідних,  за умови відсутності чоловіка вдома,  є  головою  сім'ї,  саме вона приймає  вирішальні рішення та бере на себе функції  захисту,  добутку, довірлива,  ніжна. Демонструє віру  у чоловіка,  але завжди  намагається створити запасний план для нього та часто  відіграє  роль  спасительки,  коли він потрапляє  у складні ситуації,  у випадку конфлікту використовує  стратегію  компромісу,  готова до  самопожертви заради збереження відносин.

            Чаклунка: хитра,  підступна,  вольова, самотня. Часто  маніпулює  середовищем задля досягнення власної  мети,  жорстока,  не бере до  уваги наміри  та почуття оточуючих. Важливого значення у житті надає  материнству,  але є  авторитарною  та гіперопікаючою  матір'ю. Вдається до  шантажу, гарний стратег  та тактик,  чітко планує  власну діяльність,  розробляючи також запасні плани. Досить  гнучка у соціальній взаємодії,  стиль  спілкування,  який вона демонструє   -поступки,  але насправді не виконує  домовленостей, якщо вони не узгоджуються з  її  баченням результату. 

            Королева-мати: тендітна,  вишукана,  тактовна, спокійна та стримана. Добре вміє  себе контролювати,  орієнтована на компроміси. У випадку конфлікту грає  роль  миротворця та використовує  стратегії компромісу та співпраці. Мудра,  але,  здебільшого, приховує власні думки та ідеї,  але у критичній ситуації  може взяти  на себе відповідальність  за життя інших,  та реалізувати власний пан дії,  що  веде до  успішного вирішення проблеми. Орієнтована на емоційну взаємодію. За типом темпераменту  - флегматик. Смілива,  має  яскраво  виражені організаторські здібності,  сполучає  фемінність  та жіночність  з  такими традиційно  маскулінними якостями  як сміливість,  рішучість,  наполегливість,  впевненість. 

            З метою створення більш  диференційованого портрету анімаційних  героїв,  а також стандартизації отриманих даних,  нами було  модифіковано опитувальник О.Л. Кустової “Ідеальна жінка/Ідеальний чоловік”. В результаті обробки та інтерпретації  зібраних  даних,  нами було  отримано наступні образи  чоловіків та жінок, презентовані у вигляді головних  чоловічих  та жіночих  персонажів аналізованих  анімаційних  фільмів, риси яких  було  згруповано  за факторами  оцінка загальної  привабливості, сила особистості, емоційність, соціальний статус, залежність, емпатійність, фемінність  та маскулінність.

 

            Отже,  Мамонт Менні сприймається як дуже привабливий,  емпатійний  чоловік,  що  здатен  у важку хвилину зрозуміти,  почути,  підтримати близького. І хоча сам він емоції  демонструє  рідко, він  сприймається позитивно,  адже цей образ  цілком узгоджується із  стереотипом “суворий надійний чоловік, сильне плече та опори”, він має  високий соціальний  статус, є  сильною  особистістю, але сприймається залежним через  його  любов до  стабільності, орієнтацію  на сім'ю,  де він може собі дозволити розслабитися та бути  просто люблячим батьком та чоловіком.

            Орієнтований на взаємодію,  балакучий та спонтанний Лінивець Сід  сприймається респондентами як емоційний,  емпатійний,  а через це,   дуже привабливий персонаж,  хоча він  і не слідкує  за власною  зовніщністю.  Образ  чоловіка,  презентований у цьому персонажі,  узгоджується із  стереотипом “чоловік-подружка: з ним приємно проводити час,  але не створювати  сім'ю”. Сід,  на думку,  респондентів,  не має  високого  соціального  статусу,не є  досить  сильною особистістю,  через  що  його постійно доводиться рятувати  з проблемний ситуацій,  та і сам він, демонструючи більшою  мірою  фемінність,  а не маскулінність, побуджує  оточуючих  взяти на відповідальність за його життя на себе,  але,  натомість, дарує  їм емоційне тепло  та щиру дружбу.

 

            Шаблезубий тигр  Дієго,  один з  головних  персонажів мультфільму “Льодовиковий період: Континентальний дрейф”, презентує образ суто  маскулінного чоловіка,  що  має  високий соціальний статус, є  успішним професіонально, сприймається як дуже сильна особистість. Поряд  з  цим, не має  звички демонструвати власні емоції, не є  емпатійним,  бо  розмови про  почуття змушують  його почувати себе розгубленим та некомпетентним,  адже зорієнтований він, в першу чергу,  на активність,  а не налагодження стосунків. Образ  сконструйовано згідно  традиційних  уявлень про “справжнього  чоловіка  - воїна та мисливця”,  що  є  незалежним, самодостатнім, він з легкістю  може бути  один,  але створює  сім'ю  та оточує  себе близькими не через  страх  самотності,  а тому,  що свідомо до  цього прагне. Цей образ  також  сприймається як дуже привабливий,  можна припустити,  що такий впевнений та компетентний чоловік, викликає  довіру у респондентів, і саме  надійність  у ситуації  оцінювання чоловічого образу,  асоціюється з  привабливістю.

 

            Мамонт  Еллі, дружина чоловічого персонажа Мамонт Менні,  що  був описаний вище,  сприймається глядачами привабливою, емпатійною,  фемінною  особою,  що має  досить високий соціальний статус. Попри  те,  що  Еллі є  емпатійною,  у вияві власної  емоційності вона є  стриманою ( хоча можна припустити,  що  такий розподіл  пояснюється тим,  що  Еллі є  мамонтом  - великим північним звірем, якого  важко уявити занадто  емоційним). Що стосується інших  деталей портрету цього персонажу, зауважимо,  що  образ жінки,  який він презентує,  узгоджується із стереотипом “віра дружина  та бойова подруга”,  що є досить  незалежною,  прагматичною,  готовою  допомогти  у випадку виникнення складнощів,  такою,  що  поряд  з  чоловіком бре участь  у суспільному житті. Також образ  є  андрогінним,  оскільки фемінність  та маскулінність у ньому виражені майже однаково,  хоча фемінність має  дещо  вище значення.

 

            Образ  жінки,  презентовний у вигляді персонажу анімаційного  фільму Лінивець Бабця  є суперечливим. Так, літня жінка сприймається як неемпатійна,  незалежна, досить  жорстка у судженнях,  дещо божевільна жінка,  яка,  тим не менш, є  впертою,  впевненою  у собі та власних  діях. З огляду на це,  а також  її  статеву приналежність,  образ  сприймається як малопривабливий,  хоча схожий за типом образ Лінивця Сіда, її онука,  видається глядачам більш  привабливим. І хоча Бабця є  сильною  особистістю,  схильна вільно  виявляти  власні емоції, що,  загалом,  сприяє  позитивній оцінці інших  персонажей,  вона, як і за сюжетом мультфільму,  вштовхується глядачами.

 

            Образ  тигриці Шири, на нашу думку,  сконструйовано  у відповідності до  стереотипу “професійно успішна,  вільна, але одинока жінка — сексуальний об'єкт”. Респондентами вона сприймається як малоемоційна, нежіночна, неемпатійна та незалежна жінка. Цей образ  схожий на образ Лінивця Бабці,  описаний вище, його глядачі теж  наділяють  високою  силою  особистості, високим соціальним статусом, він теж є  маскулінізованим,  але, з  огляду на те,  що  Шира представляє молоду жінку,  а також, за сюжетом,  демонструє  сексуальність  та приховує невпевненість  у собі, її  персонаж  сприймають  як досить  привабливий,  на відміну від  персонажу Бабці.

 

            Герой анімаційного  фільму огр  Шрек глядачам видається непривабливим, беземоційним,  але незалежним чоловіком,  сильною  особистістю. Також  його наділяють  високим соціальним статусом. Незважаючи на те,  що  власні емоції  Шрек не вміє  адекватно виражати,  він  здається досить  емпатійним, а також  наділяється такими якостями як готовність  підтримати,  турботливість, агресивність,  впевненість  у собі,  наполегливість. Незважаючи на те, що  фемінність у образі виражена на досить  високому рівні,  образ  Шрека є  скоріш маскулінізованим,  а сам Шрек презентується як дещо грубий,  соціально малокомпетентний,  але за своєю  сутністю добрий хлопець,  завжди готовий у важку хвилину прийти на допомогу.


            Незалежний, сильний,  професійний Кіт у чоботях,  демонструє  тактовність,  вишуканість,  витримку сприймається респондентами як дуже привабливий образ  чоловіка. Він  має  високий соціальний статус, є  сильною  особистістю  та належить  до маскулінного  типу. І хоча його  емоційність  та емпатійність  виражена на рівні нижче середнього, це цілком узгоджується з  іншими деталями  його портрету. За звичайних обставин Кіт  є  одинаком,  але,  якщо  виникає  потреба,  він завжди готовий допомогти друзям у складній ситуації, завжди чітко планує  свою  діяльність,  є  рішучим, та ефективним у кризових ситуаціях. Його образ нагадує  популярний образ військовослужбовця у відставці,  який, вільний час приділяє  близьким та улюбленим справам,  але не втратив професійних  навичок та,  за потреби,  завжди  готовий повернутися до строю.

 

            Безпосередній, милий, турботливий,  балакучий, завжди усміхнений та емоційний Віслюк, хоча і веде себе подекуди нав'язливо,  сприймається глядачами як привабливий образ  чоловіка,  що  може бути  надійним другом,  вміє  розрадити та допомогти у важку хвилину,  є  оптимістично налаштованим та сильною  особистістю. Незважаючи на те,  що  у взаємодії  Віслюк частіше займає  позицію  виконавця,  його  вважають  самодостатнім, наділяють високим соціальним статусом. Аналізований персонаж  є  взірцем особистісної  свободи,  він може дозволити собі спонтанні дії,  вільно  виражає  власні емоції та не боїться бути  смішним, залежним, що додає  йому привабливості.

 

            Дружина Шрека,  принцеса Фіона з  анімаційного  фільму “Шрек Третій” сприймається респондентами як сильна особистість, емпатійна та приваблива жінка. Незважаючи на те,  що  Фіона видається малоемоційною та дещо  скутою  у соціальних  взаємодіях, її образ  залишається привабливим. Фіона є  андрогінною  особою,  оскільки маскулінність  та фемінність,  за оцнками респондентів,  у образі виражені на однаковому рівні,  що  свідчить  про те,  що  образ передбачає  широкий репертуар  поведінкових  стратегій та хорошу адаптивність (так,  Фіона з однаковою легкістю  проживала у вежі  з  драконом, перетворилася на огра,  виконувала роль  королівської доньки та принцеси),  її  персонаж  також  наділений високим соціальним статусом.

 

             Анаізований персонаж є  типовим негативним  героєм у анамаціфному фільмі. Підступна, хитра,  жорстока Чаклунка,  тим не менш,  на думку респондентів, є  досить  привабливою. І хоча вона не здатна проявляти  емоції,  неемпатійна,  не бере до  уваги почуття та наміри інших,  її вважають сильною  особистістю, з  досить  міцним соціальним статусом. Образ  чаклунки є  маскулінізованим, можна припустити,  що  констурювався він  у відповідності до  стереотипу “одинока інка,  що,  за відсутності чоловіка, змушена робити  все сама”,  а отже, глядачі можуть  співчувати їх, приписуючи негативні риси характеру,  що вона демонструє,  важкому життю  та обставинам,  що незначним чином відображається на сприйнятті персонажу,  загалом,  як досить  привабливого  незважаючи на стиль  його життя.

 
 

            Образ  Королеви можна вважати подібним до образу Чаклунки за своєю  суттю,  оскільки обидві вони виконують  материнські ролі,  залишилися буз  чоловіків,  що  змусило  їх стати  більш маскулінними,  але,  на відміну від Чаклунки,  образ якої був описаний вище, Королева-мати є  позитивним героєм, має  більш  високий соціальний статус та сприймається як більш  привабливий образ,  незважаючи на те,  що вона є  малоемоційною,  що  модна пояснити  вимогами королівської  ролі та особливостями  темпераменту королеви. Крім того,  Королева сприймається значно  емпатійнішою та залежною,  більш  фемінною та потребуючої  захисту та піклування,  але,  натомість,  більш слабкою  особистістю.

            Оскільки деякі чоловічі та жіночі герої  у обох  анімаційних фільмах  схожі між  собою,  незважаючи  на те, що  фільми були  створені різними авторами та видавалися різними кіностудіями, ми вважаємо,  що  у основі таких  схожих  між  собою  героїв лежить  один  і той самий образ  чоловіка та жінки, що  був по-різному інтерпретований. Задля перевірки цієї  гіпотези нами було використано кількісну та якісну обробку даних  з  використанням Т-критрію Стьюдента для залежних вибірок. Нами було порівняно  оцінки респондентів за шкалами опитувальника,  описаного вище, у таких  парах чоловічих  та жіночих  анімаційних  героїв: Мамонт Менні- Шрек, Лінивець Сід   - Віслюк, Шаблезубий тир  Дієго — Кіт  у чоботях, Мамонт  Еллі  - принцеса Фіона, Бабця Лінивець   - Королева Мати.

            В результаті порівняння чоловічих  персонажів Мамонт  Менні та Шрек, значущі відмінності між оцінками було  встановлено між значеннями за трьома з восьми шкал,  оцінки за п'ятьма шкалами значущих  відмінностей не мають,  що свідчить  про те,  що персонажі мають  однаковий прототип. Навіть за сюжетом вони  виконують схожі функції: обидва  мають сім'ю та відповідально  ставляться до  ролі чоловіка та батька,  обидва є  дещо  некомпетентними соціально,  обидва заради порятунку добробуту сім'ї та власного життя повинні виконати різноманітні завдання,  не гребують  допомогою друзів (що  є  теж  схожими один на одного  у обох анімаційних  фільмах).

            Результати математичного аналізу даних за цими персонажами наведено  у таблиці.

Таблиця 2.1.

Статистичні відмінності між  образами персонажів мамонт Менні та Шрек

 

Шкала

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Мамонт Менні

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Шрек

Т емпіричне

Т критичне

Рівень  статисичної значущості (р)

Загальна  привабивість

8,6

6,5

8,71

3,75

р≤0,001

Сила особистості

6,8

7,4

-3,55

2,06

р>0,05

Емоційність

5

6,2

-9,54

2,06

р>0,05

Соціальний статус

7

7,1

-0,31

2,06

р>0,05

Залежність

7,2

6,3

3,3

2,8

р≤0,01

Емпатійність

7,8

7

2,7

2,06

р≤0,05

Фемінність

6,9

7

-0,27

2,06

р>0,05

Маскулінність

6,5

7,3

-2,12

2,06

р>0,05

 

Отже, можна стверджувати,  що  персонажі є  подібними та мають у основі один образ  чоловіка, але Мамонт Менні сприймається глядачами як більш  привабливий, більш залежний та емпатійний герой. Отримані відмінності можна пояснити особливостями зовнішнього вигляду та поведінки героїв за сюжетом. Менні є  великим та пухнастим звірем,  що  іноді соромиться себе,  що може викликати  у глядачів підсвідоме бажання погладити, заспокоїти, його сприймають більш зворушливо у порівнянні з огром Шреком,  що,  по суті,  намагається відштовхнути оточення,  яке відштовхує  його,  та повернутися у самотню хатину на болоті. Шрек є також  досить невпевненим у собі, але,  на відміну від Менні на спроби наближення,  реагує  агресивно,  що,  на нашу думку, негативно  впливає  на загальну привабливість  його  образу.

            Нами  також було  порівняно персонажів Лінивець Сід  та Віслюк. Результати математичного аналізу даних наведено   наступній таблиці.

Таблиця.2.2.

Статистичні відмінності між  образами персонажів Лінивець Сід та Віслюк

Шкала

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Лінивець Сід

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Віслюк

Т емпіричне

Т критичне

Рівень  статисичної значущості (р)

Загальна  привабивість

7,1

7,8

-8,7

2,06

р>0,05

Сила особистості

5,9

7,9

-25,97

2,06

р>0,05

Емоційність

7

7,3

-1,11

2,06

р>0,05

Соціальний статус

5,9

6,8

-5,49

2,06

р>0,05

Залежність

6,2

6,6

-2,75

2,06

р>0,05

Емпатійність

7,6

7,1

2,99

2,8

р≤0,05

Фемінність

9

8,1

6,2

3,75

р≤0,001

Маскулінність

6,9

7,8

-6,1

2,06

р>0,05

 

            Як видно з розподілу,  значущі відмінності у оцінках  були встановлені тальки за двома шкалами з восьми, що  свідчить  проте, що образи подібні,  мають у основі один образ  чоловіка та сприймаються глядачами однаково,  але Лінивець Сід,  на відміну від  Віслюка,  сприймається як більш  емпатійний та фемінний герой. Встановлені відмінності можна пояснити відмінностями стилю життя героїв,  а саме,  Віслюк є сім'янином,  він досить рішучий, вміє  постояти за себе, покладені на нього завдання майже завжди виконує,  Сід  же є менш  самостійним: він постійно потребує контролю,  якщо  виконує щось самостійно,  може допускати помилки,  а фрустрацію не завжди здатен подолати самотужки,  що  сприяє  тому, що його сприймають як більш невпевненого,  більш залежного (ці риси вважають традиційно фемінними) та викликає  підсвідоме бажання захистити  допомогти.  Крім того, Сід  є  обережним у спілкуванні,  якщо  він намагається підтримати близьких,  то робить  це спокійно,  тихо, на відміну від  Віслюка,  який намагається забовтати  проблему,  іноді виявляє  недоречну активність  та оптимізм,  а також  має звичку без  попередження приходити у гості і вважає,  що  всі завжди раді його бачити  та приділити йому час.

            Персонажі Шаблезубий тигр Дієго та Кіт  у чоботях нами теж було  порівняно,  оскільки, за сюжетом анімаційних  фільмів,  вони є  подібними та виконують подібні функції. Так,  обидва вони є  професіоналами та спеціалізуються на плануванні діяльності та розробці стратегій подальших  дій команди,  обидва мають  виражене почуття власної  гідності,  толерантні,  обидва за натурою  є  одинаками та виявляють  сексуальність,  обидва є  стриманими. Результат математичного  аналізу даних  наведено  у наступній таблиці.

Таблиця 2.3.

Статистичні відмінності між  образами персонажів Шаблезубий тигр Дієго та Кіт  у чоботях

Шкала

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Тигр  Дієго

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Кіт  у чоботях

Т емпіричне

Т критичне

Рівень  статисичної значущості (р)

Загальна  привабивість

7,7

7,3

4,66

3,75

р≤0,001

Сила особистості

8,4

7,6

2,31

2,06

р≤0,05

Емоційність

4,1

2,9

7,09

3,75

р≤0,001

Соціальний статус

7,7

6,3

6,53

3,75

р≤0,001

Залежність

3,3

2,9

0,91

2,06

р>0,05

Емпатійність

4,8

4,8

-0,22

2,06

р>0,05

Фемінність

4,3

4

1,59

2,06

р>0,05

Маскулінність

8,2

6,9

7,32

3,75

р≤0,001

 

            Отже,  незважаючи на подібність функцій,  виконуваних цими героями,  нами були встановлені значущі відмінності за п'ятьма шкалами з  восьми,  що  свідчить  про те, що персонажі сприймаються глядачами по-різному. Так,  Дієго,  на відміну від Кота у чоботях,  видається більш  привабливим героєм,  його наділяють  вищім соціальним статусом,  більшою  силою  особистості,  маскулінністю, вищою  емоційністю. Встановлені  відмінності можна пояснити тим,  що  ці герої  мають  різні прототипи та сконструйовані у відповідності до різних образів чоловіка,  або ж  тим,  що  тигр,  який є  більшим за кота звірем,  справляє більше враження, асоціюючись аз левом -  “царем звірів”,  а кіт сприймається просто  як молодший брат тигра, що  призводить до переоцінки особистісних  якостей та вчинків Дієго  та знецінення рис характеру та вчинків Кота у чоботях,  який,  до речі, є  найменшим з  компанії  героїв анімаційного  фільму “Шрек Третій”,  до  того  ж  кіт,  зазвичай,  є  свійською  твариною,  що може підсвідомо впливати  на знецінення його  фігури у порівнянні з  шаблезубим тигром Дієго.

            При порівнянні жіночих  персонажів анімаційних  фільмів Мамонта Еллі та принцеси Фіони ми отримали наступний розподіл даних за шкалами.

Таблиця 2.4.

Статистичні відмінності між  образами персонажів МамонтЕллі та Принцеса Фіона

Шкала

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Мамонт Еллі

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Принцесі Фіона

Т емпіричне

Т критичне

Рівень  статисичної значущості (р)

Загальна  привабивість

9

8,1'

5,45

3,75

р≤0,001

Сила особистості

8,2

7,9

2,35

2,06

р≤0,05

Емоційність

5,7

5,7

0,32

2,06

р>0,05

Соціальний статус

7,5

7,8

-1,31

2,06

р>0,05

Залежність

6,8

7,2

-1,18

2,06

р>0,05

Емпатійність

8,6

8,1

6,45

3,75

р≤0,001

Фемінність

8,1

7,9

0,88

2,06

р>0,05

Маскулінність

7,7

7,9

-1,18

2,06

р>0,05

 

            За сюжетом функції,  що  виконують  ці жінки схожі, а саме    вони є дружинами головних  героїв, обидві зорієнтовані на спілкування,  є  надійною  опорою  чоловікові, за умови відсутності чоловіків вдома виконують  роль  голови сім'ї  та піклуються не тільки про родичів, близьких,  а і про  всю  спільноту. В результаті математичної  обробки даних,  нами було  встановлено  три з  восьми відмінностей за оцінками цих  персонажів. Оскільки відмінностей небагато,  можна припустити,  що  в основу обох  жіночих  персонажів покладено один  і той самий образ  жінки. Що  стосується встановлених  відмінностей,  то Мамонт Еллі сприймається глядачами як більш  привабливий герой,  її  наділяють більшою  силою  особистості та емпатійністю. Отримані відмінності можна пояснити  ти,  що Еллі є  не тільки дружиною,  але і матір'ю дівчинки-підлітка, у той час як Фіона поки ще тільки вагітна, Еллі показала себе мудрою,  сильною  матір'ю,  що захищає  свою  дитину,  що  може на підсвідомому рівні додавати  їй привабливості,  крім того,  Фіона має  підтримку друзів та родичів, Еллі ж у випадку порятунку інших  звірів від  зсуву ґрунту, могла покластися тільки на себе,  що могло  вплинути  на сприйняття її  якь більш сильної  та стійкої  особистості.

            Нами також  було  порівняно  жіночі персонажі Лінивець Бабця та Королева-мати. Результати математичної обробки даних  наведено  у таблиці.

Таблиця 2.5.

Статистичні відмінності між  образами персонажів мамонт Лінивець Бабця та Королева-мати

Шкала

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Лінивець Бабця

Середня оцінка за шкалою. Персонаж

Королева -мати

Т емпіричне

Т критичне

Рівень  статисичної значущості (р)

Загальна  привабивість

5,5

7,5

-14,74

2,06

р>0,05

Сила особистості

7,8

6,4

3,05

2,8

р≤0,01

Емоційність

6,2

3,7

8,31

3,75

р≤0,001

Соціальний статус

5,5

7,4

-14,63

2,06

р>0,05

Залежність

3,7

5,4

-15,25

2,06

р>0,05

Емпатійність

3

7,4

-19,15

2,06

р>0,05

Фемінність

4,3

5,6

-9,52

2,06

р>0,05

Маскулінність

6,2

7,1

-5,74

2,06

р>0,05

 

            Отже, зважаючи на те,  що  нами було встановлено  тільки дві відмінності з  восьми,  можна стверджувати,  що  образи є майже ідентичними, оскільки встановлені відмінності модна легко пояснити,  враховуючи вимоги  соціальних  ролей,  які персонажі виконують  за сюжетом. Так,  Королева-мати  сприймається як менш  емоційна Бабцю, також  її наділяють  меншою  силою  особистості. Королева є  більш  стриманою,  оскільки є  публічною  особою, що вище за все ставить  королівський борг,  у той час як лінивець бабця є екстравагантною старенькою,  яку всі вважають  божевільною,  отже,  вона може собі дозволити все,  що  захоче, але в той самий час  є  досить  розумною  і у відповідальний момент допомагає  врятувати героїв,  а її  “божевільна” ідея про “дитинку”  виявилася не маячнею,  а реальністю  і та вражаюча стурбованість  годуванням “дитинки” -  впевненістю  у власних  переконаннях,  шо свідчить  про силу особистості Бабці.

          

 

ВИСНОВКИ

 

Теоретичний та емпіричний аналіз  теми дослідження дозволив нам сформулювати наступні висновки:

  1. Гендерна соціалізація  -  складний,  багаторівневий процес,  результатом якого є набуття індивідом гендерної  ідентичності,  що  зумовлює  сприйняття особою  себе як чоловіка або жінки, конструювання власної  поведінки з урахуванням набутих знань  про відповідний статі стиль життя тощо  і визначається як єдність поведінки та самосвідомості індивіда, що відносить себе до певної статі та орієнтується на вимоги відповідної статевої ролі. Телебачення є  одним з агентів гендерної  соціалізації,  а образи  чоловіків та жінок, що  транслюються  телебаченням засвоюються індивідом як образи ідеальної  жінки та ідеального  чоловіка  та вбудовуються у гендерну ідентичність особи.
  2. Основними чоловічим образами,  що  транслюються на телебаченні є: діловий чоловік, чоловік секс-символ, чоловік-сім'янин, асексуальний об'єкт,  жіночими  - жінка секс-символ, жінка-домогосподарка, жінка-експерт.
  3. Чоловічих персонажів у анімаційних  фільмах  значно  більше,  ніж жіночих,  але жіночі персонажі є  більш різноманітними за чоловічі. Незважаючи на різну інтерпретацію  та практичне втілення, головні чоловічі та жіночі герої аналізованих  анімаційних  фільмів сконструйовані на основі одних  образів чоловіка та жінки,  про  що  свідчить  їх  подібність. Так, було  встановлено,  що головних чоловічих герої обох  анімаційних  фільмів модна віднести до  наступних типів: сім'янин,що  заради збереження родини, її благополуччя має  вирушити  у подорож та виконати певні завдання. Сім'янин  є щирим, гарним товаришем, турботливим батьком та чоловіком, але потребує  допомоги у реалізації мети. Йому допомагають діловий чоловік,  що  є  компетентним професіоналом,  мужнім та відданим другом, цей образ  у аналізованих анімаційних фільмах було поєднано з образом секс-символа та чоловік-друг (цей образ поєднано  з  образом “асексуальний об'єкт”), що  є  відданим,  спонтанним, емпатійним, емоційним,  але дещо епатажним та незрозумілим для оточення. Основними жіночими образами, що  повторюються у обох  аналізованих  анімаційних  фільмах є: жінка-дружина (сполучається з  образом жінка-експерт  та жінка-матір),  що  постає  впевненою  у собі, турботливою  та вольовою  бойовою подругою головного героя (чоловіка-сім'янина),  материнська функція висувається на другий план. Жіночі персонажі відіграють  другорядні ролі. Ще один  жіночий образ, презентований у анімаційних фільмах   - літня жінка-  вона може бути стриманою,  може бути епатажною,  її основна функція за сюжетом  -  у відповідальний момент взяти  контроль  над ситуацією  на себе  та допомогти  головним героям  реалізувати поставлену мету.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 

1. Валов Н. Мужчины как герои мультфильмов и сказок [Электронный ресурс] / Н.Валов.  -  Режим доступа: http://mens.by/mens/brutal/629-345. - Название с экрана.

2. Великанова Л. П. Мультиполярный подход  в типологии гендерной идентичности [Текст] / Л. П. Великанова // Известия Калининградского государственного университета. - 2008.  - № 13. - С. 156-160.

3. Кошонько Г. А. Соціально- психологічні особливості сучасної сім'ї [Електронний ресурс] / Г. А. Кошонько // Науковий вісник Ужгородського національного університету.  - 2009.  - № 16. - С. 53-56. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2009/index.html. - Назва  з екрану.

4. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. / В. В. Москаленко. - К. : Центр учбової літератури,  2008. - 688 с.

5. Полтавець О. В. Особливості образу сім'ї у дітей з неповних сімей в сучасних умовах  [Електронний ресурс] / О. В. Полтавець // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. - 2011. - Вип. 38. - Режим доступу до журн. : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2011_38/16.html.  - Назва з екрану.

6. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека [Текст]  / С. И. Розкм. -  Спб., Речь, 2006, - 366 с. 

7. Тодорів Л. Д. Теоретичні аспекти конструювання генденого досвіду особистості [Текст] / Л. Д. Тодорів //  Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. - К. , 2010. - Т. XII , ч. 1. - С. 562 — 573.

8.Цокур О. С. Гендерна соціалізація особистості [Електронний ресурс] / О. С. Цокур, І. В. Іванова. - Режим доступу : http://osvita.ua/school/upbring/1660. - Назва з екрану.

9.Шнейдер Л. Б. Личностная, генерная и  профессиональная идентичность: теория и  методы диагностики : пособие / Л. Б. Шнейдер. - М.: МПСИ, 2007. - 128 с. - (Серия «Библиотека психолога»).

 

                                                                            Виконала студентка 4  курсу

                                                                                         431 групи

                                                                                          Ільїна Ганна Владиславівна

Завантажити повнішу версію роботи: ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧІХ ГЕРОЇВ У АНІМАЦІЙНИХ ФЛЬМАХ ОСТАННІХ РОКІВ.doc (4.4 Mb)