Положення про науково-дослідну лабораторію психології розвитку сім'ї

Оновлено: 06.02.2014

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ

«ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СІМЇ ТА ГЕНДЕРНИХ РЕСУРСІВ»

1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідна лабораторія «Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» як структурний науково-дослідний підрозділ Херсонського державного університету. Психолого-педагогічне супроводження включає широке коло питань, які пов’язані з формуванням вищих смислів життя в дошлюбних стосунках та сім’ї. Лабораторія створена з метою:

- вивчення аналізу вітчизняного та світового психолого-педагогічного, соціального досвіду з організації психолого-педагогічного супроводження розвитку близькості, любові та сім’ї для обґрунтування та розвитку приорітетних напрямків основних видів діяльності практичних психологів та соціальних педагогів з діагностики, корекції, реабілітації та профілактики;

- залучення університетського наукового потенціалу та практичних психологів освітянського простору, соціальних педагогів та соціальних працівників до створення та реалізації програми психолого – педагогічного супроводження дошлюбних відносин, сім´ї та гендерних ресурсів;

- залучення студентів до діяльності лабораторії (діагностика ціннісних орієнтацій учнів, їх батьків, вчителів, сприяння психологічному здоров’ю сучасної сім’ї, створення психопрофілактичних заходів, дослідження проблем гендерної психології, розробка та апробація психокорекційних програм).

Адміністративно лабораторія психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів підзвітна кафедрі практичної психології Факультету психології, історії та соціології ХДУ.

2. Завдання та організація діяльності лабораторії психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів

2.1. Завданням лабораторії є:

а) аналіз вітчизняного та світового психолого-педагогічного досвіду в галузі психології близькості, любові та сім’ї, розробка програми психолого-педагогічного супроводження для практичних психологів, вчителів та соціальних педагогів;

б) проведення теоретичних і експериментальних досліджень ціннісних орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студенства та використання системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, що передбачає програма психолого-педагогічного супроводження у формуванні психологічного здоров’я сім’ї ( за гуманітарною парадигмою);

в) використання результатів досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки спеціалістів;

г) підготовка і видання за підсумками роботи лабораторії монографій, підручників та навчально-методичних посібників;

д) наукове керівництво та консультування з виконання наукових досліджень в обсязі курсових та випускних робіт студентів ХДПУ, виконання магістерських та кандидатських дисертацій відповідно тематиці науково-дослідних робіт лабораторії.

2.2. Виходячи з необхідності комплексного розвитку пріоритетних напрямків в галузі психолого-педагогічних та соціально-психологогічних досліджень з проблеми дошлюбних відносин та сім’ї, вивчення їх можливостей у формуванні вищих смислів життя особистості, напрямками роботи є:

1. Аналіз та узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу досліджень з проблеми психології розвитку сім’ї та гендерних питань.

2. Розробка програми, інструментарію, апробація програми психолого-педагогічного супроводження для студентської та учнівської молоді, вчителів і батьків; дітей вулиці, які перебувають у притулку; пенсіонерів, що перебувають у будинку для літніх, яка передбачає основні види діяльності: діагностику, корекцію, реабілітацію, профілактику.

3. Організація постійно діючого пункту психологічної допомоги “Життєва криза особистості”.

4. Робота постійно діючого науково – теоретичного семінару “Психотерапія дітей та підлітків”.

5. Проведення занять у школі консультанта-психолога, соціального педагога, соціального працівника з питань близькості, любові та сім’ї.

6. Проведення спільних психолого-педагогічних та соціально-психологічних, соціологічних досліджень з кафедрою загальної та соціальної психології, кафедрою соціальної роботи та соціальної педагогіки, обласним центром

соціальних служб молоді, Інститутом психології АПН, Українським науково – методичним центром практичної психології та соціальної роботи.

7. Організація науково-практичних конференцій з проблем розвитку сім’ї та гендерних ресурсів.

8. Підготовка монографій, статей за результатами спільних комплексних досліджень, проведення науково-практичних конференцій “Сучасні тенденції психологічного розвитку сім’ї”, «Актуальні проблеми практичної психології».

2.3. До роботи у лабораторії залучаються:

- викладачі з числа професорсько-викладацького складу та науковці ХДУ;

- викладачі університету, які працюють за сумісництвом;

- аспіранти, теми дисертаційних досліджень яких відповідають науковому профілю лабораторії;

- у межах діяльності роботи лабораторії для виконання окремих видів робіт можуть запрошуватись працівники інших установ, організацій, підприємств, з якими укладено угоди ХДУ;

- студенти за програмою науково-дослідницьких робіт.

3. Кошти та фінансування

Лабораторія функціонує на громадських засадах.

4. Плани науково-дослідних робіт лабораторії, що спрямовані на вирішення вказаних в п. 1.1 даного “Положення” завдань, складаються та уточнюються щорічно відповідати чинному законодавству про організацію науково-дослідних робіт, відповідним наказам Міністерства науки і освіти України.

Щорічні плани науково-дослідних робіт лабораторії затверджуються вченою радою факультету та університету, завідувачем кафедри практичної психології за поданням наукового керівника лабораторії.

Щорічно працівники лабораторії складають звіт про свою наукову діяльність, заслуховують його на засіданні вченої ради факультету. Науковий звіт лабораторії затверджується кафедрою практичної психології та організаціями, які співпрацюють з лабораторією.

5. Науковий керівник лабораторії.

Керівник лабораторії «Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» призначається наказом ректора ХДУ на громадських засадах.

Функції керівника:

а) розробляє разом з науковими працівниками лабораторії принципові напрями та конкретні плани науково-дослідної роботи лабораторії на кожен рік та на перспективу;

б) керує безпосередньо усією роботою лабораторії, відповідає за розробку та виконання затверджених наукових напрямків та планів, результати її наукової та організаційно-дослідної діяльності;

в) забезпечує координацію і комплексне проведення досліджень з іншими науковими установами (організаціями);

г) організовує впровадження наукових розробок лабораторії в психолого-педагогічну практику закладів освіти;

5.1.Всі інші адміністративні та фінансові питання вирішуються ректором університету за поданням завідувача кафедри.

5.2.Всі інші питання діяльності лабораторії, що не передбачені цим “Положенням”, вирішуються ректором ХДУ у встановленому порядку.