Аспірантура

Оновлено: 15.10.2019

Робота аспірантури у Херсонському державному університеті

та зі спеціальності 053 Психологія

 

Аспірантура та докторантура при Херсонському державному університеті є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Достатня кількість висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів та сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база вишу є запорукою динамічного розвитку вищезазначених структур і постійного поліпшення якості підготовки молодих науковців для вирішення кадрових потреб університету.

Докторантуру при Херсонському державному університету було відкрито у 1997 році зі спеціальності 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. Зараз в докторантурі вишу навчається 9 докторантів, з яких 6 осіб – провідні доценти університету та 3 особи направлені на навчання іншими вузами України за 7 науковими спеціальностями (за старою номенклатурою спеціальностей) та 3 спеціальностями відповідно нової номенклатури (Таблиця 1.).

Таблиця 1

Докторантура ХДУ за ліцензованими спеціальностями

Галузь знань, шифр та назва наукової спеціальності

Факультет, на якому відкрито докторантуру

Кафедра, на якій функціонує докторантура

03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

036 Філологія

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської мови та методи її викладання

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

014 Середня освіта

(українська мова)

Факультет філології та журналістики

Кафедра мовознавства

01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

014 Професійна освіта

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

Аспірантуру при Херсонському державному університеті було відкрито у 1992 році постановою Міністерства освіти України з 8 наукових спеціальностей.

Станом на 2016 рік аспірантура є складною структурою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, яка постійно поширюється. На теперішній час ведеться підготовка з 12 галузей наук: юридичних, педагогічних, філологічних, біологічних, історичних, технічних, економічних, хімічних, психологічних, фізико-математичних, ветеринарних та фізвиховання та спорту. Зараз в аспірантурі університету навчається 108 аспірантів за 35 науковими спеціальностями (за старою номенклатурою) та 14 ліцензованими науковими спеціальностями.

Загальний прийом до докторантури університету у 2017 році – 2 особи. Загальний прийом до аспірантури у 2017 році склав 20 осіб, з яких 11 осіб вступило на навчання на денну форму навчання , 9 – на заочну та вечірню форми навчання.

З метою підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури, поліпшенням якості підготовки молодих науковців для вирішення кадрових потреб університету до наукового керівництва дисертаційними дослідженнями залучені висококваліфіковані науково-педагогічні кадри – 20 докторів наук, професорів.

У вузі працюють наукові школи професора професора Пентилюк М.І., професора Бойка М.Ф., професора Шарко В.Д., професора Федяєвої В.Л., професора Стратонова В.М., професора Барбіної Є.С., професора Бєлєхової Л.І., професора Андреєва В.М., професора Блинової О.Є.

Процесу активізації захистів кандидатських та докторських дисертацій сприяє наявність в Херсонському державному університеті Спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій з 5 наукових спеціальностей, а саме:

1) Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій Д 67.051.03 зі спеціальностей: 13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 – Теорія та методика навчання (російська мова);

2) Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 зі спеціальностей 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, 13.00.02 – Теорія та методика навчання (математика);

3) Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 67.051.05 зі спеціальностей 10.02.04 – Германські мови.

 

У 2016 році ліцензовано підготовку здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня PhD – «доктор філософії з психології» галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія (Наказ МОН «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 18.05.2016 р. № 523). Гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі психології є доктор психологічних наук, професор Блинова О.Є.

Випускова кафедра практичної психології відповідає за підготовку аспірантів зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія; історія психології.

На кафедрі загальної та соціальної психології працює аспірантура зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

За період 2013-2017 рр. співробітниками та аспірантами кафедри практичної психології, кафедри загальної та соціальної психології захищено:

– 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:

1) Попович Ігор Степанович «Психологія соціальних очікувань особистості» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2017 р.;

2) Савченко Олена Вячеславівна «Психологія рефлексивної компетентності особистості» (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2017 р.

3) Шебанова Віталія Ігорівна «Психологія харчової поведінки» (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2017 р.

– 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

Білик Тетяна Миколаївна «Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології); 2013 р.;

Цілинко Ірина Олександрівна «Особливості моральних почуттів особистості у драматичних ситуаціях» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), 2013 р.

Щербак Тетяна Іванівна «Розвиток образу Я у період репрезентації інтелекту особистості» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології); 2013 р.;

Амплєєва Ольга Миколаївна «Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології); 2013 р.;

Одінцова Анастасія Миколаївна «Психологічні особливості репрезентації життєвих ролей у свідомості особистості» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології); 2014 р.;

Чхаідзе Анна Олександрівна «Духовні цінності особистості як мотив створення сім’ї» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), 2014 р.;

Лось Оксана Миколаївна «Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри)» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2014 р;

Петьков Віталій Анатолійович «Психологічні особливості особистісних проявів засуджених в умовах позбавлення волі» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2014 р;

Варняк Ірина Сергіївна «Психологічні особливості сприйняття художнього образу студентами гуманітарних спеціальностей» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2014 р;

Крупник Іван Романович «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2015 р.;

Перетятько Владислав Анатолійович «Трансформація ціннісних орієнтацій молоді під впливом волонтерської діяльності» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2015 р.;

Венгер Ганна Сергіївна «Соціально-психологічні особливості рольових стосунків у дистантних сім’ях» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2015 р.;

Камінська Світлана Валеріївна «Соціально-психологічні чинники професійної маргінальності студентів вищих навчальних закладів» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2016 р.;

Олейник Нарміна Оруджівна «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), 2016 р.;

Самкова Олеся Миколаївна «Трансформація соціального стереотипу професії у процесі навчання та практичної діяльності психолога» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2017 р.;

Чиньона Інна Ігорівна «Вплив тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи), 2017 р.

Під керівництвом професора Блинової О. Є. захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.

У 2017-18 н.р. в аспірантурі навчаються 6 аспірантів (Таточенко С.А., Денискова К.С., Мойсеєнко В.В., Ільницька І.А., Діденко Г.О., Нікітенко Г.О.).

Інформація та довідки:
(0552) 32-67-91 – кафедра практичної психології;
(0552) 32-67-27 – відділ аспірантури.