Науково-дослідна діяльність кафедри

Оновлено: 04.12.2019

 

Науково-дослідна робота на кафедрі практичної психології

Науково-дослідна діяльність кафедри практичної психології, здійснюється відповідно до законодавчих актів України про освіту та наукову діяльність і спрямована на розв’язання найбільш актуальних завдань, пов'язаних із забезпеченням інтеграції освітнього процесу, науки та виробництва, органічної єдності змісту освіти й програм наукової діяльності, гуманізацію та гуманітаризацію освіти і науки.

Різноплановою є тематична спрямованість кафедральних науково-дослідних робіт (НДР), що зареєстровані в УкрІНТЕІ, який працює в напрямі просування інноваційних розробок на українському та міжнародному технологічному ринку за допомогою наявних механізмів та інструментів. Основні напрями розробки комплексної науково-дослідної теми кафедри практичної психології «Психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій» (№ державної реєстрації 0116U004734; керівник к. психол. н., доцент Н. І. Тавровецька ) відображено у тематиці наукових робіт професорсько-викладацького складу.

Науковий колектив кафедри підтримує міцні багаторічні зв’язки з багатьма закладами вищої освіти України, академічними науковими установами, серед яких: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН; Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка; Сумський держаний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Гродненський державний університет імені Янкі Купали (Республіка Білорусь); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Міжрегіональна академія управління персоналом, Поморська академія (м. Слупськ, Республіка Польща).

Значним внеском кафедри у розвиток науково-дослідної, науково-методичної та науково-практичної роботи у південному регіоні України та в українській науці загалом є щорічне проведення наукових конференцій та семінарів різного рівня, а саме:

Міжнародні науково-практичні конференції:

– «Актуальні проблеми практичної психології» (10-11 квітня 2014 р.);

– «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (22-23 листопада 2017 р.);

Всеукраїнські науково-практичні конференції:

– «Актуальні проблеми практичної психології» (квітень 2016 р);

– «Інноваційні технології розвитку ресурсів особистості» (квітень 2017 р);

Міжнародні, всеукраїнські та регіональні науково-практичні семінари:

– «Психотерапія дітей та підлітків : Діагностика та корекція агресивної поведінки школярів» (січень 2013);

– «Психотерапія дітей та підлітків : Метод казкотерапії у діяльності психолога»; регіональний науково-практичний семінар (з міжнародною участю) (12-14 листопада 2013р.);

– «Психотерапія дітей і підлітків (особливості використання арт-терапії у роботі з дітьми)»; регіональний науково-практичний семінар (12-14 листопада 2013 р.);

– «Психотерапія дітей та підлітків. Психологічна травма: діагностика та психокорекція»; регіональний науково-практичний семінар (травень 2015 р.);

– «Новітні техніки діагностичної та терапевтичної роботи з дітьми та підлітками»; науково-практичний семінар «Психотерапія дітей та підлітків» (жовтень 2015 р.);

– «Актуальні проблеми психотерапії»; міжнародний науково-практичний семінар (квітень 2016 р.);

– «Напрями соціально-психологічної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі»; науково-практичний семінар (30 травня, 2017 р.);

Впродовж 2013-2017 рр. викладачі кафедри практичної психології успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня:

1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:

Шебанова Віталія Ігорівна «Психологія харчової поведінки» (19.00.01 – загальна психологія; історія психології), 2017 р.

4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: Дворник Марина Сергіївна; Самкова Олеся Миколаївна; Цілинко Ірина Олександрівна; Чхаідзе Анна Олександрівна;

Отримали вчене звання:

доцента: Тавровецька Наталія Іванівна – 25 січня 2013 р.;  Казібекова Вікторія Федорівна – 26 червня 2014 р.

Викладачами кафедри видано навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Казібекова В. Ф. Психологічна діагностика сім’ї : навчально-методичний посібник / В. Ф. Казібекова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 204 с.
 2. Казібекова В. Ф. Психологічне консультування сім’ї : навчально-методичний посібник / В. Ф. Казібекова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 264 с.
 3. Збірник навчальних програм для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки (спеціальності) Психологія / Н.О. Головкова, В.Ф. Казібекова, О.М. Самкова та ін. / відпов. ред. Тавровецька Н.І. – Херсон : ХДУ, 2017. – 203 с.
 4. Збірник тестових завдань з дисциплін психології для поточного, модульного та підсумкового контролю знань / Н. О. Головкова, В. Ф. Казібекова, О. М. Самкова, Н. І. Тавровецька, І. О. Цілинко, А. О. Чхаідзе, В. І. Шебанова / за загальною редакцію Н.І. Тавровецької. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. – 200 с.
 5. Цілинко І. О. Основи психотерапії : навчально-методичний посібник / І. О. Цілинко.– Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. – 105 с.
 6. Чхаідзе А. О. Вступ до спеціальності (психологія) : навчально-методичний посібник / А. О. Чхаідзе. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 160 с.
 7. Шебанова В. И. Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания. Практическое руководство / В. И. Шебанова. – Херсон : ПП Вишемирский В. С., 2014. – 394 с.
 8. Шебанова В. І. Психологічна допомога дитині, що зазнала насильства навчально-методичний посібник / В. І. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 212 с.;
 9. Шебанова В. І. Психологічна допомога жінкам, що зазнали насильства / навчально-методичний посібник / В. І. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 182 с.
 10. Шебанова В. І. Наративна психологія : навчально-методичні рекомендації / В. І. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирський, 2017. – 66 с.
 11. Шебанова В. І. Практики консультування та терапії в кризових ситуаціях : навчально-методичні рекомендації / В. І. Шебанова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – 72 с.

Розробка багатоаспектної фахової проблематики відображена у наукових статтях професорсько-викладацького складу кафедр. Загалом за період з 2013 по 2017 рр. надруковано 258 статей, з них: у фахових виданнях України (97 статей), у журналах з імпакт-фактором, зокрема, Web of Science та Index Copernicus (42 статті), у закордонних виданнях – 43 статті, а також в інших виданнях та матеріалах конференцій – 84 статті.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходили стажування у закладах вищої освіти, наукових установах та організаціях за межами Херсона та області на підставі договорів про співпрацю: ДВНЗ «Херсонський аграрний університет»; ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса); Житомирський державний університет імені Івана Франка; Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Київський університет імені Бориса Грінченка; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Херсонський національний технічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

За програмами короткострокового та довгострокового підвищення кваліфікації у 2014-2017 рр. 2 викладача пройшли стажування за кордоном (в університетах Республіки Польщі) – доцент Тавровецька Н. І., доцент Цілинко І. О.

Доцент Казібекова В.Ф. звершила навчання за державною програмою «45+» та здобула ОКР «спеціаліст» за спеціальністю «Соціальна робота», здобула кваліфікацію соціального працівника та отримала диплом спеціаліста.

На кафедрі певна увага приділяється питанням захисту інтелектуальної власності: здійснювалося подання заявки про реєстрацію авторського права на твір. За звітний період викладачами кафедри отримано 28 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Керівництво студентською науковою роботою кафедри є одним з пріоритетних напрямів роботи. Студенти спеціальності «Психологія» беруть участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, які відбуваються на базі науково-дослідних і закладах вищої освіти різних міст України та за її межами, посідають призові місця, що зафіксовано в грамотах, дипломах, сертифікатах, свідоцтва та інших документах. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти денної та заочної форм навчання.

Результати науково-дослідної роботи студентів відображені в наукових публікаціях, що студенти готують самостійно або за допомогою своїх наукових керівників.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно готує студентів до участі у студентських Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Психологія». Зокрема, за період 2013-2017 рр. студенти отримали наступні місця та грамоти у олімпіадах:

–         Ільїна Ганна ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з психології (науковий керівник – доцент Тавровецька Н. І.) у 2013 та 2014 роках м. Київ;

–         Малоран Марія брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з психології та отримала грамоту за «Суспільну значущість наукової тематики» (науковий керівник – доцент Шебанова В. І.) у 2017 році м. Переяслав-Хмельницький;

У Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за період 2013-2017 рр. студентами спеціальності «Психологія» під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології були отримані дипломи переможців:

У 2013 році:

– Козлова Марія здобула диплом переможця І ступеня у конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник – доцент Шебанова В. І.) м. Луганськ;

У 2017 році:

–  Чиж Альона здобула диплом переможця І ступеня у конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник – Тавровецька Н. І.) м. Одеса.

У 2018 році:

- Добрянська Віра здобула диплом І ступеня у конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Загальна та соціальна психологія» (науковий керівник - Тавровецька Н.І.) м. Херсон.

- Коваленко Марина здобула диплом ІІ ступеня у конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Педагогічна та вікова психологія» (науковий керівник - Шебанова В.І.) м. Одеса.

У 2019 році:

- Заволоко Олександра здобула диплом ІІ ступеня у конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Загальна та соціальна психологія» (науковий керівник - Чхаідзе А.О.) м. Херсон.

- Єгорова Тетяна здобула диплом ІІ ступеня у конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Педагогічна та вікова психологія» (науковий керівник - Тавровецька Н.І.) м. Херсон.