Історія створення кафедри

Оновлено: 16.03.2020

 

  Історія створення та напрями роботи кафедри практичної психології

 Кафедра психології була заснована в 1983 році. Необхідність створення та існування кафедри психології визначалась професійною специфікою вузу (на той час Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К.Крупської) – це підготовка спеціалістів творчої праці у сфері “людина-людина”. Кафедра забезпечувала теоретичну та практичну базу для педагогічної професії.

 

З 1990 року кафедра психології готує практичних психологів на психолого-природничому факультеті університету та з 1997 року на художньо-педагогічному факультеті. У липні 2003 року наказом ректора Херсонського державного університету професора Ю.І. Бєляєва було створено новий соціально-психологічний факультет. З 2004-2005 навчального року в межах Херсонського державного університету створено Інститут психології, історії та соціології, де кафедра практичної психології посіла гідне місце серед інших кафедр.

 

За час свого існування колектив кафедри психології придбав власне обличчя працездатної, динамічної, творчо орієнтованої команди зі своїми традиціями та здобутками. У 2007 році до складу кафедри практичної психології входило вже 15 штатних працівників: 8 кандидатів психологічних наук, доцентів та 7 викладачів. Таке професійне зростання стало підґрунтям для реорганізації кафедри. З 1 вересня 2007 року існує дві психологічні кафедри: кафедра практичної психології (завідувач – кандидат психологічних наук, доцент Тавровецька Н.І.) та кафедра загальної і соціальної психології (завідувач – доктор психологічних наук, професор Блинова О.Є.).

 

Безперервний розвиток психологічної кафедри зумовлений нагальною потребою в психологічних знаннях у соціумі, а також потребою у тих «провідниках», які здатні задовольнити цю потребу, починаючи з організації психологічної роботи з самими маленькими клієнтами і до проблем широкого акмеологічного кола. Психологічні знання набули сьогодні значущості саме тому, що в усіх галузях діяльності працює людина з її професійними і особистісними проблемами, з її вічними питаннями щодо сенсу власного життя і життя загалом, внутрішніми конфліктами, сумнівами, суперечностями, помилками і досягненнями.

 

Сьогодні кафедрою ведеться підготовка фахівців за 2 напрямами: практична психологія та сімейна психологія.  З основних дисциплін кафедри створені науково-методичні комплекси, які забезпечують ефективне засвоєння знань студентами денної, заочної та екстернатної форм навчання.

 

Нам приємно усвідомлювати, що у Херсоні та області диплом спеціаліста у галузі психології саме нашого університету поважається, визнається майже не вище, ніж диплом будь-якого іншого навчального закладу міста.

 

Вже сталою традицією є допомога молодим викладачам з боку досвідчених колег, систематичне науково-професійне та методичне зростання членів кафедри. Не один раз молоді психологи зверталися за життєвою та професійною порадою до ветеранів кафедри: Шебанової Світлани Григорівни, Балич Любові Василівни. За роки існування на кафедрі було захищено понад 12 кандидатських дисертацій. Сьогодні ще кілька викладачів готуються до захисту своїх наукових доробків.

 

Розвиток фундаментальних і прикладних досліджень на кафедрі практичної психології відбувається у декількох напрямках. Загальнокафедральний напрямок науково-дослідної роботи – «Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості». В межах науково-дослідної лабораторії кафедри здійснюється ряд досліджень викладачів та студентів: «Психологія розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» (керівник лабораторії – Цілинко І.О.).

 

До роботи в лабораторії залучено професорсько-викладацький склад кафедри практичної психології, кафедри соціальної роботи, Обласний центр соціальних служб для молоді, Обласний центр практичної психології та соціальної роботи.  На базі лабораторії виконуються магістерські дисертації, дипломні та курсові роботи, що пов’язані з напрямком досліджень. В період виробничої практики студентами 5 курсу (в середніх школах міста та інших закладах і організаціях) проведено діагностичний зріз ціннісних орієнтацій старшокласників з проблем сім’ї. В багатьох групах проведена корекційна робота в цьому напрямку (бесіди, тренінги, індивідуальна робота в процесі консультування, робота з батьками).

 

         Одним з напрямків роботи лабораторії є індивідуальна та групова робота із нареченими та молодими сім’ями (індивідуальні консультації та тренінги). Лабораторія також разом з Обласним центром соціальних служб для молоді щорічно проводить соціально-психологічне дослідження «Діти вулиці». Складена програма психологічної допомоги «дітям вулиці», що перебувають у притулку. Психолого-педагогічне супроводження передбачає розвивальну діагностику, корекцію поведінки в процесі комунікативного задоволення, що отримує дитина при спілкуванні з психологом. Впроваджуються такі форми роботи, як «лялькове інтерв’ю» (на базі Таврійського ліцею мистецтв), просмотр лялькової вистави за участю учнів ліцею, обговорення з дітьми цих заходів та ін.

 

         В межах програми психолого-педагогічного супроводження при лабораторії працює школа психолога-консультанта для студентів-психологів та практичних психологів шкіл та інших закладів освіти.

 

На кафедрі практичної психології існує навчально-методичний кабінет.

 

Навчально-методичний кабінет кафедри практичної психології (зав. кабінетом Балич Л.В., старший лаборант Стрілецька І.І.) обладнаний усім необхідним для проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів: роздатковий матеріал, методичні посібники та рекомендації, вимоги до курсових та дипломних робіт, зразки документації, яку повинен мати практичний психолог, банк психодіагностичних методик, бібліотеку психологічної літератури.

 

Викладачі кафедри не є лише «лекторами-теоретиками», які тільки пояснюють, як проводити психологічну консультацію. Співробітники кафедри практичної психології, кожен за власним напрямком, консультують і здійснюють психокорекційну роботу з дошкільнятами та їх батьками з питань підготовки до школи, з дітьми з невротичними відхиленнями та затримками психічного розвитку, з обдарованими учнями, з питань сімейного життя та судово-психологічної експертизи, міжособистісних стосунків тощо.

 

Викладачі кафедри працюють у тісному контакті з практичними психологами шкіл міста та області, дитячих садків, міського соціально-психологічного центру для молоді, з психологами міліції, управління пожежної безпеки, медичних закладів, надаючи науково-методичну консультативну допомогу та збагачуючись оригінальними напрацюваннями. Щорічно кафедрою проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні, міські, міжвузівські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари з різних проблем практичної психології.     Науково-практичні семінари, що організуються і проводяться кафедрою, відрізняються різноманітністю наукової проблематики: «Розлади поведінки у дітей», «Активне соціально-психологічне навчання і психокорекція у роботі практичного психолога», «Кризова психотерапія: суїциди і робота зі смертю», «Психотерапія дітей і підлітків» та ін.

 

Рівень професійної підготовки студентів-психологів дозволяє щорічно посідати призові місця у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт з психології  і Всеукраїнських студентських олімпіадах з психології. Щорічно кращі студенти залишаються працювати на факультеті, вступають до магістратури зі спеціальності «психологія» і до аспірантури, яка плідно працює при кафедрі.

 

Починаючи з 2000 року, традиційним стало проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології», у квітні 2014 року відбудеться вже IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології».

 

Кафедра практичної психології підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Гродненським державним університетом (республіка Білорусь), Санкт-Петербурзьким університетом (Росія), Кримською асоціацією психологів та психотерапевтів тощо.

 

         На кафедрі працюють за сумісництвом провідні вчені нашої країни: член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Бурлачук Л.Ф., член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, доктор психологічних наук, професор Засєкіна Л.В., доктор психологічних наук, професор Клименко В.В., доктор психологічних наук, професор Бочелюк В.Й.

 

За 30 років свого існування кафедра підготувала близько двох тисяч висококваліфікованих психологів, що плідно працюють в різних галузях суспільної діяльності в усіх регіонах України та далеко за межами нашої держави.

 

До наших традицій можна віднести і спрямованість її членів на емпатійну підтримку один одного, на залучення всіх членів кафедри до вирішення спільних завдань. В цілому за 30 років свого існування, не зважаючи на постійне оновлення кадрового складу, кафедра практичної психології зберегла та примножила цінності та ознаки розвиненого творчого колективу в його найкращому розумінні.

 

Наша кафедра відкрита для діалогу, ми пишаємось вже набутим власним досвідом, ми готові ділитися всім, що маємо, і з повагою та великою зацікавленістю ставимось до роботи, яку проводять інші аналогічні кафедри.

 

Кафедра практичної психології ХДУ – це живий динамічний організм, що росте і розвивається, намічає нові цілі, нові перспективи, не зупиняється на вже досягнутому, бо психологічна наука вже вступила в XXI сторіччя –  сторіччя психології