Новий Модуль Документ

Оновлено: 10.05.2018

 

Аспіранти кафедри загальної та соціальної психології здійснюють свої наукові пошуки у різних напрямках психологічної науки:

  Мойсеєнко В.В. «Асертивність як соціально-психологічний механізм вибору стратегій статусної поведінки студентами закладу вищої освіти»

Ільницька І.А. «Соціально-психологічна безпека як умова розвитку особистісного потенціалу студентів»

–  Самкова О.М. «Особливості трансформації соціального стереотипу психолога у процесі професійної ідентифікації»

 – Стрілецька І. І. «Особливості впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів»

 – Горбаткова І. А.  «Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців»

Спеціалізовані вчені ради, в яких захищаються наші випускники:

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України;

– Інституті соціальної та політичної психології НАПН України;

– Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Северодонецьк).

У Херсонському державному університеті функціонує фахове видання з психології «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 20082-9882Р від 15 березня 2013 р.; Centre International de l'ISSN: 2312-3206; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8).

 

Фаховими виданнями, що відповідають даній спеціальності, є збірники наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова та такі періодичні видання, як журнали «Практична психологія і соціальна робота», «Психологічні перспективи», «Психологія і особистість» та ін.

 

З 1 жовтня 2012 року на кафедрі загальної та соціальної психології функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Навчання здійснюється на денній та заочній формах, за держбюджетним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом документів до вступу: червень 2015 року

Вступні іспити: жовтень 2015 року (філософія, іноземна мова, соціальна психологія)

Для вступу до аспірантури подаються документи:

– заява на ім’я керівника наукової установи;

– особовий листок з обліку кадрів;

– список опублікованих наукових праць. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної спеціальності (обсягом 1,0 друк. арк.);

– копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

– медична довідка про стан здоров’я за формою № 086 / у;

– дві фотокартки (4 х 5 та 2 х 3).

Інформація та довідки:

(0552) 32-67-91 – кафедра загальної та соціальної психології;

(0552) 32-67-27 – відділ аспірантури.

Аспірантів готують висококваліфіковані фахівці:

-          О.Є. Блинова – доктор психологічних наук, професор;

-          Л.В. Засєкіна – доктор психологічних наук, професор;

-          В.Й. Бочелюк – доктор психологічних наук, професор;

-          В.В. Клименко - доктор психологічних наук, професор;

-          Л.Ф. Бурлачук - доктор психологічних наук, професор, член-НАПН України;

 

Існує 2 форми навчання в аспірантурі: денна та заочна. Фінансування відбувається за кошти держбюджету та кошти фізичних або юридичних осіб.

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу аспірантури та докторантури Херсонського державного університету за телефоном 32-67-27.

                                                                                                           


   ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

у 2018 році

 

           Правила прийому до аспірантури Херсонського державного університету розроблено  відповідно до Закону  України  « Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII , Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня  2014 року № 1556-VII,  згідно з «Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році», затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Правила прийому до аспірантури ХДУ діють з 1 липня 2018 року по 30 червня 2019 року.

                      

Вимоги до рівня освіти вступників

         До аспірантури  на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста).

          Підготовка в аспірантурі здійснюється за державним замовленням за рахунок  коштів державного бюджету України (денна та вечірня  форма навчання) та за кошти юридичних або фізичних осіб (денна та заочна форма навчання).

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

Строк підготовки докторів філософії  в аспірантурі  становить 4 роки.  

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до аспірантури ХДУ на 2018 рік

Прийом до аспірантури Херсонського державного університету для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії PhD (далі – доктора філософії) здійснюється на конкурсній основі за відповідними галузями знань та науковими спеціальностями:

Галузь знань

Наукова спеціальність

01 Освіта / Педагогіка

 

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта ( за спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

05 Соціальні і поведінкові науки

051 Економіка

05 Соціальні і поведінкові науки

053Психологія

08 Право

081 Право

09 Біологія

091 Біологія

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

10 Природничі науки

106 Географія

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

23 Соціальні науки

231 Соціальна робота

 

Порядок і терміни прийому заяв та документів, строки вступних випробувань й зарахування до аспірантури

Терміни подання заяв та документів до вступу в аспірантуру ХДУ, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури  проводяться в такі терміни:

Прийом заяв і документів на підготовку за кошти державного бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб

20 серпня 2018 року - 30 серпня 2018 року з 10-00 до 16-00 (субота, неділя –вихідні)

Терміни проведення вступних іспитів

4 вересня 2018 року – 11 вересня 2018 року

 

Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету та за кошти фізичних або юридичних осіб

01 жовтня  2018 року

Документи до вступу в аспірантуру подаються за адресою:

м.Херсон, вул. 40 років Жовтня (Університетська), б.27, каб.104-а, відділ аспірантури та докторантури. Телефон для довідок (552) 32-67-27

Документи до вступу в аспірантуру подаються у паперовій формі.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1. Особиста заява на ім᾽я ректора (написана власноруч, за зразком), у якій передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

2. Копія та оригінал диплому державного зразка про здобутий освітньо-квіліфікаційній рівень магістра (або спеціаліста) з додатками.

3. Список наукових праць та винаходів з теми майбутньої дисертації.

Особи, які мають менше 3 наукових праць з теми дисертації, подають  реферат за обраною науковою спеціальністю (обсягом 25-30 сторінок) та дослідницьку пропозицію. Особи, які мають необхідну кількість публікацій з теми дисертації, подають тільки дослідницьку пропозицію. Дослідницька пропозиція - це підготовлений вступником науковий текст обсягом до 5 сторінок, у якому обґрунтовується тематика майбутнього наукового дослідження (відповідно до особливостей обраної вступником спеціальності), його актуальність, стан розроблення проблеми у вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах з окресленням основних напрямів розв’язання поставлених завдань тощо.

4. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2 (за наявності).

5. Документ про направлення на підготовку в аспірантурі на  бюджетній  або  контрактній формі навчання:

5.1 для осіб, які працюють у ХДУ : 

витяг із протоколу засідання кафедри з обгрунтуванням необхідності підготовки висококваліфікованого фахівця, характеристики його науково-педагогічної діяльності та гарантією працевлаштування;

5.2 для осіб, які не працюють у ХДУ:

лист від організації, де працює кандидат до вступу в аспірантуру з рекомендацією та  характеристикою  науково-педагогічної діяльності за підписом керівника установи, що направляє аспіранта в аспірантуру з гарантією працевлаштування та оплати за навчання (у разі підготовки за кошти фізичних осіб) або рекомендація.  

6. Копія трудової книжки, завірена за місцем основної роботи (за наявності).

7. Особовий  листок по обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює.

8. Автобіографія.

9. Дві фотокартки розміром 4х6 та  диск з цифровим фото. 

10. Копія паспорта або документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2,11 ст. паспорта)

11. Копія довідки про ідентифікаційний код.

12. Копії документів, які підтверджуються право вступника на додаткові бали.

Усі копії документів (окрім п.10, 11) засвідчуються за оригіналами у визначеному законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Документи подають у файловій папці (кожен документ окремим файлом) з титульною сторінкою, на якій друкується прізвище, ім’я, по батькові вступника, наукова спеціальність, форма навчання та перелік поданих документів.

            До вступних випробувань в аспірантуру ХДУ допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому до аспірантури ХДУ.

            Під час вступу Університет гуртожиток для вступників не надає.

            Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджуються наказом ректора університету. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

            Інформування громадськості  про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за кошти державного замовлення здійснюється на сайті університету.

Проведення вступних іспитів до аспірантури

            Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, склад яких затверджено наказом ректора.    

            Вступні іспити до аспірантури Херсонського державного університету складаються з:

            - вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності). Підготовка до вступних  іспитів  в аспірантуру зі спеціальностей - в обсязі програми для магістрів закладів вищої освіти з обраної спеціальності;

            - презентації дослідницької пропозиції вступника до аспірантури, яка є додатковим складником вступного іспиту зі спеціальності;

            - вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Перелік міжнародних сертифікатів зазначено у Таблиці 1). Вступник, який має міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється  до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Таблиця 1

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівня В2, що зараховуються замість складання вступного іспиту з іноземної мови до аспірантури.

Англійська мова

-Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

-The International English Language Testing System (IELTS);      

 ambridge English Language Assessment.

Німецька мова

- TestDAF – Test Deutsch als Fremd sprache

Goethe-ZertifikatB2

Французька мова

DELF -Diplôme d'étudesen langue française

DАLF - Diplôme approfondi de langue française

Іспанська мова

-DELE, the Diploma de Español como Lengua Extranjera Diplomade Español (nivel B2

- Certificatsdecatalà

            Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), рішенням Приймальної комісії до аспірантури призначається додатковий вступний іспит.

            Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури визначається так:  додаткове випробування ( за необхідності),  вступний іспит з іноземної мови, вступний іспит зі спеціальності та презентація наукової програми.

            Програми вступних випробувань розробляються та затверджуються університетом не пізніше ніж три місяця до початку прийому документів та оприлюднюються на сайті університету.

            Результати вступних випробувань до аспірантури ХДУ діють для вступу протягом одного календарного року.

            Роботи вступників, виконані нами на вступних випробуваннях, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

 

Порядок оцінювання вступних випробувань та нарахування конкурсного балу

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту.                   

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях з іноземних мов та  спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою.

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, обчислюється за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДП + ДБ,

де:  ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);  

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови);

ДП - дослідницька пропозиція (яка є складником вступного іспиту зі спеціальності та оцінюється окремо за 100-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує Приймальна  комісія  після проведення вступного іспиту зі спеціальності.

Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.

                                                      Таблиця 2

Порядок нарахування додаткових балів за

навчальні та/або наукові досягнення

 

Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

1.

Диплом переможця та призера Міжнародної студентської олімпіади з фаху

30

2.

Диплом переможця та призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху

Перше місце – 20

Друге місце – 15

Третє місце - 10

Диплом переможця та призера ІІ туру  Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з фаху

Перше місце – 20

Друге місце – 15

Третє місце - 10

3.

Отримання іменної стипендії (Президента України та Кабінету Міністрів України, міста, університету)

15

10

5

4.

Стаття в науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України за обраною спеціальністю

15 (кожна стаття)

5.

Наукова стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю

25 (кожна стаття)

6.

Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою ВНЗ

10

7.

Участь у всеукраїнській науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю

5 (кожні тези)

8.

Участь у міжнародній науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю

10 (кожні тези)

9.

Патент або авторське свідоцтво на винахід, або міжнародне стажування, або участь у програмах академічної мобільності

20

10

Рекомендація вченої ради  (або ДЕК) факультету

 до аспірантури

5

11.

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

10

12.

Стаж педагогічної роботи понад 3 роки (для спеціальностей 011 Науки про освіту, 014 Середня освіта, 015  Професійна освіта)

20

13.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1- С2

С1 – 5

С2 – 10

 

Конкурсний відбір осіб на підготовку в аспірантурі ХДУ здійснюється за рейтинговим списком вступників, які рекомендуються до зарахування, та впорядковується за відповідним конкурсним балом від більшого до меншого.

Зарахування до аспірантури відбувається за сумою балів, отриманих на вступних іспитах та додаткових балів, нарахованих за навчальні та наукові досягнення, а також з урахуванням пріоритетів, що визначені у Правилах прийому до аспірантури ХДУ на 2018 рік.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, можуть бути рекомендовані Приймальною комісією до зарахування в аспірантуру за кошти фізичних  або юридичних осіб.

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури оприлюднюються на сайті університету не пізніше дня, наступного після його прийняття.

Особи, які зараховані до аспірантури Херсонського державного університету повинні до 25 вересня укласти угоду.

Апеляції на результати вступних іспитів подають у день проведення іспиту. Розглядає їх  Апеляційна комісія  не пізніше наступного робочого дня після подання. Порядок розгляду апеляцій та склад Апеляційної комісії  затверджується наказом ректора.

 

Право на першочергове зарахування до аспірантури ХДУ

            У разі одержання однакової кількості балів переважне право під час зарахування до аспірантури належить  вступникам, які:

- отримали більшу кількість балів з вступного іспиту зі спеціальності;

- мають науковий доробок (авторські свідоцтва, винаходи, патенти, аукові публікації у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WebofSciens, Copernicus й інші)  та публікації у фахових вітчизняних і закордонних виданнях);

- отримали  диплом держаного зразка ОКР магістра з відзнакою;

- подали міжнародний сертифікат з іноземної мови;

- є штатними викладачами або співробітниками ХДУ, які рекомендовані до вступу кафедрами або вченими радами факультетів.

 

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Новий Контакти