КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Оновлено: 23.03.2021

Блинова Олена Євгенівна – в.о. завідувачки кафедри психології, докторка психологічних наук, професорка.

ORCID

Scholar.Google

Дисертацію «Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи захищено у 2011 році в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України.  

Автор монографій «Открытость к общению педагога: диагностика и формирование» (2007), «Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі» (2011); навчальних посібників з грифом МОН України «Психологічні основи соціальної мобільності особистості» (2010), «Психологія міграції» (2013) (у співавторстві з М.М. Слюсаревським – директором Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондентом НАПН України).

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.  Член експертної ради з ліцензування та акредитації спеціальності «Психологія» при Міністерстві освіти і науки України. Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія управління, психологія соціальної мобільності,психологія міграції.

 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного університету, керівник навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія».

ORCID

Scholar.Google

Працює на кафедрі з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента" зі спеціальності 19.00.07-педагогічна та вікова психологія захищено у 2013 році у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 Сфера наукових інтересів: методологічні та теоретичні проблеми психології, психологія організації часу, вікові особливості формування часових уявлень, дослідження сприйняття і переживання часу упродовж онтогенезу, управління часом і тайм-менеджмент.

Казібекова Вікторія Федорівна – кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри психології.

Працює на кафедрі з 1994 року. Кандидатська дисертація з теми: «Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської молоді засобами української літератури», захищена у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у вересні 2009 року.

E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0001-8707-2514

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=tULrsK4AAAAJ&hl=uk&oi=sra

Сфера наукових інтересів: етнопсихологія, національне самопізнання, особливості розвитку особистості в етнонаціональному просторі, психологія релігій та інші проблеми практичної психології.

 

 

 Крупник Іван Романовичкандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Випускник Херсонського державного університету  зі спеціальності «Психологія».

Працює з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05-соціальна психологія; психологія соціальної роботи "Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя" захищено у 2015 році у спеціалізованій вченій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Досвід роботи практичного психолога у системі освіти.

ORCID

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, психологічне консультування.

   

Мойсеєнко Вікторія Василівнааспірантка четвертого року навчання, асистент кафедри  психології. Випускниця Херсонського державного університету зі спеціальності «Психологія». Працює на кафедрі  з 2013 року.

ORCID

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів:  соціальна  психологія, психологія міжособистісної взаємодії, психологія статусної поведінки особистості.

 


 

 

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри  психології. Працює з 2010 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01-загальна психологія; історія психології захищено у 2016 році  у спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з теми «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості».

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів: психологія самотності, самоактуалізація особистості, вікова психологія, метод кататимно-іммагінативної психотерапії.

Попович Ігор Степанович -  професор, доктор психологічних наук, професор  кафедри психології. Працює на кафедрі з 2017 року. Докторську дисертацію захищено  у 2017 році у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи з теми «Психологія соціальних очікувань особистості».

Головний редактор наукового журналу "Інсайт: психологічні виміри суспільства. Insight: the psychological dimensions of society" (категорія "Б"). Член редакційних колегій трьох українських (категорія "Б") і трьох зарубіжних видань, у тому числі наукового журналу "Amazonia Investiga" (Колумбія) - категорія "А" (Web of Science).

Автор монографій "Соціально-психологічні очікування в людських взаєминах" (2009), "Психологічні виміри соціальних очікувань особистості" (2017); навчально-методичних посібників "Оптимізація розвитку соціально-психологічних очікувань у студентській групі" (2013), "Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика" (2019). Автор 198 наукових і науково-методичних праць, 37 з яких проіндексовано у наукометричних базах Scopus/WoS.

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України. Експерт з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю "053 Психологія" ОП "Психологія".

SCOPUS (ID: 57208214862)

Web of Science (Research ID: F-3030-2019)

ORCID (0000-0002-1663-111X)

Google.Scholar (ID: 1AkbtVMAAAAJ)

Semantic Scholar (ID: 143987284)

 Сфера наукових інтересів - психологія соціальних очікувань особистості, психологія конструювання майбутнього, психологія міжособистісних взаємин.

 

Самкова Олеся Миколаївна – кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри психології. Працює на кафедрі з 2012 року.

На факультеті працює з 2006 року. Закінчила Херсонський державний університет у 2001 році.

E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0001-8572-9113

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4lmCmk0AAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів: принципи становлення розвитку особистості, психологія сімейних відносин, професійне вигорання.

 

 

 

Тавровецька Наталія Іванівна – кандидатка психологічних наук, доцентка, член громадської організації "Всеукраїнська асоціація психолінгвістів".

Працює на кафедрі з 2000 року. Кандидатська дисертація з теми: «Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я образу», захищена у спеціалізованій раді Інституту психології  ім. Г.С. Костюка АПН України у 2009 році.

E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0002-9497-7386

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U1NQXz0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

Сфера наукових інтересів: психологія творчості, мистецтва, психотерапія сім’ї.

 


 

Чиньона Інна Ігорівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології. Випускниця ХДУ зі спеціальності «Психологія». Працює в університеті з 2012 року, на кафедрі загальної та соціальної психології з 2016 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05-соціальна психологія;психологія соціальної роботи "Особливості впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів захищено у 2017 році   у счпеціалізованій вченій раді  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

ORCID

Scholar.Google

 Сфера наукових інтересів – соціальна психологія, психологія спілкування, соціально-психологічний тренінг, психокорекційна робота.

 

 

Шебанова Віталія Ігорівна – докторка психологічних наук, професорка, член Українського Союзу Психотерапевтів, член Міжнародної асоціації дитячих психологів, психіатрів та психотерапевтів, член Української асоціації медіапсихологів та медіапедагогів, член Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків "Science", член громадської організації "Всеукраїнська асоціація психолінгвістів".

Захист кандидатської дисертації з теми: «Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку», спеціальність – 19.00.04 – медична психологія, відбувся у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002 році.

Захист докторської дисертації з теми «Психологія харчової поведінки» 19.00.01 – загальна психологія, історія психології відбувся у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

E-mail:

ORCID: orcid.org/0000-0002-1658-4691

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KQOl8yEAAAAJ&hl=ru&cstart=20&pagesize=20

Сфера наукових інтересів: психопрофілактика, психогігієна та охорона психічного здоров’я; психокорекція та психотерапія дітей та дорослих, наративна психологія та психотерапія, медіапсихологія, психотравматологія та психологічна допомога особистості у кризових та травмувальних ситуаціях.

 Мазуркевич Наталія Миколаївна - фахівчиня І категорії кафедри психології. Працює на кафедрі з 2015 року.

 Кленіна Каріна Віталіївна - лаборант кафедри психології. Нині є студенткою 4 курсу спеціальності "Психологія". Працює на кафедрі з 2020 року.