КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Оновлено: 06.03.2020

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор.

ORCID

Scholar.Google

Дисертацію «Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи захищено у 2011 році в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України.  

Автор монографій «Открытость к общению педагога: диагностика и формирование» (2007), «Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі» (2011); навчальних посібників з грифом МОН України «Психологічні основи соціальної мобільності особистості» (2010), «Психологія міграції» (2013) (у співавторстві з М.М. Слюсаревським – директором Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондентом НАПН України).

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.  Член експертної ради з ліцензування та акредитації спеціальності «Психологія» при Міністерстві освіти і науки України. Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія управління, психологія соціальної мобільності,психологія міграції.

 

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, керівник навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія».

ORCID

Scholar.Google

Працює на кафедрі з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента" зі спеціальності 19.00.07-педагогічна та вікова психологія захищено у 2013 році у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

  Сфера наукових інтересів: методологічні та теоретичні проблеми психології, психологія організації часу, вікові особливості формування часових уявлень, дослідження сприйняття і переживання часу упродовж онтогенезу, управління часом і тайм-менеджмент.

Попович Ігор Степанович -  доктор психологічних наук, професор, професор  кафедри загальної та соціальної психології. Працює на кафедрі з 2017 року. Докторську дисертацію захищено  у 2017 році у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи з теми «Психологія соціальних очікувань особистості».

ORCID

Scholar.Google

 Сфера наукових інтересів - психологія соціальних очікувань особистості, психологія конструювання майбутнього, психологія міжособистісних взаємин.

 

 

Мойсеєнко Вікторія Василівнааспірантка четвертого року навчання, асистент кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Херсонського державного університету зі спеціальності «Психологія». Працює на кафедрі  з 2013 року.

Сфера наукових інтересів:  соціальна  психологія, психологія міжособистісної взаємодії, психологія статусної поведінки особистості.

ORCID

Scholar.Google

 

 

Яцюк Анастасія Миколаївна  - кандидат психологічних наук, доцент кафедри. Випускниця Херсонського державного університету  зі спеціальності «Психологія». Працює з  2011 року. Кандидатська дисертація з теми: «Психологічні особливості репрезентації життєвих ролей у свідомості особистості» захищена у спеціалізованій раді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2014 році.

ORCID

Scholar.Google

 Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, рольова структура особистості, піскова терапія, казкотерапія, когнітивно-поведінкова терапія.

 

 

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та соціальної психології. Працює з 2010 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01-загальна психологія; історія психології захищено у 2016 році  у спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з теми «Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості».

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів: психологія самотності, самоактуалізація особистості, вікова психологія, метод кататимно-іммагінативної психотерапії.

 

 

 Крупник Іван Романовичкандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології. Випускник Херсонського державного університету  зі спеціальності «Психологія». Працює з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05-соціальна психологія; психологія соціальної роботи "Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя" захищено у 2015 році у спеціалізованій вченій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Досвід роботи практичного психолога у системі освіти.

ORCID

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, психологічне консультування.

 

Дудка Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Херсонського державного університету  зі спеціальності

«Психологія». Працює з 2009 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01-загальна психологія;історія психології захищено у 2013 році у спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з теми "Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості".

Scholar.Google

Сфера наукових інтересів: психологія іміджу, експериментальна психологія, психологія девіантної поведінки.

 

Чиньона Інна Ігорівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця ХДУ зі спеціальності «Психологія». Працює в університеті з 2012 року, на кафедрі загальної та соціальної психології з 2016 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05-соціальна психологія;психологія соціальної роботи "Особливості впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів захищено у 2017 році   у счпеціалізованій вченій раді  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

ORCID

Scholar.Google

 Сфера наукових інтересів – соціальна психологія, психологія спілкування, соціально-психологічний тренінг, психокорекційна робота.

 Варлашина  Вікторія Геннадіївна-старший лаборант кафедри.Працює на кафедрі з 2018 року. Випускниця Херсонського державного університету спеціальності "Психологія".

Сфера наукових інтересів- соціально-психологічний тренінг, соціальна та загальна психологія

Варлашина Вікторія Геннадіївна-старший лаборант кафедри.Працює на кафедрі з 2018 року. Випускниця Херсонського державного університету спеціальності "Психологія". 

Сфера наукових інтересів-соціально-психологічний тренінг, соціальна та загальна психологія.