Наукові публікації, конференції, робота зі студентами викладачів кафедри загальної та соціальної психології

Оновлено: 16.12.2019

ШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІ

Список робіт завідувача кафедри загальної та соціальної психології, професора

Блинової Олени Євгенівни

Блинова, О. Є. Відкритість до спілкування педагога і старшокласника: діагностика і формування [Текст] / О. Є. Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – №2 (31). – С. 33-40.

Блинова, О. Є. Гендерні аспекти психологічного здоров’я [Текст] / О. Є. Блинова // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 37. – С. 25-28.

Блинова, Е. Е. Гендерные особенности психологического здоров’я [Текст] / Е. Е. Блинова // Актуальные проблемы кинической и прикладной психологии : матер. Второй межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием (м. Владивосток, 03-04 июля 2008 г.) / Под ред. Р. В. Кадырова, Н. А. Кравцовой. – Владивосток : ВГМУ, 2008. – С. 36-41.

Блинова, О. Є. До проблеми акультурації трудових мігрантів України в іноетнічному середовищі [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2008. – Т.Х, част.4. – С. 47-54.

Блинова, О. Є. Дослідження впливу особистісних характеристик на успішність адаптації трудових мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2011. – Т.ХІІІ, част.4. – С. 41-47.

Блинова, О. Є. Емпіричне дослідження соціально-психологічної адаптації трудових мігрантів України в інокультурному середовищі [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16, част.1. – С. 24–33.

Блинова, О. Є. Етнічна стеретипізація у міжособистісному сприйманні студентської молоді [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т.ІХ, част. 4. – С. 49-55.

Блинова, О. Є. Етнічні стереотипи у розвитку етнічної самосвідомості [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т. ІХ, част. 5. – С. 19-25.

Блинова О. Є. Етнічний чинник формування міграційних намірів студентів у період соціально-економічних трансформацій українського суспільства [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць : [у 2 т.] / за ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – Вип.59, Т.1. – С. 31-34.

Блинова, Е. Е. Эмпирическое исследование кризиса идентичности как мотивационной основы миграционного поведения [Текст] / Е. Е. Блинова // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : Сб. науч. статей 2-й Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Владивосток, 3-4 июля 2013 г.) / Под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2013. – С. 129–136.

Блинова, Е. Е. Эмпирическое исследование особенностей психологической адаптации трудовых мигрантов Украины в инокультурной среде [Текст] / Е. Е. Блинова // Культура. Взаимодействие. Диалог : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; науч. ред.: Л. М. Даукша, А. В. Ракицкая. – Гродно: ГрГУ, 2015. – С. 9-14.

Блинова, О. Є. Життєва криза сім’ї трудових мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 лютого 2015 р.) / за ред. Кузікової С. Б., Щербакової І. М. та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 121-123.

Блинова, О. Є. Життєва криза сім’ї як чинник формування міграційної готовності [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – Київ, 2012. – Том XIV, част. 1. – С. 22-28.

Блинова, О. Є. Криза ідентичності особистості у нестабільні періоди розвитку суспільства [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Одеського національного університету. – Одеса : Астропринт, 2013. – Том 18. Вип. 22. Част. 1. – С. 30-38.

Блинова, О. Є. Криза ідентичності як мотиваційна основа міграційної поведінки [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16, част.2. – С. 24-32.

Блинова, О. Є. Криза ідентичності як чинник міграційної готовності [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: «Психологія». – Харків : ХНПУ, 2012. – вип. 44, част. ІІ. – С. 11-21.

Блинова, О. Є. Маргінальність: основні наукові підходи до аналізу [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2009. – Т.ХІ, част.4. – С. 36-44.

Блинова, О. Є. Міграційні процеси у глобальному полікультурному світі та проблеми соціальної ідентифікації [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Одеського національного університету : Серія «Психологія». – 2013. – Т. 18. Вип. 24. – С. 14-21.

Блинова, О. Є. Міграційні установки студентської молоді України [Текст] / О. Є. Блинова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №7(124). – С. 1-4.

Блинова, О. Є. Міграція як соціально-психологічне явище: види, функції, чинники та закономірності [Текст] / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова // Світогляд : науково-популярний журнал. – 2015. – №5 (55). – С. 41-54.

Блинова, Е. Е. Миграционная готовность как проявление самореализации личности [Текст] / Е. Е. Блинова // Психология самоопределения личности и групп: история, современное состояние и тенденции развития : матер. Всерос. науч. конф. (г. Уфа, 10 апреля 2013 г.) / отв. ред. М. И. Воловикова, А. Б. Купрейченко, И. Н. Нурлыгаянов, В. Ф. Сафин. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – С. 123-126.

Блинова, Е. Е. Миграционные установки студентов в период социально-экономических трансформаций украинского общества [Текст] / Е. Е. Блинова, Л. Э. Орбан-Лембрик // Almanach Komunikacji Spolecznej / Pod redakcja Jozefa Podgoreckiego I Daniela Kukli. – Opole: Przedsiebiorstwo Graficzne «DRUKMASZ», 2010. – C. 205-219.

Блинова, Е. Е. Миграционные установки студентов Украины [Текст] / Е. Е. Блинова // ТехноОбраз – 2011. Роль и место образовательной среды в непрерывном развитии и саморазвитии личности обучающихся : матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 17-18 марта 2011 г.). В 4 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: В. П. Тарантей (гл. ред.), И. Н. Кавинкина (зам. гл. ред.). – Гродно : ГрГу, 2011. – С. 25-29.

Блинова, О. Є. Мотивація міграційної поведінки осіб, які планують працевлаштування за кордоном [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна – Київ : Золоті ворота, 2012. – Вип.13. – С. 129-137.

Блинова, О. Є. Мультикультуралізм у сучасному світі як методологічна основа вивчення міграційних процесів [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип.15, част.1. – С. 163-173.

Блинова, О. Є. Особистісні детермінанти прояву соціальних стереотипів [Текст] / О. Є. Блинова // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип.12, част.2. – С. 51-55.

Блинова, О. Є. Особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях трудових мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2015. – №2 (37). – С. 30-37.

Блинова, Е. Е. Открытость к общению педагога: диагностика и формирование [Текст] : монография / Е. Е. Блинова. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – 194 с.

Блинова, О. Є. Поняття стереотипу у просторі наукових категорій [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип.1. Том 2. – С. 7-11.

Блинова, О. Є. Прагнення до професійної самореалізації та міграційна готовність сучасної молоді [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – №39 (63). – С. 199-204.

Блинова, О. Є. Працевлаштування за кордоном у системі цінностей студентської молоді України [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т. ХІІ, част.3. – С. 36-43.

Блинова, О. Є. Проблема ідентичності особистості в умовах мультикультуралізма [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка і психологія» : зб. наук. праць. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 447-448. – С. 42-45.

Блинова, О. Є. Проблема психологічного здоров’я мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. 14, част.2. – С. 55-64.

Блинова Е. Е. Профессиональная идентификация трудовых мигрантов из Украины [Текст] / Е. Е. Блинова // Ананьевские чтения – 2014: Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : матер. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 21-23 октября 2014 г.) / отв. ред. Г. С. Никифоров. – СПб. : Скифия-принт, 2014. – С. 127.

Блинова, Е. Е. Профессиональная маргинальность выпускников высших учебных заведений [Текст] / Е. Е. Блинова, С. В. Каминская // Специалист ХХI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность : Сб. матер. V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Барановичи, 20-22 октября 2016 г.). – Барановичи : Барановичский государственный университет, 2016. – С.9-10.

Блинова, О. Є. Психодіагностика: психометричні основи конструювання тестів [Текст] : навч. посіб. для студентів / О. Є. Блинова. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – 176 с.

Блинова, О. Є. Психологічна культура: аналіз змісту поняття [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Гнозіс, 2010. – Т.ХІІ, част.5. – С. 65-71.

Блинова, О. Є. Психологічне здоров’я мігрантів: результати емпіричного дослідження [Текст] / О. Є. Блинова // Освіта регіону : Політологія. Психологія. Комунікації. [Український науковий журнал]. – 2013. – №2(32). – С. 244–248.

Блинова, О. Є. Психологічні засади міграційної активності сучасної молоді [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць : [у 2 т.] / за ред. М.О. Носко. – Чернігів : ЧДПУ, 2009. – Вип.74. Т.1. – С. 45-49.

Блинова, О. Є. Психологічні основи вивчення міграційної готовності [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип.15, част.2. – С. 145-156.

Блинова, О. Є. Психологічні основи побудови концепції гендерної освіти [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – С. 25-28.

Блинова, О. Є. Психологічні основи соціальної мобільності особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Блинова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 229 с.

Блинова, О. Є. Психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів різних регіонів України [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 37(61). – С. 130-133. – (Серія №12. Психологічні науки).

Блинова, О. Є. Психологічні проблеми інтеграції мігрантів в іноетнічному середовищі [Текст] / О. Є. Блинова // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми і перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15-16 жовтня 2008 р.). – Дніпропетровськ : ДГУ, 2008. – С. 309-316.

Блинова, О. Є. Психологічні проблеми трудової міграції населення України [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Главник, 2008. – Т.Х, част.8. – С.76-82.

Блинова, О. Є. Психологічні умови толерантності студентів у міжетнічній взаємодії [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч.1. – С.166-170. – (Серія № 12: Психологічні науки).

Блинова, О. Є. Психологічні чинники визначення стратегій адаптації трудових мігрантів в країні працевлаштування [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 93-102.

Блинова, О. Є. Психологічні чинники стресу акультурації мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Наука і освіта : Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України [гол. ред. О. Я. Чебикін]. – 2010. – № 3/LXXXX, квітень. – С. 12-16.

Блинова, О. Є. Психологічний аналіз етнічної ідентичності та її трансформації у трудових мігрантів України [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. 14, част.1. – С. 60-71.

Блинова, О. Є. Психологічний аналіз адаптації трудових мігрантів з України в інокультурному середовищі [Текст] / О. Є. Блинова // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – С. 329-336.

Блинова, О. Є. Психологія міграції : навч. посіб. [Текст] / О. Є. Блинова, М. М. Слюсаревський ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. – 244 с.

Блинова, Е. Е. Психологическая адаптация трудовых мигрантов Украины в инокультурной среде [Текст] / Е. Е. Блинова // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : Сб. науч. статей междунар. науч.-практ. конф. (г. Владивосток, 15-16 апреля 2011 г.) / Под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – С. 140-145.

Блинова, Е. Е. Психологические основы формирования политических стереотипов в массовом сознании [Текст] / Е. Е. Блинова // Актуальные проблемы исследования массового сознания : Матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 16 апреля 2015 г.) / Отв. ред. В. В. Константинов. – М. : Изд-во «Перо», 2015. – С.142–161. [Электронное издание]

Блинова, Е. Е. Психологические факторы выбора стратегий адаптации трудовых мигрантов Украины в стране трудоустройства [Текст] / Е. Е. Блинова // Пензенский психологический вестник : Электронный научный журнал. – 2014. – №2(3). – С. 132-145. www.psychol-news.ru

Блинова, Е. Е. Психологический анализ жизненного кризиса семьи потенциальных трудовых мигрантов Украины [Текст] / Е. Е. Блинова // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизни : Сб. науч. статей науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Владивосток, 19-20 апреля 2012 г.) / Под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Владивостокский государственный медицинский университет, 2012. – С. 118–124.

Блинова, О. Є. Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні студентської молоді [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип.23. – С. 68–79.

Блинова, О. Є. Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського / За ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокімової. – 2013. – Т.2. Вип. 10(91). – С. 37-42. – (Серія «Психологічні науки»)

Блинова, О. Є. Роль стереотипів у побудові стратегії поведінки майбутнього фахівця [Текст] / О. Є. Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. – №1 (33). – С. 40-45.

Блинова, О. Є. Роль соціальних стереотипів у становленні світоглядних орієнтацій особистості [Текст] / О. Є. Блинова // Психологія і особистість : наук. журнал. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015. – №2(8). – С. 58-70.

Блинова, О. Є. Роль соціальних стереотипів у формуванні професійної свідомості майбутніх педагогів [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 17(41), част.1. – С. 43-48. (Серія №12. Психологічні науки).

Блинова, О. Є. Соціальна стереотипізація як механізм соціального пізнання [Текст] / О. Є. Блинова // Соціально-психологічні технології розвитку особистості : монографія / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик, Н. О. Гусейнова та ін. / відповід. ред. Блинова О. Є. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 9-25.

Блинова, О. Є. Соціальні стереотипи як прояв соціального мислення [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том 11, вип. 9. – К. : Фенікс, 2014. – С. 107-118.

Блинова, О. Є. Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [ред. колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1(15). – С. 238-247.

Блинова, О. Є. Соціальні стереотипи та їх значення у визначенні стратегії поведінки випускників [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / ред. кол. І. В. Шапошникова, Н. І. Тавровецька та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський, 2014. – С. 24-32.

Блинова, О. Є. Соціальний стереотип як форма соціально-психологічного мислення особистості [Текст] / О. Є. Блинова // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : Монографія / За ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 206-227.

Блинова, О. Є. Соціально-психологічна адаптація трудових мігрантів України [Текст] / О. Є. Блинова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / За заг. ред. М. М. Слюсаревського; [Упоряд. В. О. Васютинський, І. В. Жадан, П. Д. Фролов]. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 274-281.

Блинова, О. Є. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Гельветика, 2016. – Вип. 3, том 1. – С. 111-117.

Блинова, О. Є. Соціально-психологічні засади адаптації вимушених мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Талком, 2016. – Том ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 9. – С. 58-66.

Блинова, О. Є. Соціально-психологічні проблеми міграції у глобальному полікультурному світі [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми сучасної психології : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Глобалізація і психологічна наука у ХХІ столітті: проблеми та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2009 р.). – Дніпропетровськ : ДГУ, Вид-во «Інновація» 2009. – С. 59-68.

Блинова О. Є. Соціально-психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів України [Текст] / О. Є. Блинова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць / гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Т.1. Вип.103.– С. 18-22.

Блинова, О. Є. Соціокультурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії та етнічної ідентичності особистості [Текст] / О. Є. Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : Зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – №3(29). – С. 31-38.

Блинова, Е. Е. Социально-психологическая адаптация трудовых мигрантов из Украины: опыт эмпирического исследования [Текст] / Е. Е. Блинова // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире [Электронный ресурс] : матер. III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. В. Константинов. – Электрон. текстовые дан. (8042 Кб). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 38-44.

Блинова, Е. Е. Социально-психологические аспекты профессиональной маргинальности выпускников ВУЗов [Текст] / Е. Е. Блинова // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. : В 2 ч. (Москва, РУДН, 15-17 апреля 2015 г.) / науч. ред. В. И. Казаренков. – Москва : РУДН, 2015. – С.70-74.

Блинова, Е. Е. Социально-психологические особенности кризиса профессиональной идентичности трудовых мигрантов Украины [Текст] / Е. Е. Блинова // Психологическая безопасность личности в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : сб. науч. статей V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Владивосток, 09-12 июля 2015 г.) / под ред. Р. В. Кадырова; – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2015. – С.160-168.

Блинова, Е. Е. Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности мигрантов из Украины [Текст] / Е. Е. Блинова // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности : Сб. науч. статей III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Владивосток, 10-13 июля 2013 г.) / Под ред. Р. В. Кадырова. – Владивосток : Морской государственный университет, 2014. – С. 100-107.

Блинова, О. Є. Ставлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонів України [Текст] / О. Є. Блинова // Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – Вип.19. – С. 38-48.

Блинова О. Є. Стереотип як основа ритуальної поведінки особистості в культурі [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ : Фенікс, 2015. – Том 11, вип. 12. – С. 26-33.

Блинова О. Є. Стереотипи як засіб соціальної та психологічної адаптації людини [Текст] / О. Є. Блинова // Психологічна безпека та адаптація особистості / Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 7-8  листопада 2007 року). – Київ, 2007. – С. 76-81.

Блинова, О. Є. Стереотипізація моделі професійної поведінки як механізм формування іміджу [Текст] / О. Є. Блинова // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип.20, част.1. – С. 201-206.

Блинова, О. Є. Стереотипізація як механізм соціального пізнання у сучасних умовах українського суспільства [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга І. – С. 77-85.

Блинова, О. Є. Стереотипізація як механізм становлення професійної свідомості майбутніх вчителів [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2013. – Вип.2. – С. 76-79.

Блинова, Е. Е. Стереотипизация модели профессионального поведения как механизм формирования имиджа [Текст] / Е. Е. Блинова // Духовність у становленні та розвитку особистості : Матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2014 р.) – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – С. 62-70.

Блинова, Е. Е. Стереотипизация как механизм социально-психологического мышления в нестабильные периоды развития общества [Текст] / Е. Е. Блинова // Лабіринти реальності : зб. наук. праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Рубіжне : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 152-155.

Блинова, О. Є. Стереотипні форми поведінки майбутніх фахівців у пошуку роботи [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм : Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2014. – С. 17-18.

Блинова, Е. Е. Структура профессиональной маргинальности выпускников высших учебных заведений [Текст] / Е. Е. Блинова, С. В. Каминская // Актуальные проблемы профессионального развития личности: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; науч. ред.: Л. М. Даукша, А. В. Ракицкая. – Гродно : ГрГУ, 2016. – С.16-20.

Блинова, О. Є. Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців [Текст] / О. Є. Блинова // International Scientific-Practical Conference Actual guestions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, june 28-30, 2016. – Kielce: Holy Cross University. – Р. 164-167.

Блинова, О. Є. Теоретичні підходи до аналізу кризи ідентичності особистості [Текст] / О. Є. Блинова // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименко, М. В. Папучі. – Київ, 2010. – Том 11. – Вип. 3. – С. 40-47.

Блинова, О. Є. Трудова міграція з погляду студентів різних регіонів України [Текст] / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2013. – Вип.1. – С. 51-54.

Блинова О. Є. Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми [Текст] : автореф. дис.. … докт. психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Блинова Олена Євгенівна ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2011. – 36 с.

Блинова О. Є. Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми [Текст] : дис. докт. психол. наук : 19.00.05 / Блинова Олена Євгенівна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2011. – 503 с.

Блинова, О. Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі [Текст] : монографія / О. Є. Блинова. – Херсон : РІПО, 2011. – 486 с.

Блинова, Е. Е. Трудовая миграция украинцев: мнение студентов [Текст] / Е. Е. Блинова // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : Матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17-18 апреля 2014 г.) – М. : Российский университет дружбы народов, 2014. – С. 82-87.

Блинова, О. Є. Трудові мігранти: проблема етнічної толерантності [Текст] / О. Є. Блинова // Психологічні перспективи. – Луцьк : РВД «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Вип. 11. – С. 3-8.

Блинова, Е. Е. Трудовые мигранты Украины: проблемы психологической адаптации в инокультурной среде [Текст] / Е. Е. Блинова // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире : Матер. 2-й междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 27-28 февраля 2014 г.) / Отв. ред. В. В. Константинов. – М. : Изд-во «Перо». – С. 4-10.

Блинова, О. Є. Формування міграційних намірів студентів [Текст] / О. Є. Блинова // Тези доповідей учасників Другої міжнар. наук.-практ. конф. «Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи». – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова МОН України, Поліграф-Центр, 2009. – С. 42-44.

 

Список робіт доцента кафедри загальної та соціальної психології

Бабатіної Світлани Іванівни

Бабатіна, С. І. Адаптація дітей до умов навчальних закладів [Текст] : метод. рекомендації / С. І. Бабатіна. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – 75 с.

Бабатіна, С. І. Акмеологічні підходи до розвитку особистості студента [Текст] / С. І. Бабатіна // Акмеологія – наука ХХІ століття: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 березня 2011 р.) / Київський університет ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2011. – С. 74-77.

Бабатіна, С. І. Аналіз наукових підходів дослідження категорії часу: філософсько-психологічний аспект [Текст] / С. І. Бабатіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2013. – Вип.1. – С. 7-10.

Бабатіна, С. І. Вивчення психологічних аспектів реклами в курсі PR у ВУЗі [Текст] / С. І. Бабатіна // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15-16 жовтня 2008 р.) / Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 387-395.

Бабатіна, С. І. Використання інтерактивних технологій під час групового навчання студентів вищих навчальних закладів [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – Вип. 2. – С. 246-250.

Бабатіна, С. І. Вплив деструктивних форм темпоральності на розвиток особистості в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Соціально-психологічні технології розвитку особистості : колективна монографія / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик, Н. О. Гусейнова та ін. / відповід. ред. Блинова О. Є. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 52-64.

Бабатіна, С. І. Вплив життєстійкості на особистісний розвиток в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Практична педагогіка та психологія: методи і технології : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р.) / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 119-123.

Бабатіна, С. І. Гендерні особливості стратегій поведінки студентів у конфліктних ситуаціях [Текст] / С. І. Бабатіна //Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – С. 26-29.

Бабатіна, С. І. Дослідження феномену прокрастинації в організації часу життя студента [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2013. – Вип. 2/7. – С. 507-512.

Бабатіна, С. І. Емпіричне дослідження дитячо-батьківських відносин підлітків у сучасній сім’ї [Текст] / С. І. Бабатіна // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід : матер. ІІ міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 23-24 жовтня 2015 р.) / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 221-223.

Бабатіна, С. І. Емпіричне дослідження часової перспективи та вольових якостей юнаків  [Текст] / С. І. Бабатіна // Ґенеза буття особистості : матер. ІІІ міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 20 грудня 2016 р.) / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН  України. – Київ, 2016. – С. 60-61.

Бабатіна, С. І. Емпіричний аналіз стресостійкості та життєстійкості як чинників професійної успішності майбутніх моряків / С. І. Бабатіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2016. – Вип. 3, т. 1. – С. 16-22.

Бабатіна, С. І. Історія психології: конспект лекцій [Текст] : конспект лекцій / С. І. Бабатіна. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2015. – 244 с.

Бабатіна, С. І. Методи дослідження темпоральності в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 7, т. 16. – С. 31-37.

Бабатіна, С. І. Методи ефективного управління ресурсом власного часу в організації професійної діяльності особистості [Текст] / С. І. Бабатіна // Ресурсне забезпечення якості освіти : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Харків, 19 березня  2014 р.) / Харківський інститут післядипломної освіти. – Харків, 2014. – С. 50-59.

Бабатіна, С. І. Методи ефективного управління ресурсом власного часу в організації роботи публічного службовця [Текст] / С. І. Бабатіна // Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 7 грудня 2012 р.) / Херсонський національний технічний університет. – Херсон, 2012. – С. 182-184.

Бабатіна, С. І. Організація часу життя студента як складова оптимізації процесу навчання [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Х. : 2011. – Вип. 43. ч. І. – С. 5-13.

Бабатина, С. И. Особенности развития временных представлений личности в онтогенезе [Текст] / С. И. Бабатина // Актуальные проблемы психологии развития личности : матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Гродно, 3-4 октября  2013 г.) / редкол. : Л. М. Даукша [и др.]; под науч. ред. М. М. Карнелович. – Гродно: ГрГУ, 2013. – С. 154-163.

Бабатіна, С. І. Особистісна самоорганізація  в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 13-14 травня 2011 р.) / Херсонський національний технічний університет. – Херсон, 2011. – С. 124-126.

Бабатіна, С. І. Особистісне самовизначення в юнацькому віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2010. – Вип. 2/3. – С. 273-277.

Бабатіна, С. І. Особистісно-регулятивні та темпоральні характеристики розвитку особистості в юнацькому віці, зокрема студентському періоді життя [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы : международная коллективная монография, в 2 т. т.1. / коллектив авторов ; под. ред. акад. В. И. Веретенникова, акад. Т. П. Висковатой, акад. В. А. Товстика / Макеевка : МЭГИ-Institution is Certified by International Education Society, London, Great Britain. – Донецк : Донбасс, 2013. – С. 310-334.

Бабатіна, С. І. Особливості застосування структурографічного аналізу при визначенні базових характеристик темпоральності особистості студентів різних курсів [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми практичної психології: зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – С. 16-24.

Бабатіна, С. І. Особливості взаємозв’язку життєстійкості з темпоральними характеристиками особистості студента [Текст] / С. І. Бабатіна //  Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон., 2012. – Вип. 1/6. – С. 437-441.

Бабатіна, С. І. Особливості організації часу життя в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна //  International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, (Kielce, 28-30 June 2016.) / Holy Cross University. – P. 87-90.

Бабатіна, С. І. Особливості організації часу особистістю юнацького віку,  зокрема студентського періоду життя [Текст] / С. І. Бабатіна // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 8 лютого 2014 р.) / Громадське об’єднання «Київська наукова організація педагогіки та психології». – К., 2014. – С. 71-73.

Бабатіна, С. І. Особливості побудови та змісту життєвої стратегії особистості юнацького віку [Текст] / С. І. Бабатіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2015. – С. 29-38.

Бабатіна, С. І. Особливості сприйняття і переживання часу у студентів на етапі адаптації та ідентифікації [Текст] / С. І. Бабатіна // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – Одеса, 2013. – Вип. 7(СХVII). – С. 120-125.

Бабатіна, С. І. Особливості спрямованості особистості в юнацькому віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 26 червня 2012 р.) / Херсонський національний технічний університет. – Херсон, 2012. – С. 111-113.

Бабатіна, С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента [Текст] : дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 / Бабатіна Світлана Іванівна ; Харківський нац. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – 207 с.

Бабатіна, С. І. Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента [Текст] : автореф. дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» / Бабатіна Світлана Іванівна ; Харківський нац. педагог. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 20 с.

Бабатіна, С. І. Особливості формування життєвої стратегії в юнацькому віці: теоретичний аналіз [Текст] / С. І. Бабатіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2015. – Вип.2, т.1. – С. 120-126.

Бабатіна, С. І. Порівняльний аналіз компонентів темпоральності студентів-психологів упродовж навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / С. І. Бабатіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип.1, т.1. – С. 120-126.

Бабатина, С. И. Профессионально-личностное самоопределение студента [Текст] / С. И.  Бабатина // Психологическое обеспечение педагогического процесса в образовательном учреждении : проблемы, ресурсы, инновации: матер. всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием. (г. Санкт-Петербург, 1-2 сентября  2011 г.) / Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – С. 33-35.

Бабатіна, С. І. Психологічна структура темпоральності у студентів різного віку [Текст] / С. І. Бабатіна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : зб. наук. пр. – К. , 2012. – № 37(61). – С. 257-261.

Бабатіна, С. І. Психологічні особливості розвитку особистості студента [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2011. – Вип. 1/4. – С. 413-418.

Бабатіна, С. І. Психологічні особливості формування національної самосвідомості у студентів [Текст] / С. І. Бабатіна // Теорія та методика виховання: наук.-пед. вісник. – Херсон, 2012. – Вип. 2. – С. 30-33.

Бабатіна, С. І. Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : зб. наук. праць. – Одеса, 2016. – Вип. 1/39, т. 21. – С. 7-20.

Бабатіна, С. І. Психологія темпоральності особистості: віковий аспект [Текст] : монографія / Т. Б. Хомуленко, С. І. Бабатіна. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2014. – 236 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58010. Дата реєстрації 05.01.2015.

Бабатіна, С. І. Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон, 2009. – Вип. 1. – С. 322-328.

Бабатіна, С. І. Развитие конструктивной формы темпоральности личности в студенческом возрасте [Текст] / С. І. Бабатіна // Развивающие программы  в работе психолога системы образования: деятельностный поход : практическое пособие / отв. ред. проф. Т. Б. Хомуленко. – Харьков. : ФОП Шейнина О.В., ХНПУ, 2012. – С.7-35.

Бабатіна, С. І. Розкриття психологічних можливостей студентської молоді як умова гуманізації та демократизації вищої освіти [Текст] / С. І. Бабатіна // Європейські інтеграційні процеси в Україні : стан, проблеми та перспективи : матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 11 жовтня 2011 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон, 2011. – С. 107-109.

Бабатіна, С. І. Сенс життя. Самоактуалізація особистості дорослого. Темпоральні характеристики особистості. Темпоральність особистості [Текст] : Словникові статті / С. І. Бабатіна // Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка: [упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – С. 386-387; 376; 420.

Бабатіна, С. І. Синдром академічної прокрастинації і соціальна відповідальність у студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Національного технічного університету України КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К., 2013. – №2/38. – Спец. випуск. – С. 24-25.

Бабатіна, С. І. Сприйняття часу в юнацькому віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон., 2011. – Вип. 2/5. – С. 421-425.

Бабатіна, С. І. Структура взаємозв’язків особистісно-регуляторних та темпоральних характеристик особистості студента [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія : зб. наук. праць. – Х. : 2012. – Вип. 43. ч. ІІ. – С. 23-32.

Бабатіна, С. І. Темпоральні аспекти організації діяльності під час професійної адаптації [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Херсон., 2013. – Вип. 1/8. – С. 413-418.

Бабатіна, С. І. Темпоральні засади саморегуляції як чинник реалізації відповідальності майбутнього фахівця [Текст] / С. І. Бабатіна // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально-відповідальний вимір : матер. VII міжнар. наук.-метод. конф. (м. Київ, 13-14 жовтня 2011 р.). – К. : ДІЯ, 2011. – С.7-8.

Бабатіна, С. І. Темпоральні характеристики розвитку особистості в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми практичної психології: матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26-27 квітня 2012 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 23-28.

Бабатіна, С. І. Теоретичний аналіз психологічної категорії часу в характеристиці особистості студента [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Х. : 2011. – Вип. 41. – С. 14-22.

Бабатіна, С. І. Факторна структура регулятивно-темпоральних характеристик особистості [Текст] / С. І. Бабатіна // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2013. – Вип. 8, т. 11. – С. 65-73.

Бабатіна, С. І. Феномен життєстійкості як складової регуляторної системи особистості [Текст] / С. І. Бабатіна // Діяльнісно-поведінкові фактори життєздатності людини: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.) / Харківський н національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 14-16.

Бабатина, С. И. Формирование гендерных стереотипов в процессе развития человека [Текст] / С. И. Бабатина // Личность и общество: проблемы философии, психологии и социологии: междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 11-12 февраля 2010 г.) / Приволжский дом знаний. – Пенза, 2010. – С. 38-40.

Бабатіна, С. І. Характеристика структури та змісту розвивально-корекційної програми, спрямованої на розвиток темпоральних характеристик особистості в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 23. – С.44-56.

Бабатіна, С. І. Часові аспекти професійної адаптації особистості [Текст] / С. І. Бабатіна // Ціннісний вимір політичної діяльності: проблема політичного вибору в сучасному українському суспільстві: матер. всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 3 червня 2012 р.) / Херсонський національний технічний університет. – Херсон, 2013. – С. 99-101.

Бабатіна, С. І. Шляхи подолання непродуктивної організації діяльності в часі [Текст] / С. І. Бабатіна // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід : матер. І міжнар. наук.-прак. конф. (м. Харків, 18-19 жовтня 2013 р.) / Харківський  національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 221-223.

Бабатіна, С. І. Шляхи та засоби розвитку конструктивної форми темпоральності в студентському віці [Текст] / С. І. Бабатіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія : зб. наук. праць. – Х. : 2014. – Вип. 47, ч. ІІ. – С. 5-15.

Бабатіна, С. І. Явище прокрастинації серед студентства [Текст] / С. І. Бабатіна // Психосоціальний вимір буття особистості в сучасному суспільстві: матер. наук.-прак. конф. (м. Львів, 14 квітня 2016 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 31-35.


Список робіт доцента кафедри загальної та соціальної психології

Дудки Тетяни Миколаївни

Дудка, Т. М. Взаємовідносини особистості та суспільства в контексті іміджу [Текст] / Т. М. Дудка // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології : матер. наук.-прак. конф. (м. Львів, 25-26 листопада 2016 р.) / Львівська педагогічна спільнота. – Л., 2016. – С. 134-136.

Білик, Т. М. Визначення поняття мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Сучасні дослідження когнітивної психології : матер. конф. (м. Острог, 23 березня – 24 червня 2012 р.) / Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2012. – С. 161-163.

Білик, Т. М. Дослідження мовленнєвого іміджу за допомогою теорії екологічних систем [Текст] / Т. М. Білик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 1. Том 1. – С. 9-14.

Білик, Т. М. Дослідження особливостей структури взаємозв’язків інтерперсонального стилю мовленнєвого іміджу особистості [Текст] / Т. М. Білик // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 83-88.

Білик, Т. М. Дослідження особливостей структури взаємозв’язків мовного стилю [Текст] / Т. М. Білик // Філософія, соціологія, психологія : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : 2013. – Вип. 18, ч. 1. – С. 172-177.

Білик, Т. М. Емпіричне дослідження взаємозв’язків стилів у структурі мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Психологічні перспективи : зб. наук. праць. – Луцьк, 2013. – Вип. 21. – С. 11-18.

Дудка, Т. М. Знаково-символічна природа іміджу [Текст] / Т. М. Дудка // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : матер. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 18-19 листопада 2016 р.) / Південна фундація психології. – Одеса, 2016. – С. 8-10.

Білик, Т. М. Індивідуально-психологічні особливості в контексті мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Гельветика, 2015. – Вип. 3. – С. 11-13.

Білик, Т. М. Інформаційне насилля та шляхи його запобігання [Текст] / Т. М. Білик // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : матер. наук.-прак. конф. (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 422-424.

Білик, Т. М. Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі [Текст] / Т. М. Білик // Психологічні перспективи. – 2011. – № 17. – С. 12-19.

Белик, Т. Н. Особенности мотивации в контексте речевого имиджа [Текст] / Т. Н. Белик // Молодежь, семья, общество : матер. науч.-прак. конф. (г. Рязань, 27-28 февраля 2013 г.) / Филиал НОУ ВПО «МПСУ».  ̶  Рязань, 2013. – С. 240-244.

Білик, Т. М. Особливості мислення в контексті мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Теоретичні та прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – Сєвєродонецьк, 2015. – Вип. 3(38). – С.39-46.

Білик, Т. М. Працездатність як умова соціально-психологічної адаптації особистості [Текст] / Т. М. Білик // Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології : матер. наук.-прак. інтернет-конф. (м. Луцьк, 18 травня 2015) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 59-61.

Білик, Т. М. Проблема соціально-психологічної адаптації [Текст] / Т. М. Білик // Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології : матер. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2016 р.) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 59-61.

Белик, Т. Н. Профиль речевого имиджа [Текст] / Т. Н. Белик // Пензенский психологический вестник. – 2015. – №1(4). – С. 55-64.

Білик, Т. М. Профілі мовленнєвого іміджу особистості студентів та їх удосконалення [Текст] / Т. М. Білик // Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сб. науч. ст. – Гродно, 2014. – С. 159-174.

Білик, Т. М. Профіль пасивного мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті та науці : матер. наук.-прак. інтернет – конф. (м. Херсон, 24-30 квітня 2015 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон, 2015. – С. 18-24.

Дудка, Т. Н. Проявления интерперсонального стиля речевого имиджа [Текст] / Т. Н. Дудка // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development social sciences : Conference Proceedings (Kielce, June 28-30, 2016) / Holy Cross University. – Kielce, 2016. – P. 150-153.

Белик, Т. Н. Психологические особенности речевого развития личности [Текст] : Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики : монография / Л. В. Засекина, С. В. Засекин, А. Л. Лавриненко [и др.] ; под. ред. д-ра психол. наук, проф. Л. В. Засекиной. – Луцк : Вэжа-Друк, 2014. – С. 148-162.

Білик, Т. М. Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Білик Тетяна Миколаївна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – 179 с.

Білик, Т. М. Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості [Текст] : авторефер.  дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Білик Тетяна Миколаївна ; Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 20 с.

Білик, Т. М. Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості [Текст] / Т. М. Білик // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць. – К., 2012. – Т.XIV, ч. 2. – С. 14-21.

Белик, Т. Н. Развитие речевого имиджа личности и экологические системы [Текст] / Т. Н. Белик // Актуальные проблемы психологии развития личности : матер. науч.-практ. конф (г. Гродно, 3-4 октября 2013 г.) / Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. – Гродно, 2013. – С. 172-178.

Білик, Т. М. Розкриття структури мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Том 17. Вип. 8 (20). – С. 341-347.

Білик, Т. М. Символічна концепція іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Психолінгвістика : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.8. – С. 10-15.

Білик, Т. М. Структура мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2012. – С. 28-33.

Білик, Т. М. Сутність поняття «імідж» [Текст] / Т. М. Білик        // Науковий вісник молодих учених ХДУ : зб. наук. праць молодих учених. – Херсон, 2011. – С. 90-93.

Дудка, Т. М. Функції іміджу [Текст] / Т. М. Дудка // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матер. наук.-прак. конф. (м. Київ, 4-5 листопада  2016 р.) / Київська наукова організація педагогіки та психології. – К., 2016. – С. 59-62.

Білик, Т. М. Функції мовленнєвого іміджу [Текст] / Т. М. Білик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2013. – Вип. 2. – С. 11-13.

Білик, Т. М. Чинники соціально-психологічної адаптації до навчання [Текст] / Т. М. Білик // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матер.  наук.-прак. конф. (м. Суми, 26 березня 2015 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – С. 110-112.

Білик, Т. М. Шляхи удосконалення мовленнєвого іміджу [Текст] : Соціально-психологічні технології розвитку особистості : монографія / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик, Н. О. Гусейнова та ін. / відпов. ред. Блинова О. Є. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 99-108.


Список робіт професора  кафедри загальної та соціальної психології

Поповича Ігоря Степановича

Попович, І. С. Психологічний аспект соціальних очікувань / І. С. Попович // Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 верес. 2014 р., м. Одеса. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 17–20.

Попович, І. С. Психологічні особливості соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Особистість у сучасному світі : Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу за між нар. уч., 20–22 лист. 2014 р., м. Київ / За заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : ВД «ТРОЯ», 2014. – С. 198–201.

Попович, І. С. Регулятивна функція соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. C. Д. Максименка. − К. : «ГНОЗІС», 2014. – Т. ХVІ, ч. 1, 2. – С. 165–173.

Попович, І. С. Соціально-психологічні очікування як детермінанта психологічної культури особистості / І. С. Попович // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / кол. авт., відп. ред. Г. Є. Улунова. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 104–120.

Попович, І. С. Типологічні особливості очікувань / І. С. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : психологічні науки : зб. наук. праць ХДУ / За ред. О. Є. Блинової. – Херсон : ВД «Гельветика», 2014. – Вип. 1. – Т. ІІ. – С. 64–70.

Попович, І. С. Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості / І. С. Попович // Духовність у становленні та розвитку особистості: Матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 жовт. 2014 р., м. Івано-Франківськ. – К. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – С. 570–579.

Попович, І. С. Самооцінка – стрижневий компонент соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Актуальні питання сучасної педагогіки та психології : наукові дискусії : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 верес. 2014 р., м. Львів. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 55–58.

Попович, І. С. Феноменологія соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; редакційна колегія : Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко [та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 3–10.

Попович, І. С. «HOMO SPERATOR» / І. С. Попович // Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у XXI столітті : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 лист. 2014 р., м. Одеса. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 20–22.

Popovych, I. S. Psychological diagnosis of social expectations of the individual / I. S. Popovych // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 груд. 2014 р., м. Київ. – 2015. – № 1 Book; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/10-149 [In Ukrainian].

Popovych, I. S. Social expectations in primary school age / I. S. Popovych // Proceedings of the 2nd International Academic Congress «Fundamental Studies in America, Europe, Asia and Africa», 27 Sept. 2014, USA, New-York. – Vol. II, «Columbia Press». – New-York, 2014. – P. 176–180. [In Ukrainian].

Popovych, I. S. Transformation function of social expectations of a person / I. S. Popovych // Proceedings of the 1st International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic Oceans countries», 25 Oct. 2014, Japan, Tokyo. – Vol. I, «Tokyo University Press». – Tokyo, 2014. – P. 582–585. [In Ukrainian].

Popovych, I. S. Social expectations – a basic component of the system of adjusting of social conduct of a person / I. S. Popovych // Australian Journal of Scientific Research, «Аdelaide University Press». Adelaide, 2014. – No. 2. (6) (July – December). – Vol. III. – P. 393–398. [In Ukrainian].

Попович, І. С. Напрямки дослідження соціальних очікувань особистості : теоретико-методологічний аналіз / І. С. Попович // Педагогіка та психологія : науковий вісник Чернівецького національного університету. − Чернівці, 2015. – Вип. 743. – С. 195–202.

Попович, І. С. Науково-категорійний аналіз поняття «соціальні очікування» / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /За ред. С. Д. Максименка. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 12 / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України − К. : Фенікс, 2015. – С. 398–408.

Попович, І. С. Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього / І. С. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : психологічні науки : зб. наук. праць ХДУ / За ред. О. Є. Блинової. – Херсон : ВД «Гельветика», 2015. – Вип. 6. – С. 145–154.

Попович, І. С. Роль соціальних очікувань в саморегуляції поведінки особистості / І. С. Попович // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 28. − С. 481–490.

Попович, І. С. Соціальні очікування в кризових умовах та критичних ситуаціях життя / І. С. Попович // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лют. 2015 р., м. Суми / За ред. : С. Б. Кузікової та ін. – Суми : Вид-во СДУ імені А. С. Макаренка, 2015. − С. 76–79.

Попович, І. С. Соціальні очікування в саморегуляції поведінки особистості / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2015 р., м. Кам’янець-Подільський / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2015. − С. 114–116.

Попович, І. С. Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості / І. С. Попович // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 2. − С. 213–220.

Попович, І. С. Семантичний аналіз наукової категорії «соціальні очікування» / І. С. Попович // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. − С. 528–538.

Попович, І. С. Соціальні очікування в людських взаєминах / І. С. Попович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія : психологія : наук. журнал. – Одеса : Астропринт, 2015. – Т. 20. – Вип. 2 (36), ч. 2 − С. 144–153.

Popovych, I. S. Social expectations : types, functions and mechanisms / I. S. Popovych // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, «Harvard University Press», 2015. – № 1 (7) (January – June). – Vol. XIII. – P. 152–159. [In Ukrainian].

Попович, І. С. Соціальні очікування як чинник професійної культури особистості / І. С. Попович // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / кол. авт. ; відп. ред. Г. Є. Улунова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С. 21–36.

Попович, І. С. Соціальні очікування учасника АТО / І. С. Попович // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 лют. 2016 р., м. Суми / За ред. : С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової та ін. – Суми : Вид-во СДУ імені А. С. Макаренка, 2016. − С. 76–79.

Попович, І. С. Соціальні очікування як чинник професійного становлення менеджера освітньої галузі / І. С. Попович // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : Матеріали Всеукр. (за міжнар. уч.) наук.-практ. конф., 10–11 лист. 2016 р., м. Херсон. – Херсон : ВД «Гельветика», 2016. − С. 141−143.

Попович, І. С. Психологічний аналіз структурно-функціональної моделі соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психол. імені Г. С. Костюка НАПН України /За ред. С. Д. Максименка. – Т. 9: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія: Вип. 9 / Інститут психол. імені Г. С. Костюка НАПН України. − К. : Талком, 2016. – С. 420–431.

Попович, І. С. Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки / І. С. Попович // Психологічні перспективи : зб. наук. праць Східноєвропейського нац. університету імені Лесі Українки, Ін-ту соціальної і політичної психології НАПН України / за наук. ред. М. М. Слюсаревського, Л. В. Засєкіної. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 27. − С. 184–194.

Попович, І. С. Соціальні очікування особистості як регулятор соціально-психологічної реальності / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психол. імені Г. С. Костюка НАПН України /За ред. С. Д. Максименка. – Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : Вип. 44 / Інститут психол. імені Г. С. Костюка НАПН України − К. : Фенікс, 2016. – С. 138–143.

Попович, І. С. Експериментальні дослідження соціальних очікувань особистості в англомовній науковій літературі / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : Матеріали VIІI Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2016 р., м. Кам’янець-Подільський / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори−2006, 2016. − С. 73–75.

Попович, І. С. Концептуальні положення дослідження соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-т. психол. імені Г. С. Костюка НАПН України /За ред. С. Д. Максименка. – Т. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія : Вип. 10. − К.: Фенікс, 2016. – С. 277–288.

Попович, І. С. Роль соціальних очікувань особистості у формуванні громадянської компетентності [Електронний ресурс] / І. С. Попович // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за між нар. уч., 17–18 берез. 2016 р., м. Київ, / За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К. : «Основа», НАДУ при Президентові України, 2016. − С. 206–210. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – (Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»). – Систем. вимоги : Pentium–266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Попович, І. С. Роль соціальних очікувань у формуванні професійної культури особистості / І. С. Попович // Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 лист. 2016 р., м. Суми. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. − С. 34–37.

Popovych, I. S. Applied research aspect of social expectations of personality in english scientific literature / I. S. Popovych // Problems of Modern Psychology : Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2016. – Issue 31. – P. 355–366.

Popovych, I. S. Theoretical and methodological basis of optimizing program of development and social correction of expectations of personality [Попович І. С. Теоретико-методологічне обґрунтування програми оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості] / I. S. Popovych // Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. – № 5(17), 2016. – P. 158–163. [In Ukrainian].

Попович, І. С. Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу / І. С. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : психологічні науки : зб. наук. праць ХДУ / за ред. О. Є. Блинової. – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – Вип. 1. – Т. ІІ. – С. 160–166.

Попович, І. С. До проблеми типології соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості : Матеріали Всеукр. (за міжнар. уч.) наук.-практ. конф., 05–06 жовт. 2017 р., м. Херсон / За ред. : О. Є. Блинової та ін. – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. − С. 119–122.

Попович, І. С. Досвід створення й апробації методики «Рівень соціальних очікувань» («РСО») / І. С. Попович // Психологічні перспективи : зб. наук. праць Східноєвропейського нац. університету імені Лесі Українки, Ін-ту соціальної і політичної психології НАПН України / за наук. ред. М. М. Слюсаревського, Л. В. Засєкіної. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – Вип. 29. − С. 208–221.

Попович, І. С. Оцінка ефективності впровадження програми оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості [Електронний ресурс] / І. С. Попович // Психологічний часопис: зб. наук. праць /За ред. С. Д. Максименка. – К.: Ін-т. психол. імені Г. С. Костюка НАПН України, 2017. – № 2(6). – Вип. 6. – С. 70–87.

Попович, І. С. Психологічні виміри соціальних очікувань особистості : монографія / Ігор Степанович Попович. – Херсон: ПАТ «ХМД», 2017. – 504 с.

Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Ігор Степанович Попович ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. – Сєвєродонецьк, 2017. – 40 с.

Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія ; психологія соціальної роботи» / Ігор Степанович Попович ; Херсонський державний університет МОН України. – Херсон., 2017. – 541 с.

Попович, І. С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціальних очікувань особистості / І. С. Попович // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 лют. 2018 р., м. Суми / За ред. : С. Б. Кузікової та ін. – Суми : Вид-во СДУ імені А. С. Макаренка, 2018. − С. 76–79.


Список робіт доцента кафедри загальної та соціальної психології

Крупника Івана Романовича

Крупник, І. Р. Батьківська депривація у сучасному суспільстві [Текст] / І. Р. Крупник // Педагогіка та психологія сьогодні : постулати минулого і сучасні теорії : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.) / Південна фундація педагогіки. – Одеса, 2015. – С. 8-12.

Крупник, І. Р. Батьківська модель родини в аспекті її впливу на формування уявлень про майбутнє сімейне життя [Текст] / І. Р. Крупник // Освіта Регіону. – 2013. – №3(33). – С. 212-216.

Крупник, И. Р. Влияние семейной депривации на семьи трудовых мигрантов в Украине [Текст] / И. Р. Крупник // Человек, субъект, личность в современной психологии : матер. междунар. конф., посвященной 80-летию А. В. Брушлинского (г. Москва, 10-11 октября 2013 г.). / Институт психологии РАН. – М., 2013. – Т. 2. – С. 58-61.

Крупник, І. Р. Вплив батьківської депривації на уявлення образу майбутньої сім’ї у дітей трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 115-125.

Крупник, І. Р. Вплив родини на формування моделі майбутнього сімейного життя [Текст] / І. Р. Крупник // Актуальні питання сучасної психології : матер. I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 15 травня 2014 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка . – Суми, 2014. – С.267-270.

Крупник, І. Р. Емпіричне дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя у дітей підліткового віку з родин трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2013. – Вип. 1. – С. 61-64.

Крупник, І. Р. Методичне забезпечення дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя дітей з родин трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Освіта регіону. – 2015. –№1(38). – С. 96-101.

Крупник, І. Р. Наявність впливу батьківської депривації в сім’ї трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2014. –Т. 11. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 450-456.

Крупник, И. Р. Особенности семейных представлений у детей трудовых мигрантов, детей-сирот и детей из обычных полных семей [Текст] / И. Р. Крупник // Психология. Экономика. Право. – 2014. – № 3. – С. 13-21.

Крупник, І. Р. Особливості психічної депривації у підлітків, батьки яких працюють за кордоном [Текст] / І. Р. Крупник // Психологія діалогу і світ людини : зб. наук. праць. – Кіровоград, 2011. – Вип. 1. – С. 126-135.

Крупник, І. Р. Особливості психологічного супроводу дітей трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник, Г. А. Крупник // Соціально-психологічні технології розвитку особистості : колективна монографія / О. Є. Блинова та ін. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 185-196.

Крупник, І. Р. Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Крупник Іван Романович ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 222 c.

Крупник, І. Р. Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Крупник Іван Романович ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – 20 c.

Крупник, І. Р. Порівняльний аналіз про майбутнє сімейне життя підлітків [Текст] / І. Р. Крупник // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2014. – Вип. 680. – С. 91-98.

Крупник, И. Р. Потребность в детях как компонент представления о будущей семье у детей трудовых мигрантов [Текст] / И. Р. Крупник // Актуальные проблемы психологии развития личности: матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Гродно, 3-4 октября 2013 г.) / Гродненский государственный университет им. Я. Купалы. – Гродно, 2013. – С. 151-158.

Крупник, И. Р. Представления о семье как критерий оценки будущого семейного благополучия [Текст] И. Р. Крупник // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : матер. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.) / Південна фундація педагогіки. – Одеса, 2014. – С. 20-23.

Крупник, І. Р. Проблеми дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя дітей з родин трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2016. – Вип.1. – Том 1. – С. 146-150.

Крупник, І. Р. Психологічні аспекти впровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховному процесі на базі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / І. Р. Крупник, Г. А. Крупник // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : психотехнологія особистісних змін : матер. III Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Суми, 16−17 лютого 2017 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2017. – С. 103-106.

Крупник, І. Р. Психологічний супровід батьків, які виховують дитину із ДЦП [Текст] / І. Р. Крупник, Г. А. Крупник // Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України : матер. Х Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 21-22 квітня 2016 р.) / Херсонський державний університет. – Херсон, 2016. – С. 101-106.

Крупник, І. Р. Психологічний тренінг для підлітків «Робота з сімейними уявленнями підлітків як шлях до зменшення впливу родинної депривації» / І. Р. Крупник, Г. А. Крупник [Текст] // Актуальні проблеми практичної психології : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 26-27 квітня 2012 р.) / Херсонський державний університет.– Херсон, 2012. – Ч. 1. – С. 151-157.

Крупник, І. Р. Психолого-педагогічна програма «Співпраця» [Текст] / І. Р. Крупник // Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи : матер. III Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнар. участю (м. Дніпродзержинськ, 26-27 травня 2016 р.) / Дніпродзержинський державний технічний університет. – Дніпродзержинськ, 2016. – С. 86-88.

Крупник, І. Р. Сімейні уявлення дітей з родин заробітчан [Текст] / І. Р. Крупник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 1. – С. 45-51.

Крупник, І. Р. Уявлення про майбутню родину дітей заробітчан [Текст] / І. Р. Крупник // Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук : матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Кєльце, 28-30 червня 2016 р.) / Holy Cross University. – Кєльце (Kielce, Rzeczpospolita Polska), 2016. – С. 188-190.

Крупник, І. Р. Уявлення про майбутню сім’ю у дітей трудових мігрантів [Текст] / І. Р. Крупник // Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання : матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Чернігів, 13 листопада 2013 р.) / Чернігівській національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – С. 85-86.

Крупник, И. Р. «Феминность» семейных представлений у мальчиков – подростков из семей трудовых мигрантов [Электронный ресурс] / И. Р. Крупник // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире [Электронный ресурс] : матер. III междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 11-12 марта 2016 г.) / Пензенский государственный университет. – Пенза, 2016. – С. 104-109 – Режим доступа: http://dep_op.pnzgu.ru/files/dep_op.pnzgu.ru/docs/3_socialno_psihologicheskaya_adaptaciya_migrantov_v_sovremennom_mire.pdf

Крупник, І. Р. Феномен психічної депривації та його значення в сучасному суспільстві [Текст] / І. Р. Крупник // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2012. – Т. XIV, ч. 1. – С. 156-163.


Список робіт доцента кафедри загальної та соціальної психології

Яцюк  Анастасії Миколаївни

Одінцова, А. М. Взаємозв’язок між провідною роллю та особистісними рисами студентів [Текст] / А. М. Одінцова // Інсайт : зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 262-268.

Одінцова, А. М. Життєва роль як складник життєвої позиції у свідомості юнаків [Текст] / А. М. Одінцова // Психологічні перспективи. – Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 24. – С. 238-249.

Одінцова, А. М. Зміни в рольовій структурі особистості під впливом тренінгових занять [Текст] / А. М. Одінцова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. [голов. ред. В. В. Олійник]. – К. : АТОПОЛ, 2013. – Вип. 9 (22) – Ч. 2. – С. 268-274.

Одінцова, А. М. Казко- та арт-терапія для розширення рольового репертуару особистості [Текст] / А. М. Одінцова // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – P. 158-166.

Одінцова, А. М. Метод казкоаналізу в дослідженні етнічної ідентичності [Текст] / А. М. Одінцова // East Europen Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2015. – Vol. 2, No 2. – P. 135-144.

Одінцова, А. М. Особистісні прояви юнаків із різними рівнями розвитку життєвих ролей [Текст] / А. М. Одінцова // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, – II(10), Issue: 20, 2014. – P. 134-138.

Одінцова, А. М. Побудова семантичного простору при дослідженні репрезентації життєвих ролей у свідомості особистості [Текст] / А. М. Одінцова // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences : Conference Proceedings – Kielce : Holy Cross University, 2016. – P. 65-67.

Одинцова, А. Н. Проблема типологии жизненных ролей личности [Текст] / А. Н. Одинцова // Психологические аспекты развития личности в онтогенезе : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы [гл. ред. А. И. Янчий]. – Гродно : ГрГУ, 2014. – С. 336-348.

Одінцова, А. М. Психологічні особливості репрезентації життєвих ролей у свідомості особистості [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Одінцова Анастасія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 19 с.

Одінцова, А. М. Психологічні особливості репрезентації життєвих ролей у свідомості особистості [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Одінцова Анастасія Миколаївна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 172 с.

Одінцова, А. М. Психологічні тенденції особистісних проявів студентів із різними типами життєвих ролей [Текст] / А. М. Одінцова // Психологічні перспективи. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 23. – С. 238-251.

Одінцова, А. М. Розвиток аксіологічно-змістових ролей в ході тренінгових занять [Текст] / А. М. Одінцова // Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 13 травня 2014 р.) / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 161-164.

Одінцова, А. М. Рольовий розвиток особистості як фактор запобігання психічному насиллю [Текст] / А. М. Одінцова // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 480-483.

Одінцова, А. М. Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту життєвої ролі [Текст] / А. М. Одінцова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України  [за ред. С. Д. Максименка]. – К., 2012. – Т. XIV, част. 2 . – С. 283-290.

Одінцова, А. М. Теоретичні підходи до розуміння свідомості та її структури [Текст] / А. М. Одінцова // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України  [за ред. С. Д. Максименка]. – К., 2012. – Т. XIV, част. 3 – С. 246-252.

Одінцова, А. М. Типологія життєвих ролей відносно концепції життєвого шляху особистості [Текст] / А. М. Одінцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2013. – Вип. 2 – С. 20-23.

Одінцова, А. М. Усвідомленість життєвих ролей у контексті духовного розвитку особистості [Текст] / А. М. Одінцова // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 15-21.

Odintsova, A. M. Features perception of themselves and others, in terms of the role structure of personality [text] / A. M. Odintsova // European Applied Sciences: modern approaches in scientific research. Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany. – P. 319-322.


Список робіт старшого викладача кафедри загальної та соціальної психології

Олейник Нарміни Оруджівни

Гусейнова, Н. О. Багатовимірність підходів до вивчення феномену самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Фенікс, 2014. – Вип. 9, т. 11. – С. 259-271.

Олейник, Н. О. Взаємозв’язок домінуючого виду самотності з показниками структури переживання самотності [Текст] / Н. О. Олейник // Психологія та педагогіка : методика та проблеми практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасників між. наук.-прак. конф. (м. Львів, 25-26 грудня 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 12-15.

Олейник, Н. О. Внутрішня організація переживання самотності [Текст] / Н. О. Олейник // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2015. – III (34), iss. 69. – P. 83-86.

Гусейнова, Н. О. Дослідження явища самоактуалізації у психологічному дискурсі [Текст] / Н. О. Гусейнова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 25-30.

Гусейнова, Н. О. Зарубіжні та вітчизняні дослідження переживання самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка : Психологія особистості. – К., 2014. – Вип. 11, ч. 11. – С. 277-284.

Гусейнова, Н. О. Зв'язок переживання самотності з особливостями самоактуалізації особистості [Текст] / Н. О. Гусейнова // Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 січня 2015 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 92-96.

Гусейнова, Н. О. Механізми переживання самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : «Педагогіка і психологія» : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 45, ч. 4. – С. 345-353.

Олейник, Н. О. Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості [Текст] : автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Олейник Нарміна Оруджівна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2016. – 20 с.

Олейник, Н. О. Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості [Текст] : дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / Олейник Нарміна Оруджівна ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2016. – 217 с.

Гусейнова, Н. О. Негативний та позитивний аспекти самотності [Текст] // Соціально-психологічні технології розвитку особистості : монографія / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик, Н.О. Гусейнова та ін. / від. ред. Блинова О. Є. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 64-76.

Гусейнова, Н. О. Психологічна обумовленість вибору майбутнього партнера по шлюбу [Текст] / Н. О. Гусейнова // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон. : ПП Вишемирський В. С., 2012. – Ч. 1. – С. 130-134.

Гусейнова, Н. О. Психологічний контекст феномену самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. 2. – С. 14-16.

Гусейнова, Н. О. Самотність як ресурс особистісного розвитку [Текст] / Н. О. Гусейнова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 31, дод. 4 : Міжнародні психолого-педагогічні питання : тем. вип. – т. І (9). – С. 132-138.

Гусейнова, Н. О. Самотність як суб’єктивне переживання [Текст] / Н. О. Гусейнова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» : зб. наук. праць. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. 1. – С. 17-19.

Гусейнова, Н. О. Самотність, ізоляція та усамітнення в контексті людського буття [Текст] / Н. О. Гусейнова // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-прак. конф. (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. –  С. 16-19.

Гусейнова, Н. О. Соціально-психологічні аспекти переживання самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / ред. кол. І. В. Шапошникова, Н. І. Тавровецька та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 83-91.

Олейник, Н. О. Структура переживання самотності [Текст] / Н. О. Олейник // Інсайт : зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. проф. І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова та ін. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2016. – С. 249-255.

Гусейнова, Н. О. Теоретико-методологічне обґрунтування емпіричного дослідження зв’язку переживання самотності з показниками самоактуалізації особистості [Текст] / Н. О. Гусейнова // International scientific-practical conference of teachers and psychologists : materials of proceedings International Scientific and Practical Congress. (Geneva (Switzerland), the 17-18th of February). – Geneva, 2015. – P. 57-64.

Олейник, Н. О. Теоретическая модель переживания одиночества [Текст] / Н. О. Олейник // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 2016. – Вып. 2 (26). – С. 104-110.

Гусейнова, Н. О. Теоретический анализ понятия одиночества [Текст] / Н. О. Гусейнова // Психология. Экономика. Право / гл. ред. А. Н. Демин. – Краснодар : Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере, 2015. – № 2. – С. 34-41.

Гусейнова, Н. О. Типологічні особливості вивчення явища самотності [Текст] / Н. О. Гусейнова // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених / ред. Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасько К. М. та ін. (м. Суми, 15 травня 2014 р.). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 25-29.

Олейник, Н. О. Факторна модель переживання самотності [Текст] / Н. О. Олейник // Психологічні перспективи. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 27. – С. 125-136.


Список робіт викладача кафедри загальної та соціальної психології

Чиньоної Інни Ігорівни

Стрілецька, І. І. Аналіз провідних теоретико-методологічних підходів вивчення поняття «соціальний інтелект» / І. І. Стрілецька // Проблеми сучасної психології: [зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 574-585.

Стрілецька, І. І. Вплив тривожності на розвиток соціального інтелекту / І. І. Стрілецька // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): [зб. тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 вересня 2016 р.]. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 125-128.

Стрілецька, І. І. Особистісна тривожність як складний полідетермінований психічний процес / І. І. Стрілецька // Інсайт: [зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І.В. Шапошникова, О. Є. Блинова та ін.]. – Вип. 13. –  Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – С. 299–301.

Стрілецька, І. І. Соціальний інтелект як інтегральний конструкт / І. І. Стрілецька // Інсайт: [зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова та ін.]. – Вип. 12. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2015. – С. 320-323.

Стрілецька, І. І. Соціальний інтелект як професійно-важлива якість у процесі навчання у вищій школі / І. І. Стрілецька // Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociáline, pshychologické a politické aspekty: [zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia, 28-29 oktôbra 2016 r.]. – Sládkovičovo, Slovenská republika : Vydal :  Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 2016. – С. 120-123.

Стрілецька, І. І. Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості / І. І. Стрілецька // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Вип. 1 (6). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 285-292.

Стрілецька, І. І. Соціальний інтелект як наукова категорія / І. І. Стрілецька // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: [зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р.]. – Луганськ : Видавництво Східноукраїнського національного університету Володимира Даля, 2014. – С. 195-197.

Стрілецька, І. І. Специфіка та характер взаємозв’язку тривожності і соціального інтелекту студентів різних спеціальностей / Стрілецька І. І. // Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Вип. 1. – Одеса : ПНПУУ, 2017. – С. 21–28.

Стрілецька, І. І. Структурно-функціональний аналіз особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів / І. І. Стрілецька // Проблеми сучасної психології: [зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 534-547.

Стрілецька, І. І. Тривожність як індивідуальна властивість особистості (теоретичний аспект) / І. І. Стрілецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія Психологічні науки. – Вип. 1 (46). – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 266-272.

Стрілецька, І. І. Теоретичний аналіз феномена соціального інтелекту / І. І. Стрілецька // Актуальні проблеми практичної психології: [зб. наук. праць / ред. кол. І. В. Шапошникова, Н. І. Тавровецька та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 250-257.

Чиньона, І.І. Ефективність тренінгового впливу на розвиток соціального інтелекту студентів / І. І. Чиньона // Соціокультурні та психологічні виміри особистості : матеріали Всеукраїнської (із міжнародною участю) науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 149-152.

Чиньона, І. І. Факторна структура взаємозв’язку тривожності та соціального інтелекту студентів [Електронний ресурс] / І. І. Чиньона // Актуальні проблеми психології малих груп. – Режим доступу: http://gorn.kiev.ua/group/tezy06.html