Плани семінарсвьких занять

Оновлено: 01.09.2011

САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні засади самоорганізації особистості

 1. Поняття, об’єкт і предмет, особистості.
 2. Соціальний суб’єкт як фактор антиентропійного процесу.
 3. Поняття, об’єкт і предмет, особистості.
 4. Особистість як ізоморфна система в ієрархії соціальних суб’єктів Параметри людини (її психологічної системи).
 5. Особистість у статиці.Особистість у динаміці.
 6. Психологічні аспекти самоорганізації особистості.
 7. Індивідуально–психологічні особливості особистості.
 8. Задатки. Здібності. Талант.
 9. Вплив характеру на професійні якості сучасного фахівця.
 10. Світогляд особистості.
 11. Механізм дії світогляду.
 12. Міфологічний тип світогляду.
 13. Релігійний тип світогляду.
 14. Науковий (філософський) тип світогляду.
 15. Соціалізація особистості.
 16. Зародження та програмування соціогенних потреб і формування світоглядних соціальних настанов (орієнтирів).
 17. Просування сходинками статусу у процесі і реалізації соціогенних.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психологічні та соціальні засади самоорганізації особистості

 1. Спілкування в самоорганізації особистості.
 2. Кінесика. Просодика. Екстралінгвістика. Такесика. Проксеміка.
 3. Спілкування як обмін інформацією.
 4. Спілкування як особистісна взаємодія.
 5. Спілкування як розуміння людьми одна одної.
 6. Особистість у статиці та динаміці
 7. Параметри особистості, що детермінують і регулюють її діяльність.
 8. Прогнозування та програмування життєвого шляху особистості.
 9. Сіткове моделювання програм життєдіяльності особистості.
 10. Бюджет часу й комплексна програма життєдіяльності
 11. Теоретичні засади дослідження кар’єри
 12. Трудова кар’єра як реалізація ділових і особистих якостей особистості.
 13. Розуміння ділової кар’єри в соціогуманітарних науках.
 14. Ділова кар’єра як реалізація ділових і особистих якостей особистості.

 

Самостійної робота:

 1. Розробити програму індивідуального розвитку особистості.
 2. На основі аналізу наукової літератури скласти порівняльну таблицю різних концепцій в самоменеджменті.
 3. На основі аналізу наукової літератури підготувати реферати на теми: “Соціальне середовище як складова зовнішнього середовища моделі самоорганізації особистості”. “Темперамент людини”.
 4. Скласти порівняльну таблицю видів темпераменту людини.

 

 

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні  заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретико-методологічні основи історії соціальної роботи. Історія формування

 

Тема 1: Теоретико-методологічні основи курсу “Історія соціальної роботи”

 1. Предмет і завдання курсу.
 2. Історія соціальної роботи: зв’язок з іншими дисциплінами, джерела вивчення.
 3. Методологічні основи курсу.

 

Тема 2: Організація соціальної допомоги в античному світі

 1. Методологія курсу “Історія соціальної роботи”, його предмет і завдання.
 2. Соціальна допомога   іудейських і перших християнських общин.
 3. Общинний характер життєдіяльності давніх слов’ян.
 4. Форми допомоги у давніх слов’ян.

 

Тема 3: Практика соціальної допомоги в Київській Русі (ХХІІ століття)

 1. Становлення теорії і практики суспільної допомоги
 2. Християнське бачення суспільної допомоги в літературі і звичаях давньоруської держави.
 3. “Теорія милосердя” в розумінні давньоруських літописців.
 4. Внесок жінок–державниць у соціальну допомогу доби Київської Русі.
 5. “Повчання...” Володимира Мономаха  як   законодавчий акт державної соціальної допомоги.

 

Тема 4: Розвиток соціальної допомоги в ХІІІХVІІІ ст.

 1. Соціальна допомога Західної Європи.
 2. Національно–самобутні форми суспільної допомоги українського народу.
 3. Розвиток державництва та громадської і приватної форм  допомоги в Російської імперії.
 4. Соціальна допомога особі як проблема часу.

 

Тема 5: Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку
ХХ століття

 1. Становлення і розвиток теорії  суспільного і приватного призріння у російській державі.
 2. Благодійні товариства і громадські організації як осередки соціальної допомоги.
 3. Генеза системи державної соціальної політики в Україні і Росії
  ХІХ століття.
 4. Благодійна діяльність українських і російських меценатів – Терещенків, Симиренків, Морозових, Мамонтових, Солодовникових.
 5. Історія благодійництва у статті  В.Ключевського “Добрые люди Древней Руси”.

 

Тема 6: Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХпочаток ХХ ст.)

 1. Роль органів самоуправління у поширені меж соціальної допомоги.
 2. Соціальна робота як професійна діяльність на початку ХХ століття.
 3. Сутність процесу професіоналізації соціальної роботи.
 4. Лідери соціальної роботи за рубежем.
 5. Елементи вітчизняної професіоналізації соціальної роботи.

 

Тема 7: Перші методики  професійної  соціальної роботи довоєнного двадцятиліття (2040 рр. ХХ ст.) 

 1. Вплив психологічних теорій на соціальну роботу ХХ століття.
 2. Сутність діагностичного підходу до професійної соціальної роботи.
 3. Сутність функціонального підходу до професійної соціальної роботи.

 

Тема 8: Історичні тенденції розвитку системи  соціальних служб і підготовки виконавців за рубежем

 1. Підготовка соціальних працівників у Європі.
 2. Система підготовки соціальних фахівців у Великій Британії
 3. Соціальна робота в США: історія, становлення, розвиток.
 4. Соціальна робота Близького Сходу.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Основні сучасні напрямки формування соціальної роботи в Україні та світі

 

Тема 1: Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі)  

 1. Індивідуальна соціальна робота: методи і технології.
 2. Історія становлення соціальної роботи з групою.
 3. Основні моделі соціальної роботи з групою.

 

Тема 2: Моделювання  соціальної політики і соціальна робота

 1. Теоретичні моделі практики соціальної роботи.
 2.  Моделі соціальної політики і соціальної практики та їх вплив на соціальну роботу.
 3. Концепція  “держави загального добробуту” (“соціальної держави”).
 4. Основні напрями соціальної роботи довоєнного періоду.
 5. Соціальна робота періоду  Великої Вітчизняної війни.
 6. Характеристика системи соціального забезпечення 50–90-х рр..
 7. Основні напрями реформування соціальної політики України в сучасних умовах.

 

Тема 3: Система вітчизняного соціального забезпечення ХХ століття

 

Тема 4: Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні 

 1. Професійна модель і статус категорії “соціальний педагог”, “соціальний працівник” у практиці вітчизняної соціальної роботи.
 2. Діяльність української Асоціації соціальних педагогів і соціальних працівників: зміст, форми і методи діяльності.
 3. Сутнісні характеристики етичного кодексу соціального працівника  в Україні.
 4. Механізми саморегуляції і саморозвитку особистості соціального педагога і соціального працівника.

 

Тема 5: Волонтерська діяльність в Україні і за рубежем 

 1. Визначення категорії “волонтер”, “волонтерство”, її соціальні ролі.
 2. Основні тенденції розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем.
 3. Мотивація діяльності волонтерських загонів ЦССМ в Україні.
 4. Досвід і перспективи розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем.
 5. Характеристика категорії і законодавчої бази діяльності недержавних організацій соціальної сфери.
 6. Шляхи інтеграції діяльності недержавних організацій з органами місцевого самоврядування.
 7. Соціальна діяльність груп самодопомоги .

 

Тема 6: Становлення і розвиток недержавної сфери  соціальної роботи в Україні

 

Тема 7: Законодавчі  основи соціальної роботи в Україні

 1. Система соціального обслуговування і   служб соціального захисту в Україні.
 2. Нормативно–правові основи і соціальні гарантії захисту прав і свобод особистості.
 3. Основні принципи державної молодіжної політики в Україні.
 4. Правові норми соціального захисту життя і охорони здоров’я населення.

 

Тема 8: Шляхи інтеграції соціальної роботи на зламі століть

 1. Реформування соціальної політики України  в сучасних умовах.
 2. Сьогоднішня ситуація соціальної роботи в країнах Західної Європи та США.
 3. Соціальна робота сьогодення Східної Європи: за і проти.

 

 
 
ОСНОВИ КРАСНОМОВСТВА

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Історико-теоретичні аспекти красномовства

 

Тема 1: Вступ. Феномен красномовства

 1. Загальне поняття про красномовство.
 2. Риторика – наука про закони красномовства.
 3. Взаємодія риторики з іншими науками.
 4. Задачі викладання курсу “Риторика” у вищому навчальному закладі.

 

Тема 2: Ораторське мистецтво давнього світу

 1. Риторика Стародавньої Месопотамії.
 2. Риторика Стародавнього Єгипту.
 3. Риторика Стародавньої Індії.
 4. Риторика Стародавнього Ірану.
 5. Риторика Стародавнього Китаю.

 

Тема 3: Античне ораторське мистецтво

 1. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції.
 2. Римський період античного красномовства.

 

Тема 4: Красномовство біблійних проповідників

 1. Красномовство в Старому Завіту.
 2. Красномовство в Новому Завіті.

 

Тема 5: Ораторське мистецтво в Середні віки

 1. Формування засад середньовічного європейського красномовства.
 2. Візантійська теорія риторики.
 3. Розвиток риторики на  Заході в Середні віки.
 4. Роль Корану в становленні арабо–мусульманського красномовства.

 

Тема 6: Розвиток риторики в Європі нового часу

 1. Європейський гуманізм у науці, філософії та політиці.
 2. Руйнація предмета гомілетики.
 3. Протестантська культура в риториці нового часу.
 4. Потреба в риториці у суспільному житті XIX–XX ст.
 5. Неориторика.

 

Тема 7: Розвиток ораторського мистецтва в Україні

 1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).
 2. Українське красномовство у XIII–XVII ст.
 3. Резонанс української культури в східнослов’янських землях.
 4. Київська школа риторики XVII–XVIII ст.
 5. Розвиток українського риторичного слова за часів панування Російської та Австро–Угорської імперій.

 

Тема 8: Види красномовства

 1. Академічне красномовство.
 2. Судове (юридичне) красномовство.
 3. Політичне красномовство.
 4. Церковне красномовство.
 5. Суспільно–політичне красномовство.

 

Тема 9: Типи промови за знаковим оформленням та закріпленням

 1. Промови, що читаються за конспектом.
 2. Промови, які готуються заздалегідь, але не вчать напам’ять.
 3. Промови, які готуються заздалегідь і вчать напам’ять.
 4. Імпровізовані промови (експромти).

 

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Практичні аспекти загальної риторики

Тема 1: Методика та етапи підготовки промови

 1. Вибір теми.
 2. Складання плану.
 3. Збирання матеріалу.
 4. Запис промови.
 5. Розмітка тексту знаками партитури.
 6. Тренування.

 

Тема 2: Структура ораторського твору

 1. Робота над вступом.
 2. Робота над основною частиною.
 3. Міркування.
 4. Висновки.

 

Тема 3: Інвенція як розділ класичної риторики

 1. Основні закономірності риторики.
 2. Концепція.
 3. Моделювання аудиторії.
 4. Стратегія і тактика.
 5. Комунікативні ознаки мовлення.

 

Тема 4: Основні поняття і закони диспозиції

 1. Основна частина диспозиції.
 2. Виклад тексту.
 3. Аргументація в промові. Теза.
 4. Закони логіки в промові.
 5. Демонстрація промови. Логічні помилки.
 6. Висновки в промові.

 

Тема 5: Елокуція

 1. Тропіка. Тропи в промові.
 2. Метафора, метонімія, парономазія та антономазія в промові.
 3. Риторичні запитання, звертання, оклик та порівняння в промові.
 4. Персоніфікація, алегорія, іронія та тавтологія в тексті промови.

 

Тема 6: Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети

 1. Інтонування під час виголошення промови.
 2. Техніка дихання та техніка мовлення.
 3. Образ оратора.
 4. Образ аудиторії. Подолання опору аудиторії.
 5. Риторичний ідеал.

Тема 7: Риторичний аналіз промови

 1. Види риторичного аналізу.
 2. Стилістичний аналіз текстів.
 3. Риторична інтерпретація образу оратора (автора – адресанта) і образу аудиторії слухачів (адресатів).

 

Тема 8: Зовнішня культура оратора

 1. Зовнішній вигляд оратора.
 2. Вихід до слухачів оратора.
 3. Погляд, жестикуляція та міміка промовця.
 4. Голос оратора. Артикуляція. Дикція.
 5. Місце виголошення промови (специфіка приміщення). Акустика.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Практичні аспекти загальної риторики

Завдання для самостійної роботи

 

 1. Підготувати промову з однієї і тієї самої теми для трьох різних аудиторій.
 2. Підготувати (і провести) диспут на морально-етичну тему.
 3. Підготувати і виголосити інформаційну промову.
 4. Підготувати і виголосити промову з метою надихнути.
 5. Підготувати і виголосити промову з метою переконати.
 6. Підготувати  і виголосити промову з метою закликати до дій.

 

Навчальний проєкт

(індивідуальне навчально-дослідне завдання- підготовка реферативного повідомлення)

(пропонується виконання проєкту для підвищення

екзаменаційної оцінки )

 1. Види епідейктичних промов.
 2. Стилі ділового спілкування.
 3. Типи (види) діалогічних промов.
 4. Пояснювальний монолог (пояснювальна промова).
 5. Засоби активізації уваги слухачів.
 6. Доповідь (повідомлення) як різновид інформаційної промови.
 7. Культура мовленнєвої поведінки спеціаліста соціальної сфери.
 8. Комунікативні якості мовлення.
 9. Невербальні засоби спілкування.
 10. Інтонаційний стиль як різновид інтонаційного оформлення усного мовного вислову.
 11. Слухання у професійній діяльності працівника соціальної сфери: види і способи.
 12. Інформаційна промова спеціаліста соціальної сфери та її особливості.
 13. Аргументаційна промова соціального працівника (соціального педагога) та її особливості.
 14. Дискусійна промова соціального працівника (соціального педагога) та її особливості.
 15. Діалог та його організація.
 16. Прийоми запам’ятовування промови (меморія).
 17. Психологічні прийоми маніпулювання у суперечках.
 18. Невербальні прийоми маніпулювання у суперечках.
 19. Прийоми мовного маніпулювання.
 20. Софізми у суперечках.
 21. Правила та помилки в аргументації та критиці.
 22. Види суперечок.
 23. Етикетна поведінка у мовленні соціального працівника (соціального педагога).
 24. Фонетичний бік усного етикетного мовлення.
 25. Іменники називання осіб і звертання до них.
 26. Словесні формули у стандартних етикетних ситуаціях.
 27. Антиетикет у спілкуванні.
 28. Терапія слова. Роль навіювання в комунікації.
 29. Рефлексія як шлях до саморозвитку оратора.
 30. Гумор як ораторський засіб встановлення сприятливої обстановки спілкування.
 31. Логічні та емоційні засади промови працівника соціальної сфери.
 32. Елементи художності та літературні прийоми у мові оратора–працівника соціальної сфери.
 33. Мовленнєві емоції.
 34. Неориторика (нова риторика): основні напрями та результати.

 

 

ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий  модуль

Тема: Сутність та становлення людини

 

Тема 1: Роль природно–історичного середовища і спадковості у формуванні і розвиткові людини

 1. Основні тлумачення походження людини.
 2. Сутність людини. Сенс людського життя.
 3. Людина і Бог.
 4. Ціннісні виміри людського життя.
 5. Смерть і безсмертя.
 6. Поняття життя і щастя.

 

Тема 2: Світ та особливості його існування

 1. Природний і духовний світ.
 2. Людина і космос.
 3. Всесвіт і земля. Природний і духовний світ.
 4. Поняття матеріального та ідеального.
 5. Поняття форм руху.
 6. Простір і час.
 7. Проблема єдності світу.

 

Тема 3: Душевне життя 

 1. Поняття “дух”, “душа”, “духовність”.
 2. Проблема відношення душі і тіла.
 3. Почуття, інтелект, воля.
 4. Ідеали в житті людини.                                                

 

Тема 4: Духовність людини

 1. Честь, совість, гідність, інтелігентність і порядність людини.
 2. Прихильність як прояв духовності.
 3. Віра, надія, любов як духовно–практичні виміри людини.
 4. Прекрасне і потворне.
 5. Добро і зло в суспільно–історичному процесі.                            
 6. Розуміння свідомості.
 7. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме.
 8. Свідомість і праця. Свідомість, спілкування, мова.
 9. Суспільний характер свідомості.
 10. Ідеальність та соціальність свідомості.                                                                    

 

Тема 5: Свідомість

 

Тема 6: Пізнання

 1. Що таке пізнання. Суб’єкт і об’єкт пізнання.
 2. Розуміння істини. Істина та її критерії.
 3. Розуміння методу пізнання.
 4. Розуміння закону.
 5. Гуманістичний характер пізнання.                                                               

 

Тема 7: Суспільство

 1. Суспільство як природно–історичне явище.
 2. Діяльність і спілкування.
 3. Закономірне, стихійне та випадкове у розвитку суспільства.
 4. Соціальна структура, її основні елементи.

 

Тема 8: Суспільні групи

 1. Поняття соціальної групи.
 2. Сім’я в соціальній структурі суспільства.
 3. Поняття етносу.
 4. Роль ментальності в життєдіяльності суспільства.
 5. Особливості історичного розвитку української нації.
 6. Прогрес і періодизація суспільного розвитку.

                                                                      

ІІ. Змістовий  модуль

Тема: Економічний устрій і політичні засади людського співіснування

 

Тема 1: Суспільне життя людини

 1. Поняття економіки.
 2. Суспільне виробництво та його результати.
 3. Капітал як фактор виробництва.
 4. Власність і приватизація.
 5. Товарне виробництво як основа ринку.
 6. Гроші, їхня сутність та функції.
 7. Ціни та їх види.

 

Тема 2: Економічний устрій людських відносин

 1. Ринок, його структура та інфраструктура.
 2. Конкуренція: її типи, форми, методи.
 3. Державне регулювання ринкової економіки.
 4. Підприємництво: сутність, умови, принципи, функції.
 5. Проблеми формування ринкової економіки в Україні.

 

Тема 3: Політичні засади людського співіснування

 1. Поняття політики.
 2. Влада і політика, їх співвідношення.
 3. Політична система.
 4. Демократія: поняття і виникнення.
 5. Ліберальна демократія.
 6. Колективіська демократія.                        

 

Тема 4: Державне  управління

 1. Форма  державного правління.
 2. Форма державного устрою
 3. Громадські рухи і організації.
 4. Політика і ідеологія.
 5. Політична еліта і народ
 6. Вибори. Виборчі системи.                                             

       

 

 

ІІ. Змістовий  модуль

Тема: Економічний устрій і політичні засади людського співіснування

 

Людина і культура

 1. Поняття культури.
 2. Матеріальна та духовна культура.
 3. Культура та антикультура.
 4. Історичність культури. Спадкоємність, традиції та новаторство в культурі.
 5. Функції культури в житті людини.
 6. Культура і цивілізація.
 7. Сучасні проблеми відродження та розвитку української культури.
 8. Культура особистості.
 9. Гуманістичний характер культури.

 

 

Правові засади соціальної роботи

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Нормативно–правові джерела соціальної роботи в Україні

 1. Соціальна робота як гарант дотримання прав людини.
 2. Основні законодавчі акти, що захищають права та інтереси всіх верств населення України.
 3. Законодавче забезпечення права на отримання послуг від соціальних служб.
 4. Законодавче та нормативне забезпечення права на охорону здоров’я та одержання соціальної допомоги громадянами України.
 5. Законодавче забезпечення прав людини на освіту.
 6. Законодавче забезпечення житлових та майнових прав.

 

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Діяльність соціального працівника щодо захисту прав сім’ї,

дітей та молоді

 1. Захист сім’ї, дітей та молоді засобами Сімейного кодексу.
 2. Соціальний захист жінок.
 3. Соціально–правовий захист законних інтересів дітей–сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.
 4. Соціально–правовий захист осіб з обмеженими функціональними можливостями.
 5. Соціально–правовий захист дітей з обмеженими функціональними можливостями
 6. Соціальний захист прав молоді на працю.
 7. Соціально–правовий захист допризовної, призовної молоді та військовослужбовців.

 

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Діяльність соціального працівника щодо захисту прав сім’ї,

дітей та молоді

 1. Реалізація напрямів соціальної політики щодо захисту сім’ї, дітей та молоді засобами Сімейного кодексу.
 2. Соціально–правовий захист законних інтересів дітей–сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.
 3. Соціально–правовий захист дітей з обмеженими функціональними можливостями
 4. Соціальний захист прав молоді на працю.
 5. Соціально–правовий захист допризовної, призовної молоді та військовослужбовців.

 

 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота як суспільне явище

 

Тема 1: Сутність соціальної роботи

 1. Визначення соціальної роботи.
 2. Напрями соціальної роботи.
 3. Сутність соціальної роботи як фахової дисципліни (мета, завдання, об’єкт, суб’єкт, засоби, функції, ролі соціальних працівників.
 4. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві.
 5. Тестові завдання.

 

Тема 2: Соціальна робота як наука та навчальна дисципліна

 1. Соціальна робота як об’єкт наукового осмислення (групи теорій соціальної роботи).
 2. Підходи до визначення наукового статусу соціальної роботи (предмет соціальної роботи як науки).
 3. Соціальна робота як навчальна  дисципліна (мета, завдання. вимоги до вмінь та навичок фахівця).
 4. Тестові завдання.

 

Тема 3: Соціальна робота у структурі соціально–гуманітарних наук

 1. Філософія і соціальна робота (філософські принципи до аналізу соціальних груп).
 2. Філософське осмислення практики соціальної роботи.
 3. Теорія гуманізму як основа і духовно–моральний вимір соціальної роботи.
 4. Абсолютизація соціальних знань у теорії позитивізму.
 5. Соціал–реформізм соціальної роботи як напрям утопізму.
 6. Філософія професіоналізму як фактор розуміння фахової соціальної роботи.
 7. Новий ракурс  бачення соціальної реальності у філософії постмодернізму.
 8. Вплив концепції реконструкції суспільства на зміст соціальної роботи
 9. Тестові завдання.

 

Тема 4: Метацінності та ідеали соціальної роботи 

 1. Визначення поняття “філософські цінності соціальної роботи”, цінності–цілі та цінності–засоби.
 2. Визначення поняття  громадянське суспільство.
 3. Визначення поняття  права людини.
 4. Права першого, другого і третього поколінь.
 5. Визначення понять правова свідомість та правова культура.
 6. Розвиток правової свідомості й утвердження громадянськості: значення для соціальної роботи.
 7. Тестові завдання.

 

Тема 5: Загальна характеристика взаємозв’язків соціальної роботи з іншими гуманітарними дисциплінами

 1. Місце соціальної роботи у структурі соціально–гуманітарних наук.
 2. Економіка (ринок праці, державний бюджет, соціальна економіка) і соціальна робота.
 3. Юриспруденція (кримінологія, право соціального забезпечення)  і соціальна робота.
 4. Медицина (догляд, терапія, соціальна гігієна) і соціальна робота.
 5. Культурологія (культури, анімація) і соціальна робота.
 6. Тестові завдання.

 

Тема 6: Вємозв’язок  соціальної роботи з психологією та соціологією

 1. Напрями взаємодії соціології і соціальної  роботи.
 2. Соціологія соціальної роботи і соціологія “третього сектору” (неурядових організацій).
 3. Психологічні теорії у соціальній роботі.
 4. Конфліктологія і її значення у соціальній роботі.
 5. Тестові завдання.

 

Тема 7: Зв’язок соціальної роботи з іншими науками системи “людина–людина”

 1. Педагогіка і соціальна робота.
 2. Соціальна робота  і історія.
 3. Соціальна політика і соціальна робота.
 4. Тестові завдання.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота як прикладна діяльність

 

Тема 1: Методологія практичної соціальної роботи

 1. Проблеми методології соціальної роботи.
 2. Процес соціальної роботи.
 3. Методи і технології соціальної роботи.
 4. Стратегії втручання у соціальній роботі.
 5. Рівні соціальної роботи.
 6. Тестові завдання.

 

Тема 2: Вимоги до соціального працівника

 1. Ідеальний образ соціального працівника.
 2. Фахові вимоги до соціального працівника.
 3. Особистісні вимоги до соціального працівника.
 4. Взаємозв’язок між пофесійними і духовно–моральними якостями соціального працівника.
 5. Тестові завдання.

 

Тема 3: Клієнти в соціальній роботі

 1. Особливості статусу клієнта соціальної роботи.
 2. Орієнтація на потреби і ресурси клієнтів. Визначення понять “потреби” і “ресурси”.
 3. Соціальне виключення і дискримінація клієнтів.
 4. Явище набутої безпорадності і госпіталізму.
 5. Права клієнтів і принцип активізації.
 6. Психологічні типи клієнтів.
 7. Тестові завдання.

 

Тема 4: Система моральних норм у соціальній роботі

 1. Значення етики для соціальної роботи.
 2. Фахові цінності і принципи у соціальній роботі.
 3. Професійні межі у соціальній роботі.
 4. Міжнародні етичні стандарти у соціальній роботі.
 5. Етичні стандарти соціальної роботи в Україні.
 6. Тестові завдання.

 

Тема 5: Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів

 1. Структура професійного спілкування у соціальній роботі.
 2. Комунікативний аспект спілкування у соціальній роботі.
 3. Взаємодія у процесі спілкування у соціальній роботі.
 4. Міжособистісне розуміння.
 5. Деформації (викривлення) у спілкуванні.
 6. Сутність конфлікту і діяльність, спрямована на подолання конфліктних ситуацій.
 7. Тестові завдання.

 

Тема 6: Правове регулювання соціальної роботи

 1. Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном.
 2. Нормативна база соціальної роботи в Україні.
 3. Українське законодавство, що опосередковано впливає на розвиток соціальної роботи.
 4. Тестові завдання.

 

Тема 7: Система соціальних служб в Україні

 1. Сутність соціального обслуговування і соціальної служби.
 2. Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні.
 3. Державні соціальні служби в Україні.
 4. Роль недержавних організацій у соціальному обслуговуванні.
 5. Тестові завдання.

 

Тема 8: Організаційні аспекти соціальної роботи

 1. Особливості управління соціальною роботою.
 2. Формування команди у соціальній службі.
 3. Професійна підтримка (супервізія) у соціальній роботі.
 4. Забезпечення якості соціальних послуг.
 5. Тестові завдання.

 

ДЕОНТОЛОГІЯ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Деонтологія та загальні характеристики діяльності соціального працівника

 1. Вступ до соціальної деонтології.
 2. Методологія соціальної деонтології.  
 3. Характеристика діяльності соціального працівника.
 4. Суб’єкти здійснення соціальної діяльності.
 5. Конфлікти та їх вияв у сфері діяльності соціального працівника.
 6. Співвідношення професійної культури соціального працівника з  етикою.
 7. Етика соціальної роботи. 
 8. Професійні стандарти у документах міжнародних організацій.

 

II. Змістовий модуль

Тема: Особливості формування професійної культури соціального працівника

 1. Формування духовно–національного почуття соціального працівника.
 2. Формування моральної культури соціального працівника.
 3. Формування психологічної, естетичної, емоційної культури соціального працівника.
 4. Формування професійного почуття соціального працівника.
 5. Підготовка соціального працівника у вищих закладах освіти.
 6. Формування професійної майстерності соціального працівника.
 7. Ділова культура та етикет соціального працівника.
 8. Імідж соціального працівника.   

 

ІІ. Змістовний модуль

Тема: Особливості формування професійної культури соціального працівника

 1. Поясніть зміст етичних понять щастя, відповідальність, гідність, сором, добро, зло, справедливість, любов.
 2. Фактори формування правової свідомості соціального працівника.
 3. Фізична  культура у системі соціальної роботи з населенням.
 4. Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників.                    
 5. Етика і деонтологія в роботі медичної сестри.
 6. Місце і роль професійної моралі в системі моральних відносин сучасного суспільства.
 7. Етика економічної та соціально–побутової допомоги.               
 8. Деонтологія у стаціонарних соціальних закладах.
 9. Проблеми деонтології і розвиток соціального обслуговування в Україні.
 10. Етика партнерських взаємовідносин спеціалістів у сфері соціального обслуговування населення.
 11. Моральні принципи співпраці з колегами в інтересах клієнта.
 12. Професійно – етичний кодекс членів Міжрегіональної асоціації соціальних служб.                  

 

 

СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теорія соціальної антропології

 1. Соціальна антропологія в системі гуманітарного знання.
 2. Предмет і статус соціальної антропології.
 3. Образ людини в історії антропологічної думки.
 4. Виникнення соціальної антропології. Соціальна антропологія ХХ cт.
 5. Теорії походження людини.
 6. Історична та культурна еволюції людини.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Людина як предмет соціально-антропологічного дослідження

 1. Проблема та тайна людського життя.
 2. Соціокультурний процес.
 3. Людина як предмет соціально–антропологічного дослідження.
 4. Множність буття людини.
 5. Соціалізація та інкультурація індивіда.
 6. Життя та смерть як соціокультурний феномен.
 7. Сенс життя та шляхи його надбання. 

 

ОСНОВИ СОЦІОЕКОЛОГІЇ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема:  Взаємодія людського суспільства і природи на різних історичних етапах

 1. Історія взаємодії людського суспільства та природи.
 2. Предмет соціоекології.
 3. Глобальні  проблеми людства та шляхи їх вирішення.  
 4. Становлення теоретичних та методологічних основ соціальної екології.
 5. Біосфера як область взаємодії суспільства та природи.
 6. Людина і навколишнє середовище.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Проблема майбутнього системи “суспільство-природа”

 1. Медичні аспекти взаємодії суспільства і природи.
 2. Особливості формування екологічної свідомості та екологічної культури особистості. Соціально–екологічне виховання.
 3. Проблеми оптимізації та гармонізації системи “суспільство – природа”.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Проблема майбутнього системи “суспільство–природа”

 

Теми доповідей і рефератів:

 1. Соціоекологічне виховання на базі заповідних територій.
 2. Рух за охорону природи та природо–охоронна пропаганда.
 3. Методичні аспекти соціоекологічної освіти.
 4. Природа та соціальне буття людини.
 5. Экологія та проблеми природокористування.
 6. Этика экологічної  відповідальності.
 7. Біосфера як складно організована глобальна система.
 8. Саморегуляція биосферы.
 9. Вчення про біосферу В. І. Вернадського.
 10. Глобальні соціоекологічні проєкти.
 11. Охоронні природні території, як зосередження духовності.
 12. Моніторинг поглядів на соціоекологічні проблеми.
 13. Єволюція ідей Римського клубу.
 14. Метологія пізнання біосфери Землі.
 15. Сучасна ідея дикої природи.
 16. Філософські аспекти взаємин Людини і Природи в умовах екологічної катастрофи.
 17. Порівняльна характеристика концепції ноосфери у творах Вернадського В.І. П’єр Тейяра де Шардена.
 18. Соціоекологічні пролеми урбанізації.
 19. Роль християнства у формуванні соціоекологічної культури.
 20. Елементи соціоекологічного виховання в українських легендах, міфах, казках.      
 21. Ноосфера и концепція коєволюції.
 22. Стратегия устойчивого развития и концепция
 23. Еволюція екологічної літератури на території нашої країни.
 24. Еволюція взаємодії суспільства і природи.
 25. Державна політика України в галузі охорони довкілля.
 26. Глобальна екологічна криза.
 27. Соціоекологічні питання гірничого виробництва.
 28. Взаємодія суспільства і природи з точки зору філософів різних часів.
 29. Взаємодія суспільства і природи з точки зору В.І. Вернадського.
 30. Філософія природи у творах філософів Древньої Греції.
 31. Соціоекологічна політика та взаємовідносини суспільства та природи.
 32. Щодо взаємин суспільства і природи на різних історичних етапах.
 33. Екологічна етика в Україні.
 34. Проблеми майбутнього системи “суспільство–природа” в теоріях    суспільного розвитку.
 35. Сталий розвиток – світова та державна стратегія.
 36. Концепція сталого розвитку в Україні. Негативні фактори впливу на соціоекосистеми (алкоголь, наркотики, СНІД).

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Становлення та основні етапи розвитку соціології

 1. Соціологія як наука про суспільство.
 2. Основні етапи розвитку соціологічної думки.
 3. Структура системи соціологічного знання.
 4. Соціологічні закони і категорії.
 5. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу.
 6. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства.
 7. Соціальна мобільність.
 8. Соціальні інститути.Соціальні організації.
 9. Організація соціологічних досліджень.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Суспільство як цілісна система

 1. Системний погляд на суспільство.
 2. Суспільство як система.
 3. Соціальна структура суспільства.
 4. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.
 5. Основні галузі соціологічного знання.

 

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Суспільство як цілісна система

 1. Теорії соціальної стратифікації.
 2. Соціальна мобільність.
 3. Соціальні системи та соціальні організації.
 4. Види і типи соціальних конфліктів.
 5. Соціальна взаємодія – основа соціальних явищ.
 6. Соціалізація та інституціоналізація.
 7. Девіантна поведінка  та соціальний контроль.
 8. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.
 9. Рольові теорії особистості.
 10. Характеристика масової культури та форми її прояву.
 11. Еволюційний та революційний шляхи соціального розвитку.
 12. Глобальні революції.
 13. Типологія суспільств.
 14. М. Грушевський і українська соціологія.
 15. Поняття про особистість та її соціальну структуру.
 16. Роль соціалізації у становленні особистості.
 17. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.
 18. Значення методу вибірки у соціологічній практиці.
 19. Анкетне опитування: його переваги та недоліки.
 20. Сутність і призначення соціального прогнозу.
 21. Особистість злочинця та специфіка його соціологічного дослідження.
 22. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву.
 23. Різновиди інтерв’ю та особливості їх застосування в соціологічному дослідженні.
 24. Концепція соціальної мобільності П. Сорокіна.
 25. Місце і роль соціальних інститутів та організацій в житті суспільства.
 26. Соціологія праці як наука.
 27. Економічна соціологія.
 28. Соціологія особистості.
 29. Соціологія сім’ї.
 30. Соціологія політики.
 31. Соціологія культури.
 32. Соціологія освіти.
 33. Соціологія релігії.
 34. Соціологія громадської думки.
 35. Соціологія управління.
 36. Соціологія масової комунікації.
 37. Етносоціологія.

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Соціологія в системі суспільних наук

 1. Соціологія як наука про суспільство.
 2. Основні етапи розвитку соціологічної думки.
 3. Структура системи соціологічного знання.
 4. Соціологічні закони і категорії.
 5. Суспільство як об’єкт соціологічного аналізу.
 6. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства.
 7. Соціальна мобільність.
 8. Соціальні інститути. Соціальні організації.
 9. Організація соціологічних досліджень.

 

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота як феномен

 1. Соціальна робота як практична діяльність і учбова дисципліна
 2. Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності.
 3. Виникнення та становлення соціальної роботи як науки.
 4. Концептуально–категоріальний апарат соціальної роботи. Закономірності та принципи теоретичної соціальної роботи.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Становлення соціальної роботи як науки в Україні

 1. Історичні корені соціальної допомоги.
 2. Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій допомоги.
 3. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи.
 4. Характеристика сучасних теорій соціальної роботи.

 

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Типологізація теорій соціальної роботи

 1. Функції психології в соціальній роботі та психологічне її забезпечення. Характеристика психологічних теорій як об’єднуючої основи соціальної роботи.
 2. Соціологічні методи і техніка вивчення соціальних проблем. Формування соціального контексту допомоги та вплив системних теорій соціальної роботи на індивіда.
 3. Педагогічні шляхи і засоби соціального розвитку особистості. Характеристика об’єктів соціальної роботи та вплив на них шляхом використання комплексно–орієнтовних теорій.
 4. Критерії ефективності соціальної роботи. Основні види прогнозування.

 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретико-методологічні основи наукового дослідження

 1. Планування етапів соціально–педагогічного дослідження.
 2. Підготовка плану спостереження.

                                 

Самостійна робота:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретико-методологічні основи наукового дослідження

 

1. Загальні відомості про соціально–педагогічне дослідження.

Заповнити таблицю

Назва принципу

Характеристика принципу

 

 

 

Розробити схему “Характеристика наукового дослідження”.

 

2. Методологічні засади наукового дослідження:

 • На основі аналізу статей журналу “Практична психологія та соціальна робота”, “Соціальна робота в Україні: теорія та практика”, збірників наукових праць визначити коло проблем для соціально–педагогічних досліджень.
 • Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.
 • Підібрати матеріали до обраної студентом проблеми дослідження з Інтернет.
 • Скласти список філософських, психологічних, педагогічних, соціологічних теорій, які можуть бути методологічною основою дослідження магістерської роботи студента.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Методи соціальнопедагогічного дослідження

1. Процес соціально–педагогічного дослідження.

 • Сформулювати об’єкт, предмет, мету, завдання та гіпотезу до теми магістерської роботи.
 • Обґрунтувати пакет методів до магістерської роботи.

2. Теоретичні методи дослідження.

 • Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять теми дослідження.
 • Підготувати реферат “Характеристика методу моделювання”.

 

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Оформлення результатів соціальнопедагогічного дослідження

1. Емпіричні методи соціально–педагогічного дослідження.

 • Підібрати кілька зразків анкет з соціально–педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.
 • Розробити анкету до магістерської роботи.
 • Розробити сценарій фокус–групи.
 • Написати есе “Переваги і недоліки опитувальних методів дослідження”.
 • Проаналізувати пакет документів відповідно до визначених критеріїв.
 • Зробити контент–аналіз документів відповідно до розроблених індикаторів.

2. Методи обробки та інтерпретації наукових даних.

 • Провести один з різновидів опитування та узагальнити його результати.
 • Оформити результати константувального експерименту у вигляді таблиць та діаграм.

3. Оформлення тексту наукової роботи.

 • Підготувати виступ за результатами дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Функціональні можливості використання образотворчого мистецтва

 

Тема 1: Поліфункціональність використання образотворчого мистецтва

 1. Соціалізація особистості – це процес включення індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин.
 2. Система передачі інформації прийдешнім поколінням крізь музеї, архіви, бібліотеки тощо.
 3. Культура у людини виконує життєважливу функцію передачі нащадкам придбаного досвіду.
 4. Засоби образотворчого мистецтва займають провідне місце у вихованні, формуванні та розвитку.
 5. Функції мистецтва: 1. Змістовно–інформаційна; 2. Естетична;
  3. Творча; 4. Розвивальна; 5. Соціалізуюча; 6. Діагностична.
 6. Використання художньо–естетичної інформації як дидактичний засобу.

Практичне заняття №1. Заслуховування мікро виступів на тему “Застосування засобів ОТМ у соціалізації певної категорії дітей і молоді”.

Практичне заняття №2. Дискусія на тему: “Переваги та недоліки застосування засобів ОТМ у професійної діяльності соціального робітника (соціального педагога)”.

 

Тема 2: Використання ОТМ у діагностиці психо–емоційного стану особистості. проєктивні методики

 1. Мистецтво допомагає виявити можливості дітей та молоді, реалізувати їх, а також є ефективним психотерапевтичним засобом.
 2. Сприйняття кольорів як одна з головних якостей людини.
 3. Мистецтво як діагностуючий засіб.
 4. Зв’язок обраних кольорів з типовою поведінкою особистості та його психологічного стану.
 5. Психологічна характеристика кольорів.
 6. проєктивні методики виявлення психологічного стану: Дім–дерево–людина та кольоровий тест Люшара. “Кольорове коло Люшера” новий засіб діагностування зразків поведінки і тактики. Характеристика кольорів по Люшеру. Методика Дж.Бука “Дім–Дерево–Людина” для дослідження характеру особистості.

Практичне заняття №3. Застосування методики   Дж.Бука ”Дім–Дерево–Людина“ для дослідження характеру особистості. Аналіз та обговорення робіт.

Практичне заняття №4. Захист рефератів за матеріалами досліджень, щодо впливу кольорів на психоемоційний та фізіологічний стан особистості.

 

Тема 3: Природа та стадії творчого процесу

 1. Стадії творчого процесу за П.К. Енґельмаєру (зародження замислу, дискурсивне мислення, виконання). Ознаки людської творчості за П.К. Енґельмаєром.
 2. Аналіз структури та складових творчого процесу Г. Гельмгольцом й А. Пуанкаре.
 3. Етапи творчої робота згідно теорії Г. Гельмгольца й А. Пуанкаре.
 4. Чотирьохетапна теорія “творчого мислення” Г. Воллеса (підготування, визрівання, натхнення та перевірка достовірності). Доповнення
  К. Патрика.
 5. Теорія психолога Е. Гетчинсона. Систематичне мислення і творчий інсайт. Чотирі стадії творчого інсайту. Критика чотирьох етапної теорії І. Ейндговеном та В. Винаке.
 6. Творчий процес за Гзелином як єдине дійство цілісної психіки. Ігнатієва тільки після з’ясування ідеї та цілей виникають чіткі образи. Даний образ заповнює часто елементами других схожих образів. Схема виникнення та розвитку складного образу за Ігнатьєвим.

Практичне заняття №5. Заслуховування та обговорення виступів студентів з проблеми “Філософія творчості”.

Практичне заняття №6. Заслуховування та обговорення виступів студентів з проблеми “Психологія творчості”.

 

Тема 4: Огляд існуючих теорій з психології творчості

 1. Знайомство з головними теоріями психології творчості: екзистенціалістська теорія, психоаналітична теорія, теорія бісоціації.
 2.  Екзистенціалістська теорія М. Бердяєва. Свобода і необхідність творчості. Трагедія творчості. Три епохи божественного одкровення.
 3. Психоаналітична теорія або фрейдистська теорія творчості. Поняття про несвідоме. Сублімація. Психоаналіз літературно – художньої творчості.
 4. Бісоціація – спільний механізм різних видів творчості. Умови творчого синтезу.

Практичне заняття №7. Обговорення   плюсів та мінусів теорії психології творчості (психоаналітичної, екзистенціалістської та бісоціаційної).

Практичне заняття №8. Дискусія на тему: “Спільності та розбіжностей теорій психології творчості”.

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психолого-педагогічна корекція засобами мистецтва

 

Тема 1: Арттерапія

 1. Арт–тералія – терапевтичне та корекційне вплив мистецтва на людину.
 2. Головні механізми психологічного колекційного впливу, характерні для арт–терапії.
 3. Функції та цілі арт–терапиї.
 4. Застосування арт–терапевтичніх методів для корекції агресивного поводження у розумово відсталих дітей. Активна і пасивна форми арт–терапії.
 5. Структуровані та неструктуровані заняття по арт–терапії.
 6. Приклади різних варіантів застосування методу арт–терапії.
 7. Відмінності занять з арт–терапії від занять малюванням (у таблиці). П’ять типів завдань згідно О.А. Карабановой. Показання для застосування арт–терапії.

Практичне заняття №9. Ознайомлення з правилами виконання плямографії та монотипія як вид занять з арт–терапії.

Практичне заняття №10. Захист рефератів на тему: “Методика проведення заняття з арт–терапії”. Проведення міні заняття за методикою арт–терапії.

 

Тема 2: Психотерапевтичні методики: хромотерапия, образотворча-терапия та працятерапия.

 1. Визначення поняття “хромотерапия”. Фізіологічна основа хромотерапії.
 2. Досліди ряда вчених стосовно терапевтичного впливу кольору на людину.
 3. Психологічна характеристика кольорів. Методика застосування хромотерапии (приклади завдань).
 4. З’ясування кольору настрою. Малювання себе у хвилини гніву. Малювання власних почуттів, коли ворог відчуває біль та образу. Малювання власного образу агресії.
 5. Завдання “Розмалюй свої почуття”. Застосування елементів арт–терапії та сказкотерапії на заняттях з хромотерапії. Обговорення виникнутих почуттів у процесі малювання.

Практичне заняття №11–12.

Захист докладів з тем:

 • Переваги та недоліки використання методики образотворчої терапії.
 • Використання   праця–терапії   у   реабілітаційній   роботі   з   розумово відсталими та дітьми з психоемоційними порушеннями.
 • Використання хромотерапії у діяльності соціального робітника (соціального педагога).

 

Тема 3: Игровая терапія: мистецтво відношень. Игровая психотерапія

 1. Витоки ти історія виникнення ігротерапіїї.
 2. Визначення поняття ігротерапия.
 3. Гра як головна діяльність дитини. Можливості які відкриває ігротерапія перед педагогом та психологом. Гра як намагання організації світу дитини.
 4. Цілі ігротерапії. Підбір іграшок у кімнату ігротерапії за трьома групами.
 5. Процес спілкування та проникнення у власне “Я” проходить як прямо, так і обосередковано. Коло проблем які позволяє вирішувати ігротерапія.

Практичне заняття №13. Обговорення та заслуховування доповідей з теми: “Використання ігро-терапії соціальним педагогом у своїй професійній діяльності”.

Практичне №14. Проведення міні заняття за методикою ігро–терапії.

 

Тема 4: Лялькотерапія: етюди та лікувальні вистави

 1. Історичні витоки лялькотерапії.
 2. Використання лялькотерапії у лікуванні дітей з отримавши психічну травму. Види ляльок та їхнє призначення. Маріонетка.
 3. Тростева лялька.
 4. Планшетна лялька.
 5. Рукавична лялька.
 6. Тіньова лялька.

Практичне  заняття  №15-16.  Захист рефератів з теми:  “Використання лялько–терапії соціальним робітником (соціальним педагогом) з дітьми з особовими потребами”. Проведення міні–заняття за методикою лялько–терапія

 

Тема 5: Теория та практика казкотерапії

 1. Історичні витоки казкотерапії. Сучаний погляд на казкотерапію.
 2. Приватний інститут казкотерапії у Сант–Петербурзі. Визначення поняття казкотерапія. Використання різних жанрів у казкотерапії.
 3. Психокорекційні можливості казкотерапії. Механізм психокорекції. Приклади застосування метода казкотерапії.
 4. Казки як ефективний метод соціального моделювання.
  Є.В. Афанасьєва спроба впровадження казки у сучасний урок та виховний процес у початковій школі. Психокорекційний вплив казкотерапії у гіігаотерапій.
 5. Напрямки використання казок виокремлені Д. Соколовою. Алгоритм створення психокорекційної казки за Т.Д. Зшкевич–Євстигнєєвою.
 6. Приклади опрацювання з казкою: аналіз казки, казкові завдання, розповідь казки, створення казки, малювання казки. Схема розповіді казкових історій у дев’яті кроках.

Практичне заняття №17. Обговорення доповідей студентів з теми: “Практика застосування казкотерапії як ефективного методу моделювання проблемної ситуації”.

Практичне заняття №18. Представлення власної соціальної казки з ілюстраціям.

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психолого–педагогічна корекція засобами мистецтва

 

Тема 1: Арттерапія

 1. Підготувати реферат на тему: “Методика проведення заняття з арт–терапії”.
 2. Підготуватися до проведення міні заняття за методикою арт–терапії.

 

Тема 2: Психотерапевтичні методики: хромотерапия, образотворча–терапия та працятерапия

 1. Підготувати доповідь на тему: “Використання праця–терапії у реабілітаційній   роботі   з   розумово   відсталими   та   дітьми   з психоемоційними порушеннями”.
 2. Скласти таблицю переваги та недоліки використання методики образотворчої терапії.
 3. Підготувати мікро виступ на тему: “Використання хромотерапії у діяльності соціального робітника (соціального педагога)”.

 

Тема 3: Игровая терапія: мистецтво відношень. Игровая психотерапія

 1. Підготуватися до виступу з теми: “Використання ігротерапії соціальним робітником  (соціальним педагогам) у своїй професійній діяльності”.
 2. Підготувати та провести міні заняття за методикою ігро–терапії.

 

Тема 4: Лялькотерапія: етюди та лікувальні вистави

Підготувати реферат за кількома джерелами з теми: “Використання лялько­терапії соціальним робітником з дітьми з особовими потребами”.

 

Тема 5: Теория та практика казкотерапії

 1. Написання власної соціальної казки (з ілюстраціями!).

2. Підготувати реферат з теми: “Практика застосування казкотерапії як ефективного методу моделювання проблемної ситуації”.

 

 

ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Творча діяльність як передумова соціалізації особистості клієнта.
Особливості видів мистецтва

 

Тема 1: Композиція - основна складова художньої діяльності

Мета: ознайомити студентів з поняттям та основними законами композиції.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Роль композиції в мистецтві.
 2. Закони композиції.
 3. Характеристика композиційних елементів.
 4. Засоби композиції.
 5. Композиція у декоративних творах.

Форма контролю: перевірка повідомлень.

 

Тема 2: Методичні прийоми малювання олівцем

Мета: навчити студентів застосовувати методичні прийоми роботи з олівцем.

Завдання:

І. Практичне застосування прийому візування при зображенні плоских предметів на площині.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 3: Зображення плоских предметів на площині

Мета: ознайомити студентів з поняттям плоских предметів та особливостями їх зображення.

Завдання:

I.  Методика зображення плоских предметів на площині.

II. Закінчити роботу над зображенням плоского предмета на площині у фронтальному положенні, перевірити правильність його розміщення на площині.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 4: Технологія малювання предметів кольоровими олівцями

Мета: навчити студентів застосовувати технологію малювання предметів, ефективну при роботі з дітьми, та особами, що мають функціональні обмеження.

Завдання:

І. Розробка методичних рекомендацій малювання предметів у кольорі для дітей та осіб з функціональними обмеженнями.

II. Закінчити роботу над зображенням іграшки, перевірити правильність пропорцій предмета.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 5: Кольорознавство та його терапевтична роль у роботі з клієнтами

Мета: ознайомити студентів з поняттям кольорознавства та особливостями впливу кольору на особистість.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Характеристика поняття кольорознавства.
 2. Систематизація кольору.
 3. Застосування діагностичної методики М.Люшера при роботі з клієнтами.

Форми контролю: перевірка повідомлень.

 

Тема 6: Малі форми графіки. Малювання вітальної листівки

Мета: навчити студентів виготовляти вітальну листівку

Завдання:

І. Закінчити роботу над створенням тематичної вітальної листівки.

Форми контролю: перевірка практичного завдання.

 

 

Тема 7: Методичні прийоми роботи з фарбами

Мета: навчити студентів застосовувати методичні прийоми роботи з фарбами.

Завдання:

І. Підготувати письмове повідомлення на тему:

 1. Поняття акварельного живопису, особливості його застосування.
 2. Застосування методичних прийомів при малюванні аквареллю.
 3. Особливості використання фарби гуаш.
 4. Поняття натюрморту.

Форми контролю: перевірка повідомлень.

 

ІI. Змістовий модуль

Тема: Соціально-психологічні особливості клієнтів соціальної роботи. Прикладні методики як засіб соціально-терапевтичного впливу на особистість

 

Тема 1: Закони перспективи: розміщення зображення на площині

Мета: ознайомити студентів з особливостями зображення об’ємних предметів.

Завдання:

І. Підготувати письмове повідомлення на тему:

 1. Роль зображення об’ємних предметів при роботі з розумово–відсталими дітьми та дітьми з ДЦП.
 2. Формування образного мислення у обдарованих дітей за допомогою зображення об’ємних предметів.
 3. Характеристика поняття перспективи, її види та закони.
 4. Розкрити зміст методичних прийомів малювання предметів у просторі.

Фоми контролю: перевірка повідомлень.

 

Тема 2: Застосування засобів передачі об’ємності

Мета: ознайомити студентів з основними засобами передачі об’ємності.

Завдання:

І. Охарактеризувати основні засоби передачі об’ємності.

ІІ. Застосувати засоби передачі об’ємності на практиці.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 3: Технологія зображення кулі у просторі

Мета: навчити студентів зображувати кулю у просторі.

Завдання:

І. Закінчити роботу над зображенням об’ємних предметів у перспективі (малювання кубів вище та нижче лінії горизонту);

ІІ. Закінчити роботу над зображенням кулі з передачею об’єму.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 4: Технології малювання птахів та тварин

Мета: навчити студентів застосовувати технологію малювання птахів та тварин, ефективну при роботі з дітьми, та особами, що мають функціональні обмеження.

Завдання:

І. Розробити методичні рекомендації малювання іграшки.

ІІ. Закінчити роботу над зображенням іграшки.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 5: Технології малювання голови людини

Мета: навчити студентів зображати голову людини.

Завдання:

І.Схематичне зображення голови людини;

ІІ. Закінчити роботу над зображенням голови людини, використовуючи знання методів та правил зображення предметів на площі.

Форма контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 6: Методика малювання автопортрету з використанням засобів передачі об’ємності

Мета: навчити студентів малювати автопортрет.

Завдання:

І. Малювання автопортрету.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

Тема 7: Технологія малювання тіла людини

Мета: навчити студентів зображувати постать людини

Завдання:

І. Закінчити роботу над зображенням фігури людини

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Мистецтво як профілактичний і реабілітаційний засіб для роботи
з різними типами сімей у соціальній роботі

 

Тема 1: Технології малювання натюрморту акварельними фарбами

Мета: навчити студентів малювати натюрморт.

Завдання:

І. Закінчити виконання малюнку (натюрморту) з використанням акварельних фарб.

Форми контролю: перевірка практичного завдання.

 

Тема 2: Особливості використання плакатного шрифту гуашшю

Мета: ознайомити студентів з особливостями зображення плакатного шрифту.

Завдання:

І. Схематичне зображення плакатного шрифту.

ІІ. Зображення плакатного шрифту з використанням гуаш.
       Форми контролю: перевірка практичного завдання.

 

Тема 3: Технології виготовлення плакату соціальної реклами

Мета: навчити розробляти рекламу на задану тему.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Поняття соціальної реклами та її види.
 2. Роль соціальної реклами для роботи з різними групами клієнтів.
 3. Аналіз різних форм роботи при застосуванні соціальної реклами (конкурси, виставки).

ІІ. Закінчити роботу над створенням плакату соціальної реклами, використовуючи відповідні зображувальні техніки та прийоми.

Форми контролю: перевірка повідомлень та практичного завдання.

 

Тема 4: Технологія виготовлення аплікації

Мета: ознайомити студентів з різними видами аплікації та техніками її виготовлення.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Поняття аплікації та її види.
 2. Різана аплікація, особливості її застосування.
 3. Аплікація з природного матеріалу, особливості її застосування.
 4. Аплікаційні вироби з соломи.

ІІ. Роль аплікаційної діяльності при роботі з різними категоріями клієнтів.

Форми контролю: перевірка повідомлень.

 

Тема 5: Методичні прийоми при роботі над фото рамкою

Мета: навчити студентів застосовувати ефективні технології виготовлення фото рамки.

Завдання:

І. Закінчити виконання сувеніру, використовуючи аплікаційну техніку на вільну тему.

Форми контролю: перевірка практичного завдання.

 

ІV. Змістовий модуль

Тема: Особливості використання засобів образотворчої діяльності в роботі з кризовими категоріями клієнтів та в соціальних інститутах

 

Тема 1: Ліплення та його роль при роботі з різними категоріями клієнтів

Мета: ознайомити студентів з ліпленням та його роллю при роботі з різними категоріями клієнтів.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Поняття ліплення, матеріали для ліплення.
 2. Методика роботи з пластиліном.
 3. Ліплення з тіста.

ІІ. Виготовлення казкового герою з пластиліну.

Форми контролю: перевірка практичного завдання, повідомлень.

 

Тема 2: Конструювання. Виготовлення сувенірних прикрас

Мета: ознайомити студентів з конструюванням. Розкрити значення виготовлення новорічних прикрас з різними категоріями клієнтів.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Поняття конструювання, особливості його використання при роботі з різними групами клієнтів.
 2. Види конструювання.
 3. Роль сувенірної продукції у прикладних методиках соціальної роботи.

ІІ. Виготовлення новорічних сувенірів.

Форми контролю: перевірка практичного завдання, повідомлень.

 

 

 

Тема 3: Плетіння з ниток та особливості застосування ефективних технік плетіння з похилими людьми

Мета: ознайомити студентів з основними ефективними техніками плетіння з похилими людьми.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Плетіння з ниток, його характеристика.
 2. Особливості прямого плетіння.
 3. Особливості кругового плетіння.
 4. Особливості плетіння з бісеру.
 5. Плетіння як ефективний вид прикладних методик для роботи з похилими людьми.

ІІ. Виготовлення подушки.

Форми контролю: перевірка практичного завдання, повідомлень.

 

Тема 4: Технологія виготовлення м’якої іграшки

Мета: навчити студентів виготовляти м’яку іграшку.

Завдання:

І. Підготувати повідомлення на тему:

 1. Поняття м’якої іграшки, особливості розкрою.
 2. Особливості виготовлення ляльок з ниток.
 3. Виготовлення м’якої іграшки – ефективний вид прикладних методик для роботи з різними типами сімей.
 4. Технологія виготовлення ляльки для лялькового театру.

Форми контролю: перевірка повідомлень.

 

Тема 5: Розробка сценарію п’єси для лялькового театру. Його роль при роботі з різними категоріями клієнтів

Мета: навчити студентів розробляти сценарій п’єси для лялькового театру.

Завдання:

І. Виготовити ляльку для лялькового театру.

ІІ. Розробити п’єсу для лялькового театру.

Форми контролю: перевірка практичних завдань.

 

ІI. Змістовий модуль

Тема: Соціально–психологічні особливості клієнтів соціальної роботи. Прикладні методики як засіб соціально–терапевтичного впливу на особистість

 1. Скласти таблицю груп клієнтів, що потребують терапевтичного втручання.
 2. Підготувати реферат на тему: “Методика проведення заняття з арт–терапії”.
 3. Підготуватися до проведення міні заняття за методикою арт-терапії.
 4. Скласти таблицю переваги та недоліки використання методики образотворчої терапії.
 5. Поняття про малюнок, його види й образотворчі засобами.
 6. Розкрийте особливості відображення світу в одному з видів мистецтва (за вибором).
 7. Використання психологічних казок у роботі з молодшими школярами.
 8. Підготувати опорний конспект на тему “Соціально–психологічні особливості різних категорій клієнтів”.
 9. Підібрати форми творчих робіт, які можна застосовувати з людьми похилого віку.

 

ІІI. Змістовий модуль

Тема: Мистецтво як профілактичний, реабілітаційний засіб для роботи
з різними типами сімей у соціальній роботі

 1. Підготувати доповідь на тему: “Використання праця–терапії у реабілітаційній роботі з розумово відсталими та дітьми з психоемоційними порушеннями”.
 2. Підготуватися до дискусії  “Переваги та недоліки застосування засобів образотворчого мистецтва у професійної діяльності соціального робітника”.
 3. Підготувати реферат за матеріалами досліджень, щодо впливу кольорів на психоемоційний та фізіологічний стан особистості.
 4. Технології налагодження взаємодії з демонстративним та депресивним типом особистості клієнта.
 5. Роль зображення об’ємних предметів при роботі з розумово–відсталими дітьми та дітьми з ДЦП.
 6. Терапевтична функція засобів прикладного мистецтва у роботі з обдарованими дітьми.
 7. Проаналізувати ігри, що можна використовувати при роботі з сім’ями різного типу.
 8. Підготувати матеріали до складання казки для дітей 3–5 років.
 9. Підготувати сценарії до казки.

 

IV. Змістовий модуль

Тема: Особливості використання засобів образотворчої діяльності в роботі з кризовими категоріями клієнтів та в соціальних інститутах

 1. Використання засобів мистецтва у роботі з різними типами сімей.
 2. Використання засобів мистецтва у роботі з неблагополучною сім’єю.
 3. Виконання декоративного виробу сім’єю як спосіб подолання конфліктів.
 4. Стиль поведінки соціального працівника з різними групами клієнтів.
 5. Гра як ефективний терапевтичний засіб роботи з дітьми та дорослими.
 6. Роль соціальної реклами для роботи з різними групами клієнтів.
 7. Охарактеризувати складові плакату соціальної реклами.
 8. Роль сувенірної продукції у прикладних методиках соціальної роботи.
 9. Значення сувенірної продукції та її види.

 

ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Науково-теоретичні засади нормального та аномального розвитку

 

Тема 1: Теоретичні і методологічні основи дефектології. Історичні аспекти

Мета: Ознайомити студентів із основними напрямами в сучасній дефектології, з її взаємозв’язком з іншими науками.

План

1. Предмет, завдання сучасної дефектології.

2. Основні напрямки в сучасній дефектології.

3. Взаємозв’язок дефектології з іншими науками.

4. Абілітація, компенсація і корекція відхилень розвитку.

 

Тема 2: Загальні поняття про фізичний і психічний розвиток людини

Мета: Визначити причини дитячих аномалій, їх види; зробити аналіз поняття “аномальна дитина”.

План

1. Поняття “аномальна дитина”. Термінологія. Загальна характеристика.

2. Види аномалій та їх причини.

3. Складність структури аномального розвитку.

4. Вчення Л.С. Виготського про структуру дефекту.

5. Основні закономірності психічного розвитку дитини.

6. Асинхроність у формуванні вищих психічних функцій.

7. Поняття дизонтогенія.

8. Клінічні закономірності дизонтогенезу.

 

Тема 3: Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку та його моніторинг

Мета: Ознайомити студентів з основними закономірностями психічного розвитку дитини, з поняттям “онтогенез”.

 

План

 1. Єдність діагностики і корекції в роботі з аномальними дітьми.
 2. Організація діагностичної роботи в діяльності психолого–медико–педагогічних консультацій (ПМПК) різних рівнів.
 3. Порядок комплектування установ освіти для аномальних дітей.
 4. Спеціалізовані установи для здійснення медико–педагогічної корекції і реабілітації.
 5. Спеціалізовані дитячі садки, школи–інтернати та санаторії.
 6. Спеціальні дошкільні і шкільні установи для дітей з вадами зору, слуху, тяжкими порушеннями мовлення, з порушеннями опорно–рухового апарату.
 7. Професійна етика соціального педагога, його відповідальність за прийняття рішення і їх професійна компетенція як основа діяльності.
 8. Соціально–трудова адаптація у загальноосвітніх і спеціалізованих дитячих закладах.

 

Тема 4: Порушення слуху. Сурдологія, сурдопедагогіка

Мета: Ознайомити з основними видами порушень слухового сприймання, з основними формами дефекту.

План

1. Причини порушень слуху.

2. Класифікація дітей з порушенням слуху.

3. Психолого–педагогічна характеристика учнів з вадами слуху.

4. Особливості навчання і виховання дітей цих категорій.

 

Тема 5: Порушення зору. Тифлопедагогіка

Мета: Ознайомити студентів з причинами порушення зору, із ступенями прояву дефектів, впливу функції зору на особистий розвиток дитини.

План

1. Причини дефекту.

2. Ступені порушення зору.

3. Особливості навчання і виховання дітей цих категорій.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психолого-педагогічна характеристика дітей з вадами психофізичного розвитку

 

Тема 1: Розумово відсталі діти

Мета: Ознайомити студентів із клініко–психологічними особливостями розумово відсталих дітей; визначити причини аномального психічного розвитку дітей.

План

1. Поняття “розумова відсталість”.

2. Рівні розумової відсталості.

3. Причини аномального розумового розвитку.

4. Виховання та навчання розумово відсталих дітей.

 

Тема 2: Затримка та порушення психічного розвитку

Мета: Ознайомити студентів із етіологією та класифікаціями затримки психічного розвитку.

План

1. Поняття ЗПР.

2. Етіологія ЗПР.

3. Класифікація ЗПР.

 

Тема 3: Діти з відхиленнями емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки

Мета: Ознайомити студентів з відхиленнями поведінки в учнів загальноосвітніх шкіл та особливостями розвитку дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями.

План

 1. Девіантна поведінка дітей та підлітків, її біопсихічні та соціальні детермінанти.
 2. Характерологічні акцентуації
 3. Психічні стани учнів та їх вплив на навчальну діяльність, поведінку і формування характеру.
 4. Детермінувальне та корекційно–педагогічне значення колективних форм діяльності дітей із вадами емоційно–вольового розвитку та поведінки.

 

Тема 4: Порушення мовлення. Логопедія

Мета: Ознайомити студентів з етіологією та механізмами мовленнєвих розладів.

План

 1. Галузі логопедії. Загальна характеристика.
 2. Поняття про норму та відхилення у мовленнєвому розвитку з точки зору логопедії.
 3. Причини виникнення мовленнєвих розладів у дітей та дорослих.
 4. Клініко–психологічна класифікація розладів мовлення.
 5. Психолого–педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.
 6. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми із мовленнєвими розладами.

 

Тема 5: Порушення опорно-рухового апарату. Комплексні порушення розвитку

Мета: Ознайомити з одним із найпоширенішених захворювань опорно–рухового апарату – дитячим церебральним паралічем (ДЦП) та психолого–педагогічними особливостями дітей з комплексними порушеннями розвитку.

План

 1. Етіологія та патогенез ДЦП.
 2. Особливості рухових порушень у дітей з ДЦП.
 3. Особливості порушень психіки у дітей із ДЦП.
 4. Поняття про складні порушення розвитку.
 5. Особливості психічного розвитку сліпоглухонімих дітей.
 6. Особливості навчання та виховання дітей зі складним дефектом.
 7. Соціальна адаптація сліпоглухонімих людей.

 

 

ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ

 

Практичні  заняття:

1. Вивчення народонаселення та його практичне значення.

2. Система джерел даних про населення.

3. Чисельність та структура населення.

4. Народжуваність, старіння та смертність в сучасному суспільстві.

5. Природне відтворення населення та проблеми його регулювання.

6. Міграція населення.

7. Демографічне прогнозування та демографічна політика.

8. Сучасні тенденції демографічного розвитку.

 

 

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Науково-теоретичні основи соціальної роботи в міжнародних організаціях

 1. Виникнення громадських організацій в Україні.
 2. Нормативно–правова база діяльності і функціонування громадських організацій в Україні.
 3. Сучасний стан функціонування громадських організацій в Україні.
 4. Всеукраїнське товариство “Просвіта”.
 5. Пласт – українська скаутська організація.
 6. Українська Рада Миру.
 7. Всеукраїнська громадська організація “Союз Чорнобиль України”, “Батьківщина молода”, “ФРІ”, “Молода Просвіта”.
 8. Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України.

 

СУЧАСНИЙ ЕТИКЕТ ТА ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ

 

Семінарські  заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Етикет у системі сучасного ділового спілкування

 1. Особливості етикету і ділового протоколу у системі сучасної етики.
 2. Історія розвитку проявів етикету з давніх часів і до сьогодення.
 3. Способи ділового спілкування.
 4. Тренінг вербальної комунікації.
 5. Невербальний аспект ділового спілкування.
 6. Тренінг невербальної комунікації.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Правила ділового етикету у професійній сфері

 1. Протокольні аспекти ведення переговорів.
 2. Особливості проведення ділових переговорів.
 3. Основні правила ділового етикету.
 4. Оволодіння навичками ділового етикету.
 5. Культура ділового спілкування у Європейських країнах.
 6. Особливості спілкування з партнерами з країн: Північної та Південної Америки, Азії, Близького Сходу та Австралії.

 

Самостійна робота:

І. Зміст овий модуль

Тема: Етикет у системі сучасного ділового спілкування

 1. Місце етикету як предмету етичного знання в міждисциплінарному комплексі гуманітарних наук.
 2. Історія етичної думки. Етична проблематика в концепціях мислителів минулого.
 3. Протиріччя функціонування етикету в сфері моральної діяльності.
 4. Етикет стародавнього світу.
 5. Християнський етикет і його роль у практичному вихованні людини.
 6. Середньовічний етикет (лицарські норми поведінки).
 7. Етикет в епоху Відродження та Нового часу.
 8. Правила етикету i моральні вимоги. Порівняльний аналіз моральної норми та правил етикету.
 9. Функції правил етикету.
 10. Соціально психологічні засади етичної поведінки.
 11. Мовний етикет та його місце в транслюванні морального на всіх рівнях соціальної комунікативності.
 12. Кінетичні особливості невербального спілкування.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Правила ділового етикету у професійній сфері

 1. Міжнаціональні відмінності невербального спілкування.
 2. Типи поведінки людей в конфліктній ситуації. Розв’язання конфліктів.
 3. Діловий етикет як складова корпоративної культури.
 4. Підприємницька етика й етикет ділового спілкування.
 5. Діловий етикет, історичні корені та орієнтація суб’єкта діяльності на корисні результати досвіду.
 6. Місце моральних цінностей у діловому етикеті.
 7. Світський та діловий етикет.
 8. Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету.
 9. Норми ділового етикету при використанні сучасної ділової техніки.
 10. Створення професійного іміджу ділової людини, іміджу компанії чи організації.
 11. Етикетні моделі, значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу.
 12. Національні особливості міжособистісних комунікацій в бізнесі.
 13. Мас–медіа i етикет: сприяння створенню стереотипів культурного i цивілізованого та здатність руйнувати моральні уявлення.

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи

 

Тема 1. Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності соціального працівника

Завдання:

 1. Розробити структурно–логічну схему застосування загальних технологій соціальної роботи.
 2. Розробити структурно–логічну схему типової технології соціальної роботи.

 

Тема 2. Оцінка ефективності як складова наукового супроводу соціальної роботи

Завдання:

 1. Розробити загальну модель соціальної роботи.
 2. Розробити загальну модель проведення оцінки ефективності соціальної роботи.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з сім’ями різного типу

 

Тема 3. Технології ведення соціального випадку з різними категоріями сімей

Завдання:

 1. Розробити технології здійснення аналізу соціальних проблем сім’ї.
 2. Розробити технологію соціальної роботи з конкретним випадком.
 3. Оцінка ефективності технології соціальної роботи конкретного випадку.

 

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з різними категоріями дітей.

Тема 4. Технології ведення соціального випадку з різними категоріями дітей

Завдання:

 1. Розробити технологію соціальної роботи з конкретним випадком.
 2. Оцінка ефективності технології соціальної роботи конкретного випадку.

 

ІV. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи серед молоді

Тема 5. Технології ведення соціального випадку з різними категоріями молоді

Завдання:

 1. Розробити технології здійснення аналізу соціальних проблем різних категорій молоді.
 2. Розробити технології  соціальної роботи з конкретним випадком.
 3. Оцінка ефективності технології соціальної роботи конкретного випадку.

 

V. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з людьми старшого віку

Тема 6. Технології ведення соціального випадку соціальної роботи з людьми старшого віку

Завдання:

 1. Розробити технології здійснення аналізу соціальних проблем з людьми старшого віку.
 2. Розробити технологію соціальної роботи з конкретним випадком.
 3. Оцінка ефективності технології соціальної роботи випадку.

 

VІ. Змістовий модуль

Тема: Особливості застосування технологій соціальної роботи

 

Тема 7. Особливості соціальної роботи у соціальних закладах різного напряму

Завдання:

 1. Розробити програму формування здорового способу життя у загальноосвітніх школі.
 2. Розробити план роботи студентської соціальної служби.
 3. Розробити програму соціальної роботи в умовах великого міста, міста районного підпорядкування, у сільській місцевості.

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретико–методологічні основи технологій соціальної роботи

 

Тема 1: Соціальні технології як суспільне явище

 1. Сутність технологічного підходу у сучасній соціальній діяльності. Причини технологізації соціальної діяльності.
 2. Класифікація соціальних технологій.
 3. Кваліфікаційні ознаки соціальних технологій. Соціальні технології у соціальній роботі.
 4. Основні завдання технологій соціальної роботи.
 5. Класифікація технологій у соціальній роботі. Загальні технології соціальної роботи. Міждисциплінарні технології і методики соціальної роботи.

 

Тема 2: Конструювання технологій соціальної роботи

 1. Сутність та структура технологічного процесу.
 2. Зміст технологічного процесу.
 3. Типова технологія соціальної роботи як певний алгоритм діяльності. Основні етапи типової технології.
 4. Ціле покладання у технологіях соціальної роботи.

 

Тема 3: Оцінка ефективності соціальної роботи

 1. Поняття про ефективність соціальної роботи. Контури та предмети оцінки ефективності соціальної роботи.
 2. Методи “задачі–результати” та “задачі–результати–витрати”.
 3. Параметричний методи. Метод факторів ефективності / неефективності.
 4. Особливості використання соціологічних методів для оцінки ефективності соціальної роботи.

 

Тема 4: Соціологічні, педагогічні, психологічні методи у соціальній роботі

 1. Поняття методи, методика, методологія.
 2. Основні підходи до класифікації методів соціальної роботи.
 3. Педагогічні методи та можливості їх застосування у соціальній роботі.
 4. Психологічні методи та можливості їх застосування у соціальній роботі. Соціально–психологічний тренінг у соціальній роботі.
 5. Соціологічні методи та можливості їх застосування у соціальній роботі.

 

Тема 5: Методи індивідуальної, групової та общинної соціальної роботи

 1. Методи надання індивідуальної допомоги клієнту.
 2. Групова робота як метод оптимізації та розвитку соціально–психологічних явищ.
 3. Методи соціальної роботи у громаді.

 

Тема 6: Соціальна діагностика і соціальна профілактика

 1. Поняття про соціальну діагностику.
 2. Методи соціальної діагностики.
 3. Застосування методів соціальної діагностики у соціальній роботі.

-              Соціальна діагностика індивідуальних особливостей клієнта.

-              Соціальна діагностика виховного мікро соціуму.

 1. Поняття про соціальну профілактику. Види профілактики.
 2. Методи соціальної профілактики.

 

Тема 7: Технологія соціального проєктування і соціальної експертизи

 1. Сутність соціального прогнозування у соціальній роботі.
 2. Сутність соціального проєктування у соціальній роботі.
 3. Сутність моделювання у соціальній роботі.
 4. Організаційні моделі експертного дослідження.
 5. Види соціальної експертизи.
 6. Методи соціальної експертизи.

 

Тема 8: Соціальна адаптація і реабілітація

 1. Сутність соціальної адаптації особистості. Види адаптації.
 2. Керівництво соціальною адаптацією молоді.
 3. Особливості соціальної адаптації різних категорій населення (діти–сироти, люди похилого віку, молоді люди, що повернулися з місць позбавлення волі).
 4. Поняття про соціальну реабілітацію.
 5. Медична, соціально–середовищна, професійно–трудова та психолого–педагогічна реабілітація.
 6. Індивідуальна програма реабілітації. Методи соціальної реабілітації.

 

Тема 9: Соціальне забезпечення і страхування

 1. Поняття про соціальне забезпечення та його місце в системі соціального захисту.
 2. Організаційні засади соціального забезпечення.
 3. Соціальне страхування: сутність та етапи розвитку.
 4. Організаційно–правові форми соціального забезпечення в Україні.

-              Система пенсійного забезпечення.

-              Пільги як вид соціального забезпечення.

-              Соціальна допомога.

-              Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з сім’ями різного типу

 

Тема 1: Соціальна підтримка молодих сімей у системі діяльності центрів соціальних служб для молоді

 1. Поняття про молоду сім’ю. Характеристика адаптивної ситуації молодого подружжя. Фактори, що визначають успішність шлюбно–сімейної адаптації .
 2. Суб’єкти соціальної роботи з молодою сім’ю та їх функції.
 3. Зміст, форми та методи роботи соціальних служб з молодою сім’ю.
 4. Робота з молодою сім’ю по стабілізації сімейних стосунків.
 5. Допомога батькам у розв’язанні проблем сімейного виховання.
 6. Роль громади у соціальній підтримці молодої сім’ї.

 

Тема 2: Соціальна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію

 1. Поняття про асоціальну сім’ю. Причини та наслідки асоціальної поведінки.
 2. Теоретичні засади та принципи роботи з асоціальною сім’єю.
 3. Технологія соціальної реабілітації неблагополучної сім’ї.
 4. Організація надання допомоги асоціальним сім’ям.
 5. Вітчизняний та закордонний досвід роботи з асоціальною (неблагополучною) сім’єю.

 

Тема 3: Соціальний супровід прийомної сім’ї

 1. Організація підтримки функціонування прийомних сімей.
 2. Завдання та форми соціального супроводу сім’ї та прийомних дітей.
 3. Розробка плану соціального супроводу сім’ї.
 4. Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях.
 5. Форми соціальної роботи з прийомними батьками та прийомними дітьми.
 6. Вітчизняний і закордонний  соціальної роботи з прийомною сім’єю.

 

ІІІ. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з різними категоріями дітей

 

Тема 1: Соціальна робота в притулку для неповнолітніх

 1. Нормативно–правове регулювання діяльності притулків для неповнолітніх.
 2. Зміст та методи діяльності соціального працівника у притулках для неповнолітніх.
 3. Вітчизняний та закордонний досвід функціонування притулків для неповнолітніх.
 4. Шляхи удосконалення функціонування притулків для неповнолітніх.

 

Тема 2: Технології сімейного і державного влаштування дітей-сиріт

 1. Сирітство як соціальне явище. Соціальні сироти як особлива соціально–демографічна категорія дітей. Актуальність сімейного влаштування дітей–сиріт.
 2. Поняття про опіку, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю.
 3. Технології встановлення опіки та піклування. Вимоги до опікунів (піклувальників). Супровід сім’ї з дитиною, що під опікою. Порядок припинення опіки.
 4. Технології усиновлення та влаштування у прийомну сім’ю. Облік дітей, що залишилися без піклування батьків. Вимоги до кандидатів в усиновителі.

5.  Технології державного влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Тема 3: Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами

 1. Мета та завдання соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями.
 2. Суб’єкти соціальної роботи з дітьми–інвалідами.
 3. Зміст соціальної реабілітації дітей–інвалідів. Комплексний характер реабілітації. Основні напрямки реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

 

Тема 4: Соціальна робота з ВІЛінфікованими дітьми

 1. Поняття про ВІЛ–інфіковану дитину.
 2. Нормативно-правові акти, які регламентують здійснення соціального супроводу ВІЛ–позитивних.
 3. Етапи соціального супроводу ВІЛ–позитивної вагітної жінки, ВІЛ-позитивної матері з дитиною.
 4. Перелік обов’язків соціального працівника під час здійснення соціального супроводу і ВІЛ–позитивної вагітної жінки, матері з дитиною.
 5. Вітчизняний та закордонний досвід соціальної роботи з ВІЛ–інфікованими дітьми.

 

ІV.Змістовий модуль

Тема:  Технології соціальної роботи серед молоді

 

Тема 1: Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі

 1. Адиктивна поведінка як одна із форм девіантної поведінки. Фактори, що детермінують адиктивну поведінку, їх характеристика.
 2. Особливості роботи соціального працівника щодо профілактики адиктивної поведінки.
 3. Поняття про здоровий спосіб життя.
 4. Інноваційні підходи до формування здорового способу життя молоді.
 5. Основні вимоги до системи профілактики делінквентної поведінки.
 6. Суб’єкти попередження злочинності неповнолітніх та їх повноваження.

 

Тема 2: Технології соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю

 1. Соціальна зумовленість роботи з військовослужбовцями. Мета та завдання соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю.
 2. Організація соціальної роботи.
 3. Форми і методи соціальної роботи з військовослужбовцями.
 4. Етапи соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю.

 

Тема 3: Технологія соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі

 1. Законодавче та нормативне забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
 2. Мета та основні напрями соціальної роботи з неповнолітніми, що звільнилися з місць позбавлення волі.
 3. Соціальна реабілітація осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі:

-                   умови, необхідні для соціальної реабілітації колишніх засуджених,

-                   ролі та завдання соціального працівника,

-                   методи соціальної роботи.

 1. Технологія соціальної допомоги неповнолітнім і молоді, що звільнилась з місць позбавлення волі.

 

Тема 4: Технології створення та функціонування студентських соціальних служб для молоді

 1. Поняття про студентську соціальну службу. Мета та завдання діяльності.
 2. Процес створення студентської соціальної служби у вищому навчальному закладі. Структура студентської соціальної служби.
 3. Нормативно–правове забезпечення функціонування студентської соціальної служби.
 4. Основні напрямки діяльності студентської соціальної служби.
 5. Тематика соціальних програм, які можна використати у роботі студентської соціальної служби.

 

Тема 5: Технологізація волонтерського руху

 1. Поняття про волонтерів і волонтерство. Історія розвитку волонтерського руху за кордоном. Причини появи волонтерів в Україні.
 2. Мотивація участі волонтерів у соціальній роботі з різними категоріями населення.
 3. Шляхи залучення різних верств населення до волонтерської роботи. Групи добровільних помічників.
 4. Професійна кваліфікація волонтерів та шляхи її вдосконалення. Організація  навчання волонтерів. Форми та методи соціального навчання волонтерів.
 5. Менеджмент волонтерської діяльності.

 

Тема 6: Сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді

 1. Технології соціально–трудової адаптації молоді в Україні.
 2. Поняття про молодіжний центр праці. Основні напрямки діяльності.
 3. Форми і методи сприяння працевлаштуванню та вторинній  зайнятості молоді.
 4. Досвід керівництва соціально–трудовою адаптацією молоді в Україні.

 

V. Змістовий модуль

Тема: Технології соціальної роботи з людьми старшого віку

 

Тема 1: Соціальне становище та психофізичні особливості людей похилого віку

1.  Психологічні особливості людей похилого віку.

2.  Соціальні проблеми людей похилого віку.

3.  Принципи ООН стосовно людей похилого віку.

4.  Деонтологічні аспекти діяльності соціального працівника. 

5.  Правові засади соціальної роботи з людьми похилого вку.

6.  Організація соціальної роботи з людьми похилого віку.

 

Тема 2: Технології соціальної роботи з людиною похилого віку

1.  Система соціального захисту людей похилого віку.

2.  Соціальне забезпечення людей похилого віку.

3.  Загальні напрями соціальної роботи з громадянами похилого віку.

4.  Форми і методи роботи з людьми похилого віку.

 

Тема 3: Проблема бездомності та шляхи її подолання

 1. Причини та наслідки бездомності.
 2. Правові засади соціальної роботи з бездомними.
 3. Організація соціальної роботи з бездомними людьми.
 4. Процес надання соціальної допомоги бездомним громадянам.
 5. Основні напрями соціальної роботи з бездомними людьми.

 

Тема 4: Соціальне забезпечення та обслуговування  інвалідів

 1. Основні принципи роботи з інвалідами.
 2. Правові гарантії соціального захисту інвалідів. Соціальне забезпечення інвалідів.
 3. Мета та завдання, зміст та види реабілітації інвалідів.
 4. Соціальне обслуговування  інвалідів. Форми соціального обслуговування:

–              Стаціонарні установи соціального обслуговування,

–              Розвиток територіальних центрів соціальної допомоги.

 1. Досвід та перспективи соціального обслуговування людей похилого віку та інвалідів.

 

Тема 5: Соціальна робота з безробітними

1. Соціально-економічна сутність безробіття в умовах ринкових відносин.

– Проблеми зайнятості населення в Україні.

– Види безробіття.

2. Наслідки безробіття.

– Психологічний стан безробітних.

– Трудова свідомість і трудова мотивація безробітних.

3. Державна політика щодо зайнятості.

– Діяльність соціальних служб по захисту безробітних.

– Компенсації і гарантії при втраті роботи.

4. Технологія діяльності служб зайнятості щодо допомоги безробітним.

5. Технологія соціальної реабілітації безробітних у службі зайнятості та громадських організаціях. Досвід та перспективи діяльності центрів зайнятості населення.

 

VІ. Змістовий модуль

Тема: Особливості застосування технологій соціальної роботи

 

Тема 1: Соціальна робота в пенітенціарних закладах як специфічний напрямок соціальної роботи

 1. Задачі соціальної роботи у закладах виправної системи. Специфіка соціальної роботи і соціально–педагогічної діяльності в закладах здійснення покарань.
 2. Стимулюючі соціально–педагогічні технології. Технології безперервної освіти. Технології співпраці. Технології підготовки до звільнення.
 3. Технології соціальної роботи, спрямовані на встановлення, підтримку та розвиток соціально корисних зв’язків.

 

Тема 2: Особливості соціальної роботи на селі

 1. Особливості соціальної роботи на селі.
 2. Типові напрями соціальної роботи в сільській місцевості.
 3. Засоби активізації соціальної роботи на селі.
 4. Шляхи удосконалення соціальної роботи на селі.

–       Інтеграція елементів соціальної роботи в організацію дозвілля дітей та молоді як метод виявлення та подолання соціальних проблем окремих груп дітей та молоді.

–       Залучення молоді до вирішення власних проблем: молодіжна участь та волонтерська діяльність.

–       Взаємодія з сільською громадою з метою вирішення соціальних проблем окремих прошарків населення: школою, медичними закладами, закладами культури, керівниками підприємств.

 

 

СОЦІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Науковотеоретичні основи соціального партнерства

1. Предмет соціального партнерства.

2. Принципи соціального партнерства.

3. Соціальне ринкове партнерство.

4. Проблеми, що вивчаються соціальним партнерством.

5. Теоретичні передумови соціального партнерства.

6. Соціально–трудове партнерство.

7. Завдання соціального партнерства.

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Становлення та розвиток моделей та технологій соціальної роботи в зарубіжних країнах

 

Тема 1: Методологічні і методичні аспекти вивчення іноземного досвіду соціальної роботи

 1. Методологічні проблеми аналізу закордонного досвіду.
 2. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна.
 3. Соціальна робота як професійна діяльність.
 4. Методи вивчення іноземного досвіду соціальної роботи.

 

Тема 2: Історія і сучасні тенденції розвитку соціальної роботи

 1. Соціальна допомога в давніх суспільствах.
 2. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн в ХІІІ–ХVІІІ ст..
 3. Передумови становлення професійної соціальної роботи. Основоположники соціальної роботи за кордоном.
 4. Історичні коріння розвитку соціальної допомоги в Україні.
 5. Головні напрями розвитку соціальної роботи у світовому культурно–освітньому середовищі.

 

Тема 3: Міжнародні правові акти та роль міжнародних організацій у розробці і здійсненні інтеграційної політики у сфері соціальної роботи, соціальної освіти

 1. Створення міжнародних правових актів глобального характеру.
 2. Міжнародні організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у соціальній сфері: Рада Європи, Європейська спілка, Організація економічного співробітництва і розвитку, Організація безпеки і співробітництва в Європі, Організація об’єднаних націй та її агенції (програма розвитку ООН, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ), Всесвітній банк та інші.
 3. Неурядові організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у сфері соціальної роботи і соціальної  освіти: Міжнародна амністія, католицька служба допомоги, міжнародний комітет спасіння, Лікарі без кордонів, Рятуйте Дітей, Червоний Хрест.
 4. Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи (1992), Християнський дитячий фонд (1997), Досвід міжнародних проєктів з соціальної роботи і соціальної освіти в Україні.

 

Тема 4: Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном

 1. Моделі соціальної роботи: державний патерналізм (Німеччина), соціальна інтеграція, компенсація і лібералізм (Англія), солідаризм (Нідерланди) тощо.
 2. Національні особливості організації соціальної робота:

– скандинавська модель,

– залишкова модель  - Велика Британія, США,

– корпоративістська модель – Німеччина,

– рудиментарна медель – Портулагія, Іспанія, Греція, Ірландія.

 1. Загальна характеристика зарубіжних моделей підготовки фахівців соціальної роботи.
 2. Концептуальні засади розвитку соціальної освіти в Україні в контексті міжнародного досвіду.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Система соціальної роботи та соціальної освіти в різних країнах світу

 

Тема 1: Соціальна робота та підготовка соціальних працівників в США

 1. Державний, регіональний і муніципальний рівні реалізації соціальних програм. Соціальне страхування і державна допомога – дві основні форми державної системи соціального забезпечення.
 2. Основні види соціальної роботи:

–     соціальна робота з індивідом,

–     групова соціальна робота з людьми у безвихідних ситуаціях,

–     соціальна робота в громадах.

 1. Соціальна робота з сім’єю, дітьми та молоддю.
 2. Мережа навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка соціальних працівників у США. Триступенева шкала професіональної кваліфікації соціальних працівників. Базові компоненти навчального плану професійної підготовки соціальних працівників у США.
 3. Функції Ради з освіти у галузі соціальної роботи.

 

Тема 2: Розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у Великобританії: традиції та сучасність

 1. Історія і особливості становлення соціальної роботи в країні.
 2. Особливості соціальної роботи на державному, регіональному і місцевому рівнях. Надання послуг за місцем проживання, у спеціальних установах, денних та стаціонарних закладах опіки.
 3. Особливості соціальної роботи з дітьми і сім’єю у Великобританії.
 4. Технології соціально–трудової адаптації молоді у Великобританії.
 5. Діяльність центральної ради з питань навчання і підготовки у соціальній роботі.
 6. Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великобританії.

 

Тема 3: Система соціального захисту, соціальної роботи і підготовки фахівців соціальної сфери у Німеччині

 1. Зародження соціальної роботи в Німеччині. Державний патерналізм як німецька модель соціальної роботи.
 2. Мережа соціальної роботи державних установ: сутність та основні характеристики. Загальні та спеціальні служби соціальної допомоги.
 3. Соціальна робота в неурядових організаціях.
 4. Німецький досвід соціального захисту дітей.
 5. Підготовка кадрів соціальних працівників і соціальних педагогів у Німеччині.

 

4. Технології соціальної роботи з окремими категоріями клієнтів за кордоном

 1. Соціальна допомога дітям за кордоном. Система соціальної підтримки дитини. Організаційна структура соціальної допомоги дітям. Соціальна робота з безпритульними дітьми і дітьми, які втекли з дому.
 2. Соціальна робота з дітьми–інвалідами. Заступницька опіка. Соціальна робота з жінками, які постраждали від насильства.
 3. Соціальна робота з інвалідами за кордоном. Типи соціальних послуг для інвалідів.
 4. Соціальне обслуговування літніх людей за кордоном. Процес деінституціоналізації. Соціально–побутове обслуговування літніх громадян за місцем проживання, вдома. Типи соціальних послуг. Робота з родиною літніх людей.

 

Тема 5: Становлення і розвиток сучасної системи соціального обслуговування населення у Росії

 1. Історія соціальної роботи в Росії. Нормативно–правове забезпечення соціальної роботи.
 2. Система управління соціальною роботою в Росії. Соціальні служби Росії.
 3. Соціальна робота з різними групами населення.
 4. Формування багаторівневої підготовки фахівців соціальної роботи.
 5. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти за спеціальністю “Соціальна робота”.
 6. Інноваційні освітні технології в підготовці кадрів для соціальної роботи.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Система соціальної роботи та соціальної освіти в різних країнах світу

 1. Підготувати доповідь за темою: “Основні форми соціальної роботи з жінками за рубежем”.
 2. Виявити основні засади організаційної структури соціальної роботи з дітьми та молоддю в країнах ЄС.
 3. Пояснити сутність соціальної роботи з людьми похилого віку в країнах Європи та Північної Америки.
 4. Визначити основні напрями соціальної роботи з ВІЧ–інфікованими, неповносправними та людьми з порушеннями розумового розвитку за рубежем.
 5. Дати характеристику основним видам соціальної роботи в США.
 6. Охарактеризувати основні етапи становлення соціальної роботи в США.
 7. Розкрити специфіку соціальної роботи з сім’єю в США.
 8. Пояснити сутність організації соціальної роботи в школах США.
 9. Дати оцінку досвіду роботи психолого-педагогічної служби “Гайденс”.
 10. Охарактеризуйте досвід діяльності телефонної психологічної служби.
 11. Охарактеризуйте систему підготовки фахівців соціальної роботи в США.
 12. Провести порівняльних аналіз організаційних моделей підготовки фахівців соціальної роботи в США і Україні. Охарактеризувати актуальні проблеми, спільне та відмінне в їх розвитку.
 13. Дати пояснення в чому полягають функції ради з освіти у галузі соціальної роботи в США.
 14. Висвітлити історичні етапи становлення соціальної роботи у Великобританії.
 15. Дати характеристику діяльності соціальних служб у Великобританії
 16. Зробити схему організаційної структури соціальних служб Великобританії.
 17. Використовуючи досвід соціальної роботи в Англії, охарактеризувати сутність і головні ознаки моделі соціальної інтеграції, компенсації і лібералізму.
 18. Розкрити особливості діяльності соціальних служб у Великій Британії. Зробити порівняльний аналіз соціальних служб у Великій Британії і США.
 19. Проаналізуйте форми і зміст соціальної роботи в общинах у Великобританії.
 20. Дати характеристику особливостям англійської системи підготовки фахівців соціальної роботи.
 21. З’ясувати які елементи позитивного досвіду соціальної освіти у Великій Британії можуть бути проваджені в Україні.
 22. Розкрити специфіку системи соціального захисту та соцільаної роботи з дітьми в Німеччині.
 23. Дати характеристику діяльності соціальних служб Німеччини.
 24. Проаналізувати специфіку вияву західноєвропейських тенденцій соціальної освіти в німецькому контексті.
 25. Дати оцінку німецькому досвіду профілактики дитячих і підліткових правопорушень. Зробіть порівняння з українським досвідом у цій галузі.
 26. Пояснити в чому виявляється розмежування між соціальною роботою та соціально–педагогічною діяльністю в Німеччині.
 27. Зробити порівняльний аналіз системи підготовки фахівців соціальної сфери в Німеччині та Україні: організаційний аспект.
 28. Охарактеризувати основні форми організації соціальної роботи в Бельгії та Нідерландах. Знайти спільне та відмінне в їх досвіді.
 29. Описати досвід використання інноваційних технологій у соціальній роботі і соціальній освіті Бельгії та Нідерландів. Чи доцільно використовувати цей досвід в Україні.
 30. Охарактеризуйте основні тенденції у сфері соціальної допомоги у франції та в інших європейських країнах.
 31. Зробити схему системи управління соціальною роботою в Росії.
 32. Пояснити у чому полягають особливості молодіжної політики та соціальної роботи з дітьми та молоддю в Росії. Порівняйте їх із особливостями цієї галузі соціальної роботи в Україні.
 33. Охарактеризуйте основні види соціальної допомоги та соціального захисту в Росії.
 34. Розкрийте сутність державних освітніх стандартів у галузі соціальної роботи в Росії.
 35. Розробити проєкт діяльності спеціалізованої соціальної служби на основі зарубіжного досвіду.

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Соціологічне дослідження як вид наукового пізнання. Підготовка соціологічного дослідження

 

Тема 1: Методологічні засади наукового пізнання

 1. Поняття про науку, функції науки. Процес наукового дослідження, його цілі та задачі.
 2. Поняття про наукову методологію.
 3. Види наукових досліджень: прикладні та фундаментальні, емпіричні і теоретичні.
 4. Основні стратегії наукових досліджень. Позитивізм і феноменологія як ідеологічна основа наукових досліджень. Номотетичний та ідеографічний підходи у наукових дослідженнях.

 

Тема 2: Загальна характеристика соціологічних досліджень. Види соціологічних досліджень

 1. Об’єкт і предмет соціологічних досліджень. Специфіка предмета дослідження у соціальних науках.
 2. Опис та пояснення як стратегії дослідження. Їх цілі та задачі.  Роль мови у науковому пізнанні.
 3. Структура дослідницького соціологічного процесу. Етапи соціологічного дослідження.
 4. Стадії дослідження проблеми. Пілотажні дослідження. Польові та лабораторні дослідження.
 5. Вибіркове дослідження.
 6. Вивчення окремого випадку.

 

Тема 3: Види та методи вибірки. Вимірювання соціальних явищ

 1. Вибірковий метод у дослідженні. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність.
 2. Види та методи вибірки.
 3. Визначення обсягу вибіркової сукупності й забезпечення її представницькості.
 4. Сутність процедури вимірювання.
 5. Типи шкал та правила їх побудови.
 6. Вимоги до конструювання шкал.
 7. Математичні операції зі шкалами.

 

Тема 4: Структура та функції програми у соціологічному дослідженні

 1. Програма дослідження.
 2. Методологічна частина програми.

-    Опис проблемної ситуації.

-    Визначення об’єкта та предмета дослідження.

-    Вказівка цілі та задач.

-    Інтерпретація основних понять.

-    Формулювання гіпотез.

3. Методична частина програми.

-    Визначення обсягу вибірки.

-    Опис використовуваних методів збирання первинної соціологічної інформації та її обробки.

-    Загальний та робочий план дослідження.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Методи збирання соціологічної інформації

 

Тема 1: Опитування та анкетування

 1. Опитування як метод збирання соціологічної інформації: призначення, особливості, переваги і  недоліки.
 2. Види опитування, основні методичні вимоги до них.
 3. Поняття про анкетування. Види анкетування.
 4. Правила та принципи конструювання анкети. Методичні вимоги до складання анкети: аналіз основних понять; зміст анкети; форма анкети.
 5. Композиція та оформлення анкети.
 6. Процедура анкетування. Логічний контроль та апробація складеної анкети.

 

Тема 2: Роль експертних опитувань у соціологічних дослідженнях. Метод фокусгруп

 1. Сутність, специфіка, сфера застосування експертних опитувань. Основні різновиди методу т а їх процедурні особливості.
 2. Методи відбору експертів. Програма експертного опитування. Етапи та процедури експертного опитування.
 3. Підготовка та проведення експертного опитування. Метод мозкового штурму.
 4. Фокус–групи: особливості методу.

–              Характеристика фокус–групового інтерв’ю.

–              Етап планування фокус–групового інтерв’ю.

 1. Процедура та методи аналізу результатів фокус–груп.

-              Проведення фокус–групового інтерв’ю.

-              Аналіз результатів фокус–групового інтерв’ю.

 

Тема 3: Педагогічні методи у соціологічному дослідженні. Метод експерименту

 1. Поняття експерименту та сфера його застосування у соціологічних дослідженнях. Складові експерименту: залежні та незалежні змінні, умови експерименту.
 2. Види експериментів.
 3. Основні вимоги до проведення експерименту. Підготовка, проведення та опис експерименту. Програма експерименту.
 4. Методи відбору контрольної групи.
 5. Аналіз результатів експерименту. Можливі помилки у проведенні експерименту.
 6. Взаємозв’язок експерименту та спостереження.

 

Тема 4: Аналіз документів та контент-аналіз як метод збирання соціологічної інформації

 1. Основне призначення та області застосування методу аналізу документів у соціології. Особливості, переваги та недоліки методу аналізу документів.
 2. Нормативні вимоги до документальної інформації у соціології. Класифікація документальних джерел соціологічної інформації. Види документів, що використовуються у соціологічному дослідженні.
 3. Документ як об’єкт аналізу. Особливості аналізу текстової та кількісної інформації. Якісний аналіз документальної інформації
 4. Етапи та процедури аналізу документів.
 5. Елементи зовнішнього аналізу та загальна характеристика змісту документа. Протокол аналізу документів: внутрішній та зовнішній аналіз.
 6. Техніка проведення контент-аналізу. Структура кількісного документа. проєктування класифікатору конвент–аналізу. Побудова категорій аналізу. Визначення одиниць обліку.

 

Тема 5: Психологічні методи у соціологічних дослідженнях. Особливості застосування методу тестів і соціометричного опитування

 1. Виникнення, розвиток та сутність тестів. Види тестів. Класифікація. Критерії надійності та складові тестових методик.
 2. Процедурні особливості застосування деяких тестових методик. Шкали для вимірювання установок.
 3. Сутність, призначення, основні поняття соціометричного опитування.
 4. Етапи, процедури, інструментарій соціомтеричного опитування.

 

6. Методи опрацювання, представлення  та аналізу інформації у структурі соціальних досліджень.

 1. Поняття про методи статистичного опису. Одномірний, двомірний, багатомірний статистичний аналіз.
 2. Побудова розподілу частот.
 3. Способи представлення інформації: графіки, діаграми, таблиці.
 4. Оцінка параметрів розподілу.
 5. Міри центральної тенденції: середнє арифметичне, мода, медіана
 6. Міри розсіювання: розмах, дисперсія, стандартне відхилення.

Самостійна робота:

 1. Виконання індивідуального науково–дослідного завдання: написання реферату; виконання творчого завдання (складання анкети).
 2. Виконання практичних завдань до кожної теми.
 3. Самостійне опрацювання тем:

–     Метод інтерв’ю.

–     Спостереження як метод збирання соціологічної інформації.

 1. Виконання практичних завдань до кожної теми.

 

СПЕЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Організація роботи спеціалізованих служб щодо соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді

 

Тема 1: Державне регулювання соціальної роботи

 1. Нормативно–правова база здійснення соціальної роботи: загальна характеристика. Державне регулювання соціальної роботи. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”. Закон України “Про соціальні послуги”.
 2. Міністерства і відомства, які здійснюють соціальну роботу. Міжвідомча та секторальна співпраця у сфері здійснення соціальної роботи.
 3. Державний соціальний стандарт соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

 

 

Тема 2: Державне регулювання діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 1. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді – полі функціональний суб’єкт соціальної роботи в Україні.
 2. Правові умови діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Структура мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 3. Напрями діяльності та основні характеристики соціальних служб: цільове призначення, сфери існування, специфіка контингенту клієнтів соціальних служб.

 

Тема 3: Спеціалізовані служби соціальної підтримки сім’ї

 1. Організаційні принципи роботи спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей. Функції спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей.
 2. Соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Завдання, основні напрями.
 3. Взаємодія суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 4. Гендерна політика: соціальна підтримка жінок. Завдання, функції діяльності Київського міського центру роботи з жінками.
 5. Досвід роботи спеціалізованих соціальних служб.

 

Тема 4: Створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

 1. Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу як альтернативні форми влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. Здійснення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

 

Тема 5: Заклади соціального спрямування при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 1. Загальна характеристика соціальних служб, діяльність яких спрямована на запобігання раннього соціального сирітства, соціальну адаптацію дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. Поняття про заклади соціального спрямування. Особливості організації діяльності соціального гуртожитку, центру матері та дитини, центру соціально–психологічної допомоги.
 3. Нормативно–правове регулювання діяльності закладів соціального спрямування.
 4. Досвід діяльності закладів соціального спрямування.

Тема 6: Робота центрів соціально–психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

 1. Організаційні принципи роботи центрів соціально–психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Функції служб.
 2. Напрями і форми індивідуальної та групової роботи у центрах соціально–психологічної та соціально–педагогічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
 3. Нормативно–правове регулювання діяльності спеціалізованих закладів соціального спрямування спрямованих на роботу з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Організація роботи спеціалізованих служб щодо профілактичної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями

 

Тема 1: Спеціалізовані соціальні служби для ін’єкційних споживачів наркотиків

 1. Особливості реалізації принципів стратегії “зменшення шкоди” в Україні.
 2. Організаційні принципи роботи спеціалізованих формувань, консультативних пунктів для ін’єкційних споживачів наркотиків.
 3. Нормативно–правове регулювання діяльності спеціалізованих закладів соціального спрямування по роботі з ін’єкційними споживачами наркотиків та членами їх родин.
 4. Державний соціальний стандарт соціальних послуг в центрах ре соціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога”.
 5. Досвід роботи спеціалізованих служб.

 

Тема 2: Спеціалізовані служби соціального супроводу дітей, молоді, що живе з ВІЛ/СНІД

 1. Мета та завдання спеціалізованої служби соціального супроводу дітей та молоді, що живе з ВІЛ/СНІД. Співпраця служби з Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.
 2. Організаційні принципи роботи з психосоціальної, соціальної підтримки та допомоги дітям, молодим людям, що живуть з ВІЛ/СЧНІД, членам їх сімей.
 3. Види соціальної допомоги або послуг, що надаються спеціалізованими службами при здійсненні соціального супроводу дітей, сімей та молоді, що живе з ВІЛ/СНІД.
 4. Нормативно–правове регулювання діяльності спеціалізованих закладів соціального спрямування спрямованих на роботу з ВІЛ–інфікованими дітьми та молоддю.
 5. Досвід роботи служб.

 

Тема 3: Спеціалізовані служби соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них

 1. Організаційні принципи роботи спеціалізованих служб при здійсненні соціального супроводу та адаптації неповнолітніх та молоді, які перебувають або повернулися з місць позбавлення волі.
 2. Основні функції спеціалізованої служби соціального супроводу у виправній, виховній колонії, слідчому ізоляторі.
 3. Державний соціальний стандарт соціальних послуг в притулках для дітей служби у справах дітей.
 4. Взаємодія центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю.
 5. Нормативно–правове регулювання діяльності спеціалізованих формувань та закладів спрямованих на профілактику правопорушень та злочинності.
 6. Досвід роботи спеціалізованих соціальних служб.

 

Тема 4: Соціальна освіта та підтримка молоді в діяльності спеціалізованих формувань

 1. Створення, організація діяльності мережі спеціалізованих служб в контексті зниження ризику негативних явищ в молодіжному середовищі. Основні завдання та напрями роботи.
 2. Форми роботи спеціалізованих служб з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркотизації, запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом у навчально–виховних закладах.
 3. Підготовка молоді до сімейного життя і усвідомленого батьківства. Робота “Центру медико–соціальної допомоги дітям та молоді”, “Клініка, дружня до молоді”. Взаємодія суб’єктів соціальної роботи з сімями, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 4. Особливості розвитку волонтерського руху в Україні.
 5. Досвід роботи мережі спеціалізованих служб з освітньо–профілактичної роботи.
 6. Нормативно–правове регулювання діяльності спеціалізованих закладів соціального спрямування спрямованих на підтримку молоді.

 

 

МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Права людини як складова міжнародного права

 

Тема 1-2: Загальне вчення про право

 1. Визначення поняття права. Значення загального поняття права. Різні підходи до визначення поняття права.
 2. Право як соціальне явище.
 3. Соціальні норми та їхні види.
 4. Ознаки права та його відмінність від інших соціальних норм.
 5. Право людини та право дитини: загальне та окреме.
 6. Принципи права дитини. Інструменти їх реалізації.

 

Тема 3: Поняття та класифікація прав людини

 1. Поняття прав людини.
 2. Історія виникнення та розвитку ідеї прав людини.
 3. Права людини та їхня відмінність від інших прав.
 4. Класифікація прав людини: класичні і соціальні права; громадянські, політичні, економічні та соціальні, культурні права; фундаментальні та основні права. Інші класифікації прав людини.
 5. Міжнародно–правові стандарти та джерела прав людини.

 

Тема 4: Поняття і властивості суб’єкта міжнародного права

 1. Види суб’єктів міжнародного права.
 2. Держави – основні суб’єкти міжнародного права.
 3. Правосуб’єктність міжнародних організацій.
 4. Обмеження міжнародної правосуб’єктності і міжнародна правосуб’єктність державо подібних утворень.
 5. Органи Європейського союзу із захисту прав людини, прав дитини. Джерела прав суб’єктів ЄС.

 

Тема 5-6: Міжнародне право у галузі прав людини

 1. Становлення міжнародного права в галузі прав людини.
 2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.
 3. Теоретичне підґрунтя ефективності міжнародного права.
 4. Практичні аспекти дієвості міжнародних норм.
 5. Міжнародні організації  захисту прав людини та їх діяльність (під егідою ООН).
 6. Європейська гуманітарна юстиція.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Імплементація міжнародних норм в Україні.

Механізми їх реалізації

 

Тема 1: Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини

 1. Міжнародно–правові документи з прав людини.
 2. Міжнародно–правові організації з прав людини.
 3. Міжнародно–правові стандарти прав людини.
 4. Поняття, джерела і суб’єкти права міжнародних договорів.
 5. Юридична природа і дія міжнародних договорів.
 6. Класифікація міжнародних договорів, їхні атрибути.
 7. Поняття, види і форми відповідальності в міжнародному праві.
 8. Класифікація джерел у сфері захисту прав і свобод людини.
 9. Правове забезпечення дотримання прав і свобод людини.

 

Тема 2: Україна і міжнародне право

 1. Правоздатність України як суб’єкта міжнародного права.
 2. Міжнародні організації, що опікуються правами людини (дитини), членами яких є Україна.
 3. Міжнародні документи в галузі захисту прав людини, ратифіковані Україною.
 4. Вплив міжнародних стандартів прав людини на законодавчу систему України.
 5. Європейська юстиція: особливості захисту прав людини (дитини).

 

Тема 3: Реалізація прав дитини в Україні в контексті міжнародних стандартів

 1. Основні міжнародні стандарти в галузі прав дитини.
 2. Характеристика міжнародних конвенцій щодо прав дитини. Участь України в них.
 3. Відповідність законодавства України міжнародним стандартам.
 4. Соціальні інститути України, відповідальні за дотримання міжнародних стандартів у галузі прав дитини.

 

Тема 4: Захист прав дитини в Україні в контексті міжнародних стандартів

 1. Значення Конвенції ООН про права дитини для практики захисту прав дитини в Україні.
 2. Робота міжнародних урядових організацій щодо реалізації прав дитини.
 3. Взаємодія міжнародних та державних органів України щодо реалізації прав дитини.
 4. Робота міжнародних неурядових організацій із захисту прав дитини в Україні. Досвід співпраці.

 

Тема 5: Актуальні напрямки реалізації прав дитини в Україні в контексті міжнародних стандартів

 1. Сучасна ситуація із дотриманням прав дитини в Україні.
 2. Доповіді НУО щодо прав дитини в Україні: “групи ризику”.
 3. Позитивні приклади співпраці щодо покращення стану реалізації прав дитини.
 4. “Приховані права”: що не потрапляє в поле зору держави та НУО.

 

Тема 6: Підсумкове заняття з курсу

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА КУРСОМ (за варіантами)

Варіант 1.

 1. Визначення поняття права. Значення загального поняття права. Право як соціальне явище.
 2. Взаємодія міжнародних та державних органів України щодо реалізації прав дитини.

Варіант 2 .

 1. Соціальні норми та їхні види. Ознаки права та його відмінність від інших соціальних норм.
 2. Значення Конвенції ООН про права дитини для практики захисту прав дитини в Україні.

Варіант 3 .

 1. Права людини та їхня відмінність від інших прав. Способи класифікації прав людини.
 2. Характеристика міжнародних конвенцій щодо прав дитини. Участь України в них.

Варіант  4.

 1. Право людини та право дитини: загальне та окреме. Принципи права дитини. Інструменти їх реалізації.
 2. Соціальні інститути України, відповідальні за дотримання міжнародних стандартів у галузі прав дитини.

Варіант 5.

 1. Міжнародно–правові стандарти та джерела прав людини.
 2. Вплив міжнародних стандартів прав людини на законодавчу систему України.

Варіант 6 .

 1. Основні міжнародні стандарти в галузі прав дитини.
 2. Міжнародні організації, що опікуються правами людини (дитини), членами яких є Україна.

Варіант  7.

 1. Поняття, джерела і суб’єкти права міжнародних договорів.
 2. Правове забезпечення дотримання прав і свобод людини. Класифікація джерел у цій сфері.

Варіант 8 .

 1. Види суб’єктів міжнародного права. Держави як основні суб’єкти міжнародного права.
 2. Поняття, види і форми відповідальності в міжнародному праві.

Варіант 9 .

 1. Правосуб’єктність міжнародних організацій.
 2. Міжнародні документи в галузі захисту прав людини, ратифіковані Україною.

Варіант 10 .

 1. Органи Європейського союзу із захисту прав людини, прав дитини. Джерела прав суб’єктів ЄС.
 2. Правоздатність України як суб’єкта міжнародного права.

Варіант 11 .

 1. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Практичні аспекти дієвості міжнародних норм.
 2. Класифікація міжнародних договорів, їхні атрибути. Юридична природа і дія міжнародних договорів.

Варіант  12.

 1. Міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність (під егідою ООН).
 2. Європейська юстиція: особливості захисту прав людини (дитини).

 

Загальне питання для всіх варіантів

Робота міжнародних урядових і неурядових організацій із захисту прав дитини в Україні. Досвід співпраці.

 

 

ГАЛУЗЕВЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Державне управління в Україні

 

Тема 1: Адміністративне право України як галузь права i наука

 1. Поняття адміністративного права.
 2. Предмет і метод адміністративного права.
 3. Система та джерела адміністративного права
 4. Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі.

 

Тема 2: Інститут державної служби в Україні

 1. Поняття державної служби і державного службовця. Принципи державної службу та її ознаки.
 2. Поняття посади та посадової особи. Класифікація посад та рангів державних службовців.
 3. Порядок проходження державної служби.

 

Тема 3. Предмет, метод, принципи i система цивільного права. Цивільне законодавство

 1. Загальні риси цивільного права. Предмет цивільного права.
 2. Метод цивільного права. Функції цивільного права.
 3. Поняття та види джерел цивільного права. 3начення судової практики.
 4. Цивільно–правові угоди: суть цивільно–правових дій та їх види. Поняття та види угод. Умови дійсності угод.
 5. Представництво: поняття та підстави представництва. Види представництва. Угоди, які можуть здійснювати представники.
 6. Поняття доручення та передоручення. Форма доручення. Строки доручення.

 

Тема 4. Право власності: загальні положення. Спадкове право. Спадкування за законом і за заповітом

 1. Власність і право власності. Зміcт права власності.
 2. Форми і види права власності. Підстави виникнення і припинення права власності.
 3. Поняття права спільної власності. Поняття приватної власності.
 4. Загальні положення про спадкування.
 5. Поняття спадщини та права спадкування. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Трудове право України. Сімейне право України

 

Тема 1: Предмет, метод, система та джeрела трудового права. Принципи та суб’єкти трудового права

 1. Поняття трудового права України як галузі права. Предмет трудового права, метод; джерела, функції.
 2. Система трудового права та система трудового законодавства: поняття i значення. Формулювання i система основних принципів трудового права. 3міст принципів трудового права.
 3. Поняття i класифікація суб’єктів трудового права. Правовий статус суб’єктів, його види і зміст: трудова дієздатність, суб’єктивні права юридичні обов’язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб’єктів трудового права.
 4. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. підприємства, установи, організації та фізичні особи як суб’єкти трудового права. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ними орган як суб’єкт трудового права.

 

Тема 2: Права та обов’язки матері, батька і дитини. Права та обов’язки інших членів сім і та родичів

 1. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків.
 2. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Права батьків щодо виховання дитини. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання.
 3. Права батьків та дитини на спілкування. Права батьків по захисту дитини. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків. Права та обов’язку неповнолітніх батьків. Вирішення батьками питання щодо виховання дитини.
 4. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. Право батьків на визначення місця проживання дитини.
 5. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та родичів.

 

 

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність працівників

 1. Поняття і значення дисципліни праці, засоби її забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин.
 2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правила внутрішнього трудового розпорядку, інші локальні нормативно–правові акти підприємства. Статути, положення про дисципліну. Трудові обов’язки працівника і роботодавця.
 3. Система стимулювання праці за трудовим правом. Поняття, підстави та види заохочень. Порядок їх застосування заохочення за особливі. Трудові заслуги.
 4. Дисциплінарна відповідальність працівників та її види. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом. Дисциплінарна проступок як підстава дисциплінарної Відповідальності. Загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.

 

 

 

КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Теоретико-психологічні основи конфліктології та основ кризових ситуацій

 1. Вступ до конфліктології.
 2. Причини конфліктів, їх функції.  
 3. Діагностика конфлікту.
 4. Прогнозування розвитку конфліктів.
 5. Профілактика розвитку конфліктів в організації.

 

II. Змістовий модуль.

Тема: Розв’язання та управління конфліктами.

 1. Сутність  процесу розв’язання конфліктів.
 2. Стрес і стресори в діловому спілкуванні.
 3. Управління стресами в конфліктній ситуації.
 4. Безконфліктне спілкування у переговорах та нарадах.
 5. Уникнення конфліктів у дискусіях і суперечках.

 

Самостійна робота:

I. Змістовий модуль

Тема: Теоретикопсихологічні основи конфліктології та основ кризових ситуацій

 1. Методи дослідження у конфліктології.
 2. Функціональна роль конфліктів у суспільстві.
 3. Причини деструктивних конфліктів.
 4. Конструктивні норми  оцінки конфліктних ситуацій.
 5. Соціологія конфлікта.        
 6. Спілкування та його функції.
 7. Функції конфліктології в суспільстві.
 8. Конфлікти в історії суспільної думки.  
 9. Корупція – фактор конфліктності влади й народу.
 10. Урахування в колективі гендерних і вікових відмінностей як чинник запобігання конфліктів.
 11. Скласти таблицю видів конфліктів.
 12. Скласти таблицю правил продуктивної управлінської діяльності.

 

II. Змістовий модуль

Тема: Розв’язання та управління конфліктами

 1. Психологічні закони поведінки людини в соціумі.
 2. Психологічна діагностика конфлікту.
 3. Влада як об’єкт конфліктів.
 4. Влада як ресурс керівника у вирішенні конфліктів.
 5. Правила і техніка асертивної поведінки.
 6. Корпоративна культура та її формування.
 7. Складіть модель діяльності психолога та соціального педагога  в оптимізації соціально–психологічного клімату коллективу.   
 8. Роль психолога  та соціального педагога  в подоланні конфліктів.
 9. Вимоги до вивчення конфліктів у колективі.         
 10. Основні організаційні та поза організаційні фактори, що впливають на виникнення в особи стресу.
 11. Прийоми нейтралізації стресів.
 12. Посередник у системі розв’язання конфлікту.
 13. Основні форми завершення конфлікту.
 14. Способи та прийоми впливу на поведінку опонентів.
 15. Перерахуйте правила ведення діалогу.
 16. Принципи подолання бар’єрів у спілкуванні.
 17. Психология манипуляции.
 18. Технологія ведення переговорів.
 19. Основні тактичні прийоми, які використовують у переговорах.
 20. Основні фази ведення переговорів.
 21. Якісні методи моделювання між групових конфліктів.

 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні основи інновацій у соціальній роботі

 

Тема 1-2: Загальне поняття про інноватику та інноваційний процес

 1. Поняття про інноватику. Основні характеристики нововведення.
 2. Класифікація нововведень.
 3. Поняття про інноваційний процес. Структури інноваційного процесу: діяльнісна, рівнева, суб’єктна, змістовна, структура життєвого циклу.
 4. Етапи інноваційного процесу: основні цілі та змістовні характеристики.

 

Тема 3: Актуальні проблеми сучасних досліджень у соціальній роботі

 1. Соціальна робота як суспільна практика.
 2. Проблемне поле соціальної роботи в сучасному суспільстві.

Завдання:

–     На основі аналізу статей журналу “Практична психологія та соціальна робота”, “Соціальна робота в Україні: теорія та практика”, збірників наукових праць визначити коло проблем, актуальних для теорії і практики соціальної роботи.

–     Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

–     Підібрати матеріали до обраної студентом проблеми дослідження з Інтернет.

–     Скласти список філософських, психологічних, педагогічних, соціологічних теорій, які можуть бути методологічною основою дослідження студента.

 

Тема 4: Практичне застосування теоретичних і емпіричних методів творчого пошуку

 1. Скласти таблиці, де зробити порівняльний аналіз теорій та практичних підходів для вирішення соціальних проблем з метою відпрацювання вмінь застосовувати теоретичні методи аналізу, синтезу, класифікації, порівняння, узагальнення для підготовки теоретичного обґрунтування нововведення.

Проблеми, що пропонуються для аналізу: насильство у сім’ї, подолання безпритульності, профілактика злочинності, попередження соціального сирітства, реабілітація дітей з обмеженими можливостями тощо.

 

Проблема, що існує та її стисла характеристика (у чому проявляється, які наслідки)

Хто вирішує дану проблему (соціальні служби, заклади соціального спрямування, органи державної влади, громадські організації)

Основні напрямки, завдання, що вирішуються

Які недоліки існують

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Сформулювати об’єкт, предмет, мету, завдання та гіпотезу до теми дослідження.
 2. Обґрунтувати пакет методів для вирішення поставлених задач.
 3. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення базових понять теми дослідження.
 4. Проаналізувати переваги та недоліки опитувальних методів дослідження. Підібрати кілька зразків анкет з соціальної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети. Розробити анкету до магістерської роботи.
 5. Розробити сценарій фокус–групи.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема:  Інноваційні методи соціальної роботи

 

Тема 5: Методика підготовки та проведення тренінгу у соціальній роботі

 1. Тренінг як форма соціальної роботи.
 2. Типова структура тренінгу.
 3. Підготовка та провадення тренінгу.
 4. Теоретичні основи навчання у тренінговій роботі. Методи і форми навчання у тренінгу.
 5. Оцінювання у тренінгу.

 

Тема 6: Особливості використання рольових ігор у соціальній роботі

 1. Особливості методу рольових ігор.
 2. Підготовка до гри.
 3. Технологія проведення гри.

Завдання:

Підібрати 1–2 рольові гри. Запропонувати та обґрунтувати можливості їх використання у соціальній роботі.

 

Тема 7: Технологія розробки проєктів у соціальній роботі

1. Теоретичні засади проєктування у соціальній роботі

 1. Практичні етапи розробки проєктів
 2. Експертиза та оцінювання проєктів

Завдання:

Розробити проєкт:

 1. Назва проєкту.
 2. Учасники проєкту.
 3. База реалізації проєкту.
 4. Обґрунтування вибору проблеми.
 5. Мета та завдання проєкту.
 6. Характеристика проєкту:

–     за кінцевим результатом: теоретичний, практико–орієнтований, теоретико–практичний.

–     За змістом: моно предметний, між предметний, над предметний.

–     За кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий).

–     За тривалістю: міні–проєкт, короткочасний, середньої тривалості, довготривалий, лонгетюдний.

–     За характером контактів: внутрішній, зовнішній, міжнародний.

 1. Термін реалізації проєкту (початок–закінчення).
 2. Прогнозований результат.
 3. Ресурси: людські, матеріально–технологічні, фінансові, інформаційні.
  1. Потреби.
  2. Етапи та завдання реалізації проєкту.

 

Етап

Завдання

Діяльність

Термін

Ресурси (потреби)

Результат

Хто виконує

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 1. Результати проєкту (матеріальні).

 

Зміст результату проєкту

Форма представлення

Оцінка якості

 

 

 

 

 1. Моніторинг та оцінювання проєкту (загальна кількість балів, рейтинг проєкту).
 2. Загальні висновки.

 

Тема 8: Інноваційні підходи у вирішенні проблем клієнтів соціальної роботи

 1. Поняття про метод “рівний–рівному”. Особливості застосування у практиці соціальної роботи.
 2. Концепція “допомоги для самодопомоги” у соціальній роботі.

Практична частина заняття:  Аукціон проєктів.

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Організація соціального забезпечення в Україні

 

Тема 1: Поняття про соціальне забезпечення та його місце в системі соціального захисту

 1. Соціальна сутність української держави.
 2. Співвідношення соціального захисту, соціального забезпечення та соціальної допомоги. Функції соціального забезпечення в системі соціальної роботи.
 3. Історичні етапи розвитку соціального забезпечення.
 4. Основні стратегії соціального забезпечення.
 5. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення.
 6. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне забезпечення.

 

Тема 2: Досвід зарубіжних країн в галузі соціального забезпечення населення

 1. Головні напрями та форми діяльності МОП з питань соціального забезпечення.
 2. Скандинавська модель соціального забезпечення.
 3. Особливості соціального забезпечення у Франції.
 4. Реформування соціального забезпечення в Німеччині.
 5. Система соціального захисту США.
 6. Тенденції розвитку європейської системи соціального забезпечення.

 

Тема 3: Організаційні засади та фінансова основа системи соціального забезпечення

 1. Відомчий характер соціального забезпечення. Напрями діяльності з соціального захисту населення Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, комітету молодіжної політики, спорту і туризму.
 2. Робота обласних та районних управлінь соціального захисту населення, їх основні завдання і функції.
 3. Роль трудових колективів у соціальному захисті населення
 4. Регіональні установи соціального захисту населення та специфіка їх роботи.
 5. Фонди соціального забезпечення: поняття, види, завдання, джерела та напрями використання коштів.
 6. Державне фінансування системи соціального забезпечення. Асигнування за рахунок державного бюджету. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів. Субвенції, які надаються з державного бюджету України місцевим бюджетам.
 7. Недержавна система соціального забезпечення. Нормативно–правове забезпечення. Громадські організації як суб’єкти соціальної політики.

 

Тема 4: Соціальне страхування: сутність і етапи розвитку

 1. Еволюція систем соціального страхування у західних країнах. Особливості функціонування системи соціального страхування в розвинених країнах.
 2. Вітчизняна система соціального страхування. Поняття та ознаки соціального страхування. Відмінність соціального страхування за правом соціального забезпечення від цивільно–правового договору страхування.
 3. Поняття, принципи та види загальнообов’язкового соціального страхування. Відмінність страхового соціального внеску (збору) від  податку. 
 4. Недержавне соціальне страхування. Суб’єкти недержавного соціального страхування.
 5. Основні завдання щодо реформування системи соціального страхування.

 

Тема 5:  Система пенсійного забезпечення в Україні

 1. Поняття, види та ознаки страхових пенсій.
 2. Пенсії в солідарній системі. Порядок призначення пенсій у солідарній системі:

–                   пенсії за віком,

–                   пенсії в разі інвалідності,

–                   пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

 1. Пенсійні виплати в обов’язковій накопичувальній системі. Порядок призначення та здійснення виплат в обов’язковій накопичувальній системі:

–                   довічна обумовлена пенсія,

–                   довічна пенсія з обумовленим періодом,

–                   довічна пенсія подружжя,

–                   одноразова пенсійна виплата.

 1. Пенсійні виплати в недержавній пенсійній системі. Порядок призначення та здійснення виплат у недержавній пенсійній системі.
 2. Поняття та джерела фінансування спеціальних пенсій.
 3. Сучасний стан та напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні.

 

Тема 6:  Соціальні допомоги як вид соціального забезпечення

 1. Поняття та види страхових допомог: допомоги в разі тимчасової непрацездатності; допомоги зумовлені народженням дитини; допомоги у зв’язку з безробіттям; страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і професійним захворюванням; страхова допомога на поховання.
 2. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог: соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію; допомоги малозабезпеченим сім’ям; державні допомоги сім’ям з дітьми; допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 3. Субсидії на житлово-комунальні послуги.
 4. Порядок призначення та виплати соціальних допомог.

 

Тема 7: Соціальні пільги як вид соціального забезпечення

 1. Поняття та ознаки соціальних пільг.
 2. Класифікація соціальних пільг.

-     Соціальні пільги у сфері житлово–комунальних послуг.

-     Медико–реабілітаційні соціальні пільги.

-     Система транспортних соціальних пільг.

-     Соціально–трудові пільги.

-     Соціально–побутові пільги.

 1. Джерела фінансування соціальних пільг.
 2. Проблема реформування державної системи соціальних пільг в Україні.

 

Тема 8:  Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення

 1. Поняття, форми соціального обслуговування.
 2. Види соціального обслуговування: соціально–побутова реабілітація, соціально–трудова реабілітація, соціально–культурне обслуговування, соціально–медичне обслуговування.
 3. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.
 4. Загальна характеристика та види страхових послуг.
 5. Система не страхового соціального обслуговування. Санаторно–курортне лікування як вид соціального обслуговування. Специфіка роботи установ, підприємств і організацій соціального захисту населення.
 6. Система роботи будинків–інтернатів. Види інтернатних установ.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Основні напрями соціального забезпечення в Україні

 

Тема 1: Соціальне забезпечення на виробництві

 1. Непрацездатність: поняття, види, причини, порядок підтвердження. Тимчасова втрата працездатності: причини, порядок підтвердження.
 2.  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 3. Страхові допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Допомога на поховання.
 4. Страхові послуги у зв’язку з втратою працездатності.
 5. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
 6. Порядок призначення і виплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності.
 7. Стаж як умова виникнення права на деякі види соціального забезпечення.

 

Тема 2: Соціальне забезпечення у випадку безробіття

 1. Проблеми зайнятості і політика на ринку праці. Державна програма зайнятості населення України.
 2. Безробіття, часткове безробіття: поняття, порядок підтвердження.
 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
 4. Страхові допомоги в разі безробіття.
 5. Соціальна реабілітація безробітних. Страхові послуги у зв’язку з втратою роботи.

 

Тема 3: Соціальне забезпечення сімей з дітьми

 1. Малозабезпеченість як соціальний ризик: поняття, критерії, порядок підтвердження. Бідність, межа бідності, глибина бідності.
 2. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
 3. Соціальні допомоги сім’ям з дітьми.

–     Допомога на випадок вагітності та пологів.

–     Одноразова допомога при народженні дитини.

–     Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною.

–     Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням.

–     Допомога на дітей одиноким матерям.

 1. Державні допомоги дітям–інвалідам.

 

Тема 4: Соціальне обслуговування неповнолітніх

 1. Поняття про заклади соціального спрямування. Нормативно–правове регулювання діяльності закладів соціального спрямування.
 2. Основні функції притулку для неповнолітніх.
 3. Організація надання допомоги дітям–сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків. Особливості організації діяльності соціального гуртожитку для дітей–сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків.

 

Тема 5: Соціальне забезпечення інвалідів

 1. Інвалідність: поняття, причини, види.
 2. Пенсії у зв’язку з інвалідністю: поняття, види, умови призначення. Розміри пенсій.
 3. Державні допомоги інвалідам. та інвалідам з дитинства. Державні допомоги на догляд за інвалідами внаслідок психічного захворювання. Державні допомоги особам, що постраждали від чорнобильської катастрофи та інших техногенних катастроф.
 4. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів. Забезпечення засобами пересування та протезно–ортопедичними виробами.

 

Тема 6: Соціальне забезпечення людей похилого віку

 1. Старість (пенсійний вік) як соціальний ризик. Загальний та спеціальний пенсійний вік.
 2. Загальні умови, порядок призначення та виплати пенсій за віком. Розміри пенсії за віком.
 3. Втрата годувальника: суб’єкти та умови правомірності визнання соціального ризику. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
 4. Соціальна допомога людям похилого віку. Поняття, особливості, суб’єкти спеціальних державних допомог. Державні допомоги ветеранам війни, ветеранам праці. Допомоги особам, які не мають права на пенсію.

 

Тема 7: Соціальне обслуговування людей похилого віку та інвалідів

 1. Стаціонарне соціальне обслуговування громадян похилого віку.
 2. Соціальне обслуговування громадян похилого віку вдома. Структура територіальних центрів соціального забезпечення. Види та форми діяльності у структурі територіального центру. Практика роботи територіальних центрів соціального забезпечення.
 3. Навчальні і виробничі заклади системи соціального забезпечення.
 4. Цілі та завдання будинків–інтернатів різного профілю: пансіонатів для ветеранів війни та праці, будинків–інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, спеціальних будинків–інтернатів, психоневрологічних інтернатів. Стаціонарне соціальне обслуговування інвалідів з числа звільнюваних з місць позбавлення волі.

 

Тема 8: Захист творчих завдань

 

 

Самостійна робота:

 1. Самостійно опрацювати тему:  Концептуально–організаційні моделі соціального захисту за кордному.
 2. Виконати практичні завдання до кожної теми.
 3. Написати реферат.
 4. Розв’язати 2 задачі.

 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні засади соціальної роботи з різними групами клієнтів

 

Тема 1: Становлення соціальної роботи з різними групами клієнтів

 1. Соціально–демографічні проблеми суспільства.
 2. Сучасні протиріччя соціальної політики щодо різних груп населення.
 3. Соціальна робота як умова вдосконалення стосунків держави та різних груп населення.
 4. Історичні аспекти становлення роботи зі спеціальними групами клієнтів.
 5. Сучасні тенде­нції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у різних країнах світу.

 

Тема 2: Особливості роботи з різними групами клієнтів

 1. Спеціальні групи клієнтів як соціальна проблема.
 2. Види соціально небезпечних явищ: злочинність, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ/СНІД.
 3. Людина в системі негативних явищ.
 4. Соціальна політика щодо спеціальних груп клієнтів.
 5. Сучасні теорії та практика запобігання стигматизації спеціальних груп клієнтів.
 6. Роль субкультурних відмінностей різних груп клієнтів.
 7. Причини конфліктної поведінки спеціальних груп клієнтів.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота з соціально незахищеними категоріями населення та з “групами ризику”

 

Тема 1: Соціальна робота з допризовною молоддю, військовослужбовцями та членами їх сімей

 1. Специфіка військової служби. Основні проблеми основних категорій військовослужбовців та їх сімей.
 2. Основні напрями, методи і форми роботи з категоріями військовослужбовців.
 3. Організація соціальної роботи:

–     з допризовної молоддю;

–     з призовниками;

–     військовослужбовцями строкової служби;

–     з родинами військовослужбовців;

–     молоддю, що звільнилася з Збройних сил України.

 

Тема 2: Соціальна робота з малозабезпеченими групами населення

 1. Показники матеріальної забезпеченості населення.
 2. Соціальний захист малозабезпеченого населення.
 3. Форми та методи соціальної роботи щодо підвищення життєвого рівня малозабезпечених труп населення.
 4. Побутове обслуговування малозабезпечених громадян як складова соціального обслуговування.

 

Тема 3: Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими можливостями

 1. Поняття “інвалідність” та його види.
 2. Соціальні заклади й стаціонарні установи по роботі з інвалідами.
 3. Напрямки роботи з людьми, які мають фізичні чи психо­логічні вади.
 4. Реалізація соціальних заходів на різноманітних рівнях.

 

Тема 4: Соціальна робота з людьми похилого віку

 1. Старість і старіння як соціальні феномени.
 2. Сутність принципів щодо людей похилого віку (ООН, 1991).
 3. Основні завдання соціальної роботи з літними людьми.
 4. Основні методи соціальної робити з людьми похилого віку та самотніми.
 5. Порівняльний аналіз досвіду з організації надання допомоги людям похилого віку (на прикладі Великобританії та України).
 6. Аналіз соціальних проєктів по підтримці людей похилого віку та самотніх.

 

Тема 5: Соціальна робота з особами з алкогольною та наркотичною залежністю і перспективи її розвитку в Україні

 1. Суспільна небезпечність алкоголізації населення, динаміка її розповсюдження. Причини та умови, що сприяють вживанню алкоголю. Соціальні та спадкові фактори. Мотиви вживання алкоголю.
 2. Стадії профілактичного процесу. Зарубіжний досвід попередження алкоголізації. Шляхи вдосконалення соціальної роботи в цьому напрямку.
 3. Особливості розповсюдження наркотиків серед молоді. Медичні, психологічні та соціальні аспекти проблеми наркотизації населення. Правова основа боротьби з наркотиками.
 4. Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність.
 5. Діяльність СССМ щодо попередженню вживання наркотиків серед молоді. Соціальна робота з особами з наркотичною за­лежністю в мережі спеціалізованих соціальних служб.

 

Тема 6: Соціальна робота з особами, що займаються сексбізнесом

 1. Визначення поняття “секс–працівник”. Структура секс–бізнесу. Соціально–психологічні та поведінкові характеристики жінок секс–бізнесу.
 2. Зміст соціальної роботи у сфері “секс–бізнесу”: профілактичні програми, освітні програми. Медичні, правові та соціальні послуги.
 3. Використання аутрич–методу соціальними працівниками.

 

Тема 7: Особливості соціальної роботи з ВІЛінфікованими та хворими на СНІД

 1. Основні принципи та напрями профілактичної роботи з різними категоріями і групами населення: діти, підлітки, молодь, батьки, вчителі, ін’єкційні наркомани. Форми та методи профілактичної діяльності соціальних працівників.
 2. Професійна роль соціальних працівників та інших фахівців у роботі з особами, що ВІЛ–інфіковані. Підтримка та методи для створення і посилення процесу самодопомоги. Кваліфікація та професійний супровід груп самодопомоги як додаткова діяльність. Основи та методи соціальної роботи в групах.
 3. Методичні основи ведення бесіди з особами, що ВІЛ–інфіковані. Консультування та основні техніки його проведення.
 4. Психічний стан хворих на СНІД. Основні принципи соціальної роботи на кожній стадії захворювання. Форми та методи соціальної роботи з термінальне хворими.
 5. Належне сприйняття потреб вмираючих людей – супровід вмираючих. Соціальна робота з родичами термінальне хворого.

 

Тема 8: Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання

 1. Категорія громадян, які відносяться до осіб без визначеного місця проживання.
 2. Соціальний портрет осіб без визначеного місця проживання.
 3. Специфіка роботи з людьми без постійного місця проживання.
 4. Діяльність та оцінка можливостей громадських організацій, які працюють з бездомними.
 5. Сучасні наукові погляди на деякі проблеми осіб без визначеного місця проживання як соціальне явища.

 

Тема 9. Соціальна робота з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї

 1. Діти і жінки як особлива категорія клієнтів у соціальні роботі, проблеми насильства над жінками.
 2. Етапи насилля.
 3. Профілактика насилля та теорії подолання наслід­ків насилля.
 4. Основні проблеми насильства.
 5. Державна політика щодо покращення становища жінок і дітей в Україні.

 

Тема 10: Організація роботи з жертвами “торгівлі людьми”

 1. Правові основи соціальної роботи у сфері попередження торгівлі людьми. Ціль, завдання і принципи соціальної роботи по упередженню торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим.
 2. Соціальна профілактика торгівлі людьми.
 3. Соціальна реабілітація потерпілих від торгівлі людьми. Соціально–психологічний портрет потерпілих від торгівлі людьми.
 4. Принципи допомоги жінкам, потерпілим від торгівлі людьми. Потреби жінок, потерпілих від торгівлі людьми. Кризові центри та “гарячі лінії”.

 

IІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота з сім’ями, дітьми, молоддю які перебувають у
складних життєвих ситуаціях та потребують екстреної соціальної допомоги

 

Тема 1: Специфіка соціальної роботи з людьми суїцидальної поведінки

 1. Загальне поняття суїциду. Соціально–психологічний портрет осіб, що схильні до суїцидальної поведінки.
 2. Ознаки і характеристика суїцидальної поведінки. Причини, мотиви суїцидальних явищ. Сучасні концепції самогубства.
 3. Соціальна профілактика суїцидальної поведінки.
 4. Специфіка соціальної роботи з людьми суїцидальної поведінки.

 

Тема 2: Організація соціального супроводу особам, що повернулися з місць позбавлення волі

 1. Соціальний супровід звільнених з місць позбавлених волі. Мета і зміст соціальної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення волі.
 2. Профілактична робота зі звільненими з місць позбавлення волі. Роль соціальних служб у ресоціалізації.
 3. Характер діяльності соціального працівника щодо колишніх засуджених у відкритому середовищі.
 4. Форми і методи соціальної роботи з колишніми засудженими. Індивідуальна робота з клієнтом. Психологічна і правова консультація. Психолого–педагогічна допомога у відновленні втрачених зв’язків з сім’єю.
 5. Працевлаштування. Професійна орієнтація, психологічна підтримка соціальної роботи колишніх засуджених.

 

Тема 3: Соціальна робота з жінкамибезробітними

 1. Жінка як об’єкт державної політики України та соціальної роботи.
 2. Положення жінок в сучасному суспільстві: проблеми жіночої праці, охорона здоров’я, народжуваність, материнство.
 3. Репродуктивна функція жінок.
 4. Домашнє господарство – важливий фактор життєзабезпечення сім’ї: тендерний аспект розподілу домашніх обов’язків.
 5. Особливості сімейних функцій жінок і чоловіків.
 6. Проблема дискримінації жінок.
 7. Націона­льний механізм забезпечення рівноправ’я жінок і чоловіків.
 8. Етапи розвитку соціальної роботи з жінками щодо їх працевлаштування на Заході.

 

Тема 4: Соціальна робота з жінками, які не мають визначеного місця проживання

 1. Важливі чинники розвитку політики щодо підтримки бездомних жінок в Україні. Основні принципи реінтеграції жінок.
 2. Створення системи допомоги та підтримки бездомних жінок. Сутність моделі “Вісім кроків реінтеграції в суспільство”.
 3. Основні принципи організації догляду за бездомними жінками.
 4. Досвід зарубіжних країн щодо організації інтегрованого догляду за жінками, які не мають визначеного місця проживання.

 

Тема 5: Соціальна робота з жінками-засудженими

 1. Фактори формування кримінальної поведінки у жінок.
 2. Види зло­чинів. Природа злочинності.
 3. Умови, що сприяють здійсненню злочинів.
 4. Сучасні концепції відношення до злочинності.
 5. Форми і методи роботи з ув’язненими жінками в історії людства.
 6. Закономірності соціальної роботи в жіночих пенітенціарних закладах: соціальна діагностика клієнтів; структура груп ув’язнених; умови ефективної соціальної роботи в закладах позбавлення волі.
 7. Профілактика рецидивів та реабілітація як основні соціальні технології.
 8. Проблема суїцидів.
 9. Організаційні форми і методи виховного процесу в жіночих закладах позбавлення волі. “Вузька” та “широка” модель психотерапевтичної роботи.
 10. Організація терапевтичної діяльності груп взаємопідтримки.
 11. Консультування за методом “рівний–рівному”.

Тема 6: Соціальна робота з сім’ями, що мають дітей з особливими потребами

 1. Види сімей із дітьми, що мають особливі потреби. Проблема впровадження технологій соціальної роботи в сім’ї із дітьми з особливими потребами.
 2. Методичні основи соціальної роботи з сім’ями, що виховують дітей–інвалідів. Системний підхід у застосуванні інноваційних  форм та методів соціальної роботи з сім’ями.
 3. Організаційно–методичні засади роботи груп взаємопідтримки батьків.
 4. Міжнародний досвід досягнення ефективності соціальної роботи з такими сім’ями.

 

Тема 7: Соціальна роботе з молоддю та молодою сім’єю

 1. Поняття про молодь, молоду сім’ю.
 2. Соціально–психологічні аспекти встановлення рольових функцій.
 3. Проблеми молодої сім’ї в початкові періоди її створення.
 4. Підготовка молодої сім’ї до народження і виховання дітей.
 5. Психолого–педагогічні складові в роботі соціального працівника.
 6. Особливості соціальної роботи з молоді ми сім’ями.
 7. Консультативна робота з молодими сім’ями.

 

Тема 8: Соціальна робота з дітьми, що залишились без батьківського піклування

 1. Проблема встановлення опіки над дітьми–сиротами та дітьми, що залишилися без батьківського піклування.
 2. Особливості розвитку системи прийомних сімей в закордонній та вітчизняній практиці.
 3. Види сімей: опікунська, тимчасова. Фостерні сім’ї.
 4. Соціально–педагогічна модель роботи з прийомними сім’ями: функції, зміст, етапи, методи роботи.

 

Тема 9: Соціальна робота з дітьми вулиці

 1. Проблема соціального сирітства в Україні.
 2. Втечі дітей із сім’ї.
 3. Підходи до класифікації дітей вулиці.
 4. Спосіб життя дітей на вулиці.
 5. Аутрич як основний метод соціальної роботи.
 6. Соціальна робота в приймальнику–розподільнику.
 7. Соціальна робота в притулках.

 

IІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціальна робота з сім’ями, дітьми, молоддю які перебувають у
складних життєвих ситуаціях та потребують екстреної соціальної допомоги

 1. Причини та наслідки раннього материнства. Медико–соціальні, психологічні та юридичні аспекти раннього материнства.
 2. Соціальна робота з профілактики ранніх шлюбів та раннього материнства.
 3. Напрями роботи з вагітними жінками: превентивно–ознайомчий, превентивно–просвітницький, психотерапевтич­ний, практико–орієнтований.
 4. Соціальна робота з вагітними жінками та породіллями. Методи, прийоми та техніки роботи (індивідуальної і гру­пової) з жінками в період вагітності.
 5. Причини, які сприяли виникненню соціально небезпечного стану сім’ї.
 6. Наслідки кривдження та нехтування дітей в межах сім’ї.
 7. Моделі оцінювання аспектів ризику та процесу професійного втручання. Методи оцінювання ризику та потенціалу сім’ї.
 8. Соціальна робота з профілактики кривдження та недогляду.

 

 

СОЦІАЛЬНА ГЕРОНТОЛОГІЯ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Людина похилого віку як суб’єкт вікових змін

 

Тема 1: Соціальна геронтологія та психологія людини похилого віку

 1. Місце психології людини похилого віку в системі наукових знань.
 2. Психологія людини похилого віку та соціальна геронтологія.
 3. Соціальне старіння – як показник зв’язку старіння індивіду з суспільством.
 4. Особливості людей похилого віку як соціальної групи.
 5. Специфіка психічної сфери людини пізнього віку.

 

Тема 2: Специфіка взаємодії працівника соціальної сфери з людьми, які мають психічні захворювання

 1. Психічні захворювання у людей похилого та старого віку.
 2. Депресивні розлади в старості.
 3. Гетерохронність старіння психічних функцій.
 4. Правила.спілкування з психічно хворими літніми людьми.

 

Тема 3: Особливості процесу мислення людей похилого віку

 1. Старіння та процес мислення у людей похилого віку.
 2. Процес забування у людей похилого віку.
 3. Взаємозв’язок пам’яті, мислення та мови в пізньому віці.
 4. Порушення пам’яті на події, сприйняття, дії та слова.

 

Тема 4: Самотність людей похилого віку як соціальна проблема

 1. Економічні та соціальні аспекти самотності в старості.
 2. Причини поглиблення процесу самотності.
 3. Сімейні стосунки літніх та старих людей.
 4. Особливості фізичного та психологічного здоров’я самотньо – проживаючих старих людей.
 5. Шляхи вирішення проблеми самотності у похилому віці.
 6. Соціальна терапія самотності.

 

Тема 5: Професійне старіння людини пенсійного віку

 1. Місце знань та досвіду в пізньому віці.
 2. “Мотивація” стосовно продовження активної трудової діяльності людьми похилого віку.
 3. Критерії ефективності щодо адаптації особистості до пенсійного віку.
 4. Працездатність пенсіонерів.

 

ІI. Змістовий модуль

Тема: Історія старіння як історія формування стереотипів та аттитюдів до людей похилого віку в суспільстві

 

Тема 1: Взаємозв’язок та взаємозалежність психічного стану особистості пенсійного віку від умов та якості її життя

 1. Моделі психічного здоров’я людей пенсійного віку.
 2. Залежність психічного стану від відносин людини з суспільством.
 3. Віковий підхід до якості життя людини пізнього віку.

 

Тема 2: Соціалізація та фактори соціальної адаптації особистості в пізньому віці

 1. Поняття соціальної адаптації в старості.
 2. Ціннісні орієнтації у людей похилого віку.
 3. Професійне старіння. Використання залишкової працездатності пенсіонерів за віком.
 4. Фактори соціальної адаптації особистості в пізньому віці.
 5. Проблема продовження трудової діяльності у пенсійному віці.
 6. Підвищення рівня соціально–психологічної адаптації людей похилого віку.

 

Тема 3: Соціальна активність особистості у похилому віці

 1. Соціальна активність як фактор, що сприяє підтримці соціальної незалежності людей похилого віку, збереженню їх значущості в сім’ї та суспільстві.
 2. Види соціальної активності: освітня діяльність, клубна діяльність, участь у роботі громадських організацій.
 3. Методи підвищення соціальної активності пенсіонерів.

 

Тема 4: Соціальний захист людей похилого та старечого віку

 1. Основні правові гарантії соціального захисту людей похилого віку.
 2. Принципи та механізми соціального захисту населення похилого та старчого віку.
 3. Законодавчі акти України щодо соціального захисту ветеранів війни, праці та інших громадян похилого віку.
 4. Пенсійне забезпечення: категорії пенсій, грошова допомога.
 5. Соціально–економічні проблеми пенсіонерів в Україні у сучасний період.
 6. Пенсійна реформа.

 

Тема 5: Соціальна реабілітація як напрямок соціальної роботи з людьми похилого віку

 1. Реабілітація людей похилого віку: зміст, форми, методи.
 2. Професійно–трудова реабілітація.
 3. Соціальна реабілітація осіб похилого віку у стаціонарних закладах соціального обслуговування.
 4. Ознайомлення з практичними вправами з реабілітації клієнта похилого віку. Поради з надання допомоги клієнтові у реабілітаційній терапії.
 5. Попередження небезпечних випадків.

 

ІI. Змістовий модуль

Тема: Історія старіння як історія формування стереотипів та аттитюдів до людей похилого віку в суспільстві

 

Тема 1: Визначення сутності соціальної роботи з людьми похилого віку

 1. Загальні технології соціальної роботи з людьми похилого віку.
 2. Вимоги до професіоналізму соціальних працівників, які обслуговують людей похилого віку.
 3. Деонтологія в соціальній роботі з похилими і старими людьми.

 

Тема 2: Основи догляду за безпомічними старими людьми

 1. Соціальне піклування вдома й у спеціальних установах.
 2. Медичне обслуговування літніх і старих людей.
 3. Специфіка спілкування з клієнтами даної категорії.

 

Тема 3: Міжособистісна взаємодія соціального працівника та клієнта похилого  віку

 1. Особливості спілкування з клієнтами похилого віку.
 2. Розвиток навичок активного слухання. Розвиток розуміння власних суджень.
 3. Практика неосуджень. Розвиток навичок емпатії.

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль  

Тема: Менеджмент організації як основа сталого розвитку

 

Тема 1: “Менеджмент соціальної роботи”

1. Закони та закономірності менеджменту.

2. Сутність, природа та роль принцпів менеджменту.

3. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.

 

Тема 2: Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні

 1. Класичні теорії менеджменту.
 2. Інтегровані підходи до управління.
 3. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

 

Тема 3: Організація як об’єкт управління

 1. Поняття організациіїї ознаки.
 2. Різновиди організації. Загальні риси організації.
 3. Модель організації як відкритої системи.
 4. Зовнішне середовище організації.
 5. Еволюція організації. Концепція життєвого цикпу організацїї. Культура організації.

 

Тема 4: Ціле покладання організації як основа її діяльності

 1. Цлі в організації, їх типи, природа, поняття, розгалудження, характеристика.
 2. Призначення і мета організації.
 3. Функції цілей в організації.

 

 

Тема 5: проєктний підхід в управління

 1. Фактори проєктування.
 2. Елементи проєктування органнзації.

 

Тема 6: Визначення мети управлінського процесу

 1. Процес управління як сукупнпсть взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
 2. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
 3. Управліський цикл. Управлінсью процедури: визначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Інструменти управління

Тема 1: Методи аналізу в процесі прийняття управлінських рішень

 1. SWOT  -аналіз.
 2. «дерево цілей».
 3. АВС – аналіз.
 4. Складання та застосування матриці управління.

 

Тема 2: Зміст планування як функція менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок

1. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування.

2. Класифікація Цілей організації.

3. Управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації.

 

Тема 3: Повноваження та їх делегування в сфері соціальноного управління

 1. Поняття та складові організаційної  діяльності, місце в системі управління.
 2. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності.  Типи повноважень.
 3. Сутніть організаційноі структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних  структур управління.
 4. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.

 

Тема 4: Людський ресурс в процесі життєдіяльності організації в умовах державної служби

1. Значення людського фактора в управлінні організаціею.

2. Мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації.

3. Засоби мотиваційного впливу.

4. Теорії і моделі процесів мотивування.

 

Тема 5: Контроль. Форми та методи контролю

 1. Модель  процесу  контролювання.
 2. Процес контролювання.
 3. Методи контролю.
 4. Зворотній зв’язок при контролі.
 5. Види управліського контролю.

 

Тема 6: Сутнють та класифікація методів менеджменту

 1. Економічні методи менеджменту.
 2. Адмінстративні методи менеджменту.
 3. Соціально–психологічні методи менеджменту.
 4. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

 

Тема 7: Управлінське рішення як результат управшської діяльності

1.  Класифікація управлінських рішень.

 

Самостійна рбота:

 1. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.
 2. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості, Принцип іерархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаемозв’язок між принципами менеджменту.
 3. Механізми взаємодії  методів, принципів та функцій менеджменту.
 4. Сутніть, природа та роль принцпів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності.   
 5. Принципи побудови організаційних структур управління. структури управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.
 6. Фактори проєктування. Елементи проєктування організації.

 

Завдання для самостійної  роботи:

Методи вибору організаційної (структури управління. проєктування орзаційних структур управління. Формування структурних елементів.

 

 

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Соціальна реклама як інструмент впливу на особистість

 

Тема 1: Реклама як фактор соціалізації

1. Реклама в суспільстві як фактор змін.

2. Комуникаційний та маркетинговий підходи в розумінні реклами.

3. Реклама як частина масової культури.

4. Особливі риси соціальної реклами.

5. Сучасні зарубіжні моделі суспільної реклами.

 

Тема 2: Нормотворчі засади соціальної реклами

1. Види регулювання рекламної діяльності. Загальні та спеціальні вимоги до соціальної реклами.

2. Цілі та завдання соціальної реклами.

3. Головні напрямки соціальної реклами.

4. Носії рекламної інформації та їх особливості.

5. Виготовлення та розміщення соціальної реклами.

 

Тема 3: Види та форми соціальної реклами

 1. Проаналізуйте визначення реклами за різними джерелами.
 2. Назвіть види реклами.
 3. Поняття про соціальну рекламу або соціальну рекламну інформацію.
 4. Характеристика соціальної реклами за тематикою.
 5. Назвіть і охарактеризуйте види друкованої рекламної продукції на соціальну тематику.
 6. Особливість соціальної радіо– й телереклами.
 7. Охарактеризуйте особливості зовнішньої реклами.
 8. Особливості рекламних текстів, рекомендації щодо їх підготовки.

 

Тема 4: Види ділового спілкування

 1. В чому полягають мета й особливості ділового спілкування у професійній діяльності соціальних працівників різних служб? Проаналізуйте на прикладі декількох установ, професійних позицій.
 2. Охарактеризуйте види ділового спілкування: брифінг, прес–конференцію, інтерв’ю, “круглий стіл”, – з метою визначення їх призначення.
 3. Запропонуйте захід (проблему), коротко опишіть завдання кожного з видів ділового спілкування.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Рекламноінформаційні технології як напрям діяльності в соціальній роботі

 

Тема 1: Роль сегментацїі цільових груп для ефективності рекламно–інформаційної кампанії соціального спрямування

1. Цільова група в рекламі: визначення, цінності і медіа груп.

2. Сегментація груп в соціальній рекламі: оцінювання засобів доступу.

3. Ключові моменти організації подання соціальної рекламної інформації для різних цільових груп.

 

Тема 2: Поняття рекламно–iнформаційної кампанії соціального спрямування

1. Основні завдання та характеристики рекламно–інформаційної кампанії соціального спрямування.

2. Принципи ефективної інформаційної кампанії.

3. Етапи організації рекламної кампанії.

4. Особливості проведення рекламно–iнформаційної кампанії соціального спрямування.

 

Тема 3: Методика проведення рекламно–інформаційної кампанії в галузі соціальної роботи

1. Визначення мети соціальної реклами, цільової групи (на власний розсуд).

2. Пропозиція способі донесення інформації через рекламну кампанію (аргументація).

3. Планування рекламної кампанії з опорою на пп.1–2.

4. Визначення сильних та слабких сторін реалізації кампанії.

5. Розрахунок бюджету кампанії.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Рекламноінформаційні технології як напрям діяльності в соціальній роботі

 1. Підготуйте презентацію соціального проєкту різними способами реклами.

 

Практичні заняття:

І.  Змістовий модуль

Тема: Теоретико-прикладний

 

Тема 1: Становлення та розвиток соціології управління

1. Передумови формування науки управління соціальними процесами. Сутність соціального управління. Соціологія управління і менеджмент.

 1. Предмет науки управління соціальними процесами.
 2. Місце та роль управління соціальними процесами в системі суспільних та управлінських наук.
 3. Зростання ролі соціального управління в умовах демократизації українського суспільства.

 

Тема 2: Соціальні процеси як об’єкт управління

1. Специфіка соціальних відносин, їх місце та роль у системі суспільних відносин.

 1. Структура соціальних процесів, характеристики їх елементів.
 2. Соціальна спрямованість функцій соціального управління.

 

Тема 3: Соціальне управління: принципи  та методи соціального управління

 1. Специфіка та класифікація принципів соціального управління.
 2. Зміст принципів соціального управління.
 3. Система методів, їх взаємозв’язок та взаємозалежність.
 4. Критерії класифікації методів соціального управління.
 5. Економічні методи управління.
 6. Адміністративні (організаційно–розпорядні) методи.
 7. Соціологічні та соціально–психологічні методи управління.

 

Тема 4: Специфіка управлінських відносин, їх функції та структура

1. Поняття та сутність управлінських відносин.

 1. Закономірності функціонування та розвитку управлінських відносин.
 2. Класифікація управлінських відносин, їх види.

4. Характер і зміст діяльності суб’єкту соціального управління.

 1. Принципи взаємодії політичної системи та громадянського суспільства.
 2. Типи соціального управління, критерії їх класифікації.
 3. Роль держави та партій у суспільстві, її функції.

 

ІІ.  Змістовий модуль

Тема: Соціально-прикладний

 

Тема 1: Управлінський цикл та його структура

1. Управлінський цикл, його поняття та структура. Управлінське рішення – центральний ланцюг управлінського циклу.

 1. Процедура прийняття управлінського рішення. Форми прийняття рішень. Збирання і аналіз управлінської інформації, формування інформаційної моделі проблемної ситуації.
 2. Визначення управлінської проблеми. Вироблення варіантів управлінського рішення. Методи апробації варіантів рішення. Процедура прийняття рішення.

 

Тема 2: Організація виконання управлінського рішення

1. Сутність організації виконання управлінського рішення, етапи його виконання.

 1. Види планів: цільова комплексна програма, план – графік та ін.
 2. Добір виконавців. Форми та методи доведення рішень до виконавців. Делегування повноважень.
 3. Сутність оперативного керівництва реалізацією рішень.

5. Поняття та сутність соціального контролю.

 1. Функції соціального контролю.
 2. Механізм реалізації соціального контролю в управлінні соціальними процесами.

 

 

Тема 3: Інформаційне забезпечення процесу соціального управління

1. Сутність та зміст соціальної управлінської інформації.

 1. Роль соціальної інформації в управлінні трансформаційними процесами.
 2. Види соціальної управлінської інформації.
 3. Критерії класифікації соціальної управлінської інформації.

 

 

ІІ.  Змістовий модуль

Тема: Соціально-прикладний

 

Теми рефератів:

1.  Управлінський цикл: його місце та роль в управлінні.,

 1. Управлінське рішення: процедура виробітки і прийняття.
 2. Форми і методи виробітки соціальних управлінських рішень.
 3. Критерії оцінки якості управлінського рішення.
 4. Механізми підвищення якості соціальних управлінських рішень.
 5. Організація виконання управлінського рішення як етап управлінського циклу.
 6. Принципи добору та розстановки виконавців.
 7. Організація виконання рішення: технологічний аспект.
 8. Роль регламентного методу у виконанні соціального управлінського рішення.
 9. Контроль як функція управління соціальними процесами.
 10. Специфіка соціального контролю: його роль у механізмі реалізації управлінських рішень.
 11. Соціальний контроль як інструмент удосконалення соціального управління, підвищення його ефективності.

 

Практичне завдання:

 1. Розробіть елементи програми соціологічного дослідження “Роль соціальної управлінської інформації в управлінському циклі”. Визначте актуальність проблеми, визначте об’єкт, цілі, задачі дослідження. Сформулюйте основні гіпотези. Визначте методи дослідження.
 2. Методичні рекомендації.
 3. Перш за все дайте визначення базового поняття “інформація”. З метою визначення специфіки соціальної управлінської інформації розкрийте її зміст. Розгляньте її співвідношення з управлінською інформацією.
 4. Соціальна інформація використовується для управління соціальними процесами, вона відображує потреби суб’єкта управління, його цілі. Слід розглянути функції соціальної управлінської інформації.
 5. Визначте критерії класифікації соціальної управлінської інформації, дайте характеристику її видів.

 

 

 

 

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ КОНСУЛЬТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ\

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Концептуальні основи управлінського консультування

 

Тема 1: Управлінське консультування: теоретико-методологічні основи, напрямки і перспективи

 1. Дискусії про визначення управлінського консультування. Цілі, задачі, функції управлінського консультування.
 2. Історичний огляд становлення й розвитку управлінського консультування.
 3. Теоретико–методологічні основи управлінського консультування.
 4. Консультаційна послуга: поняття, види. Сфери застосування управлінського консультцвання. Видова різноманітність управлінських консультацій. Сучасні і перспективні напрямки управлінського консультування.

 

Тема 2: Процес управлінського консультування

 1. Принципи організації управлінського консультування. Його основні види.
 2. Типи завдань, які вирішуються консультантом.
 3. Універсальна модель управлінського консультування. Етапи процесу консультування. Завдання консультанта на кожному етапі.
 4. Контракт на управлінське консультування: умови його укладання, структура, основні форми.

 

Тема 3: Методи і технології управлінського консультування

 1. Організаційна діагностика: поняття, стадійність, задачі. Проблемна вісь в організації. Позиційний аналіз в організації.
 2. Методи творчого мислення, які застосовуються в управлінському консультуванні.
 3. Застосування соціологічних і соціально–психологічних методик в управлінському консультуванні.
 4. Методи управлінського консультування, спрямовані на утворення команди.
 5. Методи управлінського консультування, спрямовані на запобігання та розв’язання конфліктів в організаціях.

 

Тема 4: Професійні проблеми управлінського консультування

 1. Консультування як діалог. Особливості взаємодії консультанта й клієнта.
 2. Етичні принципи управлінського консультування. Етичний кодекс консультанта.
 3. Процес підготовки консультанта: історія і сучасність. Структура типічної кар’єри консультанта. Нові можливості професійної кар’єри консультанта в умовах ринкових відносин.
 4. Ефективність управлінського консультування. Професіоналізм в управлінському консультуванні.
 5. Професійні організації консультантів. Стандарти управлінського консультування. Напрямки підвищення професійного рівня служб  консультування.

 

Тема 5:  Ринок консалтингових послуг

 1. Еволюція підходів до надання консалтингових послуг на ринкових засадах. Зростання попиту на консультативну роботу і розвиток ринку консалтингових послуг в сучасному світі: досвід різних країн.
 2. Основні типи консультантських організацій. Їх структурування, правові основи діяльності.
 3. Консультування як ділова активність.
 4. Структурування та календарне планування виконання завдання. Підготовка до завдання.
 5. Послуги на управлінське консультування в міжнародному масштабі.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Напрямки практичної діяльності консультанта по управлінню організацією

 

Тема 1:  Ефективність управлінського рішення

 1. Поняття “управлінське рішення”. Дискусії з приводу управлінських рішень. Типи управлінських рішень.
 2. Ситуації, які впливають на якість управлінських рішень. Основні підходи до підготовки управлінського рішення. Процес прийняття управлінського рішення, його основні фази, стадії і кроки.
 3. Фактори, котрі впливають на процес прийняття управлінського рішення. Принципи прийняття ефективних рішень. Стереотипи управлінських рішень.
 4. Аналіз управлінських рішень. Управлінські рішення при різних стилях управління організацією. Організація і проведення реалізаційних рішень. Допомога консультанта у розробці управлінського рішення.
 5. Застосування в управлінні методик кроскультурного менеджменту.

 

Тема 2:  Консультування з питань організаційної поведінки

 1. Соціальна природа організаційної поведінки. Її типи, елементи, структура і суб’єкти.
 2. Управлінські основи організаційної поведінки. Критичний огляд основних моделей організаційної поведінки.
 3. Ресурси організаційної поведінки. Організаційна поведінка і організаційні комунікації.
 4. Регулювання конфліктних управлінських позицій. Ідентифікація диспозиційних конфліктних зон.
 5. Основні напрямки розвитку сучасної теорії і практики організаційної поведінки як спеціальної управлінської дисципліни.

 

Тема 3: Діагностика і профілактика організаційних патологій

 1. Патології в організації як управлінська проблема. Ідентифікація патологічних станів організації. Види організаційних патологій.
 2. Відповідність організаційного дизайну ситуації. Організаційна патологія і організаційна криза. Кризове управління: сутність, реалізація.
 3. Шляхи оптимізації організаційного розвитку і подолання патологічних станів організації.
 4. Організаційні патології в сучасних організаціях України: форми прояву, умови розвитку, локалізація.

 

 

Тема 4: Управлінське консультування організаційних змін

 1. Концепція управлінського консультування соціальних змін.
 2. Запланована перебудова. Нав’язані зміни. Зміни з участю. Зміни з використанням переговорів. Контрольний лист управління організаційними змінами.
 3. Феномен опору організаційним змінам.
 4. Примусове управління організаційними змінами. Адаптивні зміни. Кризове управління. Метод керованого опору (“акордеона”).

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Напрямки практичної діяльності консультанта по управлінню організацією

 

Теми рефератів:

 1. Оцінка ефективності управлінського консультування.
 2. Принципи, методи, форми винагороди за консультаційні послуги.
 3. Консультування з питань атестації кадрів.
 4. Консультування з питань розвитку кадрового потенціалу організації.
 5. Консультування з питань управління людськими ресурсами та їх розвитком.
 6. Консультування з питань формування команди в організації.
 7. Консультування з питань нововведень в організації.
 8. Консультування з питань підвищення ефективності організаційних комунікацій.
 9. Оперативний і фінансовий контроль в управлінському консультуванні.
 10. Рецепти створення сучасної конкурентоспроможної організації
 11. Основні типи консультантських організацій та їх специфіка.
 12. Управлінське консультування прийняття рішень в організації.

 

 

МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ проєкти ТА ПРОГРАМИ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Науковотеоретичні основи соціальної роботи в міжнародних організаціях

 1. Соціальне прогнозування, проєктування.
 2. Взаємозв’язок соціального прогнозування та соціального проєктування.
 3. Прогнозування соціальних явищ та процесів.
 4. Методи соціологічного прогнозування.
 5. проєктування і прогнозування міжнародних відносин.
 6. Зовнішньополітичне прогнозування у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики.
 7. Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин.

 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Науково-теоретичні основи соціальної роботи в міжнародних організаціях

 1. Формування соціальної роботи як державного інституту у світі.
 2. Міжнародні організації у соціальній роботі.
 3. Міжнародна рада з соціального добробуту та ЮНІСЕФ.
 4. Аналіз ролі  НУМО у соціальному забезпеченні в країнах світу.
 5. Соціально орієнтовані НУМО, що працюють в ЄС.
 6. Українські організації у міжнародній соціальній роботі.

 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З БЕДОМНИМИ ЛЮДЬМИ

 

Практичні заняття:

Тема 1: Бездомність як соціальне явище

 1. Поняття “бездомність” і “безпритульність”.
 2. Стан бездомності в Україні.
 3. Причини та наслідки бездомності.
 4. Бездомні і суспільство.
 5. Традиції соціальної роботи з бездомними людьми  і безпритульними дітьми.

 

Тема 2: Соціально-психологічний портрет бездомного

 1. Соціальні характеристики людей без певного місця проживання.
 2. Рівень та спосіб життя бездомних громадян.
 3. Засвоєння положення бездомного.
 4. Соціально-психологічні особливості бездомних.
 5. Основні проблеми бездомних людей.

 

Тема 3:  Нормативноправове регулювання соціальної роботи з бездомними і безпритульними громадянами

 1. Правове регулювання соціальних відносин щодо реалізації бездомними громадянами прав і свобод.
 2. Основні напрямки соціальної політики України, які спрямовані на захист бездомних громадян.
 3. Законодавство України про основи соціального захисту бездомних громадян.

 

Тема 4: Попередження бездомності і безпритульності

 1. Механізми реалізації права на житло в сучасному суспільстві.
 2. Напрями профілактичної роботи
 3. Підвищення правової культури як умова профілактики бездомності.
 4. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо жилих приміщень.
 5. Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з установ виконання покарань.

 

Тема 5: Організація соціальної роботи з бездомними людьми

 1. Поняття про реінтеграцію, ре соціалізацію, реабілітацію.
 2. Правове забезпечення соціальної реінтеграції бездомних громадян.
 3. Теоретичні підходи до вирішення соціальних проблем бездомних громадян.
 4. Система обліку та реєстрації бездомних громадян.
 5. Заклади соціального захисту для бездомних громадян.
 6. Соціальна реабілітація як інтегративна технологія соціальної роботи з бездомними.
 7. Міжвідомча взаємодія у соціальній реінтеграції бездомних громадян.

 

Тема 6: Методика соціальної роботи з бездомними людьми

 1. Технології вуличної соціальної роботи з бездомними людьми.  Соціальне патрулювання.
 2. Методика діагностики соціальних і особистісних проблем бездомних громадян.
 3. Зайнятість та програми соціалізації для бездомних.
 4. Відновлення соціальних навичок як умова реабілітації бездомних громадян.
 5. Інтерактивні методи у роботі соціального працівника з бездомними громадянами.

 

Тема 7: Розвиток системи підтримки та допомоги бездомним громадянам

 1. Розвиток послуг для бездомних людей. Діяльність центрів соціальної адаптації. 
 2. Роль громадських організацій у розв’язанні проблеми бездомності.
 3. Перспективи розвитку допомоги та підтримки для бездомних. Критерії оцінки соціальних послуг для бездомних громадян.
 4. Закордонний досвід соціальної роботи з бездомними людьми

 

Самостійна робота:

 1. Конспектування нормативно–правових документів.
 2. Виконання практичних завдань.
 3. Виконати індивідуальне науково–дослідне завдання: написати реферат, розробити проєкт закладу.

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОКЕРОВАНОЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні основи групової соціальної роботи

 

Тема 1: Класифікація груп і групові процеси

 1. Теоретична основа групової соціальної роботи.
 2. Різновиди груп у соціальній роботі.
 3. Групові процеси і явища.
 4. Загальні характеристики групи.
 5. Терапевтичні ефекти групи і групової соціальної роботи.

 

Тема 2: Організація групової соціальної роботи

 1. Планування і підготовка групової соціальної роботи.
 2. Переговори і узгодження діяльності.
 3. Проведення групових занять і зустрічей.
 4. Завершення і оцінювання групової соціальної роботи.

 

Тема 3: Методика групової соціальної роботи

 1. Сутність і призначення тренінгової роботи. Особливості соціально–психологічних тренінгів.
 2. Планування часу і просторової організації тренінгу. Структура тренінга.
 3. Метод “мозкового штурму” у роботі з групою.
 4. Особливості використання рольової гри у соціальній роботі.
 5. Використання дискусій у груповій роботі.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема:  Особливості самокерованої групової роботи з різними категоріями населення

 

Тема 1: Самокерована групова робота

 1. Особливості груп самодопомоги (взаємодопомоги). Переваги груп самодопомоги.
 2. Ознаки самокерованої групової соціальної роботи.
 3. Стадії розвитку груп самодопомоги.
 4. Групи самодопомоги, що діють у соціальній сфері.

 

Тема 2: Організація самокерованої групової соціальної роботи

 1. Способи об’єднання людей у групи само– і взаємодопомоги. Традиційні місця зустрічей учасників груп самодопомоги.
 2. Функції і завдання соціального працівника в організації групової взаємодії на різних етапах розвитку групи само– і взаємодопомоги.
 3. Роль координаційного органу і консультативної ради у групі.
 4. Динаміка функціонування групи само–, взаємодопомоги.

 

Тема 3: Особливості самокерованої групової роботи з проблемними групами населення

 1. Використання потенціалу групи для вирішення індивідуальних проблем.
 2. Особливості діяльності самокерованих груп ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД людей.
 3. Анонімні алкоголіки.
 4. Перспективи впровадження самокерованої групової роботи в Україні.

 

Тема 4: Особливості роботи груп взаємо і самодопомоги у процесі соціальної  реабілітації потерпілих від насильства

 1. Поняття про соціальну реабілітацію потерпілих від насильства.
 2. Принципи і зміст соціальної реабілітації потерпілих від насильства і членів їх сімей  у групах взаємо– і самодопомоги.
 3. Загальні цілі та принципи роботи груп само підтримки жертв сексуального насилля.
 4. Особливості створення і роботи групи підтримки жінок (на основі кризового центру для жінок).
 5. Перспективи впровадження самокерованої групової роботи в Україні.

 

Самостійна робота:

Тема 1: Міжнародний досвід групової соціальної роботи

 1. Історичні корені соціальної роботи з групою у США.
 2. Традиції соціальної групової роботи у Німеччині.
 3. Моделі групової роботи з людьми з особливими потребами в Англії.

Форма контролю: індивідуальна співбесіда.

 

Тема 2: Форми роботи у групах самодопомоги.

 1. Мета та завдання діяльності дискусійних гуртків.
 2. Функції  координатора дискусійного гуртка.
 3. Взаємодопомога у групі. 
 4. Групи “анонімних алкоголіків” – піонери самокерованої групової роботи. Традиції і методи роботи групи “анонімних алкоголіків”.
 5. Представництво інтересів учасників у соціальних інституціях.
 6. Сучасні моделі самокерованої групової роботи.

Форма контролю: контрольна робота.

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

I. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні засади соціальної роботи. Сфери її призначення і застосування

 1. Соціальна робота серед наук про суспільне життя.
 2. Наукові закономірності соціальної роботи.
 3. Сфери призначення і застосування соціальної роботи.
 4. Організація соціального обслуговування населення.
 5. Вплив соціокультурних чинників на диференціацію змісту соціальної роботи.
 6. Соціальна робота у різних сферах життєдіяльності суспільства.
 7. Соціальна робота в системі освіти.
 8. Соціальна робота і здоровий спосіб життя людини.

 

II. Змістовий модуль

Тема:Соціальна робота з різними цільовими групами

 1. Соціальна робота в організації дозвілля населення.
 2. Організація дозвілля для різних категорій населення.
 3. Організація соціальної роботи на підприємстві.
 4. Розвиток мережі служб невідкладної психологічної допомоги.
 5. Соціальна робота у територіальній громаді.
 6. Соціальна робота з “групами ризику”.
 7. Соціальний захист жінок.
 8. Соціальна робота з сім’єю.

 

 1. .

 

II. Змістовний модуль

Тема: Соціальна робота з різними цільовими групами

 1. Соціальні проблеми XXI століття.
 2. Групи ризику і специфіка їх вивчення у соціальній роботі.
 3. Концепція життєвих сил людини.
 4. Місце соціальної роботи в структурі сучасного соціального знання.
 5. Професійно–етичні норми соціальної роботи.
 6. Регіональні особливості організації соціальної роботи.
 7. Соціальне управління: сутність, функції, різновиди.
 8. Порівняльна характеристика вітчизняних і зарубіжних програм соціальної допомоги сім’ї.
 9. Порівняльний аналіз західних і вітчизняних моделей соціальної роботи.
 10. Традиційні та інноваційні соціальні служби.
 11. Організація соціальної роботи у сільській місцевості.
 12. Соціальне страхування як засіб соціального забезпечення.
 13. Соціальні проблеми Херсонщини.

 

                                 

 

СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теорія соціальної роботи як об’єкт вивчення

 

Тема 1: Значення теорій для практики соціальної роботи

 1. Поняття про теорію соціальної роботи. Складові елементи теорії.
 2. Багатоманітність теоретичних моделей соціальної роботи, її причина.
 3. Фактори та впливи на процес створення теорії соціальної роботи.
 4. Вплив теорії соціальної роботи на вибір технологій її реалізації у суспільстві.

 

Тема 2: Класифікація теорій і моделей соціальної роботи

 1. Парадигмальність теорії соціальної роботи. Наукові школи соціальної роботи.
 2. Класифікація теорій за їх призначенням: пояснення цілей, засобів, світу клієнта.
 3. Класифікація теорій за авторством.
 4. Класифікація теорій за суб’єкт–об’єктністю відносин в соціальній роботі.
 5. Класифікація теорій за спорідненістю із соціально–гуманітарними науками.

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціологоорієнтовані та комплексні теорії

 

Тема 1: Психолого–орієнтовані моделі соціальної роботи

 1. Формування психодінаміки як теоретичної основи соціальної роботи.
 2. Принципи психодінамічної моделі.
 3. Концепція психосоціального розвитку людини Е. Еріксона.
 4. Сильні та слабкі сторони психодинамічного підходу до допомоги клієнту.

 

Тема 2: Психологічно орієнтовані моделі соціальної роботи

 1. Біхевіористська та когнітивно–біхевіористська моделі: витоки та значення.
 2. Гуманістична та екзистенційна моделі соціальної роботи: принципи та технології.
 3. Методи та види терапій в екзистенційній моделі соціальної роботи.

 

Тема 3: Соціологоорієнтовані моделі соціальної роботи

 1. Бази соціолого–орієнтованих моделей соціальної роботи.
 2. Поняття “системи в житті людини”. Три типи систем допомоги клієнту.
 3. Системна модель соціальної роботи.
 4. Дві форми використання теорії систем в соціальній роботі.

 

Тема 4: Соціолого–орієнтовані моделі соціальної роботи

 1. Екологічна модель соціальної роботи.
 2. Соціально–радикальна модель соціальної роботи.
 3. Теорія ролей. Рольова та комунікативна моделі
 4. Дозвільна модель.

 

Тема 5: Комплексні (міждисциплінарні) моделі соціальної роботи

 1. Проблемоорієнтована та кризоінтервентна моделі: принципи та технології.
 2. Розкрийте на прикладах сутність технологій, що використовуються в рольовій теорії: – переміна ролей; – групова дискусія; – сімейна, групова поведінкова терапія; – арттерапія.

 

Тема 6: Комплексні (міждисциплінарні) моделі соціальної роботи

 1. Кризове втручання.
 2. Зосереджена на завданні модель.
 3. Соціально–педагогічна модель соціальної роботи.
 4. Феміністська соціальна робота: підходи та методи роботи.

 

Колоквіум: “Поєдинок моделей” (порівняльний аналіз доцільності використання).

 

ІІ. Змістовий модуль

Тема: Соціолого-орієнтовані та комплексні теорії

 

 1. Законспектувати по 1–2 роботі теоретиків за різними моделями соціальної роботи.
 2. Розкрити на одній життєвій ситуації зміст різних теорій соціальної роботи.
 3. Підготувати реферативне повідомлення на одну з тем:

–     Психодинамічні теорії соціальної роботи.

–     Гуманістичний напрям у психології та можливості його використання в соціальній роботі.

–     Місце біхевіоризму у становленні теорії соціальної роботи.

–     Методологія розробки програми навчання клієнтів за біхевіористичною теорією.

–     Теорія соціального научіння та її можливе використання в соціальній роботі.

–     Можливості використання в соціальній роботі когнітивно–біхевіористських технік.

–     Доцільність використання проблемно–орієнтованого підходу в соціальній роботі.

–     Значення марксистської соціологічної доктрини для теорії та дослідницької практики соціальної роботи.

–     Перспективи комплексно–орієнтованих моделей теоретичного обґрунтування соціальної роботи.

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАВИЧКАМ АДВОКАТУВАННЯ

 

Практичні заняття:

І. Змістовний модуль

Тема: Адвокатування в соціальній роботі

1. Поняття про “адвокаси” (адвокація, адвокатування).

2. Розуміння проблеми адвокатування.

3. Визначення рішень та стратегій адвокатування.

4. Мікропроєкт як форма адвокатування.

5. Оцінка здатності адвокатування у організацій.

6. Адвокатування засобами ЗМІ.

7. Стратегія лобіювання.

8. Навчання різних груп населення навичкам само адвокатування.