Методичне забезпечення навчальних дисциплін

Оновлено: 31.10.2019

Гайдученко Г.М., Шапошникова І.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу "Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія". — Херсон: ХДПУ, 2001. — 39 с.

Гайдученко Г.М. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу "Історія української літературної мови". — Херсон: ХДПУ, 2000. — 16 с.

Гайдученко Г.М., Карабута О.П., Мартос С.А. Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання.-Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. — 80 с.(766,50 KB)

Гайдученко Г.М., Мартос С.А., Власенко Л.В. Навчально-методичний посібник «Матеріалу до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)» для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. — 52 с.(601,00 KB)

Гайдученко Г.М., Мартос С.А., Климович С.М. Соціолінгвістика: навчально-методичний посібник. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. — 84 с.

Карабута О.П., Климович С.М. Методичний посібник з курсу "Сучасна українська літературна мова. Морфологія (Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник)". — Херсон: ХДПУ, 2001. — 48 с.

Карабута О.П., Рембецька О.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з української мови.- Херсон: ХДПУ, 2002. — 24с.

Карабута О.П. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу "Сучасна українська літературна мова. Морфологія". — Херсон: ХДПУ, 2001. — 52 с.

Карабута О.П., Климович С.М. Сучасна українська літературна мова. Морфологія (Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник): Метод. пос. для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання педагогічних вузів. — Херсон , 2001. — 48 с.

Климович С., Рябова Н. Метод. реком. до проведення семінарських занять з курсу "Українська мова" ( для студентів психолого-природничого факультету денної, заочної та екстернатної форм навчання.- Херсон , 2000. — 78 c. 

Контрольні роботи з сучасної української літературної мови для студентів спеціальності 014 Середня освіта (українська мова та література) заочної (дистанційної) форми навчання : Навчально-методичний посібник / О.П. Карабута, С.М. Климович, С.А. Мартос. – Херсон, 2019. – 225 с.

Мартос С.А., Шапошникова І.В. Практикум з української мови. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Морфологія: Методичні вказівки. — Херсон: Айлант, 2001. — 32 с.

Методичні рекомендації до проведення навчальної (соціолінгвістичної) практики для студентів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 035.01. Філологія (українська мова та література), 014.01. Середня освіта (українська мова та література) денної форми навчання / Климович С. М., Мартос С. А. – Херсон, 2018. – 40 с.

Нагіна В.О. Сучасна українська літературна мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання. — ХДУ, 2003. — 27 с (213 Kb)

Нагіна В.О. Сучасна українська літературна мова. Складне речення: Методичні рекомендації. — Херсон: Айлант, 2000. — 48 с.

Олексенко В,, Гайдученко Г. Державний екзамен з української мови: Методичні рекомендації. — Херсон: ХДУ, 2007 (324.5 Kb)

Олексенко В.П., Гайдученко Г.М. Методичні рекомендації до написання випускних робіт з української мови: Для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Філологія. Українська мова і література». — Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 28 с.(215,00 KB)

Олексенко В.П., Рембецька О.В. Сучасна українська літературна мова. Морфемний і словотвірний аналіз. Методичний посібник для студентів-філологів. ХДУ, 2003. — 36 с.

Паспорт кафедри української мови та соціолінгвістики (навчально-методичний посібник). — Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. — 248 с.

Програми навчальних дисциплін кафедри української мови: навчальний посібник / Гайдученко Г. М., Карабута О. П., Климович С.М., Мартос С. А., Тихоша В. І., Власенко Л. В.; за заг.ред. С. М. Климович. – Херсон, 2018. – 166 с.

Сучасна українська літературна мова: Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.020303. Філологія* (українська мова та література) освітньо-квалвфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі: Олексенко В.П., Гайдученко Г.М., Карабута О.П. — Херсон: видавництво ХДУ, 2014. — 23 с.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / Тихоша В.І., Олексенко В.П., Гайдученко Г.М., Нагіна В.О. — Х.: Українське видавництво, 2009. — 287 с.

Тихоша В.І. Сучасна українстка літературна мова. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів філологічних спеціальностей. — К.: Літера, 2011. — 558 с.

Тихоша В.І. Методичні рекомендації до теми "Просте речення". — Херсон, 2001. — 27 с.

Тихоша В.І., Гайдученко Г.М., Мартос С.А. Українська мова (за професійним спрямуванням): Підручник для вищих навчальних закладів. — Х.: ФОП Чальцев О.В., 2012. — 347 с. 

Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша та ін.; за ред. С.О.Караман, О.А. Копусь. — К.: Літера ЛТД, 2013. — 544 с.

Українська мова. Збірник вправ: фонетика, фонологія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, словотвір / В.І. Тихоша, С.М. Климович. — Х.: Вид.група "Основа", 2014. — 142 с.

Українська мова. Морфологія: збірник вправ. Частина 1 / В.І. Тихоша, С.М. Климович. — Х.: Вид. група "Основа", 2015. — 126, [2] с. — (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; Вип. 4 (137)).

Шапошникова І. Основи риторики : Метод. реком. — Херсон: ХДПУ, 2000. — 16с.

Шапошникова І. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: Метод. реком. — Херсон: ХДПУ, 2001. — 39с.

Шапошникова І., Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія : Методичний посібник. — Херсон: ХДПУ, 2001. — 58 с.doc (498.5 Kb)

Шапошникова І. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Морфологія: Метод.реком. — Херсон: ХДПУ, 2001. — 31 с.

Модуль Навігації