Оголошення

Оновлено: 01.04.2019

 

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики», що відбудеться 14 травня 2019 р. на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.

Інформаційний лист

 

 

 

Шановні колеги!

 

Кафедра мовознавства факультету філології та журналістики Херсонського державного університету запрошує Вас узяти участь у

І  Міжнародній науково-практичній конференції

«Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи», яка відбудеться 25–26 жовтня 2018 р.

у м. Херсоні за адресою: вул. Університетська, 27, корп. 1, ауд. 256.

Інформаційний лист

 

 

Вельмишановні колеги!

 Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики»,

що відбудеться 17 травня 2018 р. на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

 

ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ.

 

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

               Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях», яка відбудеться 29-30 березня 2018 року на базі Херсонського державного університету.

   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у регіональній студентській науково-практичній конференції

«Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики»,що відбудеться 24 травня 2017 р. на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету

 

Роботу конференції заплановано за такими напрямами:

 • Актуальні питання становлення й розвитку української мови
 • Україністика в мовній картині світу
 • Проблеми викладання слов’янських та іноземних мов

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі: очна, заочна

 

Для участі у конференції просимо до 10 травня 2017 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету:   або   такі матеріали:

 • заявку (назва документа – Прізвище-заявка);
 • текст тез (3–4 повні сторінки) в електронному варіанті (назва документа Прізвище-тези).

 

Тези будуть надруковані в електронному збірнику «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики : матеріали конференції».

Орієнтовний кінцевий термін подання тез –10 травня 2017 року

 

Вимоги до публікації тез

Обсяг тез 3–4 сторінки; мова друку – українська, російська, англійська.

 Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, всі поля – 2 cм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 cм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускаються виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно дотримуватись використання однотипних лапок («…»). Під час набору тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали необхідно розташувати в такій послідовності:

 • · ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);
 • · місто (окремий абзац із вирівнюванням по правому краю);
 • · відомості про наукового керівника (ПІБ, наукове звання);
 • · назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
 • · основний текст; бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяють комою з проміжком, номери джерел – крапкою з комою, наприклад: [5], [6, с.123] [5; 34].
 • · список використаних джерел  розташовується в алфавітному порядку в кінці тез і має відповідати чинним вимогам («ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Режим доступу: http://zounb.zp.ua/resourse/ GOST/index.html).

 

Додаток 1

 

ЗАЯВКУ оформити окремим файлом за зразком:

Просимо включити до програми конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Навчальний заклад, спеціальність

 

Курс

 

Поштова адреса для листування

 

Контактний телефон (бажано мобільний)

 

E-mail

 

Тема доповіді

 

Планую (вказати необхідне):

виступити з доповіддю (до 10 хв.)

 

виступити з повідомленням (до 5 хв.)

 

узяти участь заочно (подати публікацію)

 

Додаток 2

Зразок оформлення матеріалів, поданих на конференцію

 

УДК   821.161.2                                                                                             Наталя Іванова

                                                                                                                      м. Херсон                 

                                                             Науковий керівник: к. філол. н., доцент Зелена С.В.

           

 

НАЗВА ТЕЗ

 

Основний текст

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

 

 

 

Контактна інформація

(0552)32-67-56                      кафедра мовознавства

(096)3214746                       Окуневич Тетяна Григорівна

E-mail:                                     ;      

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

На базі Херсонського державного університету 23-24 березня 2017 р. буде проведено ІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях», присвячену 100 річчю ХДУ.

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами:

-                     історія української мови та мовознавства;

-                     специфіка мовних норм української літературної мови, лексикологія, фразеологія, семантика в когнітивному та комунікативному аспектах;

-                     граматика української мови;

-                     стилістика тексту та стильова специфіка творів української й світової літератури;

-                     пріоритетні  напрями розвитку шкільної дидактики;

-                     перекладознавство;

-                     компаративні дослідження романо-германських і слов’янських мов;

-                     мова масової комунікації в Україні;

-                     гендерні студії у філологічних науках.

Кращі матеріали доповідей будуть надруковані у вигляді тез (мова друку – українська, російська, англійська). Матеріали, що не відповідатимуть поставленим вимогам та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються та не повертаються.

Вимоги до оформлення тез

Матеріали мають бути надіслані в друкованому вигляді обсягом 3-4 сторінки формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 Шрифт - Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм,  верхній і нижній – по 20 мм. Папір білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з диском. Вартість друку однієї сторінки – 20 грн. Файли із заявкою на участь та тези доповідей, названі за зразком Петров А.О. Стаття. Петров А.О. Заявка., можна надіслати електронною поштою: або .

На першому рядку в правому куті — прізвище та ініціали автора напівжирними літерами. На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок — курсивом резюме (2-3 рядки) і ключові слова українською мовою. Через один рядок після резюме — основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Зразок оформлення тез

Дзюбата З.І.

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ

УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегративного підходів до формування комунікативних умінь учнів 5-9 класів загальноосвітньої школи..

Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К.: Наукова думка, 1980. — 288 с.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті. Не подавати в тексті розгорнутих посилань.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори й наукові керівники.           Тези приймаються з рецензією наукового керівника.

Тим, хто бажає долучитися до роботи конференції слід надіслати на адресу оргкомітету заявку про участь, матеріали (друкований та електронний варіант) і поштовий переказ за послуги друку до 15 лютого  2017 року. Для участі в роботі конференції обов’язковим є організаційний внесок у розмірі 50 грн. Для учасників, які планують приїзд, оргвнесок складатиме 100 грн. Проїзд, проживання та харчування – за власні кошти. Просимо повідомити заздалегідь про необхідність замовлення місця проживання.

Заявки на участь, матеріали доповідей та грошові перекази надсилати  за адресою: Андрієць О.М., кафедра мовознавства, Херсонський державний університет, вул. Університетська 27,73000, м. Херсон (телефон – 0958923465; служ. 32-67-56 (205). У графі переказу «Для письмового повідомлення» указати точні дані учасника. Копії і квитанції необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами конференції.

Заявку оформлювати окремим файлом за зразком:

Просимо включити до порядку денного ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій

третього тисячоліття у студентських дослідженнях».

ПІБ (студента) _________________________________

Науковий керівник (Повністю ПІБ, посада, вч.звання)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Навчальний заклад______________________________

Курс, група_____________________________________

Факультет______________________________________

Тема доповіді___________________________

_______________________________________________

Напрям_____________________________________

Адреса, індекс___________________________

Телефон________________________________

Ел. пошта______________________________

Планую (необхідне підкреслити):

виступити з доповіддю (до 15хв.),

виступити з повідомленням (до 5хв.),

узяти участь заочно (подати публікацію).

Дата ____________      Підпис___________    

 

Усі графи треба заповнити обов’язково.

Просимо  УНИКАТИ СКОРОЧЕНЬ та абревіатур.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

На базі кафедри мовознавства факультету філології та журналістики

Херсонського державного університету 30 листопада 2016 р. відбудеться

регіональна студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми сучасної англійської мови»

 

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами:

 • Англійське мовознавство в культурно-історичному вимірі
 • Сучасні підходи до викладання англійської мови
 • Міжкультурна комунікація і компаративні дослідження мов
 • Когнітивна лінгвістика
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвостилістика художнього тексту
 • Поетика художнього тексту
 • Англійська мова в сучасному медіа-просторі.

 

Матеріали конференції, оформлені як тези обсягом 3-4 сторінки формату А-4 (вимоги до оформлення додаються), будуть опубліковані в Інтернет-збірнику.

 

На електронну адресу кафедри мовознавства () мають надійти:

 

 1. Заявка на участь у роботі конференції, названа за зразком Петров А.О. Заявка.
 2. Тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог, названі за зразком Петров А.О. Тези.
 3. Відсканована квитанція про сплату коштів за публікацію матеріалів.

 

Тези приймаються до друку до 10 листопада 2016 року.

 

Поштовий переказ коштів за послуги друку матеріалів в Інтернет-виданні (вартість тез – 20 грн.), копії квитанцій про сплату, заявку на участь у конференції, 1 примірник тез просимо надсилати за адресою:

 

Херсонський державний університет,

Факультет філології та журналістики,

Кафедра мовознавства,

Стрюк Катерині Володимирівні,

вул. Університетська, 27, каб. 466.

м. Херсон,

Херсонська обл.,

Україна,

73000

 

У графі переказу «Для письмового повідомлення» вказати точні дані учасника.

 

 

 

 

 

Заявку оформлювати окремим файлом за зразком:

Просимо включити до порядку денного регіональної студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної англійської мови»

ПІБ (студента) ________________________________________________________________

Науковий керівник (Повністю ПІБ, посада, вч.звання)______________________________

_____________________________________________________________________________

Навчальний заклад_____________________________________________________________

Курс, група___________________________________________________________________

Факультет____________________________________________________________________

Тема доповіді_________________________________________________________________

Напрям______________________________________________________________________

Адреса, індекс________________________________________________________________

Телефон_____________________________________________________________________

Ел. пошта___________________________________________________________________

Планую (необхідне підкреслити):

виступити з доповіддю (до 15хв.),

узяти участь заочно (подати публікацію).

Дата ____________      Підпис___________    

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези повинні обов’язково містити такі елементи:

– постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і на які опирається автор;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки і перспективи подальших досліджень.

 

Технічні вимоги до оформлення тез:

– орієнтовний обсяг: 3-4 сторінки;

– формат: А 4;

– набір тексту здійснюється у форматі Мicrosoft Word;

– розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

– гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ: 1,25 см;

– вирівнювання: по ширині.

 

Загальні вимоги:

– покликання на цитовані джерела потрібно подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку, який подається після статті, друга – номер сторінки, наприклад: [3, с. 17]; якщо перелік джерел: [1; 3; 7; 8; 12];

– у тексті тез слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» (… - …); використовувати однотипні лапки («…»);

– приклади, ілюстративний матеріал необхідно виділяти курсивом;

– не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab і робити зайві пробіли під час форматування статті;

– таблиці, малюнки та світлини – чорно-білі, відцентровані, розміром не більше встановлених меж сторінки;

– список використаних джерел не повинен перевищувати 12 позицій.

 

 

Послідовність розташування матеріалів:

УДК (у верхньому лівому кутку без абзацного відступу, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль, наприклад: УДК 81’42:821.111);

– ім’я та прізвище автора (у верхньому правому кутку, напівжирний шрифт, наприклад: Анастасія Чорна);

– назва статті (через рядок після імені та прізвища, відцентровано, великими літерами, напівжирний курсив, наприклад: АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ: НОВЕ У ВИКОРИСТАННІ СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) українською мовою (через рядок після назви статті, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) англійською мовою (через рядок після анотації та ключових слів російською мовою, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– текст тез (через два рядки після анотації та ключових слів англійською мовою, за вищеподаними вимогами);

– список використаних джерел (через рядок після тексту тез, за абеткою, оформлений відповідно до вимог ВАК).

 

Редакція приймає тези доповідей повністю підготовлені до друку в Інтернет-збірнику. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування тез (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Прорецензовані матеріали можуть бути повернуті авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

У разі невиконання або часткового виконання вимог матеріали розглядатися не будуть!

 

Зразок оформлення тез

 

Бондаренко О.М., Черневич А.О.

 

АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ:

НОВЕ У ВИКОРИСТАННІ СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ

 

Стаття присвячена новим тенденціям в утворенні неологізмів. Основна увага приділяється процесам утворення похідних слів від лексичних одиниць, які самі деякий час тому вважалися неологізмами. Простежуються найуживаніші словотворчі елементи медичної термінології.

Ключові слова: неологізм, «фонетико-графічне нагадування», словотворчий елемент.

 

The article deals with new tendencies in neologisms’ formation. The attention is drawn to the creation of derivatives from lexical units that were considered to be neologisms some time ago. The most used wordforming elements of medical terminology are examined.

Key words: neologism, “phonetico-grafic reminding”, word-forming element.

 

(Текст тез)

 

Список використаних джерел

 1. Зацний Ю.А. Неологізми англ. мови 80-90х років ХХ століття / Зацний Ю.А. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – 396 с.

Модуль Навігації

Новий Контакти