З історії створення кафедри

Оновлено: 29.11.2019

Кафедра української літератури була створена у 1940 році при Херсонському інституті народної освіти (ХІНО). У 2003 році кафедра української літератури була перейменована на кафедру українського літературознавства.

Головна мета навчально-виховної роботи членів кафедри українського літературознавства - підготовка вчителя-словесника нового типу, який би відповідав нийвищим сучасним вимогам: був національно свідомим інтелігентом, зорієнтованим на загальнолюдські цінності, справжнім майстром проведення непересічних уроків рідної мови та літератури; був ерудований, прагнув до зовнішньої та внутрішньої досконалості та самоосвіти;виявляв готовність до роботи за вимогами єдиного європейського освітнього простору.

Одним із завдань кафедри є забезпечення філологічної і спеціальної літературознавчої підготовки майбутніх учителів, озброєння їх знаннями і вміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій у навчальний процес. Велика увага приділяється проблемному викладу вузлових питань теорії літератури, взаємозв'язку у викладанні літературознавчих дисциплін, формуванню навичок аналізу літературних творів у дусі сучасних вимог науки.

Завданням діяльності кафедри є створення умов для формування у студентів внутрішньої потреби в неперервному вдосконаленні та реалізації творчих можливостей, виховання у них вимогливості, принциповості, інтелігентності, свідомості свого обов'язку стати центральною фігурою нової української школи.

Вихідними положеннями концепції діяльності кафедри є входження у Європейський простір вищої освіти. Реалізація поставлених перед кафедрою завдань вимагає об'єктивності і наукової обгрунтованості літературознавчих фактів, історизму і послідовності у викладанні матеріалу, приктичної цінності результатів навчання, взаємозв'язку і взаємодоповнюваності засвоюваних предметів.

Такий підхід забезпечує:

- широку літературознавчу підготовку майбутніх учителів української мови і літератури, українознавства, англійської мови та літератури;

- формування умінь і навичок аналітичного підходу до літературних явищ;

- формування літературознавчої компетенції;

- формування основ загальнокультурного рівня високоосвіченої людини, яка вільно орієнтується у літературному процесі як України, так і світу;

- виховання засобами літературознавчих дисциплін національно визначеної людини, здатної жити й творити Українській державі, українській культурі і бути відкритою до інших культур;

- вміння активно оперувати знаннями з фундаментальних дисциплін, передовими досягненнями в галузі літературознавства, здатності використовувати сучасні методи дослідження у практичній діяльності, впроваджувати у навчальний процес інноваційні технології.

На сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів: кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри Демченко А.В., кандидатка філологічних наук, доцентка Чухонцева Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент Немченко І.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка Бондаренко Л.Г.,  старша викладачка Галаган В.В., кандидатка філологічних наук, старша викладачка Цепкало Т.О., викладачка Чаура Н. С.

У 1992 році при кафедрі була створена аспірантура зі спеціальності 10.01.01 - українська література, в якій на сьогодні навчаються 2 аспіранти. 

Нині кафедра проводить підготовку фахівців за спеціальністю "Українська мова та література" з додатковим вивченням дисциплін таких спеціальностей: англійська мова та зарубіжна література; редагування освітніх видань; документознавство, медіалінгвістика.

Навчання на спеціальності "Українська мова та література" проводиться за такими формами: денною та заочною на основі бюджетного фінансування частини місць та за кошти фізичних (здебільшого) та юридичних осіб.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: вступ до літературознавства, дитяча література, фольклор, основи наукових досліджень, теорія літератури, історія української літератури, міфологічні та неоміфологічні школи у літературознавстві, література діаспори, сучасні напрямки українського літературознавств, методика навчання української літератури, методика викладання української літератури у ВНЗ, літературне краєзнавство, постмодерна українська література.

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з вчителями-словесниками Академічного ліцею при Херсонському державному університеті, Херсонського обласного ліцею, Херсонської чоловічої гімназії, базових середніх навчальних закладів м.Херсона

Було налагоджено співробітництво з Ягеллонським університетом (Краків, Польща) та університетом Марії Склодовської-Кюрі у Любліні у галузях наукових досліджень та підвищення кваліфікації кадрів (доц.Демченко А.В.)

Науковці кафедри українського літературознавства велику увагу приділяють науковій роботі зі студентами. У цьому плані спостерігаються вагомі досягнення, зокрема за останні роки студенти факультету філології та журналістики посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури; наукова робота студентки Стаднік І., що виконана під керівництвом доцента Демченко А.В., посіла І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; студенти факультету постійно беруть активну участь у факультетських, університетських, міських, обласних, регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

У зв'язку із необхідністю активізації самостійної роботи студентів викладачами кафедр проводиться серйозна робота над розробкою методичних посібників та рекомендацій щодо організації самостійної роботи з навчальних дисциплін. У 2008 році видано два навчально-методичні посібники: "Матеріали до моніторингу якості знань з курсів "Історія української літератури (Х - ХХ століття)", "Методика навчання української літератури" та "Матеріали до моніторингу якості знань з історії української літератури та літературознавчих дисциплін". Викладачі кафедри активно розробляють і впроваджують електронні варіанти планів лекцій, практичних занять, самостійної роботи, підсумкових тестів тощо.

З метою професійного зростання викладачів кафедри організовано роботу науково-методичного семінару, план якого складено з урахуванням актуальних проблем літературознавства.

При кафедрі успішно працює науково-дослідна лабораторія "Українська література в англомовному світі" (керівник - Немченко І.В.). Видається збірник наукових та літературно-мистецьких матеріалів "Вісник Таврійської фундації (осередку вивчення української діаспори)" (видано 5 випусків). Щорічно 5-6 студентів, які активно працюють над науковими проблемами літератури української діаспори та мають публікації, отримують одноразову стипендію від Фонду Яра Славутича по лінії Таврійської фундації та науково-дослідної лабораторії "Українська література в англомовному світі".

Творчі зв'язки кафедра підтримує з кафедрами української літератури Миколаївського, Кіровоградського, Глухівського та Ужгородського університетів.

За останні роки зусиллями викладачів кафедри було організовано та проведено близко 25 Всеукраїнських, регіональних та обласних конференцій (Всеукраїнську студентську конференцію "Традиції і перспективи формування національно-мовної особистості" (2004 рік), дві Всеукраїнські студентські наукові конференції " Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті", (2005, 2007 та 2009 роки), "Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст" (2008 р.), Всеукраїнську наукову конференцію "Поетика художнього тексту" (2016, 2017,2018 рр.), Міжнародну наукову конференцію "Творічсть Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті" (10-11 листопада 2017 р.) Члени кафедри брали активну участь у 40 Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференціях.

У 2007, 2008 та 2009 роках на базі факультету філології та журналістики за активної участі всіх членів кафедри проведена Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Українська мова та література".

Для організації наукової роботи студентів на кафедрі створено проблемні групи. Результатом роботи яких є підготовка курсових та випускних робіт. Ректорат та науково-методична рада ХДУ за 2007-2008 навчальний рік визнали кафедру українського літературознавства кращою в організації наукової роботи зі студентами.

Члени кафедри залучають до наукової роботи також обдарованих школярів. При Херсонському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді функціонує гурток "Літературознавчі студії", робота якого спрямована на допомогу у підготовці наукових робіт з української літератури, фольклористики та літературної творчості обдарованих школярів області. Доценти кафедри також успішно керують науковими роботами учнів - членів Малої академії наук (доценти Демченко А.В., Немченко І.В., Чухонцева Н.Д.).