Оновлено: 29.09.2017

          Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ заснована в листопаді 1917 року. На кафедрі працює троє докторів педагогічних наук, професорів;  дев’ятеро кандидатів наук, доцентів; один кандидат наук, старший викладач; двоє старших викладачів.

          З 2015 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Корольова Ірина Іванівна.

          У 1998 року при кафедрі засновано збірник наукових праць: «Педагогічні науки», який у грудні 2016 року включено до міжнародної науко метричної бази Index Copernikus.

          На кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 011- Освітні, педагогічні науки.

          Кафедра є випусковою з магістратури зі спеціальності: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом (за типом).

          При кафедрі працює кабінет педагогіки, психології й освітнього менеджменту.

                                                                  

        Адреса кафедри: 73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27, ауд. 316, 

                                    тел. 32-67-08, Е-маil:.

Новини

 • 27 лютого 2018 р.

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Інститут педагогіки та освіти дорослих

  Херсонський державний університет

  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

  Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

  Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

   «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

   

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської

  науково-практичної Інтернет-конференції

   «ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (2017 р.)


  Голова організаційного комітету: Омельчук С. А. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету.

  Заступник голови організаційного комітету: Корольова І. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є.Петухова Херсонського державного університету.

   Інтернет-конференція відбудеться 22-23 березня 2018 року у Херсонському державному університеті (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27).

  До участі у конференції запрошуються науковці, працівники освітньої галузі, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, інші фахівці.

  Мета конференції – Обговорення теоретико-методологічних аспектів і практичних механізмів реалізації процесу професіоналізації управлінської діяльності в освітній галузі.


  Тематичні напрями роботи конференції:

  • Підготовка управлінських кадрів освітньої галузі у контексті євроінтеграції;
  • Формування державно громадського управління і соціального партнерства в освіті;
  • Нові реалії та перспективи підготовки управлінських кадрів в умовах сьогодення;
  • Компетентнісний підхід – основа формування освітньої магістерської програми за спеціальністю «Менеджмент. (Управління навчальним закладом (за типом)»;
  • Педагогічний супровід підготовки менеджерів освіти.

   Робочі мови конференції: українська, англійська.

  Для участі в конференції необхідно до 01 березня 2018 року надіслати на кафедру педагогіки, психології й освітнього менеджментуімені проф. Є.Петухова ХДУ на е-mail:окремими файлами:

  - заявку учасника конференції (Іванов В.В._заявка,

  - текст тез або текст статті (Іванов В.В._стаття),

  Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Наприклад: Іванов В.В.: заявка, тези.

  Публікація в електронній збірці кафедри  безкоштовна.

  Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Наприклад: Іванов В.В.: заявка, тези, квитанція.


  Вимоги до оформлення тез

   Тези подаються в електронному варіанті (тип шрифту – Times New Roman, кегль – 14), обсяг тез – до 5 сторінок друкованого тексту без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: ліве, верхнє, нижнє, праве  - 20 мм.

   

  Зразок оформлення тез в електронній збірці:

  ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ : КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

  Іванов В. В.

  Херсонський державний університет

   Результати аналізу наукових праць вітчизняних [1, с. 23–34; 2, с. 56–78] і зарубіжних [3; 4; 5] вчених свідчать про те, що ……

  Список використаних джерел:

  1.

  2.

   Також усі бажаючі можуть опублікуватися у черговому випуску збірника наукових праць «Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України. Журнал індексується у наукометричній базі IndexCopernicus.

              Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті Збірника наукових праць «Педагогічні науки».

   

  Адреса оргкомітету конференції:

  73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27

  Херсонський державний університет,

  кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова;

  е–mail: е-mail:

  Контактний телефон: 050 6367614

  Інформацію про конференцію розміщено на стартовій сторінці сайту Херсонського державного університету: www.kspu.edu «Про нас: загальноуніверситетська кафедра: кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова».

   

  ЗАЯВКА

  на участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

  «ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (2017 р.)

  1. Прізвище, ім'я, по батькові

   

  2. Науковий ступінь, вчене звання

   

  3. Посада

   

  4. Місце роботи (місто, заклад)

   

  5. Тематичний напрям конференції

   

  6. Е-mail автора

   

  7. Контактна адреса (телефон)

   

  8. Назва доповіді

   

  9.Тематичний напрям конференції:

   

   

   

  Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (програма) Завантажити файл 

  Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (збірник тез): Завантажити файл 

   


 • 20 листопада 2017 р.

  15-16 листопада 2017 року у Херсонському державному університеті загальноуніверситетською кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту у співпраці з Національною академією педагогічних наук України, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було проведено Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію

  «ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ЗДОБУТКИ, ПРОРАХУНКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

            Учасниками конференції були науковці, працівники освітньої галузі, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, інші фахівці (усього131 особа): 61 – м. Херсон ; 69 – іногородні (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР,  Могилів-Подільськоий технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету, Донецький національний медичний університет (м. Вінниця), Харківський національний університет внутрішніх справ, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Рівненський державний гуманітарний університет, Київський педагогічний університет імені  Бориса Грінченка, Хмельницький національний університет, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, НПУ імені М. П. Драгоманова, Академія державної пенітенціарної служби, Національний університет «Львівська політехніка»); 1 – іноземний (Бакінський державний університет (Азербайджан)

  Головною метою конференції стало обговорення актуальних питань становлення педагогічної науки в Україні за роки незалежності за такими напрямами :

  • Українська педагогічна наука на зламі століть (ХХ та ХХІ);
  • Університетська наука України в контексті глобалізації інформаційних процесів;
  • Педагогічна наука і сучасне українське освітнє середовище;
  • Актуальні питання сучасних педагогічних досліджень;
  • Підготовка науково-педагогічних кадрів в умовах сьогодення: за і проти;
  • Педагогічна наука України в контексті історичної ретроспективи.

             За об’єктивних причин не всі науковці змогли взяти безпосередню участь у роботі конференції, проте їх наукові дослідження будуть оприлюднені у збірнику наукових праць «Педагогічні науки» та збірнику матеріалів конференції.

            Урочисте пленарне засідання, яке вела завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ доцент Корольова Ірина Іванівна, розпочалося об 11.00 з привітання ректорату Херсонського державного університету.

              Проректор з наукової роботи ХДУ, професор Омельчук Сергій Аркадійович у своєму виступі наголосив на актуальності тематики конференції і практичній значущості досліджень питань становлення педагогічної науки в Україні за роки незалежності, відзначив важливість наукових розробок з окресленої проблематики і відзначив роботу членів кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.

              Обговорення питань пленарного засідання розпочалося із виступу доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Слюсаренко Ніни Віталіївни, яка висвітлила труднощі і суперечності реалізації трудової підготовки молоді в Україні на зламі ХХ-ХХІ століть.

              Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Яцула Тетяна Володимирівна у своєму виступі охарактеризувала  особливості управління учнівським колективом у наукових дослідженнях вітчизняних учених.

              Було проаналізовано технологію роботи із науковим текстом за магістерськими програмами у вищій школі у виступі доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Федяєвої Валентини Леонідівни.

            Взяли участь у пленарному засіданні поза програмою доктор біологічних наук, професор кафедри біології людини та імунології факультет біології, географії, екології Херсонського державного університету Сидорович Марія Михайлівна та доктор філологічних наук, професор, професор кафедри мовознавства факультету філології та журналістики Херсонського державного університету Пентилюк Марія Іванівна.

           Завершили пленарне засідання за регламентом кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Пермінова Людмила Аркадіївна та кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Бєлан Ганна Валеріївна.

           Необхідно відзначити, що кожен виступ завершувався жвавою дискусією присутніх щодо обговорюваної проблеми, що підтверджує актуальність розгляду проблем становлення педагогічної науки в Україні ХХІ століття.

           Наступного дня відповідно регламенту роботи конференції учасники відвідали Всеукраїнський науковий форум: «Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти», присвячений 100-річчю з дня заснування Херсонського державного університету.

  Збірник тез 

 • 20 вересня 2017 р.

   

  Національна академія педагогічних наук України

  Херсонський державний університет

  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

  Рівненський державний гуманітарний університет

  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


  Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської (з міжнародною участю)

   науково-практичної конференції

   «ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ:

   ЗДОБУТКИ, ПРОРАХУНКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

   

  Голова організаційного комітету: Стратонов В. М. – доктор юридичних наук, професор, ректор Херсонського державного університету, заслужений юрист України, член міжнародної організації «Конгрес Криміналістів».

  Заступник голови організаційного комітету: Корольова І. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету.

  Конференція відбудеться 15-16 листопада 2017 рокуу Херсонському державному університеті (вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000).

   До участі у конференції запрошуються науковці, працівники освітньої галузі, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, інші фахівці.

  Мета конференції – обговорення актуальних питань становлення педагогічної науки в Україні за роки незалежності.

   Тематичні напрями роботи конференції:

  • Українська педагогічна наука на зламі століть (ХХ та ХХІ);
  • Університетська наука України в контексті глобалізації інформаційних процесів;
  • Педагогічна наука і сучасне українське освітнє середовище;
  • Актуальні питання сучасних педагогічних досліджень;
  • Підготовка науково-педагогічних кадрів в умовах сьогодення: за і проти;
  • Педагогічна наука України в контексті історичної ретроспективи.

   Порядок роботи конференції:

  15 листопада

    до 11.00 – Заїзд, поселення і реєстрація учасників конференції

  11.00 – 13.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання

  13.00 – 13.40 – Перерва. Кава-брейк

  13.40 – 17.00 – Секційні засідання

  16 листопада

  10.00 – 12.00 – Виїзне засідання в школи освітніх територіальних громад Херсонщини. Закриття конференції

  з 13.00 – Від’їзд учасників.

   Проїзд, проживання та харчування учасників забезпечується за рахунок сторони, яка відряджає учасника.

  Учасникам конференції надається можливість проживання у студмістечку ХДУ (обов’язково   вказати необхідність проживання у заявці).

   Робочі мови конференції: українська, англійська.

  Організаційний внесок за участь у конференції – 250 грн., що включає видання збірника за матеріалами конференції, програми, сертифікату учасника конференції, поштову пересилку матеріалів конференції.

  Оргвнесок слід перераховувати на банк одержувача: АТ «УкрСиббанк» П.І.Б.: Шарапов Олег Володимирович, Поточний рахунок одержувача: 26254007278152, ОКПО: 2682623851, МФО банка одержувача: 351005.

   Для участі в конференції необхідно до 3 жовтня 2017 року надіслати на е-mail :

  - заявку учасника конференції (Іванов В.В._заявка);

  - текст тез (Іванов В.В._тези);

  - відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов В.В._оплата).

  Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються. Наприклад: Іванов В.В.: заявка, тези, квитанція.

   Вимоги до оформлення тез

   Тези подаються в електронному варіанті (тип шрифту – Times New Roman, кегль – 14), обсяг тез – до 5 сторінок друкованого тексту без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: ліве, верхнє, нижнє, праве  - 20 мм.

   Також усі бажаючі можуть опублікуватися у черговому випуску збірника наукових праць «Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України. Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

              Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті Збірника наукових праць «Педагогічні науки» ()

   

  Адреса оргкомітету конференції:

  Херсонський державний університет

  кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

  вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73000

  е–mail:

  Контактний телефон: 068 813 02 68

   Інформацію про конференцію розміщено на стартовій сторінці сайту Херсонського державного університету: www.kspu.edu «Про нас: загальноуніверситетська кафедра: кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту».


   

   

 • 18 вересня 2017 р.

   Наукові інновації в ХДУ

   

               Ювілейний (100 років ХДУ) навчальний рік у Херсонському державному університеті розпочався новими науковими формами роботи, зокрема, 13 вересня 2017 року на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту запрацював міжвузівський науково-методологічний семінар: «Актуальні питання педагогіки  в наукових дослідження вчених України». В роботі семінару взяла участь доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, консультант проекту Сухомлинська Ольга Василівна, провідні науковці в галузі історико-педагогічних наук вищих навчальних закладів міста Херсона, аспіранти, докторанти, здобувачі – дослідники історії в галузі педагогічної науки закладів освіти Херсонщини.

             Відкрив науково-методологічний семінар доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Омельчук Сергій Аркадійович. В своєму виступі він акцентував увагу на важливості такого напряму роботи в університеті. Відзначив, що доручення до наукового пошуку аспірантів і докторантів ХДУ відомих українських вчених, зокрема Сухомлинської О.В. сприятиме підвищенню рівня дисертаційних досліджень в галузі педагогічних наук.

   

            Керівник науково-методологічного семінару доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна в своєму виступі обґрунтувала необхідність започаткування такої роботи у відповідності до нових нормативних вимог виконання дисертаційних досліджень з педагогіки. Семінар має за мету об’єднати відповідні кафедри вищих навчальних закладів міста Херсона, науковців, які проводять дослідження в царині педагогічної науки з метою обговорення актуальних питань подальшого її розвитку, створення і функціонування фонду сучасної наукової літератури з цих проблем в кабінеті кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, надання провідними науковцями консультацій здобувачам наукового ступеня доктора філософії в галузі 011 (Освіта / Педагогічні науки).

              З особливим зацікавленням учасники семінару сприйняли виступ доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, консультанта проекту Сухомлинської Ольги Василівни, яка зосередила увагу на сучасних підходах, проблемах, перспективах розвитку історико-педагогічних досліджень в Україні. В своїй доповіді Сухомлинська О.В. зупинилася на необхідності проведення наукових досліджень, які б сприяли реалізації завдань, що постали перед освітньою галуззю в умовах сьогодення, зокрема, концепції Нової української школи, адже історико-педагогічні дослідження дають нам змогу вивчити історичний досвід, виокремити досягнення і прорахунки та упередити їх в процесі руху української освіти, школи, науки до досягнення поставленої мети.

           Учасники семінару обмінялися думками, визначилися з наступною темою семінару: «Організація та проведення історико-педагогічних досліджень в умовах сьогодення: теорія, історія, практика», який відбудеться у листопаді 2017 року на базі кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ.             

   

  Переглядів(212)   Детальніше
 • 10 лютого 2017 р.

  Урочисте вручення дипломів ступеня вищої освіти «магістр» випускникам ювілейного року Херсонського державного університету відбулося

  10 лютого 2017 року.

  Успішним був випуск зі спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Управління навчальним закладом (за типом).

  Дипломи із відзнакою отримали:

  Береза Юлія Олександрівна, Шевцова Юлія Олександрівна, Сараєва Тетяна Анатоліївна, Шапошникова Вероніка Валеріївна.

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція "ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР: СВІТОВИЙ ДОСВІД"

Оновлено: 24.02.2017

10-11 листопада 2016 року у Херсонському державному університеті вперше відбулася Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР: СВІТОВИЙ ДОСВІД».

Цей захід було організовано і проведено загальноуніверситетською кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ спільно з Національною академією педагогічних наук України, Херсонським національним технічним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

До роботи конференції було залучено провідних учених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів – майбутніх управлінців, у коло наукових інтересів яких входять проблеми педагогіки вищої школи, зокрема освітнього менеджменту: загалом   близько 150 науковців, дослідників, із них 20 докторів наук з різних міст України (Києва, Сум, Кропивницького, Умані, Львову, Тернополя, Переяслав-Хмельницького, Одеси, Миколаєва, Вінниці, Мукачева, Хмельницького, Житомира, Ужгорода тощо; долучилися учасники з Азербайджану, Литви, які надіслали матеріали доповідей).

За об’єктивних причин не всі науковці змогли взяти безпосередню участь у роботі конференції, проте їх наукові дослідження будуть оприлюднені у збірнику наукових праць «Педагогічні науки» та збірнику матеріалів конференції.

Урочисте пленарне засідання, яке вела завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ доцент Корольова Ірина Іванівна, розпочалося у конференц-залі університету об 11.00 з привітання ректорату Херсонського державного університету.

Ректор університету, професор Стратонов Василь Миколайовичу своєму виступі наголосив на актуальності тематики конференції і практичній значущості досліджень із освітнього менеджменту для вищих навчальних закладів. Проректор з наукової роботи ХДУ, професор Омельчук Сергій Аркадійович відзначив важливість наукових розробок у галузі освітнього менеджменту і відзначив роботу членів кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, а особливо професора Федяєвої В.Л., з ініціативи якої цей напрям було уведено у  навчально-наукову діяльність університету.

Обговорення питань пленарного засідання розпочалося із виступу доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Федяєвої Валентини Леонідівни, яка висвітлила перспективні напрямки розвитку освітнього менеджменту  як складової педагогічної науки в Україні.

Доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, проректор з наукової роботи, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Жорова Ірина Ярославівна у своєму виступі охарактеризувала  компетентнісний підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти.

Було проаналізовано основні концепти поняття «освітній простір майбутнього менеджера освітньої галузі» у виступі доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету Слюсаренко Ніни Віталіївни.

Завершила пленарне засідання за регламентом часу доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету Блинова Олена Євгенівна із доповіддю про психологічні особливості корпоративної культури університету

Необхідно відзначити, що кожен виступ завершувався жвавою дискусією присутніх щодо обговорюваної проблеми, що підтверджує актуальність і нагальність розробки теоретичних і прикладних аспектів розвитку менеджменту освіти у вищій школі. Ректор Херсонського державного університету, професор Стратонов Василь Миколайович, підсумовуючи результати доповідей та їх обговорень, запропонував оргкомітету конференції зробити даний захід традиційним, щорічним, що було підтримано аудиторією.  

Наступного дня відповідно регламенту роботи конференції учасники відвідали Антонівську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради, учасника проекту «Зелена школа». Директор школи Лугова Галина Леонідівна особисто провела екскурсію навчальними корпусами школи, ознайомила із здобутками адміністративного й вчительського колективу закладу, розповіла про особливості власної управлінської діяльності. Учасники конференції визнали досвід керівника школи надзвичайно цінним, зокрема при підготовці магістрантів – майбутніх управлінців у Херсонському державному університеті.

 Збірник тез конференції