Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 21.02.2019

Завідувач кафедри

КОРОЛЬОВА ІРИНА ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Естетичне виховання студентів вищих навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Коло наукових інтересів: Сучасні педагогічні технології підготовки менеджерів освітньої галузі в контексті євро інтеграційних процесів.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Психологія»; «Педагогіка»;  «Освітні технології»; «Керівник навчального закладу», «Правові аспекти управління навчальним закладом» та ін.

Список публікацій за останні роки:

1. Корольова, І. І. Аспекти методики естетичного виховання дітей у процесі культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Текст] / І.І. Корольова // Наукові записки: зб. наук. праць .– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 123. – т. ІІ. – С.166-169. – (Серія педагогічні науки).

2. Корольова, І. І. Діагностика використання естетичних цінностей майбутніми фахівцями готельно-ресторанного бізнесу у процесі діяльності [Текст] / І.І. Корольова // Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 17-18 жовтня 2013 р.). – Херсон: «Айлант», 2013. – С.252-253.

3. Корольова, І. І. Основи соціалізації особистості [Текст]: навч.-метод. посіб. / І.І. Корольова. – Херсон : Айлант, 2013. – 108 с.

4. Корольова, І. І. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Корольова І.І., Блах В.С. – Херсон: ХДУ, 2013. – 112 с.

5. Корольова, І. І. Організація естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності: теорія та методика [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. – Вип. 19. - Херсон: КВНЗ «Херс. акад. неперервн. освіти», 2013. – С.10-14.

6. Королева, И. И. Феномен мониторинга в современной высшей школе [Текст] / И. И. Королева // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение: сбор. науч. труд. участников Междунар. науч.-практ. конф. (г. Биробиджан, 29 октября 2013 г.). – Биробиджан : ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 117-123.

7. Корольова, І. І. Питання моніторингу естетичної вихованості студентської молоді [Текст] / І.І. Корольова // Психолого-педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в умовах інклюзивної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. семінару для науковців, практичних працівників та студентів. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С.41-43.

8. Корольова, І. І. Методичні аспекти організації естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. – Вип. 63. – С. 175-180.

 9. Корольова, І І. Основи соціалізації особистості [Текст] / І. І. Корольова // Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для педагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр): Наук.-метод. видання. – Херсон: Айлант, 2014. – С.33-40.

10. Корольова, І І. Порівняльна педагогіка у контексті Болонського процесу [Текст] / І. І. Корольова, В.С. Блах // Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для педагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр): Наук.-метод. видання. – Херсон: Айлант, 2014. – С.26-33.

11. Корольова, І І. Психологія [Текст] / І. І. Корольова // Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для педагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння кваліфікацій(бакалавр, спеціаліст, магістр): Наук.-метод. видання. – Херсон: Айлант, 2014. – С.40-56.

12. Корольова, І І. Теорія і методика організації виховної роботи у закладах освіти [Текст] / І. І. Корольова, Н. М. Стеценко // Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для педагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння кваліфікацій(бакалавр, спеціаліст, магістр): Наук.-метод. видання. – Херсон: Айлант, 2014. – С.73-80.

13. Корольова, І. І. Виробнича практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі [Текст] / І.І. Корольова // Международный альманах. – Таганрог-Херсон: Издатель Ступин С.А., 2014. – Вып. 2 (20) – С. 70-76.

14. Корольова, І. І. Моніторинг виробничої (педагогічної) практики майбутніх дефектологів [Текст] / І.І. Корольова // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки: матер. Регіон. семінару (м. Умань, 14 травня 2014 р.) – Умань: Алмі, 2014. - С.88-90.

15. Корольова, І. І. Моніторинг професійної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі [Текст] / І.І. Корольова // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение : сб. науч. труд. участников Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Р. К. Серёжниковой (г. Биробиджан, 29 октября 2014 г.). – Биробиджан, 2014. – С.193-196.

16. Корольова І. І. Моніторинг професійного розвитку [Текст] / І.І. Корольова // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика (до 70-річчя КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти) // Збір. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 18-19 вересня 2014 р.). – Херсон : КНВЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С.88-91.

17. Корольова І. І. Особливості моніторингу освітнього процесу у вищій [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон: вид-во ХДУ, 2014. – Вип. 64. – С. 264-268.

18. Корольова, І. І. Шляхи здійснення моніторингу науково-дослідної роботи в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / І.І. Корольова, В.С. Блах // Міжнар. наук. журнал «Sсienceand Educationa New  Dimension» Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (18), Issue: 37, 2014. – Р.69-73.

 19. Корольова, І.І. Проблема формування духовних потреб у майбутніх менеджерів освітньої галузі у спадщині В. Сухомлинського [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Вип. 27. – С. 246-250.

20. Корольова, І.І. Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки менеджерів освіти [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Вип. 28. – С. 261-267.

21. Корольова, І.І. Особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон, 2015, – Вип. LXVIIІ – С. 164 – 169.

 22. Корольова, І.І. Особливості державного управління в освітній галузі [Текст] / І.І. Корольова // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали міжнарод. науково-практ. конференції (м. Херсон, 10-11 листопада 2016 р.). – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016. – С. 352-353.

23. Корольова, І. І. Професійна рефлексія як чинник фахового становлення особистості майбутнього менеджера освітньої галузі [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. .– Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. №72, т.1. – С. 106-110.

24. Корольова, І.І. Професійне самоствердження майбутніх менеджерів освітньої галузі у процесі фахової підготовки [Текст] / І.І. Корольова // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 10-11 листопада 2016 р.) – Херсон : видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 106-110.

25. Корольова, І.І. Системний  підхід у підготовці майбутніх менеджерів освітньої галузі [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 31. – С. 232-237.

26. Корольова, І.І. Особистісне самовизначення майбутніх менеджерів освітньої галузі у системі морально-ціннісних орієнтацій [Текст] / І.І. Корольова // Зб. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура в сучасній Україні: філософські та психолого-педагогічні виміри»: Наук. видання. – Херсон, 2016. – С. 100-105.

27. Корольова, І.І. До питання професійної підготовки менеджерів освітньої галузі як професійних керівників [Текст] / І.І. Корольова // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 30. – С. 250-254.

 28. Корольова, І І.  Я. Коменський про управління навчальною  діяльністю учнів  / І. І. Корольова // Ян Амос Коменський– великий педагог минулого (до 425-річчя від дня народження) : матер. II всеукраїнських педагогічних читань (м. Херсон, 24 березня 2017 року). – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – 323 с.


 

 

 

ФЕДЯЄВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і практика виховання дітей в сім’ї в Україні (кінець ХІХ початок ХХ століття)»  зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Коло наукових інтересів: сімейне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка науково-педагогічного супроводу підготовки вчителів і соціальних працівників до роботи із сім’єю в умовах сьогодення, історія розвитку школи та педагогічної думки України в світовому науково-освітньому просторі, правові аспекти підготовки управлінських кадрів для закладів освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історіографія дослідження», «Методи наукових досліджень та планування експерименту», «Нормативно-правове забезпечення функціонування освіти», «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Педагогіка і психологія вищої школи з методикою викладання фахових дисциплін».

Список публікацій за останні роки:

1. Федяєва, В.Л. Сімейна педагогіка [Текст]: хрестоматія в 2 т. / В.Л. Федяєва. – Херсон :  Вид-во ХДУ, 2007. – 1032с.

2. Федяєва, В.Л.Сімейне виховання в історичній ретроспективі [Текст] : монографія / В.Л. Федяєва. – Херсон.: ХДУ, 2008. – 350 с.

3. Федяєва, В.Л.  Павлиська школа В,Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня[Текст] / В.Л. Федяєва // Кіровоград, 2013. – С. 93-95

4. Федяєва, В.Л. Провідні теоретичні підходи до вивчення сім ї в контексті сімейної педагогіки [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2013. – Вип. 64. – С. 137-142.

5. Федяєва, В.Л. Национальные аспекты семейного воспитания: преемственность в научных подходах [Текст] / В.Л. Федяєва // Этнопедагогика : история и современность : материалы Междунар. науч.- практ. конф. (г. Мозырь 17-18 окт. 2013 г.) / УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – Мозырь, 2013. – С.51-54.

 6. Федяєва, В.Л. Сікорський Іван Олексійович (1842-1919) – організатор і голова Київського Фребелівського товариства[Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2014. – Вип. 65. – С. – 16-21.

 7. Федяева, В.Л. Социологический подход в историко-педагогических исследованиях Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании ХVІІІ – начала ХХІ века [Текст] / В.Л. Федяева // сб.науч. трудов Всероссийской науч.-практ.конф. – ХХХ сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки Российской академии образования. – СПб. АППО: 2014. – С.124-129.

 8. Федяєва, В.Л. Толерантність у казковому світі В. Сухомлинського [Текст] / В.Л. Федяєва // Наук. вісник Миколаївського нац. Університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць  – Миколаїв, 2014. – Вип. 1. 46 (108). – С. 161-166

 9. Федяєва, В.Л. Наукове стажування в системі підготовки і перепідготовки кадрів вищої кваліфікації [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічний альманах : зб. наук. праць  – Херсон, 2015. – Вип. 25. – 331с.

10. Федяєва, В.Л. Цілісний розвиток особистості учня як психолого-педагогічна проблема [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2015. – Вип. 68. – С. 116-121.

11. Федяєва, В.Л. Сучасні підходи до підготовки управлінських кадрів за магістерською програмою «Управління навчальним закладом (ЗА ТИПОМ)» [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічний альманах : зб. наук. праць  – Херсон, 2015. – Вип. 28. – С. 187 – 193.

12. Федяєва, В.Л. Проблема формування наукової компетентності майбутніх економістів бакалаврів вітчизняних учених [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічний альманах : зб. наук. праць  – Херсон, 2015. – Вип. 20. – С.161-167.

13. Федяєва, В. Л.«Вітчизна – святиня серця і думки...» [Текст] / В.Л. Федяєва // Інноватика у вихованні : зб. наук. праць  – Рівне, 2016. – Вип. 4. – С. 7 – 16.

14. Федяєва, В. Л.Творча спадщина О. Захаренка у підготовці менеджерів освітньої галузі [Текст] /В.Л. Федяєва // Науковий  журнал. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» – Черкаси, 2017 – Вип. 11. – С. 138-143

15. Федяєва, В. Л.Наукова спадщина Я. Коменського в історичному вимірі [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2017. – Вип. 75.т.1 – С.87-92

Федяєва В.Л. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ – початку ХХІ ст. / В.Л. Федяєва / Науково-практичне видання «Вища школа» 5-6 (155), Київ 2017, С. 32-41

16. Федяєва В.Л. Філософія для дітей В. Сухомлинського у системі підготовки майбутнього вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 148-153. ISSN 2076-6173

17. Федяєва В.Л. До проблеми теоретичні основи сімейного виховання Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск № 79. т.1 – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.74-80.


 

 

 

СЛЮСАРЕНКО НІНА ВІТАЛІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження:«Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ – ХХ століття)»  зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів:педагогіка загальноосвітньої та вищої школи, історія педагогіки, соціальна педагогіка, історія трудової підготовки, методика трудового навчання.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «ґендерологія та фемінологія», «ґендерна рівність: за і проти».

Список публікацій за останні роки:

1. Кузьменко В. В. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. – 112 с

2. SlysarenkoN.V.Problemyprzygotowaniamłodzieżydopracyzawodowejwtwórczej  spuściźnieukraińskichpedagogów / N.V.Slysarenko // Zbiorraportownaukowych. ”Scienceodteoriidopraktyki”. (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot: Wudawca: Sp. Z o.o. ”Diamond trading tour”, 2013. –S. 19-25.

3. Слюсаренко Н.В. Становление и развитие в школах Украинытрудовой подготовки девочек/ Н.В.Слюсаренко // Международный научный альманах. Выпуск 18 : сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под. ред. М.В.Воронцовой, Н.С.Пивневой. – Таганрог-Актюбинск: Изд-ль А.Н.Ступин, 2013. – С. 68-79.

4. Слюсаренко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання / Н.В.Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2013. – Вип. 18. – С. 32-37.

5. Кузьменко В., Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня / Василь Кузьменко, Ніна Слюсаренко // Наукові записки / ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 123. – Том І. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Педагогічні науки).

6. Слюсаренко Н.В. Психолого-педагогічна підготовка як засіб соціалізації майбутніх учителів / Н.В.Слюсаренко // Социальная работа в России: тенденции и перспективы: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Часть 1. – Таганрог: Изд-ль А.Н. Ступин, 2013. – С. 268-273.

7. Слюсаренко Н.В. Класифікація джерельної бази дослідження з трудової підготовки дівчат / Н.В.Слюсаренко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред.. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 658-664.

8. Слюсаренко Н.В. Організація виховної роботи з учнями загальноосвітньої школи з урахуванням ґендерних аспектів / Н.В.Слюсаренко // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции / под ред. Р.К. Серёжниковой (г. Биробиджан, 29 октября 2013 г.). – Биробиджан: ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 36-43.

9.Слюсаренко Н.В. Творчий розвиток особистості в ігровій діяльності // Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення : психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Є.П. Голобородько, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 190-217.

10. Слюсаренко Н. В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2014. – 195 с.

11. Кузьменко В.В. Життя віддане праці. Пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського (1930 – 2002 рр.) / Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В., Тхоржевська Т.Д. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 51 с.

12. Слюсаренко Н.В.Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності : історія та сьогодення / Н.В.Слюсаренко, Г.М.Гаврилюк. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 65 с.

13. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Внесок В.К.Сидоренка у розвиток вітчизняної педагогічної науки / В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 45: збірник наукових праць / за заг. ред. Д.Е.Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 161-166.

14. Слюсаренко Н. Внесок І.Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів / Ніна Слюсаренко // Наукові записки / Ред. кол. В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 131. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 30-35. (Серія: Педагогічні науки).

15. Слюсаренко Н. Опікунсько-виховна діяльність державних органів та освітніх закладів УРСР в 50-60-ті роки ХХ століття / Ніна Слюсаренко, Валентина Дереш // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки  (ХІХ-ХХІ ст.).  Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ-ХХІ ст.) : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 24-33.

16. Слюсаренко Н.В. Післядипломна освіта як середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 22. – С. 111-117.

17. Слюсаренко Н. Освітній простір України та Польщі / Ніна Слюсаренко // Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції: матеріали міжнародного круглого столу (м. Хмельницьк, 10 листопада 2014 р.).  – Хмельницький : Науково-видавничий відділ, 2014. – С. 104-106.

18. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Життєвий шлях та наукові здобутки професора В.К.Сидоренка / В.В.Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 24. – С. 270-277.

19. Слюсаренко Н.В. Формування толерантності та поваги до жінки у спадщині Василя Сухомлинського / Н.В. Слюсаренко, О.В. Кохановська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник науквих праць / за ред. О.Я.Савченко, О.В. Сухомлинської. – Випуск 1.47. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 250-254.

20. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди. Друге видання перероблене і доповнене / [Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Кондратенко Г. М., Рідкоус О. В.]. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2015. – 112 с.

21. Слюсаренко Н.В. Василь Сухомлинський про працю та трудову підготовку підростаючого покоління / Н.В.Слюсаренко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Г.М.Сагач, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – С. 53-78.

22. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.Внесок Д.О.Тхоржевського у розвиток трудової підготовки молоді України/ В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 52 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 126-133.

23. Слюсаренко Н.В.Гіпатія: Жінка і вчений/ Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 25. – С. 291-295.

24. Слюсаренко Н. В. Компетентностный подход при формировании социокультурной личности будущего судоводителя / Н. В.Слюсаренко, Л. В.Липшиц // Вестник Приамурского государственного университета имени Шолом Алейхема. – 2015. – № 1(18). – С. 100-108.

25. Слюсаренко Н.В. Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі / Н.В.Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 2 (45). – Частина 2. – С. 152-155.

26. Слюсаренко Н.В. Потреба у спілкуванні як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу у вищій школі (у контексті ідей В. Сухомлинського) / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 26. – С. 196-203.

27. Слюсаренко Н. Суб'єкт-суб'єктний підхід до організації педагогічного процесу / Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 1/33. – С. 194-201.

28. Слюсаренко Н.В. Теоретичні аспекти формування у студентів умінь і навичок міжкультурного спілкування при вивченні іноземної мови / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 27. – С. 109-116.

29. Слюсаренко Н. В. Роль жінки в історії розвитку суспільства: від витоків до сучасності / Н. В.Слюсаренко // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко, І.Я  Жорова та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 91-110.

30. Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ–ХХ століття : монографія.Друге видання перероблене і доповнене / Н.В.Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 466 с.

31. Плахотнік О. В., Слюсаренко Н. В. Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи / О. В.Плахотнік , Н. В.Слюсаренко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 87-96.

32. Слюсаренко Н. В. Періоди розвитку системи формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 261-267.

33. Слюсаренко Н.В.Народна освіта в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.В.Слюсаренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16-17 вересня 2016 р.) / упоряд. М.В.Гончар. – Каховка–Херсон : Гілея, 2016. – С. 141-143.

34. Слюсаренко Н.В. Досвід підготовки фахівців технологічної освіти в Херсонській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 23-24 вересня 2016 року). – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 84-86.

35. Слюсаренко Н.В. Теоретические предпосылки становлення и развития педагогического дизайна / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. – С. 264-271.

36. Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання дітей / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 5 (221). – С. 22-23. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання // Справи сімейні. - 2016. - № 5 (221). - С. 22-23.

37. Слюсаренко Н. Трудове виховання у Павлиській школі / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 7 (223). – С.16-17. Трудове виховання у Павлиській школі //  Справи сімейні.  - 2016. - № 7 (223). - С.16-17.

38. Слюсаренко Н. В. Діяльність класного керівника щодо формування особистості учня / Н. В.Слюсаренко  // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016 року, м. Херсон) : в 2 ч. / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016. – Ч. 2. – С. 106-110.

39. Слюсаренко Н.В. О понятии «профессионально ориентированное общение будущих социальных педагогов» / Н.В.Слюсаренко, Т.А. Савченко // Доклады Казахской академии образования. – № 3. – 2016. – С. 55-62.

40. Слюсаренко Н.В. Сравнительный анализ подходов к педагогическому моделированию в отечественной и зарубежной образовательной практике / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 32. – С. 54-59.

41. Слюсаренко Н. В. Освітній простір майбутнього менеджера освітньої галузі / Н. В.Слюсаренко // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (10-11 листопада 2016 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. –  С. 41-43.

42. Слюсаренко Н.В. Роль національної культури у формуванні полікультурної особистості / Н.В.Слюсаренко // ІІ Дунайські наукові читання: духовно-творча константа особистості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (23 вересня 2016 року, м. Ізмаїл) : в 2 т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ ; «СМИЛ», 2016. – Т. 2. – С. 72-74.

43. Слюсаренко Н.В. Гендерное воспитание – вызов времени / Н.В.Слюсаренко //  Современные проблемы гуманитарных и социальных наук : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан / под общей редакцией А.К. Кусаинова (9 декабря 2016 года, г. Астана.). – Астана : Евразийский гуманитарный институт, 2016. – С. 177-179.

44. Слюсаренко Н.В. Подготовка будущих педагогов к организации воспитательной работы со школьниками / Н.В.Слюсаренко // Модернизация содержания педагогического образования: проблема и пути решения : сборник статей / под общей редакцией д.пед. наук, профессора Р.К. Серёжниковой. – Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2016. – С. 211-219

45. Слюсаренко Н.В. Пути формирования информационной культуры у студентов гуманитарных специальностей / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2016. – № 2 (24). – С. 121-124.

46. Слюсаренко Н. «Чоловічий погляд» на жіночу освіту (друга половина ХІХ століття) / Н.Слюсаренко, О. Кохановська // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції (10 березня 2017 р., Баку – Ужгород – Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 330-332.

47. Слюсаренко Н.В. Професійна підготовка вчителів трудового навчання в умовах євроінтеграції / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 139-145

48. Слюсаренко Н.В. Організація, функціонування та управління школою за Я. А. Коменським / Н.В.Слюсаренко // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425-річчя від дня народження) : матеріали II всеукраїнських педагогічних читань (24 березня 2017 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 238-241.

49. Слюсаренко Н.В. Управління виховною діяльністю / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми управління закладами освіти : колективна монографія / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 149-166.


 

 ЯЦУЛА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів» зі спеціальності - 13.00.04 теорія та методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: підготовка студентів до взаємодії із школярами у сфері дозвілля

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Психологія», «Педагогіка», «Теорія і методика організації виховної роботи», «Педагогіка вищої школи».

Список публікацій за останні роки:

1. Яцула Т.В. Организация досуга школьников [Текст]: навч. посіб. / Т. Яцула  – Херсон: Издательство ХГУ, 2006. – 244с.                

2. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів  [Текст]: Монографія./ Т. Яцула  – Херсон: Айлант, 2010. – 404с.   

3.  Яцула Т.В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-р пед. наук, спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Яцула Тетяна Володимирівна: – Київ. НАПН Укр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2012. – 40 с.         

4. Яцула Т.В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів [Текст] : дис. ... д-р пед. наук, спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Яцула Тетяна Володимирівна: – Київ.  НАПН Укр. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2012. – 440 с.                    

5. Яцула Т.В. Залучення студентів до аналізу інтересів підлітків як фактор успішності їхньої виховної взаємодії під час практики [Текст] / Т. Яцула //Наук. вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.42 (95). – С.306-308                                                                               

6. Яцула Т.В. Концептуальні підходи до конструювання змісту підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до взаємодії зі школярами у сфері дозвілля [Текст] / Т. Яцула //Наукові записки: псих.-пед. науки - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Ніжин 2013 - Вип. 4, - С.69-73       

7. Яцула Т.В. Культура особистісної взаємодії вчителя початкових класів як умова оптимізації виховної роботи [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць - Херсон: ХДУ, 2014 - Вип. 65 - С.161-164      

8. Яцула Т.В. Особливості управління в системі «класний керівник – колектив класу» на сучасному етапі [Текст] / Т. Яцула //Пед. науки: зб. наук. Праць - Херсон: ХДУ – 2015. -  Вип. - С.145-149                                         

9. Яцула Т.В. Подготовка будущего классного руководителя к взаимодействию с современными школьниками [Текст] / Т. Яцула //Педагогічний альманах: зб. наук. праць - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти - 2015. – Вип. 28. – С.102 -107

10. Яцула Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності особистісної взаємодії вчителя як його професійної компетентності [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць. - Херсон: ХДУ – 2014 - Вип. 67. - С.285-289   

11. Яцула Т.В. Усвідомлення сенсу виховної взаємодії вчителя зі школярами як основа управлінської діяльності класного керівника [Текст] / Т. Яцула // Пед. науки: зб. наук. Праць. Херсон: ХДУ, 2016 Вип. 60. Т.1. - С.176-179     

 


 

  АЛЕКСАНДРОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА

кандидат психологічних наук, доцент


Тема дисертаційного дослідження:  «Психологічні умови виховання почуттів честі і гідності у студентської молоді» 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Коло наукових інтересів: психологічні засади становлення морально-духовної сфери особистості й технології особистісно-орієнтованого виховання моральних почуттів молоді у період навчання у ВНЗ.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Психологія», «Психологія управління», «Психологія брехні», «Основи суїцидології», «Психологія сексуальності».

Список публікацій за останні роки:

1. Александрова, Г. М. Психологічні чинники виховання честі і гідності особистості студента в умовах навчально-виховного процесу ВНЗ[Текст] / Г. М. Александрова // Zbiórraportównaukowych. «Współczesnanauka. Noweperpektywy». (30.01.2014-31.01.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2014. – S. 22-26.

2. Александрова, Г. М. Екзистенційнапарадоксальність концептуального зв’язку «Честь-Смерть» на прикладіукраїнськоїлітературноїспадщини[Електронний ресурс] / Г. М. Александрова // Духовна культура у сучаснійУкраїні:  філософські та психолого-педагогічнівиміри :матеріалиВсеукр. наук.-практ. інтернет-конф.,  27  жовтня  2016.  –  Херсон.держ. ун-т.  –  Херсон,  2016. – С. 99-100. – Режим доступу : http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/Conferences.aspx– Назва з екрана.

3. Александрова, Г. М. Особливості честі і гідності студента: психологічний аспект [Текст] / Г. М. Александрова // Internationalscientificperiodicaljournal «TheUnityofScience». – Vienna, Austria. – February, 2016. – S. 19-22.

4. Александрова, Г. М. Використанняпрофесійно-орієнтованихтренінговихпрограм у процесіпідготовкименеджерівосвіти[Текст] / Г. М. Александрова // Підготовкаменеджерівосвітньоїгалузі в умовахдецентралізаціїуправлінських структур: світовийдосвід :матеріалиВсеукр. (з міжн.уч.) наук.-практ. конф.,  10-11  листопада  2016.  –  Херсон.держ. ун-т.  –  Херсон : «Видавничийдім «Гельветика», 2016.   –С. 166-167.
ВАСИЛЕВА (БЄЛАН) ГАННА ВАЛЕРІЇВНА

 кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертаційного дослідження:  «Педагогічні погляди і просвітницька діяльність О. Кониського» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: педагогічна персоналія у вітчизняних історико-педагогічних дослідженнях, філософські передумови розвитку педагогічної думки України в історичній ретроспективі.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Теорія і методика організації виховної роботи у закладах освіти», «Техніка організації управлінської діяльності керівника закладу освіти», «Історіографія дослідження».

Список публікацій за останні роки:

1. Бєлан, Г.В. Біографічний метод в історико-педагогічній науці: провідні тенденції становлення. [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан //      Педагогічний дискурс: [зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура]. – Хмельницький : ХГПА,  2013. -  Вип. 15.  – С.50-54

2. Бєлан, Г.В. Біографічний метод як інноваційне явище радянської педагогіки 20-х рр. ХХ століття [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 43. – Ч.1. - С.172-177.

3. Бєлан, Г.В. Біографічні дослідження в спадщині українських просвітників другої половини ХІХ ст.         [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 66.- ХДУ, 2014.  – С. 48-52.

4. Бєлан, Г.В. Виховання культури потреб і бажань особистості як основа морального виховання у спадщині В.Сухомлинського [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 26. – С.68-74

5. Бєлан, Г.В. До питання про джерела біографічних досліджень в історико-педагогічній науці [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 64.- ХДУ, 2013.  – С. 28-31

6. Бєлан, Г.В. До питання про етнопедагогічну складову української педагогічної думки ІІ половини ХІХ століття.  [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 6 3.- ХДУ, 2013.  – С. 20-25.

7. Бєлан, Г.В. До проблеми дослідження педагогічної персоналії в контексті універсальної парадигми наукового пізнання [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 68.- ХДУ, 2015.  – С. 9-14.

8. Бєлан, Г.В. До проблеми дослідження педагогічної персоналії у дискурсі вітчизняної історико-педагогічної науки (кінець ХІХ – початок ХХ ст. (1917р.)[Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) : [зб. наук. праць / гол. ред. В.С.Курило]. –Вип. № 6 (295) жовтень 2015. -  ЛНУ імені Тараса Шевченка,  2015.  – С. 79 – 88.

9. Бєлан, Г.В. До проблеми дослідження педагогічної персоналії у дискурсі сучасної історико-педагогічної науки [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 61.- ХДУ, 2012 –С. 11-15.

10. Бєлан, Г.В. До проблеми педагогічних досліджень у спадщині І.Франка [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Комунікативний дискурс: Наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. тез Всеукраїнської наук.-прак. конф., присвяченої 160-річчю з дня народження І.Франка ( Київ , 7-8 квітня 2016 р.) . – Київ, 2016. – С. 210-211

11. Бєлан, Г.В. До проблеми розвитку історико-педагогічної науки України у другій половині ХІХ століття [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : [зб. наук. праць/ ред. В.Будак та ін.].- Миколаїв : МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – Вип. 1.30. – С.148-155

12. Бєлан, Г.В. До проблеми розвитку теорії управління освіти : історичний аспект і сучасні тенденції[Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур : світовий досвід / Матер. Всеукр. (з міжнар. уч.) наук.-практ. конф., м.Херсон, 10-11 листопада 2016 р. – Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. - С. 80-82

13. Бєлан, Г.В. До проблеми розвитку українського культурно-освітнього руху другої половини ХІХ століття [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан //Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 47. -  Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. –С.20-23

14. Бєлан, Г.В. До проблеми розвитку українського культурно-освітнього руху другої половини ХІХ століття: національний концепт [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – В.2, Ч.2 -  С.26-34

15. Бєлан, Г.В. До проблеми функціонування вітчизняної біографістики у ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст.. : теоретичний та прагматичний аспекти [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан //     Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 67.- ХДУ, 2015.  – С. 24-28.

16. Бєлан, Г.В. Індивідуальний стиль діяльності викладача як загальнонаукова проблема сучасного дискурсу [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Розвиток сучасної освіти: зб. матеріал. міжнар. наук. – практ. конф.,  (Київ, 23-24 лютого 2017 р.) – К. : Міленіум, 2017. -  С.229-231

17. Белан, А.В. К вопросу о воздействии педагогической персоналии на модернизационные процессы в системе отечественного образования [Текст] / Анна Валериевна Белан //    Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании XVIII – начала XXI века : сб. науч. трудов Всероссийской науч.-практ. конф. – ХХХ сессии научного совета по проблемам истории образования  и педагогической науки Российской академии образования – под. науч. ред. члена корр. РАО, д.п.н., проф. М.В.Богуславского; д.п.н., проф. С.В.Куликовой; д.п.н.,проф. А.Н.Шевелева. – СПб.: СПб. АППО, 2014 – С.161-165

18. Белан, А.В. К проблеме о развитии биографического метода в отечественной историко-педагогической науке     [Текст] / Анна Валериевна Белан //  «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» : матер. ХV междунар. заоч. науч.-практ. конф. Часть 1. (11 июля 2013 г.) – Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С.18-23

19. Белан, А.В. М.В.Ломоносов как педагогическая персоналия в исторической ретроспективе [Текст] / Анна Валериевна Белан // Отечественная и зарубежная педагогика.- Москва ИТИП РАО, 2011 г.  – №2.– С.50-57.

20. Бєлан, Г.В. Національна ідея у науковій спадщині культурно-освітніх діячів 1917-1920-тих рр. як основа патріотичного виховання дітей та молоді в Україні. [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр.  Вип. 4/ упоряд. О.Б.Петренко ; ред.кол. : О.Б.Петренко, Н.М.Гринькова, Т.С.Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.63-72

21. Бєлан, Г.В. Політична кон’юктура та ідеологічна складова розгляду педагогічної персоналії у науковому дискурсі радянської педагогіки (1917-1950-ті рр.) [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // «Scientific Genesis» // Collection of scientific articles and theses according to the results of  International scientific-practical conference of pedagogues and psychologist Scientific Genesis (the 8th of August, 2014, Geneva, Switzerland).– Volume 1. -  P.13-17

22. Белан, А.В. Проблема этнопедагогической составляющей украинской педагогической мысли ХХ столетия [Текст] / Анна Валериевна Белан //Этнопедагогика : история и современность : матер. Междунар. Науч.- практ. конф., (Мозырь, 17-18 окт. 2013 г.) / УО МГПУ им. И.П.Шамякина ; редкол. : В.С.Болбас [и др.]. – Мозырь, 2013. – С.67-70

23. Бєлан, Г.В. Провідні тенденції розгляду персоналій у науковому дискурсі радянського періоду (1960-1980 рр.) [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анотов. матер. ХІV Всеукр. історико-педагогічної наук.- практ. конф. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С.  72-73

24. Бєлан, Г.В. Психологічні основи розвитку творчої особистості учня у педагогічній спадщині В.Сухомлинського        [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Наукові записки (Серія : Педагогічні науки) / Ред.кол. : В.В.Радул, С.П. Величко та ін.  – Випуск 123. – Том І. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2013. -  С.125-129

25. Бєлан, Г.В. Роль історичних постатей у становленні і розвитку університетської освіти в Україні другої половини ХІХ століття [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Ідея університету у європейському і національному вимірах : традиції, сьогодення перспективи : Зб. тез наук.-практ. конф. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.12-13.

26. Бєлан, Г.В. Сучасні наукові підходи до вивчення спадщини В.О.Сухомлинського:типологічний концепт [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан //Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: збір. тез і анот. матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конференції та ХХІ Всеукр. педагог. читань. (25-26 вересня 2014 р.) -  Миколаїв : МНУ, 2014 . – С. 88-89

27. Бєлан, Г.В. Сучасні наукові підходи до вивчення спадщини В.О.Сухомлинського:типологічний концепт   [Текст] / Ганна Валеріївна Бєлан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : збір. наук. праць / за ред. О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинської. – Випуск 1.47 (114). Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С.26-31

28. Бєлан, Г.В.  «Тестові завдання для контролю знань з дисциплін психолого-педагогічного циклу» для студентів всіх напрямів (спеціальностей) підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр денної, заочної та екстернатної форм навчання. [Текст] : посіб. /В.Л.Федяєва В.С.Блах, Г.В.Бєлан, І.І.Корольова, С.М.Кулик, Н.М.Стеценко. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 88 с.


 

 

БЛАХ ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу з питань інтелектуальної власності  

Тема дисертаційного дослідження:  «Наукове обґрунтування змісту та методики викладання курсу «Обладнання для обробки харчових продуктів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів: удосконаленняметодики викладання дисциплін психолого-педагогічного спрямування у вищій школі розробка науково-методичного супроводу підготовки управлінських кадрів для закладів освіти, захист інтелектуальної власності в умовах сьогодення.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».

Список публікацій за останні роки:

1. Блах В.С. Моніторингові дослідження сучасних тенденцій розвитку науково-дослідної роботи студентів ВНЗ / В.С.Блах // Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2013. – C.75-77.

2. Кузьменко В.В. О.І.Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині / В.В.Кузьменко, Н.В.Слюсаренко, В.С.Блах // Таврійський вісник освіти: наук.-мет. журн. – 2013. - №4 (44). - С.280-283.

3. Корольова І.І. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах (навчально-методичний посібник) (лист МОНУ №1-11-18276 від 27.11.2013 р.) / І.І.Корольова, В.С. Блах. – Херсон: ХДУ, 2013. – 112 с.

4. Пат. 81153 Україна, МПК (2013.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – №u 201214383; заявл. 17.12.2012; опубл.25.06.2013, Бюл. №12.

5. Пат. 89881 Україна, МПК (2014.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – № а 2013 15141; заявл. 24.12.2013; опубл.12.05.2014, Бюл. №9.

6. Блах В.С.  Моніторинг науково-дослідної роботи педагога в інклюзивній школі / В.С.Блах // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару (14 травня 2014 р., м.Умань). – Умань: Алмі, 2014. – С.8-10.

7. Корольова І.І. Шляхи здійснення моніторингу науково-дослідної роботи в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / І.І.Корольова, В.С.Блах // Міжнародний науковий журнал «Sсienceand Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 37, 2014. – Р.69-73.

8. Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр): Науково-методичне видання / ХДУ ; уклад. Г.М.Александрова, Н.І.Бутенко, В.В.Єлькіна, І.І.Корольова, В.С.Блах, Т.В.Кравченко, О.В. Сараєва, Н.М.Стеценко, В.Л.Федяєва, А.Л. Шипко. - Херсон: Айлант,  2014. – 96 с.

9. Пат. 97906 Україна, МПК В23В 29/12 (2006.01) Різцетримач / Р.В.Чепок , В.І.Чепок, І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201411462; заявл. 21.10.2014; опубл.10.04.2015, Бюл. №7.

10. Пат. 103568 Україна, МПК В65G 69/20 (2006.01) Спосіб усунення злежуваності сипучого матеріалу / В.Д.Михайлик, В.І.Чепок, С.Є.Селіванов, В.С.Блах, В.В.Подобєда; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201505392; заявл. 02.06.2015; опубл.25.12.2015, Бюл. №24.

11. Блах В.С. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності підготовки менеджерів освітньої сфери в умовах магістратури / В.С.Блах // Педагогічний альманах : зб. наук. праць.  – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 200-204.


 


БУТЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження:  «Формування в учнів естетичного ставлення до природи в процесі сільськогосподарської праці» зі спеціальності 13.00.01– теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: формування педагогічної майстерності майбутніх учителів

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогічна творчість», «Методика виховної роботи в закладах освіти».

Список публікацій за останні роки:

1. Бутенко, Н.І. Авторська программа з курсу «Методика організації волонтерських груп» [Текст ] : посібник / Н.І.  Бутенко  //Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр). –  Херсон: Айлант, 2014. – С.16-21.

2. Бутенко, Н.І.  Вариативность подходов в определении валеологичемкого воспитания  [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Вестник Алтайского государственного педагогического университета : естественные и точные науки. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. – Вып.25. –  С.68-75 ,m

3. Бутенко, Н.І. Василь Сухомлинський про моральний сенс педагогічної діяльності. [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // В.Сухомлинський  у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїських педагогічних читань (24-25 вересня 2015р. м. Херсон): в з ч. / за заг.ред. А.М. Зубка. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти», 2015. – Ч.1. – С.75-78.

4. Бутенко, Н.І. Використання спадщини минулого як психолого-педагогічна проблема [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. –   Суми: Ярославна, 2014.- С.172-178

5. Бутенко, Н.І. Еколого - валеологічне виховання студентів університетів: вітчизняний  та  зарубіжний досвід  [Текст ] / Н.І Бутенко   //Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник.- Херсон:  Грінь Д.С., 2015. –Вип. 1(5). – С. 47-  59.

6. Бутенко, Н.І. Методи професійної підготовки майбутнього вчителя . [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // Pedagogika 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.( 29.12.2014 -30.12.2014 /Kraków). – Kraków  Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 86-90.

7. Бутенко, Н.І. Педагогічна майстерність в розвитку [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //   Pedagogika. Teoria. Praktyka.( 29.11.2014 - 30.11.2014 /Szczecin). – Szczecin Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» . – Часть 3/2, 2014. – С.126-131.

8. Бутенко, Н.І. Теорія та практика педагогічної майстерності [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //Zbiór raportów naukowych. „Science - od teorii do praktyki”. (29.03.2013 - 31.03.2013 ) . – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  С.139 -142  ,- t.3/3)

9. Бутенко, Н.І. Управлінська майстерність в організації  валеологічного виховання[Текст ] /Н.І. Бутенко   // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матер.всеукр. ( з міжнародною участю) наук.-прак. конф.( м.Херсон, 10-11 листопада 2016 р.)- Херсон:  Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.168-171.

10. Бутенко, Н.І. Формування культури здоров’я  студентів ВНЗ. [Текст ] / Н.І.   Бутенко  // Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki( 30.08.2016 - 31.08.2016  Zakopane) . – Zakopane Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,  2016. – С.115-116

11. Бутенко, Н.І. Якісні показники  навчально-виховного процесу-результат педагогічної майстерності вчителів [Текст ] / Н.І Бутенко  // Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.( 30.05.2015 - 31.05.2015  Warszawa). - Warszawa Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С.35-39.ЧАБАН (САРАЄВА) ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження:  «Педагогічна система В.О.Сухомлинського у науковому доробку вітчизняних учених» 13.00.01– теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: сухомлиністика як напрям історико-педагогічних досліджень,проблема дитячого колективув контексті історичної ретроспективи, історія розвитку педагогічної думки України.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія», «Теорія та методика організації виховної роботи в закладах освіти».

Список публікацій за останні роки:

1. Сараєва О.В. Погляди А.Макаренка на формування дитячого колективу в світлі сучасних підходів / О.В. Сараєва // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. Випуск 11. – С.295 – 299. – (Серія „Педагогічні науки”).

2. Сараєва О.В. Ідея формування творчої особистості в дитячому колективі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О.В.Сараєва // Наукові записки [зб. наук. праць / ред. кол. Радул В.В., Величко С.П. та ін.] – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – Вип. 123. – Том І. – С.280-283.(Серія «Педагогічні науки»)

3. Сараєва О.В. Педагогічна преса 20-30-х рр. ХХ ст. як джерело вивчення історії дитячого колективу / О.В.Сараєва // Педагогічний дискурс: [зб. наук. праць / гол. ред. Шоробура І.М.] – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип.15. – С. 622-625.

4. Сараєва О.В. Теорія дитячого колективу: історична реконструкція // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2013 – С. 69–74.

5. Сараева Е.В. А.Залужный – один из фундаторов учения о коллективе / Е.В.Сараева / Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы ХV международной заочной научно-практической конференции. Часть 1. (11 июля 2013г.) – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 67-72.

6. Сараева Е.В. Этнопедагогические идеи украинского народа в практике формирования детского коллектива / Е.В.Сараева // Этнопедагогика: история и современность: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: В.С.Болбас [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 106-108.

7. Сараєва О.В. Формування толерантного середовища в авторській школі В.Сухомлинського / О.В. Сараєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць.- Вип.1.46 (108). – (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – С.130-133.

8. Сараєва О.В. Психолого-педагогічні засади дитячого колективу в науковій спадщині О. Залужного / О. Сараєва // Гуманізація навчально-виховного процесу [зб. наук. пр. / за заг. ред. Сипченка В.І.] – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2014. – Вип.70. Частина ІІ. – С.98-105.

9. Сараєва О.В. Педагогіка колективу як актуальний напрям досліджень 20-30 рр. ХХ ст. / О. Сараєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 66. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2014 – С. 98 – 102.

10. Сараева Е.В. Детский коллектив как психолого-педагогический феномен / Е. Сараева // Категория социального в современной педагогике и психологии: материалы научно-практической конференции (заочной) с международным участием 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях. / отв. ред. А.Ю.Нагорнова. Часть 2. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С.380-385.

11. Сараева Е.В. Влияние авторских школ на модернизацию образования: исторический аспект / Е. Сараева // Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании ХVІІІ – начала ХХІ века: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции – ХХХ сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки Российской академии образования / Под ред. М.В.Богуславского и др. – СПб.: СПб АППО, 2014. – С.364-369.

12. Сараева Е.В. Отдельные аспекты психологии детского коллектива в научном наследии А. Петровского / Е.В. Сараева // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – 2014. – p. 64-66.

13. Сараєва О.В. Технології соціалізації дитини в колективі: теорія і практика / О.В. Сараєва // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непреревної освіти», 2014. – С. 172 – 174.

14. Сараєва О.В. Теорія дитячого колективу А. Макаренка в оцінці українських учених / О. Сараєва // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: збірник тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С.97-98.

15. Сараєва О.В. Дитячий колектив: психолого-педагогічний вимір проблеми / О.Сараєва // Людинознавчі студії: зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. Н.Скотна та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять перший. – С.281 – 292.

16. Сараєва О.В. Дитячий колектив в історико-педагогічному дискурсі. Монографія: Херсон: Айлант, 2015. – 358 с.

17. Сараєва О. Врахування духовних потреб дитини – ключова ідея педагогічного світогляду В. Сухомлинського / О.Сараєва // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / редкол. В.В.Кузьменко та ін.]. – Херсон, 2015. – Вип.26. – С.303 – 308.

18. Сараєва О.В. Розробка питань дитячого колективу  в УРСР ( 60-80-ті рр. ХХ ст.) / О.Сараєва // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2015. – №7(126). – С.112 – 116.

19. Сараєва О.В. Дитячий колектив як орієнтир модернізації освіти: історичні основи / О.Сараєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Старобільськ, 2015. – Вип.6 (295). – С. 44-52.

20. Сараєва Е.В. Вклад научных лабораторий в разработку проблемы детского коллектива (вторая половина ХХ века) / Е.В.Сараева // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Тольятти, 2015. – №3 (12). – С.30-32.

21. Сараєва Е.В. Проблема детского коллектива на страницах педагогической периодики второй половины ХХ ст. / Е.В.Сараева // Естественно-гуманитарные исследования. – Краснодар, 2015. – № 9(3). – С.92 – 96.

22. Сараєва Е.В. Инновационный подход И.Иванова к проблеме формирования детского коллектива / Е.Сараєва // Вестник Академии Знаний. – Краснодар, 2015. – №14 (3). – С.54-59.

23. Sarayeva L.V.The contribution of soviet psychologists in the development of the theory of children’s collective in 70th – 80th of XX century/ Sarayeva L.V.//    Nauka i studia. – Przemysl, 2015. – № 13 (144). – p.113 – 117.

24. Sarayeva L.V.Children’s collective problem: ethnopedagogical context / Sarayeva L.V.//  News of Science and Education. – Sheffield, 2015. – №11 (35). – p. 39 – 43.


 

 

ШИПКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Туристсько-краєзнавча діяльність як засіб формування готовності старшокласників до захисту Батьківщини» 13.00.01– теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів:


 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Інноваційні педагогічні технології у ВНЗ», «Організація навчально-виховного процесу в умовах переходу до постіндустріального суспільства».

Список публікацій за останні роки:

1. Шипко А.Л. Контрольно-оцінювальна компетентність майбутніх вчителів математики / А.Л. Шипко, В.І. Таточеко // Інформаційні технології в освіті  Херсон, 2016. С. 102-125.

2.Шипко, А.Л. Место туристско-краеведческой деятельности в формировании патриотизма: традиции и современность [Текст] / А.Л. Шипко // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения: научно-методический журнал. – 2016. – № 4 – С. 92-98.

3.Шипко, А.Л. Невстигання учнів в процесі навчання математики як соціальна та психолого-педагогічна проблема [Текст] / А.Л. Шипко, В.І. Таточеко // Інформаційні  технології в освіті: Зб. наук. праць. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 53 -71.

4.Шипко А. Л. Становлення духовності особистості у соціокультурному просторі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовна культура в сучасній Україні: філософські та психолого-педагогічні виміри» 27 жовтня 2016 року Херсон – 2016.- С. 106-115 http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/2237

5.Шипко А.Л. Ю.А. Грабовський, В.І Таточенко Інструктор дитячо-юнацького туризму (компетентність та особливості підготовки) Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон:  Видавничій дом Гельветика, 2016 – С. 122-124

6.Шипко А.Л. Место туристско-краеведческой деятельности в формировании патриотизма: традиции и современность Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения: научно-методический журнал. № 4 Москва, 2016. – С. 92-98.

7.Шипко А.Л. Формирование патриотизма и современность. Педагогическое искусство: Научно-практический журнал. № 1 Киров: 2017.- С. 115-118
ЩЕРБИНА ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України ХІХ століття» зі спеціальності 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: особливості  сімейного виховання у діахронічному вимірі в історії української та зарубіжної педагогіки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Щербина, В.Ю. «Нормальна сім’я» у психолого-педагогічній науці / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2014. – Вип.66

2. Щербина, В.Ю. В.Сухомлинський про формування толерантності у сім’ї / В.Ю. Щербина // VII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності». – Миколаїв. – 25-26 вересня 2014 р.

3. Щербина, В.Ю. Військово-патріотичне виховання в училищах морського профілю Півдня України в ХІХ столітті в науковій спадщині М. Лазарєва (1788-1851) / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.68.

4. Щербина, В.Ю. Влив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини / В.Ю. Щербина // Наукові записки / Ред.кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Вип.123. – Т.1-2. – (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. : матеріали VI Міжнародних та ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» : 27-28 вересня. – Кіровоград – Павлиш, 2013.– С.231 – 238.

5. Щербина, В.Ю. Воспитание детей в пролетарской семье Юга Украины в начале ХХ века: историографический аспект / В.Ю. Щербина // Категория-социального в современной педагогике и психологии // Материалы 2-й научно-практической конференции (заочной (с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. Ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С.105-110.

6. Щербина, В.Ю. Вплив шлюбно-сімейних стосунків на сімейне виховання в умовах Півдня  України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.51. – С. 35 – 39.

7. Щербина, В.Ю. Роль батьків у вихованні потреб дитини у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / В.Ю. Щербина // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції і  ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань  «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості». – Херсон, 2015

8. Щербина, В.Ю. Специфика этнорегионализции семейной политики в Украине / В.Ю. Щербина //  ХІ Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружестве наук - 2015» / Барановичиский государственный університет. – Барановичи. – 2015.

9. Щербина, В.Ю. Становлення поліетнічних сімей в умовах Півдня України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Херсонщина у контексті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області. – Херсон. – 26 вересня 2014 р.

10. Щербина, В.Ю. Формування особистості дитини у сім’ї розлучених батьків як психолого-педагогічна проблема / В.Ю. Щербина // Методологічний семінар «Цілісний розвиток особистості учня в інформаційному просторі сучасної школи». – Херсон, 2015

11. Щербина, В.Ю. Виховання дітей у сім’ї на зламі століть: етнорегіональний аспект [Текст] : монографія / В.Ю.  Щербина. –  Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 189 с.ЮРКОВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання

Коло наукових інтересів: екологічне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка активних організаційно-педагогічних форм і методів екологічної освіти і виховання, педагогічні умови забезпечення підготовки студентів до екологічної освіти учнів загальноосвітньої школи.

Навчальні дисципліни, які викладає:«Педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (екологічний аспект) [Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психологічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-прак. конф. (м. Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р. /.- Хмельницький національний університет.- 2013.-С.211-212.

2. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині А.С. Макаренка [Текст] / Т.Ф. Юркова // Витоки педагогічної майстерності: зб.наук.праць. –Полтава., 2013. Випуск 12.-400 с.

3. Проблема морального виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі: матер. Міжнар. наук.-прак. конф., (м.Полтава, 12-14 березня 2013 р.) / Полтавський державний педагогічний університет.-Полтава, 2013.- с.

4. Особливості організації естетичного виховання учнів засобами природи «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі» // Педагогічні науки: зб.наук.праць .– Херсон., 2014.-Вип.61.- С. 175-179.

5.  Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічний альманах: зб. наук. праць.- Херсон., 2015.-Випуск 26.- с.

6. Вплив українського фольклору на формування екологічних цінностей підлітків [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічні науки:зб.наук.праць.– Херсон.,  2015. – Випуск LXVIII.- с.

7.  Деякі аспекти підготовки фахівців екологічного спрямування[Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р.) Хмельницький національний університет.-Хмельницький, 2015. –с.34-39

8. До проблеми екологічної підготовки фахівців[Текст] / Т.Ф. Юркова //  Управління якістю підготовки фахівців (частина 1): матер. Міжнар. Наук.-метод. конф. (м. Одеса 23-24 квітня 2015 р.) Одеса, 2015.- с.

9. Формування національної самосвідомості засобами народної педагогіки як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Духовна культура української молоді: реальний стан та перспективи розвитку: матер. наук.-практ. конф. (м. Херсон) ,Херсонський державний університет.- Херсон, 2015.- с.

10. Основні та духовні завдання у формуванні ціннісного ставлення особистості до природи [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Актуальні психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р.) / Хмельницький національний університет.– Хмельницьки, 2016.