Назва Розмір Дата модифікації Кількість переходів

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Оновлено: 13.02.2019

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

“ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”

 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 7935 від 29.09.2003 року

 

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технології та інших галузей педагогічної науки.

 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України.

 

 • До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Рубрики журналу

 

 1. Методологія та історія педагогіки
 2. Теорія і практика навчання
 3. Теорія і практика виховання
 4. Теорія і методика професійної освіти
 5. Соціальна педагогіка
 6. Сучасні педагогічні технології
 7. Події наукового життя; рецензії

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – 8–20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;
 • шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;
 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
 • стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами. Англійська анотація повинна бути розширеною і містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, короткий зміст статті мінімальним обсягом 1800 знаків.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 37.014.623

 

3. Теорія і практика виховання

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

Лаппо В.В., к. пед. н., доцент,

доцент кафедри педагогіки і психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

У статті порушено проблему пошуку нових засобів духовно-морального виховання студентів вищої школи. Здійснено спробу довести, що Інтернет-ресурси можуть залучатись в освітній процес не лише в якості  навчального забезпечення, але й як засоби духовно-морального виховання. З-поміж Інтернет-ресурсів, що мають значний виховний вплив, виокремлено електронні бібліотеки, віртуальні музеї, Інтернет-версії освітніх телеканалів, соціальні мережі, сайти навчальних закладів.

Ключові слова: духовно-моральне виховання, духовний розвиток особистості, засоби виховання, педагогічний ценз,  Інтернет-ресурси, виховний зміст сайту.

 

В статье затронута проблема поиска новых средств духовно-нравственного воспитания студентов высшей школы. Сделана попытка доказать, что Интернет-ресурсы могут привлекаться в образовательный процесс не только в качестве учебного обеспечения, но и как средства духовно-нравственного воспитания. Среди Интернет-ресурсов, имеющих значительное воспитательное воздействие, выделены электронные библиотеки, виртуальные музеи, интернет-версии образовательных телеканалов, социальные сети, сайты учебных заведений.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовное развитие личности, средства воспитания, педагогический ценз, интернет-ресурсы, воспитательное содержание сайта.

 

Lappo V.V. REREQUISITES OF USE INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS

This article was written about the problem of finding new means of spiritual and moral education of high school students. Here it is proved that online resources can be involved in the educational process, not only as an educational software, but also as a means of spiritual and moral education. To educational online resources include electronic libraries, virtual museums, online version of educational TV channels, social networks, websites of educational institutions… (1800 знаків)

Key words: spiritual and moral education, spiritual development of the individual, means of education, teaching qualification, internet resources, the educational content of the site.

 

 ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника наступні матеріали:

1) довідку про автора;

2) статтю;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

4) авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

5) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

6) умови оплати уточняйте будь ласка на сайті збірника "Педагогічні науки" 

Електрона адреса:

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Суворова, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)

 

 

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Редакція Збірника наукових праць “Педагогічні науки”

вул. Університетська, 27, каб. 313, м. Херсон, Україна, 73000

Телефон: +38 068 813 02 68

www.ps.stateuniversity.ks.ua