Основні напрямки науково-дослідної роботи

Оновлено: 05.09.2019

Основні напрямки науково-дослідної роботи  
 
 

Завдання на проведення науково-дослідної роботи

1. Загальні положення

1.1. Тема дослідження. “Філософські та методологічні проблеми сучасної культури і науки”

1.2. Назва координаційного плану, в рамках якого проводиться дослідження і до якого пропонується включити дослідження

1.3. Керівник наукового колективу – к.ф.н., доц. Поліщук І.Є.

1.4. Структурний підрозділ університету (кафедра, факультет) – виконавець завдання - кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

1.5. Термін виконання дослідження – 25.06.2015 р.

1.6. Мета роботи – дослідити актуальні проблеми філософії та соціології релігії, раціональності гуманітарного пізнання, інформаційної структури знання та діяльності.

1.7. Обгрунтування актуальності, наукова та практична значущість. Основна наукова чи науково-методична ідея, яка буде перевірятися чи реалізовуватися. (не більше 15 рядків)

Тема є актуальною на сучасному етапі соціального та духовного розвитку України. Вона має два спрямування. Перше передбачає вивчення різноманітних аспектів соціального функціонування релігійних течій та організацій в сучасній Україні. Друге – дослідження важливих методологічних питань сучасного наукового пізнання, зокрема гуманітарного. Попередні наробки здійснені впродовж 2000-2003 років доповідалися на науково-практичних конференціях різних рівнів. Методологічні питання наукового пізнання, інформаційної структури знання і діяльності, філософії постпозитивізму знайшли відображення в публікаціях викладачів кафедри. Їх актуальність зумовлена необхідністю грунтівної методологічної підготовки магістрантів та аспірантів ХДУ.

Основні завдання:

1) виявлення основних суперечностей релігійної ситуації в Україні, аналіз реального стану релігійної свідомості молоді, виявлення шляхів, подолання кризи в релігійності українського етносу;

2) аналіз основних аспектів сучасної методології наукового пізнання, зокрема гуманітарного, пропозиції щодо їх практичного застосування в науковому дослідженні.

2.Зміст та основні етапи виконання завдання

2.1. Загальна ситуація з проблеми, запропонованої для дослідження. Інформація про світовий і вітчизняний рівень досягнень з даного напрямку, провідні науково-дослідні організації і центри в Україні та за її межами. Вищезазначені проблеми не знайшли грунтівного відображення в працях українських філософів. Роботу по першому напрямку планується проводити сумісно з відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України, яке очолює д.ф.н., проф. Колодний А.М.

2.2. Наявний доробок і досягнуті результати попередніх досліджень колективу виконавців. У 2000-2003 роках проведені соціологічні дослідження релігійних орієнтацій студентів ХДУ. Результати дослідження дають можливість більш глибоко проаналізувати стан релігійної свідомості молоді та релігійну ситуацію в Україні.

2.3. Кадровий склад виконавців науково-дослідної роботи.

2.4.Календарний план. (Конкретний зміст етапів роботи на кожний рік, вид кінцевої продукції.)

2.5.Можливі споживачі результатів науково-дослідної роботи.

Відділ організаційної та виховної роботи ХДУ, обласні молодіжні організації, відділ у справах релігії облдержадміністрації, відділи магістратури та аспірантури ХДУ.

Затверджено на засіданні кафедри (протокол №3 від 10 листопада 2003 р.)

Завідувач кафедри доц. Поліщук І.Є.