Кафедра світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова

Оновлено: 17.04.2020

 

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ПРОФ. О. МІШУКОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

     Робота загальноуніверситетськоїкафедри світової літератури та культури Херсонського державного університету від перших літ її існування визначається провідними напрямками загальновузівської діяльності, зорієнтованої на вирішення актуальних проблем підготовки словесника за сучасних умов, та комплексними науковими темами кафедри з вивчення світового й українського літературного процесу в соціокультурному контексті.

     Сьогодні кафедра носить ім’я професора Олега Васильовича Мішукова, який був її очільником до середини 2011 року. Основними напрямками наукової діяльності доктора філологічних наук О.Мішукова були вивчення контактно-генетичних зв'язків української літератури XVIII ст. зі східнослов’янською літературно-фольклорною традицією XVIII – першої половини ХІХ ст.; аналіз жанрової динаміки російської мемуарної прози першої половини ХІХ ст. в її зв’язках з соціокультурною ситуацією доби; дослідження особливостей розвитку східнослов’янської драматургії ХХ ст. в контексті загальноєвропейських літературно-мистецьких процесів; визначення й наукове обґрунтування шляхів ефективного науково-практичного та сценарно-сценічного опанування художнього спадку драматургії та театру ХІХ - ХХ ст. в діяльності навчальних закладів України; розробка методологічних основ актуалізації широкого спектру культурологічних знань в контексті розвитку наукової думки ХХІ ст.

     З 2004 року викладачі кафедри брали участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література, та 10.01.02 – російська література. За період з 2005  року відбувся успішний захист понад десятидокторських і кандидатських дисертацій, які були підготовлені викладачами кафедри – Т. Томіліною,  С. Кузнєцовим, Т. Комінарець, А. Кочетовим, О. Горбонос, А. Попович,   О. Клімчук, А. Самаріним, Н. Литовченко тощо. Серед останніх подій цього ряду–перші в історії кафедри і ХДУ захисти у вересні 2019 р. в спеціалізованій вченій раді при Бердянському державному педагогічному університеті кандидатських дисертацій з порівняльного літературознавства А. Онопрієнко («Мотив “туги життя” (“l’ennuidevivre”) у поезії французького та російського символізму») та В. Коротєєвої (Міфологеми першостихій у поезії В. Стуса та А. Тарковського: типологічний аспект) і захист докторської (Структурні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ – ХХІ ст.) доцентом О. Штепенко у Київському університеті імені Бориса Грінченка (грудень 2017 р.).

     Багаторічні результати наукової роботи кафедри віддзеркалено у наукових збірниках за редакцією професора О. Мішукова “Література. Театр. Суспільство” (Херсон: Айлант, 2005), «Література – Театр – Суспільство» у 2-х томах (Херсон: Айлант, 2007), а також виданні наукових праць «Південний архів. Філологічні науки», якому відповідно до наказу МОН України нещодавно було присвоєна категорія «Б». Редактором видання вже багато років поспіль є доктор філологічних наук Н. Ільїнська. Сьогодні під її керівництвом «Південний архів» перетнув «ювілейну» межу у 80 випусків.

     Професор Ніна Іллівна Ільїнська очолює кафедру з початку навчального 2011 – 2012 року. При кафедрі створені належні умови для підготовки аспірантів, які успішно працюють в межах обраних тем. Йдеться, зокрема, про А. Максимюк (Художній світ лірики Емілі Дікінсон та Лесі Українки: типологічний аспект; наук.    керівник –    професор   Н. Ільїнська),        О. Плетену (Конспірологічний роман Дж. Роллінса та В. Єшкілєва: типологія та поетика; наук. керівник – професор Н. Ільїнська), А. Крижну (Художні стратегії інтерпретації сюжету про Дон Жуана в європейській драматургії другої половини XIX – початку ХХ сторіч; наук. керівник – професор О. Штепенко). Викладачі кафедри виступають керівниками й консультантами кандидатських і докторських дисертацій, курсових, випускних робіт, до написання яких долучаються майбутні науковці і вчителі-словесники, беруть участь у науково-практичних конференціях, роботі проблемних груп, проведенні олімпіад тощо.

     Під керівництвом кафедрального колективу студенти й магістранти ХДУ проходять стажування, різні види практики. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет, де за сприяння завідувачок кабінету Г. Ременяк,  В. Лукашук, В. Коротєєвої зацікавлена молодь мала й нині має можливість одержати консультацію з фахових питань та попрацювати з необхідною літературою. Кафедра світової літератури та культуриімені проф. О. Мішукова приділяє багато уваги підготовці навчальної літератури для учнів загальноосвітніх закладів, абітурієнтів, студентів, де синтезовано досвід сучасного літературознавства й критичної думки, орієнтація на вимоги шкільних та вузівських програм зі світової літератури та чіткість, ясність і доступність викладу матеріалів. Її співробітниками надруковано численні методичні матеріали з вивчення історії зарубіжної літератури ХVII - ХХ ст. у київських фахових виданнях «Зарубіжна література» та «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України». Викладачі кафедри координували науково-дослідницькі роботи МАН ліцеїстів Академічного ліцею при ХДУ, виступали науковими керівниками МАНівських робіт, працювали на курсах Херсонської академії неперервної освіти.

     Професори кафедри О. Мішуков, Н.Ільїнська,  О. Штепенко,   доценти   С. Бєляєва, О. Клімчук,    А. Кістанова,    А. Кочетов, О. Горбонос,    Г. Бахматова,    Н. Нев’ярович,    Т. Хома,    А. Самарін, старші викладачі, викладачі й асистенти І. Соловцова, О. Левченко, О. Барановська, Л. Жмак, Є. Уколов, О. Мельников, М. Сахневич, В. Адамович, А. Онопрієнко, В. Коротєєва та ін. в різні роки неодноразово виступали з рецензіями та відгуками на монографії, підручники, кандидатські й докторські дисертації та автореферати, брали участь у обговоренні дисертацій та рекомендації їх до захисту.Кафедра також постійно бере участь у підготовці та проведенні підсумкових науково-практичних конференцій викладачів і студентів, а також наукових заходів різного рівня, серед яких слід виділити чотири Міжнародні наукові симпозіуми «Література – Театр – Суспільство» (м. Херсон, 2005 – 2011 рр.), Всеукраїнські науково-практичні конференції «Мішуковські читання» (м. Херсон, 2015 –2018 рр.), Міжнародні конференції «Бестіарний код у діалозі культур: традиція та сучасність» (м. Херсон, 2016 р.), «Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (м. Херсон, 2017 р.) тощо.На цих та інших наукових майданчиках, а також на сторінках різноманітних фахових видань (в т. ч. й зарубіжних) члени кафедри неодноразово виступали з інформацією про результати власних філологічних студій (професор Н. Ільїнська – Інтерпретація середньовічної легенди про Щуролова у прозі Анджея Заневського (Щур і Тінь Щуролова) (SPHERES OF CULTURE, Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies, V. XVI / Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University, Poland, Lublin 2017, p. 384 - 391), Strategies of myth-making in the historical and philosophical discourse of the novel “The Wandering Jew” by S. Heym (World literature at the intersection of cultures and civilizations: collective monograph /H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba,   J. O. Pomohaibo, etc.  Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.P. 18–35); професор  О. Штепенко О. – Author’s concept of self-consciousness in the novel “The endless deadlock” by Dmitry Galkovsky (World literature at the intersection of cultures and civilizations: collective monograph /H. I. Bokshan, N. I. Ilinska,   O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.P. 73 – 90); доцент О. Горбонос - Світ дитинства у творчій спадщині Т. Г. Шевченка: духовно-екзистентні виміри (Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. - Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю. А., 2019. – Вип. 32. - С. 10 - 14); доцент А. Кістанова – Образ Екатерины II в художественном сознании Г. Державина: вербализацияи визуализация (Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2016. – Вип. LXV. – С. 42 - 46); доцент О. Клімчук – Художественная интерпретация соціокультурного контекста  в книге А. Наймана «Славный конец бесславных поколений» (Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2016. – Вип. LXV. – С. 47 - 52); доцент   Н. Нев’ярович– Эпистемологические функции античных антропонимов в современном постмодернистском романе (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Філологія». – Харків: Вид-во ХНУ, 2017. - № 76. – С. 32 – 35); старший викладач І. Солоцова – Особливості інтерпретації образу Дон Жуана в новелі П. Меріме «Душі чистилища» (Perspectives etmiseenoeuvredel’innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conference scientifique et pratique internationale, 20 septembre, 2019, 2 vol. – Vol. 2. – Genève, Suisse: Plateforme scientifique européenne. – Рр. 47 - 53);викладач А. Онопрієнко – Рецепція мотиву «L’ennuidevivre» у перекладахВ. Брюсова (Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: ХДУ, 2018. – Вип. LXXVI. -  С. 93 – 96); викладач В. Коротєєва–Семантика та поетика мотивної структури міфологеми повітряв ліриці В. Стуса та А. Тарковського (Південний архів. Філологічні науки:Зб. наук. праць. -Херсон, 2019. - Вип. LXXVII.  - С. 52 – 57) тощо.Конкретні напрацювання членів кафедри з актуальних проблем літературознавства використовувались при розробці й коригуванні навчальних курсів, під час складання планів практичних, семінарських занять та блоків (модулів) контрольних завдань і запитань, при плануванні курсових та випускних робіт. 

 Кадровий склад кафедри

 

  

Ільїнська Ніна Іллівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і культури

Коло наукових інтересів – модерністська та постмодерністська поезія: тенденції розвитку, поетика, персоналії; проблеми спадкоємності та типології у поетичному процесі ХХ століття; художня свідомість сучасної літератури; перехідність як літературознавча та культурологічна категорія; російськомовна поезія в Україні; неомодерністські тенденції у сучасній слов’янській поезії; проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури ХХ століття.

Основні опубліковані праці:

1. Традиция литературной готики в малой прозе Александра Грина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 45. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 80- 85 

2. Інтертекст  Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова./ Відп. ред. В.Ф. Погребенник, С.В. Шевчук.  – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 8. – С. 68-75.

 3. Інтерпретація середньовічної легенди про Щуролова у прозі Анджея Заневського (Щур і Тінь Щуролова) // SPHERES OF CULTURE, Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies, V. XVI/ Branch of Ukrainian Studies ofMaria Curie-Sklodovska University,Poland), Lublin 2017, p. 384-391. 

4. Типологія релігійно-поетичної свідомості Б. Брехта і Й. Бродського // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXXVIІІ. – Херсон: ХДУ, 2019. – С.98-103

5. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. МОТИВ “L’ENNUI DE VIVRE” В ПОЕЗІЇ П. ВЕРЛЕНА І ПЕРЕКЛАДАХ І. АННЕНСЬКОГО: РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.// «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип..  LXXIX. –– Херсон, 2019. – С. 46-52.

6. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ.. «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип.. LXXIX – Херсон, 2019. – С. 60 -67.

7. Ilinska, N. I. (2019) Mythopoetics and pragmatics of the soviet anecdote. Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 25-45. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/25-45 (SENSE)

8. Ilinska, N. I. (2019) Strategies of myth-making in the historical and philosophical discourse of the novel “The Wandering Jew” by S. Heym. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 18-35. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/18-35 (SENSE)

9. Ilinska, N. I. (2019) “The gospel according to Ahasuerus”: apocryphal discourse of the novel “The Wandering Jew” by S. Heym. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 36-50. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/36-50 (SENSE)

 

Висоцький Андрій Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Коло наукових інтересів – класична література Сходу, традиційні сюжетно-образні структури, давня література, зарубіжна література XVII – XVIII ст., російська література XIX ст.

Основні опубліковані праці: 

1. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття перша // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2017. – Вип. 1. – С. 59 – 78.

2. Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна «Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого») // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2017. – Вип. LXІV. – С. 90 - 94.

3. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття друга // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 68 – 87.

4. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття третя // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 1 (87). – С. 26 – 44.

5. Vysotsky, A. A. (2019) “Shadow of the Raven” in Iceland in the 13th century (to the characteristics of the Odinic myth-ritual context of the plot action in “Harðar saga ok Hólmverja”). Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph /               H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 136-156. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/136-156 (SENSE)

6. Vysotsky, A. A. (2019) The rulers of early Kievan Rus in T. Babitskaya’s story “Princess Olga”: literary context and peculiarities of the author’s interpretation of the source base and historiographical experience. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 91-108. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/91-108 (SENSE)

7. Vysotsky, A. A. (2019) “Slavic tales” by Z. A. Volkonskaya. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 116-130. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/116-130 (SENSE)

   

Клімчук Оксана Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – зарубіжна література ХІХ ст., російська література ІІ пол. ХІХ ст., зарубіжна література ХХ ст., сучасна російська меуарно-автобіографічна проза.

Основні опубліковані праці:

1. Особенности литературного портрета в романе В.Попова «Горящий рукав» / Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць]. – Херсон, 2009. – Вип. X LI V . – С.  89–95 (Стаття).

2. Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана «Славный конец бесславных поколений» // Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Мішуков О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Випуск L. – С. 54-60 (Стаття).

 

 

 

 

 

Горбонос Ольга В’ячеславівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – українська народна поетична творчість, давня українська література, література для дітей дошкільного віку, сучасна українська література.

Основні опубліковані праці:

1. Літературні казки І. Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа [Текст]  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія: збірник наукових праць / за ред. Г.В. Шумицької. – № 2 (36). – Ужгород, 2016. – С. 93-97.

2. Жінки в житті та художній спадщині Т.Г. Шевченка : синтез особистого та творчого [Текст] / Горбонос О.В., Прилепська Л.П. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (серія «Філологічні науки») [наук.журнал / гол. ред. Холод Б.І.]. – Вип. 2(12). – Дніпропетровськ :  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 130-135.

3. Жанрова парадигма літературних казок як системогенеза формування морально-етичної культури дошкільників [Текст] // Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, ( 5 квітня 2017 року, м. Херсон) /  за заг. ред.  Т.В.  Коминарець, Херсон, 2017. –  С.  5-9.

4. Імажинізм як складова літературних просторів України та Росії 20-их років ХХ ст. : провідні тенденції розвитку, персоналії [Текст] / О.В.Горбонос, А. Жукова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С.Філатової. - № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського. – С. 84-89.

5. Жанр літературної казки як діалектична єдність літературних та фольклорних традицій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки, Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences / Редкол. : С.М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип.263. – С. 134-141.

6. Світ дитинства у творчій спадщині Т.Г.Шевченка : духовно-екзистентні виміри // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Збірник наукових праць. Випуск 32. Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2019. – С.10-14.

 

Соловцова Ірина Віталіївна

старший викладач

Коло наукових інтересів – історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження, методика викладання зарубіжної літератури

Дисципліни:

Методика викладання зарубіжної літератури

Історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження.

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

Основні опубліковані праці:

1. Особливості інтерпретації образу Дон Жуана в новелі П. Меріме «Душі чистилища». Perspectives et mise en oeuvre de l’innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale, 20 septembre, 2019, 2 vol. – Vol. 2. – Genève, Suisse: Plateforme scientifique européenne. – Рр.47-53.

2. Жанрова специфіка «Зозулі» Андре Моруа. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]: the collection the articles of the participants of the IV International Scientifical-practical conference, June 27, 2019. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Kryvyj Rih: Posvit, 2019. – Рр. 223-226.

 

 

   

Самарін Андрій Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – російська драматургія на межі ХХ – ХХІ століть, проблеми типології сучасного драматургічного римейка.

Основні опубліковані праці:

1. Русская драматургия рубежа ХХ – ХХI столетий: проблемы изучения / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. XLVIII. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 89 – 94 (Стаття).

2. Травестия комедии дель арте в пьесе Л. Петрушевской «Квартира Коломбины» / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. IL. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 90 – 95 (Стаття).

3.  Проблема абсолюта и целостности личности в римейке Н. Садур «Панночка» / А. Самарин // Закарпатські філологічні студії: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Ужгород:  Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.148–156 (Стаття)

 

 Онопрієнко Анастасія Дмитрівна

 викладач, кандидат філологічних наук

Основні опубліковані праці:

1.      Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 76. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 84 – 88.

2.      Мотив «туги життя» («ennui de vivre») у поезії Ш.Бодлера та Ф.Сологуба. Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 18. Т. V (180). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. С. 94 – 99.

3.      Особливості функціонування внутрішнього простору у ліриці Ш. Бодлера. Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 399 – 406.

4.      Образ павука і павутини в структурі мотиву «ennui de vivre» у поезії французьких та російських символістів. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки). Вип. 67. Херсон: ХДУ, 2017. С. 167 – 171.

5.    Мотив саморуйнування в поезії французького та російського символізму. Science and education a new dimension. Philology. – VI(51). Issue: 176. Budapest, 2018. Р. 58 – 61.

6. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. МОТИВ “L’ENNUI DE VIVRE” В ПОЕЗІЇ П. ВЕРЛЕНА І ПЕРЕКЛАДАХ І. АННЕНСЬКОГО: РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.// «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип..  LXXIX. –– Херсон, 2019. – С. 46-52.

7. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ.. «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип.. LXXIX – Херсон, 2019. – С. 60 -67.

 

 Коротєєва Вікторія Вікторівна

викладач, кандидат філологічних наук

Основні опубліковані праці:

1. Міфологема води в ліриці А.Тарковського та В.Стуса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. Одеса, 2015. № 18. Том 1. С. 92–96.

2. Типологічний підхід у світлі компаративних дискусій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон, 2017. Вип. LXІХ. С. 147–153.

3. Міфологема долі у ліриці А.Тарковського та В. Стуса. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць. Миколаїв, 2016. № 1 (17). С. 129–135.

4. Образні репрезентації міфологеми землі у ліриці Арсенія Тарковського та Василя Стуса. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 45. С. 114–119.

5. Міфопоетична картина світу як літературознавча категорія. Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон, 2018. Вип. LXXV. С. 92–98.

6. Міфологема моря в ліриці В. Стуса та А. Тарковського. Science and Education a New Dimension. Philology.Budapest, 2018. VI (48). Issue 161. P. 39–43

7. Семантика та поетика мотивної структури міфологеми повітря в ліриці В. Стуса та А. Тарковського. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2019. Вип. LXXVII. С. 52–57.

Уколов Євген Юрійович

старший викладач

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження, XVII – XVIII ст.

Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури XVIII – ХІХ ст. (І пол.)

Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.

Основні опубліковані праці:

1. Буддійські мотиви в романі В. Пелевіна «Чапаев и Пустота»», наукова стаття, Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 49. ‒ с. 197-203

Мельников Олександр Сергійович

викладач

Основні опубліковані праці:

1. Взлет человеческого духа: Гуманистический пафос сборника новелл Дж. Боккаччо «Декамерон». - Зарубіжна література. – 2009. - № 7 (599). Лютий. – С. 10 – 12 (методичні рекомендації).

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури

 

 

   
   

Штепенко Олександра Геннадіївна

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач відділу аспірантури та докторантури

Основні опубліковані праці:

1. Shtepenko, O. (2019) Mystification as an author’s myth construction strategy in a short novel by A.Ustimenko “Chinese masks of Cherubina de Gabriak”. Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 121-135. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/121-135 (SENSE)

2. Shtepenko, O. (2019) Author’s concept of self-consciousness in the novel “The endless deadlock” by Dmitry Galkovsky. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 73-90. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/73-90 (SENSE)

3. Shtepenko, O. (2019) Artistic self-reflection as the mechanism of literature self-consciousness in the context of transitional artistic thinking. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 99-115. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/99-115 (SENSE)

   
 

 Цаларунга Валентина Василівна

Провідний фахівець

 

  Франчук Аліна Юріївна

Фахівець ІІ категорії

 

Європейські студії. (Навчально-методичний посібник).(331,00 KB)

Історія зарубіжної літератури і культури. (Навчально-методичний посібник) (219,50 KB)

Авторські профілі

Оновлено: 16.04.2020

Ільїнська Ніна Іллівна 

https://orcid.org/0000-0001-5219-0860

https://scholar.google.com.ua/citations?user=

jmshr&wAAAAG=&hl=ru&pli=1&user=jmshaJwAAAAJ


Висоцький Андрій Анатолійович

http://orcid.org/0000-0002-2505-6436 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWie-eMAAAAJ

Горбонос Ольга В’ячеславівна

https://orcid.org/0000-0003-0646-4845
https://scholar.google.com.ua/citations?view_
op=list_works&hl=ru&user=4I26QKQAAAAJ 

Клімчук Оксана Вікторівна

https://orcid.org/0000-0001-8381-8163 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=iso4JpQAAAAJ&view_op=
list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6p-_UPbIBg4PdqsSHwsDA0wZmF
-bECSTZUR7vOjg_yeBq-aq1iDMh9kJaPww27IMwdnHGL-wmJ44JjbjkB5YCkU_
VmOxi5ZiUWfV-gaNJILms8_UWG1XPKLN8sX9_OUd5CTHc2

Мельников Олександр Сергійович

https://orcid.org/0000-0002-9066-7188

Самарін Андрій Миколайович
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_
works&hl=ru&user=FJ6-IuAAAAAJ&gmla=AJsN-
F54nUdS-4UVOOdNsxuo7VSYAll5OYUwdmA4P
_bhQV9xjH1NCei8CqG6InwYJqD3N2vdihtfKBZkL
QBqXIneQoKxt2pQmnZlTFD6WrpEE0tvBi
_-MFCqHMLwMeKVhpQ2C9PWfooRZyW8_
y0joORFopCZnUpvhg

Соловцова Ірина Віталіївна
https://orcid.org/0000-0002-1077-729X 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9JFLZEkAAAAJ

Уколов Євген Юрійович 
https://orcid.org/0000-0003-4909-2789
https://scholar.google.com.ua/citations?
view_op=list_works&hl=ru&user=_
dtDIeAAAAAJ&gmla=AJsN-
F6jfNzFSYHam0MRkeG2lwqKYv2
2Nyw1vW9rLmvbyNa4
BBkLSfH1eT1Zno8UTZkpsRU0
mICKjPBREQo1JZZUb
-U7yBaTuUTpZj5jf1AHPxHhik6n
0Z5KO8y0e1f6qEXCAz
T1WdveXMw3Xquf0NKjidnUot5XYg

Новий Модуль Документ

Методичні матеріали на допомогу студенту

Оновлено: 26.05.2020

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Шановні студенти,

Прошу у письмових роботах дотримуватися академічної доброчесності. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу є на нашому сайті. Звикайте, будь ласка, дотримуватися правил, бо вам проходити перевірку на плагіат у магістерських роботах. Готова до діалогу у разі непорозумінь щодо оцінок за письмові роботи (контакти відомі: письмово на пошту або у Viber).

Увага! Переклад роботи з іншої мови на українську задля того, щоб видавати чуже за своє, є ПЛАГІАТОМ.

Бажаю усім 36, 6.

З повагою, проф. Н.Ільїнська     

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 2019-2020 Н.Р.

Ільїнська Н.І. Питання екзамену з новітньої літератури 141 М заочна 2020.docx (15 Kb)

Ільїнська Н.І. Питання екзамену з новітньої літератури 141М денна 2020.docx (19.5 Kb)

Матеріали для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти на період карантину

Самарін А.М._Лекції_Історія світової літератури. Античність..docx (17.3 Kb)

СамарінА.М._Семінари_Історія світової літератури. Античність.docx (16.3 Kb)

Самарін А.М. Лекції Історія світової літератури Античність.docx (14.8 Kb)

Самарін А.М. Семінари Історія світової літератури Античність.docx (14.9 Kb)

Самарін А.М. Історія світової літератури. Античність .docx (21.5 Kb)

Матеріали Горбонос О.В..docx (17 Kb)

Самостійна робота студентів 2 к. ПФ з 03.04-24.04 Горбонос О.В.(1).docx (18.4 Kb)

Горбонос О.В. Завдання до самостійної роботи студентів ПФ 27.04 - 11.05.docx (15.5 Kb)

Горбонос О.В. самостійна робота студентів 12.05 -22.05 .docx (15.2 Kb)

Горбонос О.В. завдання для самостійної роботи студентів 22.05 - 05.06.docx (15.1 Kb)

Матеріал и Висоцький А.А .docx (44.1 Kb)

Питання для контролю самостійно опрацьованих тем 2 к. ФІФ Висоцький А.А..docx (11.5 Kb)

Питання для контроля самостійно опрацьованих тем 2 к. ФУФЖ Висоцький А.А..docx (10.2 Kb)

Питання для контроля самостійно опрацьованих тем 3 к. ФІФ Висоцький А.А..docx (11.8 Kb)

Матеріали Уколов Є.Ю..doc (41.5 Kb)

Матеріали Соловцова І.В.docx (46.3 Kb)

Матеріали Соловцова І.В. 3 к. денна  06.04 - 24.04.docx (20.9 Kb)

Матеріали Соловцова І.В. 3 к. 27.04-08.05 2020.docx (18.4 Kb)

Матеріали 1 к. денна ФІФ Клімчук О.В.docx (24.4 Kb)

Матеріали 1 к. денна ФІФ 6.04-24-04 Клімчук О.В.docx (28.2 Kb)

Матеріали 3 к. денна ФУФЖ Клімчук О.В.docx (18.9 Kb)

Матеріали 3 к. денна ФУФЖ 6.04-24.04 Клімчук О.В.docx (20.5 Kb)

Матеріали 3 к. заочна ФУФЖ Клімчук О.В.docx (20 Kb)

Матеріали 4 к. денна ФІФ Клімчук О.В.docx (19.8 Kb)

Питання до екзамену 4 к. ФІФ  Клімчук О.В. docx (21.8 Kb)

Матеріали 4 к. заочна ФІФ Клімчук О.В.docx (28.7 Kb)

Графік контролю Клімчук О.В. docx (14.7 Kb)

Матеріали 3, 4 курси Коротєєва В.В..docx (29.1 Kb)

Питання для контроля самостійно опрацьованих тем 112М ФІФ Висоцький А.А..docx (11.4 Kb)

Завдання Онопрієнко А.Д. Сучасна російська література 112-М гр ФІФ.docx (15.6 Kb)

Матеріали 112-М ФІФ Онопрієнко А.Д.docx (23.8 Kb)

Матеріали до семінарського заняття Онопрієнко А.Д. 112-М.docx (16.5 Kb)

Онопрієнко А.Д. Сучасна російська література 2c семінар 7 112-М ФІФ.docx (16.5 Kb)

Матеріали Новітня світова література Ільїнська Н.І.docx (23.1 Kb)

Матеріали Новітня література 6.04.-24.04. Ільїнська Н.І. docx (79.4 Kb)

Матеріали Методологія Ільїнська Н.І. .docx (24 Kb)

Матеріали Методологія з 6.04 по 24.04 Ільїнська Н.І.docx (86.5 Kb)

Матеріали  для аспірантів 2 курсу Ільїнська Н.І. docx (13 Kb)

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

Матеріали для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти на період карантину

Горбонос О.В. самостійна робота студентів 2 к. заочне 27.04 -30.04.docx (17.6 Kb)

Питання для контролю самостійно опрацьованих тем 2 к. заочне ФІФ Висоцький А.А..docx (11.4 Kb)

Матеріали 1 к. заочна ФІФ Клімчук О.В.docx (16.5 Kb)

Лекційний модуль Новітня світова література Ільїнська Н.І.docx (25.6 Kb)

Семінарський модуль 141-М Онопрієнко А.Д.docx (15.7 Kb)

Матеріали ІЗЛ 411 ФУФЖ Онопрієнко А.Д.docx (18.1 Kb)

Завдання для студентів 4 курсу Коротєєва В.В.docx (41 Kb)

Графік роботи

Початок
Кінець

Версія для друкуВерсія для друку

Новий Модуль Документ

Вступна кампанія 2020: інформація для абітурієнтів

Контакти

 

м. Херсон, провул. Університетський 47

5 корпус, 3 поверх, каб. 312

Внутрішній тел. 219

Деканат 0552-32-67-58

Електронна адреса кафедри: VLukashuk@ksu.ks.ua