Кафедра світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова

Оновлено: 27.02.2019

 

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ПРОФ. О. МІШУКОВА

Робота загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету, яку очолює доктор філологічних наук, професор Н. Ільїнська, визначається провідними напрямками загальноуніверситетської діяльності, зорієнтованої на вирішення актуальних проблем підготовки вчителя за сучасних умов, та комплексними науковими темами кафедри з вивчення світового й українського літературного процесу в соціокультурному контексті.

З 2004 року викладачі кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література, та 10.01.02 – російська література. За період з 2004  року відбувся успішний захист 9 кандидатських дисертацій, які були підготовлені викладачами кафедри. Поточні результати наукової роботи кафедри віддзеркалено у наукових збірниках за редакцією професора О. В. Мішукова “Література. Театр. Суспільство” (Херсон: Айлант, 2005), «Література – Театр – Суспільство» у 2-х томах (Херсон: Айлант, 2007), ВАКівських збірниках наукових праць «Південний архів. Філологічні науки».

Викладачі кафедри неодноразово виступали з рецензіями та відзивами на монографії, підручники, кандидатські й докторські дисертації та автореферати, брали участь у обговоренні дисертацій та рекомендації їх до захисту. Кафедра також постійно бере участь у підготовці та проведенні вузівських підсумкових науково-практичних конференцій викладачів і студентів, а також наукових заходів різного рівня, серед яких слід виділити чотири Міжнародні наукові симпозіуми «Література – Театр – Суспільство» (м. Херсон, 2005 – 2011 рр.).

При кафедрі діє аспірантура та докторантура. Майбутні науковці і вчителі-словесники залучаються до написання кандидатських і докторських дисертацій, курсових, випускних робіт, беруть участь у науково-практичних конференціях та роботі проблемних груп, в олімпіадах тощо. Під керівництвом викладачів кафедри студенти й магістранти проходять стажування, різні види практики. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет, де студенти мають можливість одержати консультацію з фахових питань та попрацювати з необхідною літературою. Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова приділяє багато уваги підготовці навчальної літератури для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів, де синтезовано досвід сучасного літературознавства й критичної думки.

 Кадровий склад кафедри

 

  

Ільїнська Ніна Іллівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і культури

Коло наукових інтересів – модерністська та постмодерністська поезія: тенденції розвитку, поетика, персоналії; проблеми спадкоємності та типології у поетичному процесі ХХ століття; художня свідомість сучасної літератури; перехідність як літературознавча та культурологічна категорія; російськомовна поезія в Україні; неомодерністські тенденції у сучасній слов’янській поезії; проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури ХХ століття.

Основні опубліковані праці:

1. Религиозно-философские искания в русской поэтической традиции рубежей ХХ века: специфика сознания, концептосфера, типология: Монографія. - Херсон: Издательство ХГУ, 2005. – 487с.

2. Между миром и Богом: духовные и художественные искания Юрия Кузнецова: Монография – Херсон:Айлант, 2008. – 164с.

3. Вивчення історії зарубіжної літератури ХХ століття: Навчально-методичний посібник для студентів V курсу. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 48с.

4. Рецепция посвятительного мифа в поэтическом цикле М.Волошина «Руанский собор» // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко; Редкол.: А.Ю. Мережинская (гл. ред.) и др. – К.: Логос, 2006. – Вып. 9. – С.14-22 (0,4 др.арк.) (Статья).

5. Поэтика и трансформации анакреонтического мотива цикады в русской поэзии ХХ века // Между нещата. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Ивайло Петров по случай неговата 60-годошнина. Велико Тырново: Фабер, 2008.  – С. 125-138 (Статья).

6. Феномен юродства в русской поэзии ХХ века // ІІ Международная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» Доклады и сообщения. Том II / Под ред. Р.Г.Тирадо, Л.Соколова, И.Вотякова. – Гранада, 2010. – Том ІІ - С. 1677-1682 (Статья).

    
 

Висоцький Андрій Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Коло наукових інтересів – класична література Сходу, традиційні сюжетно-образні структури, давня література, зарубіжна література XVII – XVIII ст., російська література XIX ст.

Основні опубліковані праці: 

1. «Тарас Бульба» М. В. Гоголя. Вивчення повісті в школі: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Айлант, 2009. – 127 с.

2. «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго. Вивчення роману в школі: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Айлант, 2010. – 232 с.

3. Матеріали до вивчення життєвого і творчого шляху Мольєра. - Зарубіжна література, 2009. - № 7 (599). Лютий. – С. 16 – 18. 

4. Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна «Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого») // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. XLVIІI. – С. 29 – 33 (Стаття).

5. Славяне и скандинавы в «Сказании об Ольге» З. А. Волконской // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. XLIХ. – С. 34 – 40 (Стаття).

6. Слово об учёном и учителе // Наука и жизнь: К 75-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Леонида Генриховича Фризмана. – Х., 2010. – С. 48 – 54 (у співавторстві з О. В. Мішуковим).

   

 

Нев'ярович Наталя Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – сучасна зарубіжна література, зарубіжна література XX століття, література постмодернізму

Основні опубліковані праці:

1. Гротеск в метафизической реальности сказок Юрия Мамлеева (К вопросу о месте гротеска в фольклорно-мифологическом дискурсе современной русской прозы) // Південний архів. Pivdenniy Arkhiv. Філологічні науки: Зб. наук. праць (Collected papers on Philology). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Випуск  ХLІV. – С. 110 – 116 (Стаття).

2. Типы гротескных смещений в жанре «новой» русской сказки (на примере произведений Л. Петрушевской «Пуськи Бятые» и «Дикие животные сказки») // Південний архів. Pivdenniy Arkhiv. Філологічні науки: Зб. наук. праць (Collected papers on Philology). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Випуск ХLV. – С. 87 – 93 (Стаття).  

3. Гротескный «канон» М. Е. Салтыкова-Щедрина в современном ремейке // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск ХХХХ - Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 85 – 91 (Стаття).

4. Теория и художественная практика гротеска в новаторском театре на рубежах ХХ века (историко-культурный аспект) // Південний архів. Pivdenniy Arkhiv. Філологічні науки: Збірник наукових праць (Collected papers on Philology). – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Випуск  ХLІІІ. – С. 131 – 138 (Стаття).

5. Психосоматический код гротескного субъекта в современной литературе. - Русская литература ХХ – ХХІ веков. Проблемы теории и методологии изучения: Материалы ІІІ Международной научной конференции. 4 – 5 декабря 2008 г. – М.: Изд-во МГУ.

 

Кістанова Анастасія Валентинівна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант

Коло наукових інтересів – преромантизм в російській літературі, зарубіжна література XVII – XVIII ст., зарубіжна література І пол. ХІХ ст., російська література кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Основні опубліковані праці:

1. Масонская интерпретация мифологемы Золотого века в «философических» одах М. Хераскова, В. Майкова, И. Богдановича // Русская литература. Исследования: Сб. науч. трудов. Випуск 15. - Киев: Изд-во «БиТ», 2009. - С.81-91 (Статья).

2. Танатологическая эмблематика в русской преромантической поэзии // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Межвуз. сб. науч. тр. Выпуск 14. - Самара: Изд-во «НТЦ», 2009. - С. 252-262 (Статья).

3. Мифопоэтические образы природы в лирике М. Муравьева: модели рецепции // Михаил Муравьев и его время: сборник статей и материалов Второй Всероссийской научно-практической конференции [«Михаил Муравьев и его время»], (Казань, 20-21 апреля 2010 г.) / Казанск. гос. ун-т, Татарск. гос. гуманитарно-педагогич. ун-т, Нац. музей Республики Татарстан. – Казань: ТГГПУ,  2010. – С. 28-34 (Статья).

4. Мифологема Золотого века в поэтической рецепции Н. Карамзина // Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Мішуков О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Випуск XLVIII. – С. 74-81 (Стаття).

5. Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса «Изабелла, или Горшок с базиликом» (статья первая) // Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Мішуков О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Випуск XLIХ. – С. 79-84 (Стаття).

Клімчук Оксана Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – зарубіжна література ХІХ ст., російська література ІІ пол. ХІХ ст., зарубіжна література ХХ ст., сучасна російська меуарно-автобіографічна проза.

Основні опубліковані праці:

1. Особенности литературного портрета в романе В.Попова «Горящий рукав» / Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць]. – Херсон, 2009. – Вип. X LI V . – С.  89–95 (Стаття).

2. Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана «Славный конец бесславных поколений» // Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Мішуков О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Випуск L. – С. 54-60 (Стаття).

 

Горбонос Ольга В’ячеславівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – українська народна поетична творчість, давня українська література, література для дітей дошкільного віку, сучасна українська література.

Основні опубліковані праці:

1. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту НАУ. – Київ, 2009. ДП «Інформ.–аналіт. агентство». – Вип. 18. – С. 218 – 225 (Стаття).

2. Жанр літературної казки у творчості Лесі Українки: авторський світообраз «Казки про Оха-Чародія» // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал: Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского, 2010. Т. 23 (62). - № 1. – С. 292 – 295 (Стаття).

3. Модифікація жанру літературної казки у творчості Лесі Українки// Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки: Зб. наук. праць. – Сімферополь: Світ, 2010. – С. 37 – 41 (Стаття).

4. Теоретико-методичні засади генології літературної казки // Південний архів. Філологічні науки : Зб. наук. праць. – Випуск ХLІХ. – Херсон, 2010. – С.41-48 (Стаття).

5. Генотворчі аспекти проблематики літературно-віршованих казок П.Білецького – Носенка // Південний архів. Філологічні науки : Зб. наук. праць. – Випуск L. – Херсон, 2011. –С.35-42 (Стаття).

 

 

Соловцова Ірина Віталіївна

старший викладач

Коло наукових інтересів – історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження, методика викладання зарубіжної літератури

Дисципліни:

Методика викладання зарубіжної літератури

Історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження.

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

Самарін Андрій Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – російська драматургія на межі ХХ – ХХІ століть, проблеми типології сучасного драматургічного римейка.

Основні опубліковані праці:

1. Типология современного драматургического римейка.  - Зарубіжна література. – 2009. - № 7 (599). Лютий. – С. 30 – 32 (Методичні рекомендації).

2. Проблемы изучения римейка в современной русской драматургии / А. Самарин // Русская литература. Исследования. Зб. наук. праць. Вип. ХІІІ. – К.: Вид-во КНУ, 2009. – С. 329 – 340 (Стаття).

3. Проблема типологии современного драматургического римейка / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. XLVII. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С. 79 – 83 (Стаття).

4. Русская драматургия рубежа ХХ – ХХI столетий: проблемы изучения / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. XLVIII. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 89 – 94 (Стаття).

5. Травестия комедии дель арте в пьесе Л. Петрушевской «Квартира Коломбины» / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. IL. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 90 – 95 (Стаття).

 

Барановська Олена Володимирівна

старший викладач, керівник адміністративного персоналу ректорату ХДУ

Дисципліни:

Історія української літератури

 

Жмак Лариса Анатоліївна

старший викладач, керівник відділу гуманітарної та організаційної роботи зі студентами

Дисципліни:

Історія світової культури

Уколов Євген Юрійович

старший викладач

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження, XVII – XVIII ст.

Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури XVIII – ХІХ ст. (І пол.)

Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.

Мельников Олександр Сергійович

викладач

Основні опубліковані праці:

1. Взлет человеческого духа: Гуманистический пафос сборника новелл Дж. Боккаччо «Декамерон». - Зарубіжна література. – 2009. - № 7 (599). Лютий. – С. 10 – 12 (методичні рекомендації).

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури

 

Онопрієнко Анастасія Дмитрівна

аспірант

 

   
   
 

 

Штепенко Олександра Геннадіївна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури

 

 Лукашук Валентина Василівна

Провідний фахівець

 

Коротєєва Вікторія Вікторівна

Завідувач кабінету

 

Європейські студії. (Навчально-методичний посібник).(331,00 KB)

Історія зарубіжної літератури і культури. (Навчально-методичний посібник) (219,50 KB)

Вступна кампанія 2019: інформація для абітурієнтів

Контакти

 

м. Херсон, провул. 40 років жовтня, 47