Кафедра світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова

Оновлено: 23.01.2020

 

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ПРОФ. О. МІШУКОВА

Робота загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету, яку очолює доктор філологічних наук, професор Н. Ільїнська, визначається провідними напрямками загальноуніверситетської діяльності, зорієнтованої на вирішення актуальних проблем підготовки вчителя за сучасних умов, та комплексними науковими темами кафедри з вивчення світового й українського літературного процесу в соціокультурному контексті.

З 2004 року викладачі кафедри беруть участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.01 – українська література, та 10.01.02 – російська література. За період з 2004  року відбувся успішний захист 9 кандидатських дисертацій, які були підготовлені викладачами кафедри. Поточні результати наукової роботи кафедри віддзеркалено у наукових збірниках за редакцією професора О. В. Мішукова “Література. Театр. Суспільство” (Херсон: Айлант, 2005), «Література – Театр – Суспільство» у 2-х томах (Херсон: Айлант, 2007), ВАКівських збірниках наукових праць «Південний архів. Філологічні науки».

Викладачі кафедри неодноразово виступали з рецензіями та відзивами на монографії, підручники, кандидатські й докторські дисертації та автореферати, брали участь у обговоренні дисертацій та рекомендації їх до захисту. Кафедра також постійно бере участь у підготовці та проведенні вузівських підсумкових науково-практичних конференцій викладачів і студентів, а також наукових заходів різного рівня, серед яких слід виділити чотири Міжнародні наукові симпозіуми «Література – Театр – Суспільство» (м. Херсон, 2005 – 2011 рр.).

При кафедрі діє аспірантура та докторантура. Майбутні науковці і вчителі-словесники залучаються до написання кандидатських і докторських дисертацій, курсових, випускних робіт, беруть участь у науково-практичних конференціях та роботі проблемних груп, в олімпіадах тощо. Під керівництвом викладачів кафедри студенти й магістранти проходять стажування, різні види практики. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет, де студенти мають можливість одержати консультацію з фахових питань та попрацювати з необхідною літературою. Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова приділяє багато уваги підготовці навчальної літератури для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, студентів, де синтезовано досвід сучасного літературознавства й критичної думки.

 Кадровий склад кафедри

 

  

Ільїнська Ніна Іллівна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і культури

Коло наукових інтересів – модерністська та постмодерністська поезія: тенденції розвитку, поетика, персоналії; проблеми спадкоємності та типології у поетичному процесі ХХ століття; художня свідомість сучасної літератури; перехідність як літературознавча та культурологічна категорія; російськомовна поезія в Україні; неомодерністські тенденції у сучасній слов’янській поезії; проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури ХХ століття.

Основні опубліковані праці:

1. Традиция литературной готики в малой прозе Александра Грина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 45. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 80- 85 

2. Інтертекст  Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство): [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова./ Відп. ред. В.Ф. Погребенник, С.В. Шевчук.  – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Вип. 8. – С. 68-75.

 3. Інтерпретація середньовічної легенди про Щуролова у прозі Анджея Заневського (Щур і Тінь Щуролова) // SPHERES OF CULTURE, Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies, V. XVI/ Branch of Ukrainian Studies ofMaria Curie-Sklodovska University,Poland), Lublin 2017, p. 384-391. 

4. Типологія релігійно-поетичної свідомості Б. Брехта і Й. Бродського // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXXVIІІ. – Херсон: ХДУ, 2019. – С.98-103

5. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. МОТИВ “L’ENNUI DE VIVRE” В ПОЕЗІЇ П. ВЕРЛЕНА І ПЕРЕКЛАДАХ І. АННЕНСЬКОГО: РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.// «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип..  LXXIX. –– Херсон, 2019. – С. 46-52.

6. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ.. «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип.. LXXIX – Херсон, 2019. – С. 60 -67.

7. Ilinska, N. I. (2019) Mythopoetics and pragmatics of the soviet anecdote. Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 25-45. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/25-45 (SENSE)

8. Ilinska, N. I. (2019) Strategies of myth-making in the historical and philosophical discourse of the novel “The Wandering Jew” by S. Heym. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc.  Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 18-35. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/18-35 (SENSE)

9. Ilinska, N. I. (2019) “The gospel according to Ahasuerus”: apocryphal discourse of the novel “The Wandering Jew” by S. Heym. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 36-50. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/36-50 (SENSE)

 

Висоцький Андрій Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Коло наукових інтересів – класична література Сходу, традиційні сюжетно-образні структури, давня література, зарубіжна література XVII – XVIII ст., російська література XIX ст.

Основні опубліковані праці: 

1. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття перша // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2017. – Вип. 1. – С. 59 – 78.

2. Найсвятіший Синод і Володимир Святий (з цензурної історії роману М. Загоскіна «Аскольдова могила. Повесть времён Владимира Первого») // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2017. – Вип. LXІV. – С. 90 - 94.

3. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття друга // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 68 – 87.

4. Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст. Стаття третя // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 1 (87). – С. 26 – 44.

5. Vysotsky, A. A. (2019) “Shadow of the Raven” in Iceland in the 13th century (to the characteristics of the Odinic myth-ritual context of the plot action in “Harðar saga ok Hólmverja”). Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph /               H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 136-156. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/136-156 (SENSE)

6. Vysotsky, A. A. (2019) The rulers of early Kievan Rus in T. Babitskaya’s story “Princess Olga”: literary context and peculiarities of the author’s interpretation of the source base and historiographical experience. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 91-108. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/91-108 (SENSE)

7. Vysotsky, A. A. (2019) “Slavic tales” by Z. A. Volkonskaya. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 116-130. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/116-130 (SENSE)

   

Клімчук Оксана Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – зарубіжна література ХІХ ст., російська література ІІ пол. ХІХ ст., зарубіжна література ХХ ст., сучасна російська меуарно-автобіографічна проза.

Основні опубліковані праці:

1. Особенности литературного портрета в романе В.Попова «Горящий рукав» / Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць]. – Херсон, 2009. – Вип. X LI V . – С.  89–95 (Стаття).

2. Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана «Славный конец бесславных поколений» // Південний архів. Філологічні науки: [зб. наук. праць / наук. ред. Мішуков О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Випуск L. – С. 54-60 (Стаття).

 

 

 

 

 

Горбонос Ольга В’ячеславівна

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – українська народна поетична творчість, давня українська література, література для дітей дошкільного віку, сучасна українська література.

Основні опубліковані праці:

1. Літературні казки І. Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа [Текст]  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія: збірник наукових праць / за ред. Г.В. Шумицької. – № 2 (36). – Ужгород, 2016. – С. 93-97.

2. Жінки в житті та художній спадщині Т.Г. Шевченка : синтез особистого та творчого [Текст] / Горбонос О.В., Прилепська Л.П. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (серія «Філологічні науки») [наук.журнал / гол. ред. Холод Б.І.]. – Вип. 2(12). – Дніпропетровськ :  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 130-135.

3. Жанрова парадигма літературних казок як системогенеза формування морально-етичної культури дошкільників [Текст] // Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, ( 5 квітня 2017 року, м. Херсон) /  за заг. ред.  Т.В.  Коминарець, Херсон, 2017. –  С.  5-9.

4. Імажинізм як складова літературних просторів України та Росії 20-их років ХХ ст. : провідні тенденції розвитку, персоналії [Текст] / О.В.Горбонос, А. Жукова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С.Філатової. - № 1 (19), квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського. – С. 84-89.

5. Жанр літературної казки як діалектична єдність літературних та фольклорних традицій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки, Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences / Редкол. : С.М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип.263. – С. 134-141.

6. Світ дитинства у творчій спадщині Т.Г.Шевченка : духовно-екзистентні виміри // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Збірник наукових праць. Випуск 32. Черкаси : Видавництво Чабаненко Ю.А., 2019. – С.10-14.

 

Соловцова Ірина Віталіївна

старший викладач

Коло наукових інтересів – історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження, методика викладання зарубіжної літератури

Дисципліни:

Методика викладання зарубіжної літератури

Історія зарубіжної літератури античності, середніх віків та Відродження.

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження

Основні опубліковані праці:

1. Особливості інтерпретації образу Дон Жуана в новелі П. Меріме «Душі чистилища». Perspectives et mise en oeuvre de l’innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale, 20 septembre, 2019, 2 vol. – Vol. 2. – Genève, Suisse: Plateforme scientifique européenne. – Рр.47-53.

2. Жанрова специфіка «Зозулі» Андре Моруа. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova, V. Ilnytskyi, I. Zymomrya]: the collection the articles of the participants of the IV International Scientifical-practical conference, June 27, 2019. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson – Kryvyj Rih: Posvit, 2019. – Рр. 223-226.

 

 

   

Самарін Андрій Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів – російська драматургія на межі ХХ – ХХІ століть, проблеми типології сучасного драматургічного римейка.

Основні опубліковані праці:

1. Русская драматургия рубежа ХХ – ХХI столетий: проблемы изучения / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. XLVIII. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 89 – 94 (Стаття).

2. Травестия комедии дель арте в пьесе Л. Петрушевской «Квартира Коломбины» / А. Самарин // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. IL. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 90 – 95 (Стаття).

 

Барановська Олена Володимирівна

старший викладач, керівник адміністративного персоналу ректорату ХДУ

Дисципліни:

Історія української літератури

 

Жмак Лариса Анатоліївна

старший викладач, керівник гуманітарного відділу 

Дисципліни:

Історія світової культури

Уколов Євген Юрійович

старший викладач

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження, XVII – XVIII ст.

Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.

Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури XVIII – ХІХ ст. (І пол.)

Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХІХ ст.

Основні опубліковані праці:

1. Буддійські мотиви в романі В. Пелевіна «Чапаев и Пустота»», наукова стаття, Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 49. ‒ с. 197-203

Мельников Олександр Сергійович

викладач

Основні опубліковані праці:

1. Взлет человеческого духа: Гуманистический пафос сборника новелл Дж. Боккаччо «Декамерон». - Зарубіжна література. – 2009. - № 7 (599). Лютий. – С. 10 – 12 (методичні рекомендації).

Дисципліни:

Історія зарубіжної літератури

 

Онопрієнко Анастасія Дмитрівна

викладач 

Основні опубліковані праці:

1.      Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 76. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 84 – 88.

2.      Мотив «туги життя» («ennui de vivre») у поезії Ш.Бодлера та Ф.Сологуба. Мова і культура (Науковий журнал). Вип. 18. Т. V (180). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. С. 94 – 99.

3.      Особливості функціонування внутрішнього простору у ліриці Ш. Бодлера. Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 399 – 406.

4.      Образ павука і павутини в структурі мотиву «ennui de vivre» у поезії французьких та російських символістів. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки). Вип. 67. Херсон: ХДУ, 2017. С. 167 – 171.

5.    Мотив саморуйнування в поезії французького та російського символізму. Science and education a new dimension. Philology. – VI(51). Issue: 176. Budapest, 2018. Р. 58 – 61.

6. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. МОТИВ “L’ENNUI DE VIVRE” В ПОЕЗІЇ П. ВЕРЛЕНА І ПЕРЕКЛАДАХ І. АННЕНСЬКОГО: РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.// «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип..  LXXIX. –– Херсон, 2019. – С. 46-52.

7. Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ.. «Південний архів (філологічні науки)». «South Аrchive (Рhilological Sciences)» Вип.. LXXIX – Херсон, 2019. – С. 60 -67.

   

Коротєєва Вікторія Вікторівна 

викладач 

Основні опубліковані праці:

1. Міфологема води в ліриці А.Тарковського та В.Стуса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. Одеса, 2015. № 18. Том 1. С. 92–96.

2. Типологічний підхід у світлі компаративних дискусій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон, 2017. Вип. LXІХ. С. 147–153.

3. Міфологема долі у ліриці А.Тарковського та В. Стуса. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. праць. Миколаїв, 2016. № 1 (17). С. 129–135.

4. Образні репрезентації міфологеми землі у ліриці Арсенія Тарковського та Василя Стуса. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 45. С. 114–119.

5. Міфопоетична картина світу як літературознавча категорія. Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон, 2018. Вип. LXXV. С. 92–98.

6. Міфологема моря в ліриці В. Стуса та А. Тарковського. Science and Education a New Dimension. Philology.Budapest, 2018. VI (48). Issue 161. P. 39–43

7. Семантика та поетика мотивної структури міфологеми повітря в ліриці В. Стуса та А. Тарковського. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2019. Вип. LXXVII. С. 52–57.

   

Штепенко Олександра Геннадіївна

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач відділу аспірантури та докторантури

Основні опубліковані праці:

1. Shtepenko, O. (2019) Mystification as an author’s myth construction strategy in a short novel by A.Ustimenko “Chinese masks of Cherubina de Gabriak”. Philological sciences: modern scholarly discussions : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 121-135. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-120-9/121-135 (SENSE)

2. Shtepenko, O. (2019) Author’s concept of self-consciousness in the novel “The endless deadlock” by Dmitry Galkovsky. World literature at the intersection of cultures and civilizations : collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, J. O. Pomohaibo, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 73-90. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-139-1/73-90 (SENSE)

3. Shtepenko, O. (2019) Artistic self-reflection as the mechanism of literature self-consciousness in the context of transitional artistic thinking. Development of philology and linguistics at the modern historical period: collective monograph / H. I. Bokshan, S. V. Holyk, N. I. Ilinska, O. V. Keba, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 99-115. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-146-9/99-115 (SENSE)

   
 

 Цаларунга Валентина Василівна

Провідний фахівець

 

  Франчук Аліна Юріївна

Фахівець ІІ категорії

 

Європейські студії. (Навчально-методичний посібник).(331,00 KB)

Історія зарубіжної літератури і культури. (Навчально-методичний посібник) (219,50 KB)

Графік роботи

Початок
Кінець

Версія для друкуВерсія для друку

Вступна кампанія 2020: інформація для абітурієнтів

Контакти

 

м. Херсон, провул. Університетська 47

5 корпус, 3 поверх, каб. 312

Внутрішній тел. 219

Деканат 0552-32-67-58

Електронна адреса кафедри: VLukashuk@ksu.ks.ua