Вимоги до статей

Оновлено: 10.04.2020

Збірник «Південний архів (філологічні науки)» (категорія «Б») – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23955-13795ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN:  2663-2691 (Print), 2663-2705 (Online)

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

 Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Південний архів (філологічні науки)».

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23955-13795ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN:  2663-2691 (Print), 2663-2705 (Online)

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія»  на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року 

Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі висвітлюються актуальні питання слов´янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань філологічних наук.

До друкуприймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

З повагою,

головний редактор,

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету

Н.І. Ільїнська 

Рубрики журналу

 1. Українська мова та література;
 2. Російська мова та література;
 3. Слов’янські мови та література;
 4. Література зарубіжних країн;
 5. Романські, германські та інші мови;
 6. Теорія літератури;
 7. Порівняльне літературознавство;
 8. Загальне мовознавство;
 9. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 10. Перекладознавство;
 11. Мова і засоби масової комунікації;
 12. Міжкультурна комунікація.

<:ARTICLE class="art-post">

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).

Список літератури подається в порядку цитування або в алфавітному порядку.

Зразок:

 1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник / К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
 2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2001. 20 с.
 3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s. 

 

Вимоги до оформлення тексту рукопису

 1. Статті приймаються українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами.
 2. Формат А4. Поля:верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.;шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.
 3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статтівід 7 до 20 стор.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

1. Вказується мовою статті:

·назва;

·прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

·науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

·код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

·анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (300-350 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

2. Вказується англійською мовою:

•назва;

•прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

•науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

•код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

•анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (300-350 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

3. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

 

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 

4. Література:

Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприклад:

 1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник / К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
 2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ - ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2001. 20 с.
 3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s.

 

5. References:

Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA StyleReferenceCitations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

1. Bovsunivska T.V Theory of literary genres: The genre paradigm of a modern foreign novel: Textbook / K .: Publishing and printing center "Kyiv University", 2009. 519 p. [inRussian].

2. Polishchuk N. Transformation of Ahasverus mythologeme in Western European literature of the 19th - 20th centuries. Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.01.04 / Ivan Franko National University of Lviv. L., 2001. 20 p. [inRussian].

3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s.

 

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Правила транслитерациикирилловского письма латинскималфавитом.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу:

(Бовсунівська, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Поліщук, 2001).

 

УМОВИ ОПЛАТИ

Редакційний збір становить 900гривеньза одну статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідносплачувати 50 гривень за кожну сторінку.Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

 

Редакція збірника наукових праць здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Для опублікування статті у № 81необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 17 квітня2020 року (включно)такі матеріали:

1) довідку про автора;

2) статтю;

4) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору після рецензування статті (після отримання результатів рецензування).

 

Приклад підпису файлів: Корівчак_Довідка_про_автора, Корівчак_Стаття, Корівчак_Квитанція.

 

Електронна адреса:

 

Поштова розсилка видання запланована на 26червня2020 року.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Соборна, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»

Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

Херсонського державного університету

вул. Університетська 27, м. Херсон, Україна, 73000

Телефон редакції: +38 (095) 42 96 855

Електронна пошта вісника:

Сторінка журналу: www.pa.stateuniversity.ks.ua

Сторінка університету: www.kspu.edu

 7. Порівняльне літературознавство

УДК 826.161.1/82-1

DOI 

ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Б. БРЕХТА І Й. БРОДСЬКОГО

 

Прокопенко Ольга Павлівна,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри світової літератури та культури
імені професора О. Мішукова
Херсонського державного університету

orcid.org/_________


Анотація.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації:
Мета
Методи
Результати
Висновки
Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

TYPOLOGY OF RELIGIOUS-POETIC CONSCIOUSNESS OF B. BRECHT AND J. BRODSKY

Prokopenko Olha Pavlivna,

Candidate of Philological Sciences,  Associate Professor,
 Senior Lecturer at Department of World Literature and Culture
named after Prof. O. Mishukov
Kherson State University
prokopenko@gmail.com
orcid.org/_________

Анотація англійською мовою.

Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації:
Purpose
Methods
Results
Conclusions
Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

1. Вступ

2. Розділ 1

3. Розділ 2

4. Висновки

Література:

1. Амурский В.И. «Никакой мелодрамы…». Беседа с Иосифом Бродским. Запечатлённые голоса. Москва : Издательство «МИК». 1998. С. 5–17
2. Брехт Бертольт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. / Сост., вступ. ст. и примеч.
И. Фрадкина. Москва : Худож. лит. 1972. 814 с.

References:
1. Amurskiy V.I. (1998). «Nikakoy melodramyi…». Beseda s Iosifom Brodskim. Zapechatlyonnyie golosa. ["Any melodrama…". Conversation with Iosif Brodsky. The imprinted voices]. Moskva : Izdatelstvo «MIK», 5–17 [in Russian].
2. Breht B. (1972). Stihotvoreniya. Rasskazyi. Pyesy. [Poems. Stories. Plays.] / Sost., vstup. st. i primech. I. Fradkina. Moskva : Hudozh. lit., 814 [in Russian].

.

1998-2019 Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)