Вимоги до статей

Оновлено: 28.11.2019

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23955-13795ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN:  2663-2691 (Print), 2663-2705 (Online)

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

 Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Південний архів (філологічні науки)».

У журналі висвітлюються актуальні питання слов´янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих питань філологічних наук.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою,

головний редактор,

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету

Н.І. Ільїнська 

<:ARTICLE class="art-post">

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • Рукописи статей з актуальних проблем слов´янської та зарубіжної філології приймаються до збірника українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами. Збірник містить такі постійні рубрикації: «Українська мова та література», «Російська мова та література», «Слов’янські мови та література», «Література зарубіжних країн», «Романські, германські та інші мови», «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Загальне мовознавство», «Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство», «Перекладознавство», «Мова і засоби масової комунікації», «Міжкультурна комунікація, «Рецензії. Інформація».
 • Обсяг статті: обсяг статті від 7 до 20 сторінок.
 • Формат паперу: А4.
 • Береги: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.
 • Шрифт: 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25.
 • Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
  1. Вказується мовою статті:
  ·назва;
  ·прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  ·науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  ·код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  ·анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  2. Вказується англійською мовою:
  •назва;
  •прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  •науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  •код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  •анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  3. Текст статті:
  Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

  Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
  Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

  4. Література:
  Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

  5. References:
  Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

  Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
  Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
  Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурский, 1998: 5–17).

 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

 

 7. Порівняльне літературознавство

УДК 826.161.1/82-1

DOI 

ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Б. БРЕХТА І Й. БРОДСЬКОГО

 

Прокопенко Ольга Павлівна,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри світової літератури та культури
імені професора О. Мішукова
Херсонського державного університету

orcid.org/_________


Анотація.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації:
Мета
Методи
Результати
Висновки
Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

TYPOLOGY OF RELIGIOUS-POETIC CONSCIOUSNESS OF B. BRECHT AND J. BRODSKY

Prokopenko Olha Pavlivna,

Candidate of Philological Sciences,  Associate Professor,
 Senior Lecturer at Department of World Literature and Culture
named after Prof. O. Mishukov
Kherson State University
prokopenko@gmail.com
orcid.org/_________

Анотація англійською мовою.

Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації:
Purpose
Methods
Results
Conclusions
Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

1. Вступ

2. Розділ 1

3. Розділ 2

4. Висновки

Література:

1. Амурский В.И. «Никакой мелодрамы…». Беседа с Иосифом Бродским. Запечатлённые голоса. Москва : Издательство «МИК». 1998. С. 5–17
2. Брехт Бертольт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. / Сост., вступ. ст. и примеч.
И. Фрадкина. Москва : Худож. лит. 1972. 814 с.

References:
1. Amurskiy V.I. (1998). «Nikakoy melodramyi…». Beseda s Iosifom Brodskim. Zapechatlyonnyie golosa. ["Any melodrama…". Conversation with Iosif Brodsky. The imprinted voices]. Moskva : Izdatelstvo «MIK», 5–17 [in Russian].
2. Breht B. (1972). Stihotvoreniya. Rasskazyi. Pyesy. [Poems. Stories. Plays.] / Sost., vstup. st. i primech. I. Fradkina. Moskva : Hudozh. lit., 814 [in Russian].

.

1998-2019 Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)