Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань, спеціальностей

Наукова діяльність

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади

Оновлено: 31.01.2020

РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТІВ

у підготовці призерів та переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за 2017-2019 рр.

Факультет

Кафедри факультету

Олімпі­ади

Конкурси студентсь­ких робіт

Усього по кафедрі

РЕЙ­ТИНГ КАФЕДР

Усього

по

факуль­тету

РЕЙ­ТИНГ ФАКУЛЬ­ТЕТУ

 

Соціально-психологічний

Загальної та соціа­льної психології

-

6

6

2

19

1

(1)[1]

 

Практичної психо­логії

-

5

5

3

 

Соціальної роботи, соціальної педаго­гіки та соціології

2

6

8

1

 

Іноземної філології

Англійської мови та методики її викла­дання

-

3

3

4

12

2

(2)

 

Практики іноземних мов

-

1

1

6

 

Німецької та романської філології

-

3

3

4

 

Перекладознавства та прикладної лінг­вістики

-

5

5

3

 

Слов`янської філології

-

-

-

-

 

Економіки і менеджменту

Фінансів, обліку та підприємництва

-

1

1

6

11

3

(6)

 

Економіки та міжнародних економічних відносин

-

3

3

4

 

Менеджменту і адміністрування

-

3

3

4

 

Технологічної та професійної освіти

2

1

3

4

 

Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

-

1

1

6

 

Української філології та журналістики

Мовознавства

-

1

1

6

11

3

(3)

 

Соціальних комуні­кацій

1

1

2

5

 

Української літера­тури

2

1

3

4

 

Української мови

2

3

5

3

 

Історико-юридичний

Адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності

3

-

3

4

10

4

(4)

 

Галузевого права

-

3

3

4

 

Історії та теорії національного і міжнародного права

-

1

1

6

 

Історії, археології та методики викладання

1

2

3

4

 

Культури і мистецтв

Вокалу та хорових дисциплін

1

-

1

6

9

4

(2)

Культурології

-

5

5

3

Хореографічного мистецтва

3

-

3

4

Інструментального виконавства

-

-

-

-

Образотворчого мистецтва і дизайну

-

-

-

-

Біології, географії і екології

Ботаніки

1

-

1

6

8

5

(3)

Біології людини та імунології

-

2

2

5

Екології та геогра­фії

-

2

2

5

Соціально-економічної географії

1

2

3

4

Комп`ютерних наук, фізики та математики

Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

1

2

3

4

6

6

(5)

Алгебри, геометрії та математичного аналізу

-

-

-

-

Фізики та методики її навчання

2

1

3

4

Педагогічний

Педагогіки дошкільної та початкової освіти

-

3

3

4

6

6

(5)

Природничо-математичних дисциплін та логопедії

1

1

2

5

Філології

-

1

1

6

Медичний

Хімії та фармації

-

-

-

-

3

7

(5)

Медицини та фізичної терапії

-

-

-

-

Корекційної освіти

1

2

3

4

Фізичного виховання та спорту

Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

-

-

-

-

2

8

(6)

Олімпійського та професійного спорту

-

1

1

6

Теорії та методики фізичного виховання

-

1

1

6

 [1] У дужках подано рейтинг факультетів за 2017-2018 н.р.

Результати участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад за 2017-2019 рр.

Оновлено: 04.02.2020

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014-2015 н.р..doc (44 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 н.р..doc (31 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 н.р..doc (34 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н.р..doc (35 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 н.р..doc (50 Kb)

Результати участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад

за 2017-2019 рр.

№ з/п

Факультет

Навчальна дисципліна

Напрям

Спеціальність

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

1.

Біології, географії і екології

 

Географія

Географія

участь

ІІІ місце

участь

Загальна екологія

 

 

-

участь

участь

 

Біологія

Біологія

участь

участь

участь

Ґрунтознавство

 

 

-

-

-

Геологія

Геологія

Геологія

-

-

-

Агроекологія

 

 

-

-

-

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при­родокористування

Екологія, охорона навколишнього середовища та збала­нсоване природоко­ристування

участь

-

-

2.

Педагогічний

 

Початкова освіта

Початкова освіта

участь

ІІІ місце

участь

 

Корекційна освіта

 

участь

участь

 

 

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

участь

участь

участь

3.

Економіки і менеджменту

Економічна теорія

 

 

участь

-

-

 

Менеджмент

Менеджмент органі­зацій і адміністру­вання (за видами економічної діяльно­сті)

участь

участь

-

 

Управління персо­налом та економіка праці

Управління персона­лом та економіка праці

участь

участь

-

Економіка підприєм­ства

Економіка підпри­ємства

 

-

участь

-

Регіональна еконо­міка

 

 

-

-

-

Фінансовий менедж­мент

 

 

-

-

-

 

Маркетинг

Маркетинг

-

-

-

 

Середня освіта

Трудове навчання та технології

-

-

ІІІ місце

 

Туризм

Туризм

участь

участь

участь

 

Технологічна освіта

Технологічна освіта

ІІІ місце

-

-

Безпека життєдіяль­ності

 

 

участь

-

-

Основи охорони праці

 

 

-

-

-

 

Професійна освіта

Професійна освіта

-

-

-

 

Готельна і ресто­ранна справа

Готельно-ресторанна справа

-

-

-

4.

Іноземної філології

 

Філологія

Іспанська мова і література

участь

участь

-

 

Філологія

Англійська мова і література

участь

участь

участь

 

Філологія

Німецька мова і література

участь

участь

-

 

Філологія

Французька мова і література

участь

участь

участь

 

Філологія

Прикладна лінгвіс­тика

-

-

-

 

Переклад

Англійська мова

-

-

участь

5.

Культури і мистецтв

 

Культурологія

Хореографія

Хореографія

ІІ місце

І місце, ІІІ місце

участь

Музичне мистец­тво (сольний спів)

Музичне мистецтво (сольний спів)

участь

участь

І місце

 

 

участь

-

-

 

Дизайн

Дизайн

-

-

участь

6.

Медичний

 

Здоров'я людини

Фізична реабілітація

участь

участь

-

Хімія (м.Львів)

 

 

участь

участь

-

 

Хімія (м. Львів)

Хімія (м. Львів)

участь

участь

участь

 

Спеціальна освіта (за нозологіями)

 

участь

участь

ІІІ місце

Фізична реабілітація

 

 

-

участь

-

 

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

участь

участь

участь

7.

 

 

Соціально-психологічний

 

Психологія

Теоретична та прик­ладна психологія

участь

участь

участь

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна робота

участь

-

-

Політологія

 

 

-

-

-

Психологія

 

 

-

-

-

 

Соціальна педаго­гіка

Соціальна педагогіка

участь

-

-

 

Соціологія

Соціологія

-

-

 

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна робота

участь

ІІІ місце

ІІІ місце

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна допомога

участь

-

-

 

 

Управління проек­тами

-

-

-

 

 

 

Фізика

Фізика

Фізика

ІІІ місце

ІІІ місце

-

8.

Комп`ютерних наук,  фізики та ма­тематики

Математика

 

 

участь

участь

участь

Інформатика

Інформатика

Інформатика

участь

-

-

 

Економічна кібер­нетика

Економічна кіберне­тика

участь

участь

-

Астрономія та аст­рофізика

 

 

-

-

-

Програмування й управління ІТ проек­тами (Інтернет олімпіада)

 

 

участь

участь

участь

 

Комп’ютерна інженерія

Комп`ютерні сис­теми та мережі

участь

участь

-

 

Комп’ютерна інженерія

Системне програму­вання

-

-

-

Розробка мобільних додатків

 

 

-

-

ІІІ місце

 

Спорт

Спорт (за видами)

участь

-

-

9.

Фізичного виховання та спорту

 

Фізичне виховання

Фізичне виховання

участь

участь

-

 

Здоров'я людини

Фітнес та рекреація

участь

-

-

 

Фізична культура

Фізична культура

-

-

участь

 

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

-

-

участь

 

Філологія

Українська мова і література

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

10.

Української філології та журналістики

 

Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика. Рек­лама і зв’язки з гро­мадськістю

участь

участь

участь

Українська мова

 

 

ІІ місце

-

-

Кримінальне право

 

 

ІІІ місце

участь

-

11.

Історико-юридичний

 

Правознавство

Правознавство

участь

участь

участь

Міжнародне право (публічне, приватне)

 

 

-

-

-

Історія України

 

 

участь

участь

участь

 

Історія

Історія

ІІІ місце

участь

участь

 

 

РЕЙТИНГ КАФЕДР у підготовці призерів та переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (за 2017/2019 рр.)

Оновлено: 03.02.2020

РЕЙТИНГ КАФЕДР

у підготовці призерів та переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (за 2017/2019 рр.)

Кафедра

Кількість переможців і призерів

 за 3 роки

Рейтинг кафедри

Конкурс наукових робіт

Олімпіади

Загальна кількість

Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

6

2

8

1

Загальної та соціальної психології

6

-

6

2

Культурології

5

-

5

3

Перекладознавства та прикладної лінгвістики

5

-

5

Практичної психології

5

-

5

Української мови

3

2

5

Німецької та романської філології

3

-

3

 

4

Адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності

-

3

3

Англійської мови та методики її викладання

3

-

3

Галузевого права

3

-

3

Економіки та міжнародних економічних відносин

3

-

3

Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

2

1

3

Історії, археології та методики викладання

2

1

3

Корекційної освіти

2

1

3

Менеджменту і адміністрування

3

-

3

Педагогіки дошкільної та початкової освіти

3

-

3

Соціально-економічної географії

2

1

3

Технологічної та професійної освіти

1

2

3

Української літератури

1

2

3

Фізики та методики її навчання

1

2

3

Хореографічного мистецтва

-

3

3

Біології людини та імунології

2

-

2

5

Екології та географії

2

-

2

Педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова

2

-

2

Природничо-математичних дисциплін та логопедії

1

1

2

Соціальних комунікацій

1

1

2

Ботаніки

-

1

1

6

-

Вокалу та хорових дисциплін

-

1

1

Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

1

-

1

Мовознавства

1

-

1

Олімпійського та професійного спорту

1

-

1

Практики іноземних мов

1

-

1

Світової літератури та культури імені проф.О.Мішукова

1

-

1

Теорії та методики фізичного виховання

1

-

1

Філології

1

-

1

Фінансів, обліку та підприємництва

1

-

1

Історії та теорії національного і міжнародного права

1

-

1

Алгебри, геометрії та математичного аналізу

-

-

-

-

Інструментального виконавства

-

-

-

-

Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

-

-

-

-

Медицини та фізичної терапії

-

-

-

-

Образотворчого мистецтва і дизайну

-

-

-

-

Слов`янської філології

-

-

-

-

Філософії та соціально-гуманітарних наук

-

-

-

-

Хімії та фармації

-

-

-

-

 

Призери та переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Оновлено: 04.02.2020

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2014-2015 н.р..doc (53 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015-2016 н.р..docx (19.3 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2016-2017 н.р..doc (47.5 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 н.р..doc (49 Kb)

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р..doc (72.5 Kb)

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

№ з/п

Факультет

Галузь наук / спеціальність

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

1.

Біології, географії і екології

Біологічні науки

участь

участь

ІІ місце

Географічні науки

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

Екологія

-

ІІ місце

участь

Науки про землю (геологія)

-

участь

участь

Педагогіка

ІІ місце

-           

-           

2.

Педагогічний

Початкова освіта

ІІІ місце

участь

ІІІ місце

Дошкільна освіта

ІІІ місце

участь

ІІ місце

Корекційна та соціальна педагогіка

участь

-

-

3.

 

Економіки і менеджменту

Антикризове управління

ІІ місце

-

-

Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом

-

-

участь

Управління спортивно-оздоровчою діяльністю

-

-

І місце

Економіка підприємства

-

ІІІ місце

-

Економіка та управління підприємствами

участь

участь

-

Нафтова та газова промисловість

-

участь

ІІІ місце

Менеджмент організації

-

-

І місце

Міжнародні економічні відносини

-

ІІІ місце

-

Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності

-

-

ІІІ місце

Підприємництво

-

-

-

Страхування

-

участь

-

Управління персоналом і економіка праці

-

участь

-

Управління у сфері економічної конкуренції

-

ІІІ місце

ІІ місце

Економіка та економічна політика

-

-

участь

Маркетинг

-

-

участь

Туризм

участь

участь

участь

Готельно-ресторанна справа

-

участь

участь

Зварювання

-

ІІІ місце

 

Теорія та методика професійної освіти

-

-

-

Технологічна освіта

-

участь

участь

4.

Іноземної філології

Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)

І місце,

І місце,

ІІІ місце

 

ІІІ місце, ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІІ місце

Переклад

ІІІ місце

ІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Слов`янські мови та літератури (у тому числі російська мова та література)

участь

-

-

5.

Культури і мистецтв

Політичні науки

ІІІ місце (2 особи)

-

-

Мистецтвознавство

І місце

ІІІ місце

-

-

Філософські науки

ІІ місце (2 особи)

участь

ІІ місце

Соціологічні науки

участь

участь

-

Інтелектуальна власність

-

участь

-

6.

Медичний

Актуальні проблеми інклюзивної освіти

ІІІ місце

І місце

участь

Хімічні науки

-

-

-

Корекційна та соціальна педагогіка

участь

-

-

Спеціальна освіта (за нозологіями)

-

участь

участь

7.

Соціально-психологічний

Педагогічна та вікова психологія

І місце

ІІ місце, ІІІ місце

ІІ місце

Гендерні дослідження

ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Загальна та соціальна психологія

-

І місце, ІІ місце, ІІ місце

І місце, ІІ місце, ІІ місце

Освітні, педагогічні науки

-

-

-

Корекційна та соціальна педагогіка

-

-

-

Соціологічні науки

-

участь

участь

Політологія

-

-

участь

8.

Комп`ютерних наук, фізики та математики

Інформатика і кібернетика

участь

участь

участь

Економічна кібернетика

-

участь

участь

Інженерія програмного забезпечення

-

ІІІ місце

участь

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

-

-

І місце

Освітні, педагогічні науки

-

-

ІІІ місце

Комп`ютерні науки

-

участь

участь

Математика та статистика

-

-

участь

Професійна освіта

-

-

участь

Математичні науки

-

-

-

Фізика та астрономія

-

участь

участь

Математичні методи, моделі в  економіці

-

-

-

9.

Фізичного виховання та спорту

Фізичне виховання та спорт

ІІ місце

участь

участь

10.

Української філології та журналістики

Соціальні комунікації

ІІІ місце

-

-

Соціолінгвістика

ІІ місце

участь

участь

Гендерні дослідження

І місце

-

-

Журналістика

-

участь

участь

Українська мова, література (з методикою їх викладання)

-

І місце

І місце, ІІІ місце

11.

Історико-юридичний факультет

Юридичні науки

-

-

-

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

-

участь

участь

Право

-

ІІ місце, ІІІ місце

ІІІ місце

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

-

-

участь

Міжнародне право

-

-

участь

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права

-

участь

участь

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

участь

участь

участь

Історичні науки

участь

-

-

Історія та археологія

-

І місце

ІІІ місце

 

 

 

Загальноуніверситетські кафедри

№ з/п

Кафедра

Галузь наук / спеціальність

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

12.

Філософії та соціально-гуманітарних наук

Філософські науки

-

участь

участь

Соціологія

-

-

-

13.

Педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Педагогічні науки

ІІ місце

участь

-

Педагогічна та вікова психологія

-

-

-

Теорія та методика професійної освіти

-

-

-

Гендерні дослідження

-

-

-

Інтелектуальна власність

-

-

-

14.

Світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова

Романо-германські мови і літератури

І місце

-

-